1024096/10330πε/Β0012/24.1.2008

Υπαγωγή σε φορολογία μη εισπραχθέντων μισθωμάτων.

24 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε φορολογία μη εισπραχθέντων μισθωμάτων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.2238/94, οι οποίες εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.) βάσει της παρ.1 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου, ως εισόδημα από ακίνητα θεωρείται αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, μιας ή περισσότερων οικοδομών είτε από εκμίσθωση γαιών. Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί, με οριστικό συμβόλαιο, το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας, κατά περίπτωση.

2.    Περαιτέρω, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη δικαστηριακή και διοικητική νομολογία, χρόνος κτήσης των ακαθάριστων εσόδων είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης αυτών, ανεξάρτητα από το εάν αυτά εισπράχθηκαν ή όχι.

3.    Εξάλλου, το Ν.Σ.Κ. με την αριθμ. 6/2002 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε δεκτή με την αριθμ. 1057876/1176/ΠΟΛ.1194/Α0012/7.7.2002 εγκύκλιο, γνωμοδότησε, ότι σε επαγγελματικές μισθώσεις που το ακίνητο (μίσθιο) έπαθε ζημιές από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και ο μισθωτής επικαλούμενος τις διατάξεις του άρθρου 576 του Αστικού Κώδικα αρνείται την καταβολή μισθώματος, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος εκχωρώντας τα μισθώματα αυτά στο Δημόσιο βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.2238/94, οι οποίες ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 όπως ορίζεται στην παρ.11 του άρθρου 105 αυτού του νόμου, προκειμένου να μην φορολογηθεί για το υπόψη εισόδημα από ακίνητα.

4.    Από τα στοιχεία που θέσατε υπόψη της υπηρεσίας μας με την ανωτέρω σχετική αίτηση, καθώς και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας προκύπτει ότι ανώνυμη εταιρεία είχε μισθώσει ακίνητό της σε άλλη εταιρεία και η τελευταία εξακολουθούσε να λειτουργεί με έδρα το μίσθιο χωρίς να καταβάλει το συμφωνηθέν μίσθωμα για τα έτη 2000, 2001 και 2002 επικαλούμενη τις διατάξεις του άρθρου 576 του Αστικού Κώδικα «περί ελλείψεων ή πραγματικών ελαττωμάτων του μισθίου» λόγω του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. Στη συνέχεια η εκμισθώτρια Α.Ε. προσέφυγε δικαστικώς για τα υπόψη μισθώματα και το 2006 εισέπραξε το διεκδικούμενο ποσό αναδρομικά βάσει δικαστικής αποφάσεως.

5.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, παρόλο που η μισθώτρια εταιρεία αρνήθηκε να καταβάλει τα συμφωνηθέντα μισθώματα για τα έτη 2000, 2001 και 2002, εξακολούθησε να στεγάζεται και να λειτουργεί στο μίσθιο κατά τα έτη αυτά. Κατά συνέπεια, για την ανώνυμη εταιρεία (εκμισθώτρια) προέκυψε εισόδημα από τη χρησιμοποίηση του υπόψη ακινήτου της, το οποίο έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2001, 2002 και 2003 ανεξάρτητα εάν είχε εισπραχθεί ή όχι. Επιπλέον, η εκμισθώτρια επιχείρηση μπορούσε να προβεί στην εκχώρηση των μισθωμάτων στο Δημόσιο, χάνοντας το δικαίωμά της δικαστικής διεκδίκησης αυτών. Επομένως, για το εισόδημα αυτό θα πρέπει να υποβληθούν από την εκμισθώτρια εταιρεία εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις κυρώσεις εκπροθέσμου δηλώσεως, που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2523/1997.


Taxheaven.gr