1024979/390/Α0012/8.4.2008

Φορολογία εισοδήματος σε άτομο ολικώς τυφλό.

8 Απρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα 8 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογία εισοδήματος σε άτομο ολικώς τυφλό.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5θ του άρθρου 6 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες απαλλάσσονται από τον φόρο, μεταξύ άλλων, οι μισθοί, οι συντάξεις και η λόγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%).

2.    Από το ερώτημά σας προκύπτει ότι λάβατε αποζημίωση συνταξιοδότησης από τον Ο.Τ.Ε. στην οποία εφαρμόστηκε παρακράτηση σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 του ιδίου νόμου και αποδόθηκε στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών (ποσό παρακράτησης 7.673,46 ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τη δήλωσή σας, είστε ολικώς τυφλός και εγγεγραμμένος στο μητρώο δ/νσης κοινωνικής πρόνοιας.

3.    Σύμφωνα με όσα αναφέρθησαν προκύπτει ότι, εφόσον είστε ολικώς τυφλός, λανθασμένα έγινε παρακράτηση φόρου επί της αποζημιώσεως που λάβατε από τον Ο.Τ.Ε..

Η διαδικασία επιστροφής των εν λόγω ποσών θα γίνει από τη Δ.Ο.Υ. σας σύμφωνα με την 1124722/1723/Α0012/ΠΟΛ.1324/30.9.1993 διαταγή την οποία σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας.


Taxheaven.gr