Αποτελέσματα live αναζήτησης

1116360/2272/Α0012/18.1.2008 Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1116360/2272/Α0012/18.1.2008
Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών.


1116360/2272/Α0012/18.1.2008 Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών.

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 ορίζεται η έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου του συνολικού ποσού των εισφορών που καταβάλλονται από αυτόν σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική με νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλομένων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2.    Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι προϋπόθεση έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών είναι η καταβολή τους να γίνεται από τον φορολογούμενο υποχρεωτικά με διάταξη νόμου και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού ταμείου.

3.    Κατόπιν όσων αναφέρονται πιο πάνω, με πάγια θέση της Διοίκησης έγινε δεκτό ότι από τις ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών εργοληπτών δημοσίων έργων στο ΤΣΜΕΔΕ ή ΤΠΕΔΕ, από το συνολικό τους εισόδημα, κατΆ εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, εκπίπτουν μόνο εκείνες που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική με βάση διάταξη νόμου, αποτελούν προσωπική δαπάνη των ίδιων των μηχανικών, αποσκοπούν στην παροχή κύριας ή επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η καταβολή τους αποδεικνύεται με βεβαίωση ή απόδειξη του οικείου ασφαλιστικού ταμείου. Τέτοιου είδους ανταποδοτική ασφαλιστική εισφορά αποτελεί επί παραδείγματι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 7 του α.ν.2326/40.

4.    Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι κρατήσεις 1% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ και 0,5% υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί λογαριασμού έργων εκτελουμένων από το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ. και Συνεταιρισμούς, οι οποίες αναφέρονται ως πρόσοδοι στον κωδικό 08 του αντιγράφου απόδειξης είσπραξης, δεν αποτελούν προσωπική δαπάνη αυτών που βαρύνει το εισόδημά τους, με αποτέλεσμα η κράτηση αυτή να μη μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ασφαλιστική εισφορά που τους βαρύνει προσωπικά, αλλά ένα είδος κοινωνικού πόρου υπέρ του Ταμείου και επομένως δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις ασφαλιστικές εισφορές της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, που εκπίπτουν από το συνολικό τους εισόδημα.
Οι κρατήσεις αυτές αποτελούν δαπάνη του επαγγέλματός τους και επομένως η δαπάνη αυτή εκπίπτει μόνο από το ακαθάριστο εισόδημά τους που προέρχεται από την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος του μηχανικού στην περίπτωση που το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους εξευρίσκεται λογιστικά (άρθρο 49 παρ.1, 2 και 4 ν.2238/1994), ενώ στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημά τους εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες αμοιβές τους (άρθρο 49 παρ.5), η δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται στο συντελεστή καθαρού κέρδους.

5.    Τέλος, σχετικά με την προμήθεια επί εισπραχθεισών προμηθειών εγγυητικών επιστολών, αν αποτελεί προσωπική δαπάνη, έχει γίνει ερώτημα στο ΤΣΜΕΔΕ. Συγκεκριμένα, ζητείται να διευκρινιστεί αν η ανωτέρω προμήθεια που εισπράττει το ΤΣΜΕΔΕ αποτελεί προσωπική δαπάνη των ίδιων των μηχανικών, που αποσκοπεί στην παροχή κύριας ή επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή είναι ένα είδος κοινωνικού πόρου υπέρ του Ταμείου τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης