1061129/1133/Α0012/29.10.2008

Έκπτωση ενοικίου λόγω μετάθεσης.

29 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση ενοικίου λόγω μετάθεσης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό του μισθώματος που καταβάλλει ο φορολογούμενος για αα) για κύρια κατοικία δική του και της οικογένειάς του, εφόσον η ηλικία του είναι μέχρι σαράντα (40) ετών και εγκαθίσταται ή μετακινείται εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η έκπτωση παρέχεται για τα πρώτα πέντε (5) έτη της εγκατάστασής του, και ββ) για τη μίσθωση κύριας κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο που μετατίθεται εφόσον εκμισθώνει ιδιόκτητη κατοικία του σε άλλο τόπο. Το ποσό του μισθώματος των περιπτώσεων αυτών που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί τα τριακόσια (300) ευρώ.

2.    Επίσης, με την παρ.4 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα ή αυτό είναι κατώτερο από το άθροισμα των ποσών που αφορούν τις δαπάνες της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, το άθροισμα αυτών ή η διαφορά που προκύπτει δεν προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου.

3.    Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και έπειτα από τηλεφωνική μας επικοινωνία, η σύζυγος μετατέθηκε το 2007, από τη Ρόδο στο Κιλκίς, ενώ ο σύζυγος, ο οποίος είναι άνω των σαράντα ετών, παραιτήθηκε από την εκεί εργασία του και εγκαταστάθηκε μαζί με τη σύζυγό του στο Κιλκίς. Η ιδιόκτητη κατοικία στη Ρόδο, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στη σύζυγο εκμισθώθηκε και μισθώθηκε στο όνομα του συζύγου νέα κατοικία στο Κιλκίς.

4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ενώ η σύζυγος μετατέθηκε σε άλλο τόπο από αυτόν που έχει ιδιόκτητη κατοικία, την οποία πλέον εκμισθώνει, δεν δικαιούται την έκπτωση του ενοικίου από το εισόδημά της εφόσον το μισθωτήριο είναι στο όνομα του συζύγου της, οπότε αποτελεί προσωπική δαπάνη του συζύγου, η οποία ούτε μπορεί να αφαιρεθεί από το εισόδημα του συζύγου αφού η ηλικία του είναι άνω των σαράντα ετών αλλά ούτε και να μεταφερθεί, διότι αποτελεί δαπάνη που δεν μεταφέρεται μεταξύ των συζύγων.


Taxheaven.gr