1117352πε/2290/Α0012/7.3.2008

Έκπτωση δαπανών με δικαιολογητικά από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.

7 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα 7 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών με δικαιολογητικά από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν το οικον. έτος 2006, από το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές εκπίπτει ποσοστό μέχρι 15% για τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, καθώς και για αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος. Το ποσοστό αυτό περιορίζεται σε 5% για το εισόδημα από οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.

Αν οι δαπάνες αυτές αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.

2.    Για τη διενέργεια της έκπτωσης αυτής που γίνεται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, απαιτείται η συνυποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην έννοια του όρου «δαπάνες επισκευής και συντήρησης» της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται οι δαπάνες που γίνονται με σκοπό να επαναφέρουν κάποιο ακίνητο που έχει υποστεί βλάβη ή αλλοίωση στην αρχική του κατάσταση, καθώς και τη διενέργεια δαπανών που αποσκοπούν να διατηρηθεί κάποιο ακίνητο σε καλή κατάσταση και προληφθούν ή παρεμποδιστούν τυχόν βλάβες ή αλλοιώσεις του από τη χρήση ή τη λειτουργία ή την πάροδο του χρόνου, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες βελτίωσης που αποβλέπουν στην επαύξηση της αξίας του που οφείλεται στην επαύξηση ή επέκταση ή συμπλήρωση του οικείου περιουσιακού στοιχείου.

Στις πιο πάνω δαπάνες επισκευής και συντήρησης περιλαμβάνονται τόσο οι δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, όσο και οι δαπάνες για αγορά υλικών, που γίνονται από τον ιδιοκτήτη και όχι από τον ενοικιαστή.

Ειδικότερα, στις δαπάνες επισκευής και συντήρησης περιλαμβάνονται τόσο οι δαπάνες για εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης, εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, καθώς και για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικών ειδών, ειδών υγιεινής και σωμάτων καλοριφέρ, οι δαπάνες για εργασίες ελαιοχρωματισμών και για αγορά κάθε είδους χρωμάτων και βοηθητικών υλικών, όπως λινέλαιο, νέφτι, στόκος, γυαλόχαρτο κ.λπ..

Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς και παροχής υπηρεσιών για την αρχική τοποθέτηση της ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης και της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης.
Στα ποσοστά αυτά (15% ή 5%) εκτός από τις προαναφερόμενες δαπάνες επισκευής και συντήρησης του ακινήτου, περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες δαπάνες των κοινόχρηστων χώρων αυτού, όπως επισκευή και συντήρηση καλοριφέρ, ανελκυστήρα κ.λπ.. Επίσης διευκρινίζεται ότι στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες καθορισμού της πολυκατοικίας (υλικά, αμοιβές, ασφάλιστρα προσωπικού που ασχολείται με την καθαριότητα).

Επίσης, οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης πρέπει να αφορούν το ίδιο το ακίνητο και όχι αντικείμενα που τοποθετούνται στο εξωτερικό οργανισμό του κτηρίου ή αφορούν τη διακόσμηση του χώρου, όπως π.χ. τοποθέτηση, αντικατάσταση ή επισκευή κεραίας, τέντας, απορροφητήρα, ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, συστήματος συναγερμού ντουλαπιών, φωτιστικών, καθρέπτη και αξεσουάρ μπάνιου, σύνδεση ακινήτου με το αρδευτικό δίκτυο κ.λπ..

Οι δαπάνες (επισκευής και συντήρησης κ.λπ.) των κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου επιμερίζονται στους συνιδιοκτήτες του, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας καθενός. Ο επιμερισμός των δαπανών αυτών των κοινόχρηστων χώρων στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους εκδίδει βεβαιώσεις-συγκεντρωτικές καταστάσεις με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον ΚΒΣ, τα οποία συγκεντρώνει κατά την καταβολή των δαπανών.

Στη βεβαίωση-συγκεντρωτική κατάσταση των δαπανών αυτών, αναγράφονται αναλυτικά ο αριθμός και η ημερομηνία κάθε απόδειξης, το είδος της δαπάνης και το ποσό της, καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών αυτών και επιπλέον τα ονόματα των συνιδιοκτητών, τα χιλιοστά τους και το ποσό της δαπάνης που αναλογεί σε καθένα και επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των αποδείξεων δαπανών (σχετ. οι 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 και 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 διαταγές μας και το 1074592/1473/Α0012/8.10.2007 έγγραφό μας.

3.    Συνεπώς, σύμφωνα με όσα προαναφέρονται, κατά το οικον. έτος 2007, αν τα δύο διαμερίσματα είναι κατοικίες που εκμισθώνονται, τότε από το ακαθάριστο εισόδημα καθενός απ' αυτά μπορεί να εκπέσει ποσοστό μέχρι 15% αυτού για τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης τόσο των κύριων και βοηθητικών χώρων αυτών, όσο και των κοινοχρήστων χώρων τους που καταβάλατε η ίδια και όχι οι ενοικιαστές σας.

Ειδικότερα, στις δαπάνες επισκευής και συντήρησης των διαμερισμάτων σας, με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, μπορεί να περιληφθεί η δαπάνη αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (κουδουνιού, πρίζας, διακόπτη, αυτόματου διαρροής), δεν περιλαμβάνεται όμως η δαπάνη απολύμανσης και απεντόμωσης αυτών.

Επίσης, στις δαπάνες επισκευής και συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής των δύο διαμερισμάτων σας μπορούν να περιληφθούν δαπάνες επισκευής και συντήρησης που αφορούν τον οργανισμό του κτηρίου, την ηλεκτρολογική και την υδραυλική εγκατάσταση, καθώς και την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, τον ανελκυστήρα και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, όχι όμως οι δαπάνες καθορισμού, απολύμανσης και απεντόμωσης, αναγόμωσης, πυροσβεστήρων κ.λπ. των χώρων αυτών.


Taxheaven.gr