Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1312/8.12.1995 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 115 του Ν.2362/1995 και της Α.Υ.Ο.1132162/6022/0014/28.11.1995


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1312/8.12.1995
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 115 του Ν.2362/1995 και της Α.Υ.Ο.1132162/6022/0014/28.11.1995


Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 115 του Ν.2362/1995 και της Α.Υ.Ο.
1132162/6022/0014/28.11.1995

1137056/6276/0014/

ΠΟΛ 1312

Σε συνέχεια της διαταγής 1127817/5841/0014/ΠΟΛ. 1289/15.11.1995, που αφορά τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 1996, κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.2362/1995 και της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1132162/6022/0014/28.11.1995, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 247/27.11.1995 και ΦΕΚ Β 987/30.11.1995, αντίστοιχα).
Για τις ρυθμίσεις που έγιναν με τις παραγράφους 1 και 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 115 του Ν.2362/1995 και με την κοινοποιούμενη απόφαση, σας έχουν ήδη δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την προαναφερόμενη διαταγή μας.
Σημειώνουμε ότι η προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία θα καθορισθούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την επιστροφή από τις ΔΟΥ των ποσών, που καταβλήθηκαν για προμήθεια ειδικού σήματος έτους 1996 και επομένων χωρίς να οφείλονται, δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Μετά την έκδοσή της θα σας δοθούν οδηγίες και ως προς το θέμα αυτό.
Τέλος σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του κοινοποιούμενου άρθρου 115, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων αυξάνονται από 1.1.1996 από 12.500 σε 20.000 δραχμές.


Τροποποίηση της 1037601/3210/0014/15.3.1993 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει
1132162/6022/0014/28.11.1995

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992 (ΦΕΚ Α' 181) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2120/1993 (ΦΕΚ Α' 24) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α 75), της παρ. 12 του άρθρου έβδομου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ Α' 238) και του άρθρου 115 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247).

β) Την απόφασή μας 1037601/3210/0014/15.3.1993 (ΦΕΚ Β'197), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις 1106801/8773/0014/11.8.1993 (ΦΕΚ Β' 630), 1015642/1444/0014/9.2.1994 (ΦΕΚ Β' 102) και 1057407/2684/0014/15.5.1995 (ΦΕΚ Β' 424).

γ) Το κόστος παραγωγής και διάθεσης των ειδικών σημάτων που προορίζονται για τα οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας.

δ) Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασής μας, μετά την αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων που εισπράττονται με ειδικό σήμα και την καθιέρωση νέου κλιμακίου τελών.

ε) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ Β' 154), με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) και το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στην απόφασή μας 1037601/3210/0014/15.3.1993, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί επέρχονται οι κατωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

1) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ: Τα σήματα διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες. Ειδικότερα:
- Κατηγορία πρώτη: Περιλαμβάνει τα σήματα του πρώτου κλιμακίου τελών κυκλοφορίας.
- Κατηγορία δεύτερη: Περιλαμβάνει τα σήματα του δεύτερου κλιμακίου τελών κυκλοφορίας.
- Κατηγορία τρίτη: Περιλαμβάνει τα σήματα του τρίτου κλιμακίου τελών κυκλοφορίας.
- Κατηγορία τέταρτη: Περιλαμβάνει τα σήματα του τέταρτου κλιμακίου τελών κυκλοφορίας.
- Κατηγορία πέμπτη: Περιλαμβάνει τα σήματα που προορίζονται για όσα οχήματα δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, οι κάτοχοί τους όμως είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν σήμα".

2) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

"Για τα σήματα της πέμπτης κατηγορίας, που προορίζονται για τα οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, αναγράφεται η λέξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ".

3) Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

"β) Στο άνω δεξιό μέρος τις λέξεις "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ" και κάτω από τις λέξεις αυτές τα δύο τελευταία ψηφία του έτους για το οποίο εκδίδονται τα σήματα, με μεγάλα ψηφία. Κάτω από τα ψηφία αυτά θα υπάρχει ειδικό ορθογώνιο διαφανές πλαίσιο για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλφορίας του οχήματος".

4) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

"γ) Κάτω του πλαισίου για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία σημάτων. Μπροστά από τον αριθμό αναγράφονται τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη κατηγορία, αντίστοιχα".

5) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 προστίθεται περίπτωση που έχει ως εξής:

"δ) Τα σήματα όλων των κατηγοριών θα περιλαμβάνουν στη μία όψη εκτυπώσεις ασφαλείας (Guilloche)".

6) Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Ο βασικός χρωματισμός για όλες τις κατηγορίες των σημάτων είναι ο ίδιος. Διαφέρει, όμως, από έτος σε έτος. Για το έτος 1996 είναι ανοικτό πράσινο. Το χρώμα των ψηφίων που καθορίζει το έτος διαφέρει κατά κατηγορία.
Ειδικότερα:
- Για την πρώτη κατηγορία κίτρινο
- Για την δεύτερη κατηγορία πράσινο
- Για την τρίτη κατηγορία κόκκινο
- Για την τέταρτη κατηγορία μπλέ
- Για την πέμπτη κατηγορία λευκό
Οι λοιπές ενδείξεις για όλες τις κατηγορίες και για όλα τα έτη θα αποτυπώνονται σε χρώμα μπλέ σκούρο.
Η κυκλική επιφάνεια κάτω από το έμβλημα του Κράτους και για τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι μεταξοτυπία χρώματος ασημί".

7) Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
"Ειδικά το ειδικό σήμα που προορίζεται για τα οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας διατίθεται με την καταβολή ποσού δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσής του".

8) Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
"Τυχόν απώλεια ή κλοπή του ειδικού σήματος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωση προμήθειας νέου ειδικού σήματος με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού και του τυχόν προστίμου σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων λόγω μη επικόλλησης του σήματος".

9) Το έβδομο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
"Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος από τις ΔΟΥ απαιτείται η προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή φωτοαντίγραφο αυτής, προκειμένου δε περί οχημάτων απαλλασσομένων από τα τέλη κυκλοφορίας και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την απαλλαγή".

10) Το δέκατο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας δεν επιστρέφονται εάν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει το σήμα που αφορά το έτος κατά το οποίο έγινε η αφαίρεση και το κατά περίπτωση πρόστιμο".

11) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
"Για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος των πάσης κατηγορίας οχημάτων επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, το προβλεπόμενο από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρέθηκαν οι πινακίδες με πράξη της αστυνομικής αρχής επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου, είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα".

12) Η απόφαση αυτή ισχύει για ειδικά σήματα έτους 1996 και επομένων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 115
Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 36 του Ν.2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α'), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
"2. Τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως εξής:

α) Ετήσια τέλη δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) για:
- Επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, κυλινδρισμού κινητήρα από επτακόσια ογδόντα έξι (786) μέχρι και χίλια τριακόσια πενήντα επτά (1357) κυβικά εκατοστά.
- Ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα).

β) Ετήσια τέλη δραχμών τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) για τα επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ (1358) μέχρι και χίλια ενιακόσια είκοσι οκτώ (1928) κυβικά εκατοστά και για τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ (1358) κυβικά εκατοστά και άνω.

γ) Ετήσια τέλη δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) για επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1929) μέχρι και δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά (2357) κυβικά εκατοστά.

δ) Ετήσια τέλη δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) για επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ (2358) κυβικά εκατοστά και άνω.
Εάν γίνει αλλαγή κινητήρα με βάση τον οποίο μεταβάλλεται η κατηγορία των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος.

3. Τα τέλη κυκλοφορίας, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος που αποτελεί αποδεικτικό καταβολής, η προμήθεια του οποίου γίνεται με μέριμνα των ιδιοκτητών των ανωτέρων οχημάτων. Με το ειδικό σήμα δύναται να κυκλοφορεί το
αυτοκίνητο από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του προηγούμενου και επόμενου αντίστοιχα έτους εκείνου για το οποίο εκδίδεται. Η ονομαστική αξία κάθε σήματος είναι ίση με τα τέλη κυκλοφορίας κάθε κλιμακίου. Ειδικά για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, καθώς και γι' αυτά που
τίθενται σε κυκλοφορία ως επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος, η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Το ειδικό σήμα χορηγείται υποχρεωτικά και στα οχήματα οποιουδήποτε αριθμού κυκλοφορίας, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έναντι αξίας καθοριζόμενης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διαθέσεώς του. Εξαιρετικά, δεν χορηγείται σήμα για τα οχήματα για τα οποία από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη
κυκλοφορίας. Για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος των πάσης κατηγορίας οχημάτων επιβάλλεται από τη Δ.Ο.Υ. αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος, έστω και αν το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Για τα οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και επτακόσια ογδόντα πέντε (785) κυβικά εκατοστά, το πρόστιμο για την ανωτέρω αιτία ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Επίσης, πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του οχήματος με πράξη της αστυνομικής αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου όμως είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.
Τυχόν απώλεια ή κλοπή του ειδικού σήματος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωση προμήθειας νέου ειδικού σήματος, με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού και του τυχόν προστίμου σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων λόγω μη επικόλλησης του σήματος.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, ποσά που καταβλήθηκαν για προμήθεια ειδικού σήματος, χωρίς να οφείλονται, επιστρέφονται, εφόσον το σχετικό σήμα επιστραφεί στη Δ.Ο.Υ.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιστροφή.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 1996 και επομένων.

3. Τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών Δ.Χ. αυτοκινήτων αυξάνονται από δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) δραχμές σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 1.1.1996.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης