1065721/1218/Α0012/11.7.2008

Έκπτωση ενοικίου κύριας κατοικίας λόγω εγκατάστασης ή μετακίνησης εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

11 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008
Αρ. πρωτ:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση ενοικίου κύριας κατοικίας λόγω εγκατάστασης ή μετακίνησης εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του φορολογούμενου.

2.    Επίσης, σύμφωνα με την 5109/1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,-που κοινοποιήθηκε με την Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγή μας, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση, κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειάς του δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαμονή.

3.    Εξάλλου, σύμφωνα με την υποπερ. αα΄ της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται, κατά περίπτωση, το ποσό του μισθώματος που καταβάλλει ο φορολογούμενος για κύρια κατοικία δική του και της οικογένειάς του, εφόσον η ηλικία του είναι μέχρι σαράντα (40) ετών και εγκαθίσταται ή μετακινείται εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η έκπτωση παρέχεται για τα πρώτα πέντε (5) έτη της εγκατάστασης του.

4.    Στο έγγραφό σας αναφέρετε πως φορολογούμενος, ηλικίας 35 ετών, διορίστηκε το 2005 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Για τα οικονομικά έτη 2006 έως και 2008 υπέβαλε τις φορολογικές του δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου και ζητά να του αναγνωρισθεί η έκπτωση δαπάνης ενοικίου κατοικίας που εκμισθώνει στην Κέρκυρα.

5.    Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι το αίτημά του δεν μπορεί να γίνει δεκτό, εφόσον ο ίδιος θεωρεί ως τον τόπο της κύριας κατοικίας του το Χαϊδάρι, όπου και υποβάλλει τις φορολογικές του δηλώσεις και την Κέρκυρα ως τον τόπο όπου εργάζεται και διαμένει προσωρινά.


Taxheaven.gr