1118893/11659/Β0012/10.12.2008

Μεταφορά ζημίας στα επόμενα έτη για συμψηφισμό.

10 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Μεταφορά ζημίας στα επόμενα έτη για συμψηφισμό.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 105 του ιδίου νόμου, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφιστεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.

2.    Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί όμως, για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια.

3.    Με το αρ.πρωτ./24.01.2008 έγγραφό μας, έχει γίνει δεκτό ότι ανώνυμη εταιρεία στερείται του δικαιώματος μεταφοράς για συμψηφισμό της ζημίας που προέκυψε στην οικεία διαχειριστική χρήση, λόγω μη δηλώσεως αυτής στο επόμενο οικονομικό έτος, κατά το οποίο δηλώνονται κέρδη.

4.    Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει ότι η εταιρεία «ΚΕΠΕ» πραγματοποίησε ζημίες το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005) ύψους 69.270,83 ευρώ, τις οποίες δήλωσε εμπρόθεσμα με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το οικονομικό έτος 2007 (χρήση 2006) η εν λόγω ΕΠΕ μετέφερε για συμψηφισμό το 1/5 των ζημιών, αν και υπήρχε η δυνατότητα συμψηφισμού μεγαλύτερου ποσού. Στις 24.09.2008 η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε ανακλητικές δηλώσεις οικονομικών ετών 2007 (χρήση 2006) και 2008 (χρήση 2007), συμψηφίζοντας το ορθό ποσό των ζημιών στη χρήση 2006 και μεταφέροντας το υπόλοιπο στη χρήση 2007, επικαλούμενη τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 61 του ν.2238/1994.

5.    Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι η εν λόγω ΕΠΕ έχει απολέσει οριστικά το δικαίωμα μεταφοράς για συμψηφισμό του ποσού των ζημιών που δεν μετέφερε για συμψηφισμό με τα κέρδη του οικονομικού έτους 2007.


Taxheaven.gr