1040165/668/Α0012/9.4.2008

Μη έκπτωση της δαπάνης αγοράς εμβολίων.

9 Απρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 9 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Μη έκπτωση της δαπάνης αγοράς εμβολίων.

1.    Από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακή περίθαλψης θεωρούνται μόνο:

α) Οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις γενικά, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη τέτοιων αναγκών, καθώς και η δαπάνη για οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική.
β) Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη στο νοσοκομείο ή στην κλινική.
γ) Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι.
δ) Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
ε) Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφάλαλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι' αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθηση τους σχολές ή θεραπευτήρια.
στ) Ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα.

2.    Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η δαπάνη την οποία πραγματοποιεί ο φορολογούμενος για να αγοράσει φάρμακα δεν εμπίπτει στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και συνεπώς δεν μειώνει το φόρο του. Αντίθετα αν τα φάρμακα παρέχονται κατά τη νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική, η δαπάνη που καταβάλλει γιΆ αυτά ο φορολογούμενος εντάσσεται στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και μειώνει το φόρο του.

3.    Συνεπώς η δαπάνη αγοράς εμβολίων δεν αναγράφεται στη δήλωσή σας.


Taxheaven.gr