Αποτελέσματα live αναζήτησης

1067787/1288/Α0012/14.7.2008 Οι χρηματικές δωρεές προς το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εκπίπτουν από το εισόδημα.


1067787/1288/Α0012/14.7.2008
Οι χρηματικές δωρεές προς το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εκπίπτουν από το εισόδημα.


1067787/1288/Α0012/14.7.2008 Οι χρηματικές δωρεές προς το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εκπίπτουν από

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Οι χρηματικές δωρεές προς το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εκπίπτουν από το εισόδημα.

1.    Από τη διάταξη της περ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε.(ν.2238/1994) προβλέπεται ότι από το συνολικό εισόδημα αφαιρούνται τα ποσά που καταβάλλει ο φορολογούμενος λόγω δωρεάς, μεταξύ άλλων, προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες.

2.    Επίσης, από την ίδια διάταξη προβλέπεται ότι, όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα.

Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που θα εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και του δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσης του και την υπογραφή του δωρητή.

Τα χρηματικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) (όπως π.χ. με το άρθρο 31).

Το αφορολόγητο ποσό αυτής της περίπτωσης, που προέρχεται από δωρεές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήματος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 19.

3.    Με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 (ΦΕΚ 232 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των δωρεών χρηματικών ποσών είναι:

α) Διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου.
β) Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.
γ) Σε περίπτωση κατάθεσης του ποσού της δωρεάς σε λογαριασμό σε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απαιτείται και το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας ή του Τ.Π.Δ..

4.    Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 8 του καταστατικού του «Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος», στο σκοπό του σωματείου περιλαμβάνεται και η επιδίωξη της προαγωγής των Ελληνικών εκπαιδευτικών θεσμών και τα μέσα προς την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η ίδρυση Σχολής που θα ανήκει στη Μέση Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Λύκειο, Μέση Εμπορική Σχολή), η ίδρυση άλλων Σχολών και Τμημάτων και η παροχή ολικών ή μερικών υποτροφιών σπουδών και τροφείων σε άπορους μαθητές.

5.    Ακόμα, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1403/71 απόφαση του Τριμελούς Φορολογικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το «Κολλέγιο Αθηνών» ιδρύθηκε από το αναγνωρισμένο σωματείο «Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» που είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο που επιδιώκει σκοπούς εκπαιδευτικούς και λειτουργεί με τη μορφή του σωματείου.

6.    Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι φορολογούμενος σας, ελεύθερος επαγγελματίας με καθαρά έσοδα 60.102,83 ευρώ, δώρισε τα χρηματικά ποσά των 20.000 και 17.000 ευρώ στο «Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών» και ρωτάτε εάν μπορεί να δωρίσει τόσο μεγάλο ποσό ή εάν υπάρχει κάποιο όριο.

7.    Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι τα ποσά των δωρεών που κατέβαλε ο φορολογούμενος σας προς το «Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών» αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημά του χωρίς όριο, εφόσον το εισόδημά του δεν προσδιορίζεται με βάση την παράνο.1 του άρθρου 19 και υπέβαλε με τη φορολογική δήλωσή του τα δικαιολογητικά της παρ.3 του παρόντος. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ποσά των δωρεών αυτών να μην έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του Κ.Φ.Ε..

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης