Αποτελέσματα live αναζήτησης

1082089/1600π.ε/Α0012/14.5.2008 Έκπτωση ασφαλίστρων για ασφάλιση Ζωής και Επενδύσεων.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1082089/1600π.ε/Α0012/14.5.2008
Έκπτωση ασφαλίστρων για ασφάλιση Ζωής και Επενδύσεων.

1082089/1600π.ε/Α0012/14.5.2008 Έκπτωση ασφαλίστρων για ασφάλιση Ζωής και Επενδύσεων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση ασφαλίστρων για ασφάλιση Ζωής και Επενδύσεων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει αυτός για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων και για ασφαλιστήρια ασθένειας, για την ασφάλιση του ίδιου, του άλλου συζύγου και των τέκνων που τους βαρύνουν κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.

2.    Επίσης, με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 (ΦΕΚ Α΄ 232) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 6) ορίζεται ότι για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, με βάση τις οικείες ασφαλιστικές συμβάσεις, απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου, καθώς και τα στοιχεία του συμβαλλόμενου και των ασφαλιζόμενων προσώπων.

3.    Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφό σας και τα συνημμένα αυτού (ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βεβαίωση καταβολής ασφαλίστρων κ.τ.λ.), φορολογούμενοί σας δηλώνουν στις δηλώσεις εισοδήματος τους μεγάλα ποσά ασφαλίστρων που από τη βεβαίωση της εταιρείας ασφαλίσεως φαίνεται ότι είναι για ασφάλιση ζωής και επενδύσεων. Ρωτάτε κατόπιν αυτού, ποιο είναι το ποσό που ανάγεται σε ασφάλιστρα ζωής και δηλώνεται στη δήλωση και ποιο είναι το αντίστοιχο παραστατικό που πρέπει να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

4.    Για το ανωτέρω θέμα και με βάση τη βεβαίωση καταβολής ασφαλίστρων που μας στείλατε, υποβάλαμε σχετικό ερώτημα στην «Χ» Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, η οποία μας απάντησε με το από 10.8.2007 έγγραφό της ότι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 III του π.δ. 400/1970, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, τα οποία συνδέονται με επενδύσεις αποτελούν ασφαλιστικό προϊόν ζωής του οποίου οι παροχές συνδέονται με ορισμένες επενδύσεις και τα ποσά που καταβάλλουν οι ασφαλιζόμενοι ως αντίτιμο της παροχής αυτών των ασφαλιστικών υπηρεσιών αποτελούν στο σύνολο τους ασφάλιστρα ασφαλιστικού προϊόντος ζωής. Επίσης, ότι τον χαρακτήρα των ασφαλίστρων αυτών δεν μεταβάλλει το γεγονός ότι η ασφαλιστική εταιρεία περαιτέρω επενδύει τα εν λόγω ποσά για λογαριασμό του ασφαλιζόμενου, ώστε αυτά να έχουν μεγαλύτερη απόδοση γι' αυτόν κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλισμένου γεγονότος (θανάτου).

5.    Από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που μας στείλατε προκύπτει ότι ο φορολογούμενός σας συνήψε δεκαετή ασφάλεια Ζωής και Επενδύσεων με την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, με την οποία ασφάλισε τον ενήλικο γιο του, που ήταν οδοντίατρος και για την οποία κατέβαλε σύνολο εφάπαξ ασφαλίστρου 21.500 ευρώ συν χαρτόσημο 516 ευρώ. Ποσοστό 15% του εφάπαξ ασφαλίστρου αποτελεί το εφάπαξ ασφάλιστρο Βασικής Ασφάλισης Ζωής και ποσοστό 85% το ποσό προς Επένδυση.

6.    Κατόπιν των ανωτέρω, α) στις περιπτώσεις των ασφαλίσεων Ζωής και Επενδύσεων θα δηλώνεται ως ποσό ασφαλίστρων το συνολικό καθαρό ποσό αυτών χωρίς το χαρτόσημο και β) στην περίπτωση του κυρίου Χ, η βεβαίωση καταβολής που του χορηγήθηκε είναι ελλιπής, διότι δεν αναγράφει το πρόσωπο που ασφαλίζεται και δεν ξεχωρίζει το ποσό του καθαρού ασφαλίστρου και του χαρτοσήμου και δεν πρέπει να αναγνωριστεί η έκπτωση, εφόσον το τέκνο που ασφαλίζεται δεν τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..

7.    Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ, στην οποία κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, παρακαλείται στις βεβαιώσεις ασφαλίστρων ζωής που χορηγεί να αναγράφει και τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα και χωριστά το καθαρό ασφάλιστρο από το χαρτόσημο ή από άλλες επιβαρύνσεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης