ΠΟΛ.1322/21.12.1995

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων

21 Δεκ 1995

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1105494/4931/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ' ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛ 1322

ΘΕΜΑ: "Συμπληρωματικές οδηγίες για τις μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων".

Σε συνέχεια της διαταγής μας 1040388/1698/0014/ΠΟΛ. 1092/30.3.93 με την οποία σας δώσαμε οδηγίες αναφορικά με τις μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών σε εμπόρους αυτοκινήτων (μεταπωλητές), οι οποίοι υπήχθησαν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 36α του Ν.1642/1986, σας πληροφορούμε συμπληρωματικά τα εξής:

Με την ανωτέρω διαταγή και ειδικότερα με την παρ. 4 αυτής δεχθήκαμε ότι στις μεταβιβάσεις αυτές για τη διευκόλυνση των συναλλαγών πρέπει να αποστέλλεται το φύλλο (2) της άδειας, ει δυνατόν, αυθημερόν στην αρμόδια Δ/νση Συγκοινωνιών του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή εμπόρου.
Στην πράξη διαπιστώθηκε ότι, παρά την ανωτέρω διευκόλυνση, δεν επιτυγχάνεται η άμεση έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του εμπόρου αγοραστή του αυτοκινήτου για να δύναται αυτός στη συνέχεια να το μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο.

1. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν δηλαδή έμποροι μεταπωλητές αγοράζουν Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέττες με σκοπό τη μεταπώληση και υπό την προϋπόθεση ότι οι έμποροι αυτοί έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς (άρθρο 36α του Ν.1642/86), θα τηρείται η κατωτέρω διαδικασία:
α) Αντί της αποστολής του φύλλου (2) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στην αρμόδια Δ/νση Συγκοινωνιών του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών υπηρεσιακώς, τούτο θα δίνεται στον έμπορο αγοραστή ο οποίος και θα το προσκομίζει στη Δ/νση Συγκοινωνιών για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του. Για την παραλαβή αυτή της άδειας (φύλλο 2) ο έμπορος θα υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά τις διατάξεις του Ν.1599/1986.
β) Το φύλλο (1) της άδειας κυκλοφορίας του μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου οχήματος οι πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και ο φάκελλος αυτού θα παραμένει στην Υπηρεσίας σας, και το αυτοκίνητο θα θεωρείται ότι τίθεται σε ακινησία, από την ημερομηνία της μεταβίβασης δεδομένου ότι η εκδιδόμενη στη συνέχεια άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών θα ισχύει μόνο για μεταβίβαση και όχι για κυκλοφορία.
γ) Στις περιπτώσεις που πρόκειται να μεταφερθεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο όχημα από τον τρόπο αγοράς στην έδρα δραστηριότητας του εμπόρου τούτο θα γίνεται με τις ειδικές πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν.2367/53.

2. Επισημαίνεται ότι η νέα μεταβίβαση από τον έμπορο - μεταπωλητή στο νέο αγοραστή θα πραγματοποιείται στη ΔΟΥ στην οποία έχει παραμείνει ο φάκελλος του οχήματος και οι πινακίδες κυκλοφορίας αυτού και θα εφαρμόζεται κανονικά η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1473/1984 διαδικασία μεταβίβασης όπως μέχρι σήμερα. 3. Τέλος, αναφορικά με τη συμπλήρωση του Μ.Δ.Α., σας παραπέμπουμε στην αριθμ. 1109485/5006/0014/ΠΟΛ. 1246/29.9.95 Δ/γή με την οποία σας δώσαμε σχετικές οδηγίες. Ειδικότερα: - Για την πρώτη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος από τον ιδιώτη πωλητή στον έμπορο - αγοραστή και τη θέση αυτού σε ακινησία κατά τα ανωτέρω θα συμπληρώνετε ένα (1) Μ.Δ.Α. με τις αντίστοιχες εγγραφές. -

Για τη νέα μεταβίβαση από τον έμπορο στο νέο αγοραστή οπότε θα γίνεται άρση της ακινησίας θα συμπληρώνετε νέο Μ.Δ.Α. με τις αντίστοιχες εγγραφές και σε περίπτωση αλλαγής ΔΟΥ θα αποστέλλεται ο σχετικός φάκελλος φορολογίας του αυτοκινήτου σ' αυτή. 4. Οι κ.κ. επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή τους.

Taxheaven.gr