1036294/528/Α0012/27.3.2008

Δίδακτρα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

27 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Δίδακτρα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όπως ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 και μετά, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται κατά ποσοστό 20% του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.

2.    Σε παρόμοια ερωτήματα τα οποία είχαν υποβληθεί κατά το παρελθόν η θέση της υπηρεσίας μας (η οποία εξακολουθεί να ισχύει) ήταν ότι το ποσό που καταβάλλουν οι φοιτητές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ως συμμετοχή στις δαπάνες των σπουδών τους δεν εκπίπτουν από το εισόδημα τους, δεδομένου ότι το Ε.Α.Π. δεν είναι φροντιστήριο, αλλά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Ν.Π.Δ.Δ.) απολύτως ισότιμο με τα άλλα ΑΕΙ της χώρας (σχετικά τα 1024723/490/Α0012/7.4.2006, 1049610/891/Α0012/29.5.2001 έγγραφα).

3.    Κατόπιν των ανωτέρω οι δαπάνες που καταβάλλονται για συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών τους σπουδών στο Ε.Α.Π. δεν μειώνουν το ποσό του φόρου που προκύπτει.


Taxheaven.gr