1002490/52/Α0012/3.3.2008

Αφαίρεση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου των εισφορών που καταβάλλονται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.

3 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Αφαίρεση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου των εισφορών που καταβάλλονται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από αυτόν σε ταμεία ασφάλισης του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, που τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με την Αριθ.Φ.20210/4231/152/26-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 427/2-3-2004) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 42 του ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α΄ 291), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων, που ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν.1606/39 (Α΄ 50) και μετονομάσθηκε σε Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.2972/2001 (Α΄ 291), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο Ταμείο λειτουργούν δύο κλάδοι: α) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και β) ο Κλάδος Κοινής Διανομής, με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Σκοπός του Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, είναι: α) η επικουρική ασφάλιση των ασφαλιζόμενων προσώπων, κατά των κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη χορήγηση σ' αυτά και τα μέλη της οικογενείας τους, των παροχών που προβλέπονται από τις διατάξεις του καταστατικού και την εν γένει νομοθεσία, όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος και β) η διανομή ισόποσου μερίσματος στα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 3 του καταστατικού.

Κατά το άρθρο 3 του καταστατικού, στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν στο όνομα τους την κατά νόμο άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή υγραερίου για κίνηση οχημάτων, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν στο όνομά τους άδεια λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων με δυνατότητα χορήγησης υγρών καυσίμων ή υγραερίου που βρίσκονται, εντός περιοχής κύκλου με κέντρο την Πλατεία Ομονοίας Αθηνών και ακτίνα μήκους 20 χιλιομέτρων και από 1.1.2005, σε όλη την Επικράτεια. Αν η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων ή σταθμών αυτοκινήτων έχει εκδοθεί στο όνομα ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ασφαλίζεται ο εκ των ομορρύθμων εταίρων νόμιμος εκπρόσωπος (ή νόμιμοι εκπρόσωποι) αυτής.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του καταστατικού, η εισφορά του ασφαλισμένου συνίσταται σε ποσοστό 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α. τιμών των βενζινών, των πετρελαίων και του υγραερίου, τις οποίες τιμές καταβάλλει ο πρατηριούχος στον εν γένει, έμπορο για την αγορά των προϊόντων αυτών. Οι ασφαλισμένοι από 1.1.1993 καταβάλλουν εισφορά ίση με ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 22 του ν.2084/1992. Στο τέλος κάθε έτους γίνεται συμψηφισμός της εισφοράς του ασφαλισμένου που καταβλήθηκε ως ποσοστό της τιμής των αγοραζομένων υγρών καυσίμων και εάν το ποσό της υπολείπεται της προβλεπόμενης, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό, ενώ αν είναι μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται με βάση την ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, το επιπλέον ποσό κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του ασφαλισμένου. Στον Κλάδο Κοινής Διανομής περιέρχεται ποσοστό 10% εκ των εσόδων του Ταμείου από τις εισφορές των ασφαλισμένων μετόχων. Το σύνολο των λοιπών εν γένει εσόδων του Ταμείου περιέρχεται στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης.

3.    Με την 1013556/233/Α0012/5.2.2007 διαταγή μας προς τη Δ.Ο.Υ. Τρικάλων έγινε δεκτό ότι το ποσό που παρακρατείται σε ομόρρυθμη εταιρία πρατηριούχο υγρών καυσίμων κατά την αγορά των προϊόντων της και αποδίδεται ως εισφορά στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, για ασφάλιση των εκπροσώπων της, εκπίπτει από το εισόδημα των ασφαλιζόμενων προσώπων.

4.    Στο έγγραφό σας αναφέρετε πως φορολογούμενος, μέλος εταιρείας Ο.Ε., δήλωσε με συμπληρωματική δήλωση εισοδήματος οικονομικού έτους 2007, υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης ποσού 6.122,01 ευρώ, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, που αποτελεί το μερίδιο του σε σύνολο 12.754,19 ευρώ, που κατέβαλε το έτος 2006 η εταιρεία «Χ», σύμφωνα και με τη σχετική βεβαίωση του Ταμείου.

5.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ανωτέρω ποσό αποτελεί υποχρεωτική κατά νόμο ασφαλιστική εισφορά του φορολογουμένου, εφόσον είναι νόμιμος εκπρόσωπος και μέλος της ομόρρυθμης εταιρίας, και εκπίπτει από το συνολικό εισόδημά του, παρότι δεν το κατέβαλε ο ίδιος, αλλά η εταιρία στην οποία είναι μέλος, για το λόγο ότι είναι προσωπική δαπάνη φυσικού προσώπου και όχι παραγωγική δαπάνη της εταιρίας, γιΆ αυτό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας με βάση το άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε.. Προϋπόθεση βέβαια για την έκπτωση είναι ότι το ποσό των εισφορών αυτών δεν έχει συμπεριληφθεί στο κόστος αγοράς των υγρών καυσίμων στα βιβλία της εταιρίας.


Taxheaven.gr