1008609/159/Α0012/11.2.2008

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού που προκύπτει στην Ελλάδα.

11 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού που προκύπτει στην Ελλάδα.

1.    Οι κάτοικοι αλλοδαπής των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται φορολογικά όπως οι κάτοικοι Ελλάδας υποβαλλόμενοι σε φόρο με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα, δικαιούνται δε των προβλεπόμενων μειώσεων του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% του συνολικού τους εισοδήματος.
Για την εφαρμογή των παραπάνω θα πρέπει ο κάτοικος αλλοδαπής να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την φορολογία του στην Ελλάδα, πιστοποιητικό της αντίστοιχης υπηρεσίας της χώρας στην οποία έχει την φορολογική του κατοικία για το ύψος του συνολικού του εισοδήματος. Η φορολόγηση αυτή ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.1997 και μετά. (Σχετικές οι 1036149/632/ Α0012/ΠΟΛ.1110/27.3.1997 και 1010043/211/Α0012/ΠΟΛ.1030/31.1.2000 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

2.    Περαιτέρω, οι κάτοικοι αλλοδαπής δικαιούνται τις προβλεπόμενες εκπτώσεις του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα, εφόσον αυτό προέρχεται από ακίνητα. (Σχετικό το 1116435/1865/Α0012/18.12.2001 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Φυσικών Προσώπων).

3.    Κατόπιν των ανωτέρω οι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα στην Ελλάδα δικαιούνται της έκπτωσης των δαπανών, που προβλέπονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος. Προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης των εξόδων νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει να αποδείξουν ότι ποσοστό άνω του 90% του συνολικού τους εισοδήματος αποκτάται στην Ελλάδα. Το αποδεικτικό στοιχείο χορηγείται από την αρμόδια φορολογική αρχή της Αγγλίας και μπορεί να αφορά είτε στον ορισμό του φορολογητέου εισοδήματος στην Αγγλία είτε στην μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος, εάν αυτό ορίζεται από την αρμόδια (Αγγλίας) φορολογική αρχή.

Τα παραπάνω ως θέματα πραγματικά ανάγονται στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ο οποίος εξετάζει κάθε προσκομιζόμενο στοιχείο προκειμένου να αποφανθεί σχετικά.


Taxheaven.gr