1050196/865/Α0012/19.5.2008

Συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.

19 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης.

1.    Από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) προκύπτει ότι η ζημιά που προκύπτει από κλάδο της επιχείρησης του οποίου τα κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά, π.χ. από τον κλάδο της εμπορίας ή παροχής υπηρεσιών κ.λπ., εφόσον συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις (τήρηση επαρκών και ακριβών βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. κ.λπ.), συμψηφίζεται με τα τεκμαρτά κέρδη του τεχνικού ή οικοδομικού κλάδου της επιχείρησης.

2.    Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 12 του ν.3522/2006, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για το ποιες περιπτώσεις τεχνικών ή οικοδομικών επιχειρήσεων προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη τεκμαρτά, λαμβάνοντας υπ' όψιν, τη νομική μορφή της οικοδομικής επιχείρησης, την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας καθώς και την ημερομηνία ανάληψης του τεχνικού έργου.


Taxheaven.gr