1002668/61/Α0012/11.1.2008

Η δαπάνη για τη συλλογή και τη συντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από τοκετό δεν μειώνει το φόρο.

11 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ. :


ΘΕΜΑ: Η δαπάνη για τη συλλογή και τη συντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από τοκετό δεν μειώνει το φόρο.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 107/4-1-2008 εγγράφου σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1076582/1504/ΑΟ012/21.9.2007 έγγραφο της, το ποσό που καταβάλλεται για τη συλλογή και συντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από τοκετό δεν εμπίπτει στην έννοια των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως αυτά περιοριστικούς ορίζονται στην περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994). Συνεπώς δεν μειώνει το φόρο η δαπάνη αυτή του φορολογούμενου.


Taxheaven.gr