1044944/753/Α0012/26.5.2008

Δικαίωμα έκπτωσης δαπάνης των εισφορών στο ΙΚΑ από το συνολικό εισόδημα των οικοδόμων-εργολάβων.

26 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 26 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης δαπάνης των εισφορών στο ΙΚΑ από το συνολικό εισόδημα των οικοδόμων-εργολάβων.

1.    Με τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται και το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από αυτόν, σε ταμείο ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2.    Οι ανωτέρω εισφορές εκπίπτουν μόνο από το συνολικό εισόδημά του, κατά το χρόνο της καταβολής τους και εφόσον η καταβολή αυτή αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού Ταμείου και όχι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τυχόν ασκούν τα πρόσωπα αυτά, ανεξάρτητα αν τα καθαρά κέρδη τους προσδιορίζονται εξωλογιστικά ή προκύπτουν από τα βιβλία που τηρούν, γιατί από τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ δεν προβλέπεται η έκπτωση αυτή (σχετ. ΠΟΛ.130/1979).

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των ποσών που καταβάλλονται ως ασφαλιστικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβλήθηκαν από το φορολογούμενο ως κύρωση, για τυχόν εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκπλήρωση των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων (σχετ. ΠΟΛ.1042/8.2.1993).

3.    Περαιτέρω στην Ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται οι εργολάβοι και υπεργολάβοι οικοδομικών και τεχνικών εργασιών, που απασχολούνται αυτοπροσώπως, ανεξάρτητα αν προσφέρουν ή όχι εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε (σχετ. ΠΟΛ.1235/1990).
Οι παραπάνω για την ιδιότητά τους αυτή εξαιρούνται από την ασφάλισή τους στο ΤΕΒΕ (σχετ. ΠΟΛ.1238/1990 ν.1880/1990).

4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα ποσά που καταβάλει ο εργολάβος για την προσωπική του ασφάλιση στο ΙΚΑ, με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, εκπίπτουν από το συνολικό του εισόδημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΦΕ και όχι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που τυχόν ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 31 του ΚΦΕ.


Taxheaven.gr