1080206/1423/Α0012/25.7.2008

Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά ποσού 2.400 ευρώ από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, αναπήρου στρατιωτικού ειρηνικής περιόδου.

25 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά ποσού 2.400 ευρώ από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, αναπήρου στρατιωτικού ειρηνικής περιόδου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ.2 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα, που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1579/1950 (ΦΕΚ 286 Α΄) και του ν.δ.330/1947 (ΦΕΚ 84 Α΄).

2.    Όπως έγινε δεκτό με την αρ. πρωτ. Ε.7411/ΠΟΛ.168/26.6.1972 διαταγή μας, ως ανάπηροι ειρηνικής περιόδου θεωρούνται οι εξελθόντες της υπηρεσίας των λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας και λαμβάνοντες σύνταξιν δια την αιτίαν ταύτην.

3.    Επίσης, όπως έγινε δεκτό με τις Ε.7411/ΠΟΛ.168/26.6.1972 και Ε.1290/ΠΟΛ.19/30.1.1985 διαταγές μας, τη φορολογική ελάφρυνση δικαιούνται οι ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα αυτή λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο, χωρίς περαιτέρω διάκριση αν η αναπηρία τους επήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο, όπως επίσης αν οφείλεται ή όχι στην υπηρεσία. Ακόμα έγινε δεκτό ότι δικαιούνται την ελάφρυνση και στην περίπτωση που έχουν αποκτήσει δικαίωμα για τη λήψη σύνταξης, η οποία δεν τους καταβάλλεται, είτε γιατί ο δικαιούχος ανάπηρος διορίστηκε σ' έμμισθη δημόσια θέση και από το νόμο δεν μπορεί να εισπράττει, ταυτόχρονα, μισθό και σύνταξη, είτε γιατί ο δικαιούχος ανάπηρος παραιτήθηκε από αυτό το δικαίωμα επειδή επέλεξε τη σύνταξη που δικαιούται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας του στο Δημόσιο.

4.    Με την αριθμ.455/7.7.1993 γνωμάτευση της ΑΣΥΕ (ΓΕΣ)/Τμ.Β΄ που μας διαβιβάσατε αναφέρεται ότι κριθήκατε ανίκανος και για την ελαφρά υπηρεσία του στρατεύματος και αποστρατευτέος.
Επίσης, στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι είστε δικαιούχος αναπηρικής σύνταξης την οποία όμως δεν επιλέξατε, καθόσον επιλέξατε τη σύνταξη που δικαιούστε με βάση τα χρόνια υπηρεσίας σας στο Δημόσιο.

5.    Με βάση τα πιο πάνω, δικαιούστε την έκπτωση της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά των 2.400 ευρώ από το εισόδημά σας, διότι, ως ανάπηρος αξιωματικός ειρηνικής περιόδου από πάθηση που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, έχετε δικαίωμα σύνταξης από την αιτία αυτή, την οποία όμως δεν παίρνετε γιατί επιλέξατε τη σύνταξη που δικαιούστε με βάση τα χρόνια υπηρεσίας σας στο Δημόσιο.


Taxheaven.gr