1111055/2175πε/Α0012/5.6.2008

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος του επιδόματος 3%.

5 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα 5 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Απαλλαγή φόρου εισοδήματος του επιδόματος 3%.

1.    Με τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) ορίζεται ότι από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%).

2.    Με το άρθρο 5 της με αρ. πρωτ.: 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον τύπου και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2001, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται σε αυτήν, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω νόμιμα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την αναγνώριση δικαιωμάτων (απαλλαγών, εξαιρέσεων κ.τ.λ.):

α) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80%, η γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας νομαρχίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, από την οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά είναι τυφλά ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό πάνω από 80%, ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτήθηκαν λόγω ολικής τύφλωσης ή αναπηρίας σε ποσοστό πάνω από 80% από βαριές κινητικές αναπηρίες.
Δεν αναγνωρίζεται η τυχόν προσαύξηση του ποσοστού. Ειδικά για τους ολικώς τυφλούς, αντί για γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής μπορεί να υποβληθεί βεβαίωση της αρμόδιας νομαρχίας ότι είναι γραμμένοι στα γενικά μητρώα τυφλών. Τα δικαιολογητικά αυτά ορίζονται με την 1035166/400/Α0012/ΠΟΛ.1087/9.3.1993 (ΦΕΚ 198 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3.    Συνεπώς, για να τύχει της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος το εν λόγω επίδομα που αναφέρετε στο ανωτέρω έγγραφό σας θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.


Taxheaven.gr