1044324/744/Α0012/3.6.2008

Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης υπέρ του πολίτη από το δημόσιο ή/και Ο.Τ.Α..

3 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης υπέρ του πολίτη από το δημόσιο ή/και Ο.Τ.Α..

1.    Όπως γίνεται πάγια δεκτό από την διοίκηση (σχετ. 1090117/1692/Α0012/3.10.2005, 1085669/1395/Α0012/5.8.1998,1095688/1862/Α0012/6.11.2000 έγγραφα) τα χρηματικά ποσά που επιδικάζονται ως χρηματική ικανοποίηση (αποζημίωση) δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, καθόσον δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος.

2.    Επίσης όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. 1092503/1970/Α0012/31.10.2003, 1084987/1207/Α0012/23.7.1993 έγγραφα) τα επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα υπερφυσικού προσώπου δεν αποτελούν εισόδημα.

3.    Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 ορίζεται το εισόδημα που προκύπτει από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 25 και της παρ.4 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου, λαμβάνεται ως εισόδημα από κινητές αξίες.

4.    Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι για τους τόκους που ορίζει η ανωτέρω παράγραφος ο χρόνος που γεννιέται η φορολογική υποχρέωση, είναι ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης των εν λόγω τόκων.

5.    Τέλος, όσον αφορά στις αποζημιώσεις που επιδικάζει η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 2 του ν.2690/1999 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και η Επιτροπή του άρθρου 5 του ν.1943/1991 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, τα σχετικά ποσά επίσης δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος καθόσον δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.


Taxheaven.gr