ΠΟΛ.1087/25.6.2003

Ορισμός καταστημάτων στα οποία υποχρεωτικά εκδίδονται εισιτήρια εισόδου και ορισμός κατωτάτου ορίου αξίας ελάχιστης κατανάλωσης στην προσφορά τιμής «ταμπλ-ντότ» ή αλά-καρτ επί του εισιτηρίου ως προκαταβολήΣχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1004/4.1.2013


2 Ιούλ 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1059176/625/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1087

ΘΕΜΑ: Ορισμός καταστημάτων στα οποία υποχρεωτικά εκδίδονται εισιτήρια εισόδου και ορισμός κατωτάτου ορίου αξίας ελάχιστης κατανάλωσης στην προσφορά τιμής «ταμπλ-ντότ» ή αλά-καρτ επί του εισιτηρίου ως προκαταβολή.


1059176/625/0015/ΠΟΛ.1087/25.6.2003

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερ. γη' της περ. γ' και της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α') και των εκδοθεισών κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπ' αριθ. 1086945/5322/ΑΥ8.9.1992 (ΦΕΚ 575/Β') και 1055538/3367/20.4.1993 (ΦΕΚ 331/Β') αποφάσεων.

3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1072823/513/ΠΟΛ.1159/22.6.1994 (ΦΕΚ 506/Β') (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 1073555/584/ΠΟΛ.1166/16.6.1995 (ΦΕΚ 572/ Β') «έκδοση εισιτηρίων από κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα».

4. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β') «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων υπουργού Οικονομικών στους υφυπουργούς Οικονομικών».

5. Την ανάγκη διασφάλισης του ελέγχου των καταστημάτων που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας.

6. Οτι από τις δαπάνες της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εισιτήριο κατ' άτομο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω, εκδίδουν οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, οι οποίοι εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους, εφόσον χρησιμοποιούν ζωντανή μουσική με ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων.
Δεν υπάγονται στην πιο πάνω υποχρέωση:
Οι εκμεταλλευτές καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, καφενεία, καφετέριες και λοιπά συναφή), όταν λειτουργούν με τις συνθήκες που αναφέρονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, περιστασιακά και μέχρι δύο φορές το χρόνο για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση των κατ' έθιμο ή επ' ευκαιρία θρησκευτικών εορτών - τοπικών εκδηλώσεων (πανηγύρεις).

2. Για κάθε εισερχόμενο στο κατάστημα ή άλλο χώρο πελάτη, κατά την ώρα της εισόδου εκδίδεται θεωρημένο τρίπτυχο εισιτήριο εισόδου, με ενιαία, αύξουσα και κατά χρονολογική σειρά αρίθμηση (άρθρο 18, παρ. 6, ΚΒΣ), χωρίς δυνατότητα χρήσης διαφορετικών σειρών, στο οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
α. Ο τίτλος του στοιχείου.
β. Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη.
γ. Η ημερομηνία έκδοσης.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος επιτηδευματίας έχει ορίσει για τον πελάτη, ελάχιστη τιμή κατανάλωσης αναγραφόμενη επί των τιμοκαταλόγων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως προκαταβολή συμψηφιζόμενη στη συνέχεια με την αξία των προσφερόμενων ειδών επί του εισιτηρίου αναγράφεται σχετική ένδειξη και η αξία αυτή ως εξής:
«ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ευρώ................. »
Κατ' εξαίρεση σε περίπτωση αναγραφής επί των τιμοκαταλόγων τιμής προσφοράς «ταμπλ-ντοτ» (πλήρες) ή αλά-καρτ ορίζεται επί του εισιτηρίου όριο αξίας ελάχιστης κατανάλωσης τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ευρώ, ως προκαταβολή συμψηφιζόμενη στη συνέχεια με την αξία των ανωτέρω προσφερόμενων τιμών.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία από την επιχείρηση δεν ορίζεται ελάχιστη κατανάλωση για τον πελάτη, τότε, για την εφαρμογή της παρούσας, ως ελάχιστη κατανάλωση θεωρείται η κατ' άτομο κατανάλωση που ανακοινώνεται στο κοινό δια του τύπου, άλλως, η αξία κατανάλωσης ενός εκ των προσφερομένων βασικών ειδών που περιέχονται στον τιμοκατάλογο.
Η αξία αυτή ορίζεται ως «βασική μονάδα κατανάλωσης» (ΒΑ.Μ.), γνωστοποιείται δε στην αρμόδια ΔΟΥ, κατά την θεώρηση των εισιτηρίων, με το ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, στο οποίο επισυνάπτεται και αντίγραφο της γνωστοποίησης που έχει καταχωρηθεί στον τύπο ή του τιμοκαταλόγου και αναγράφεται επί του εισιτηρίου σχετική ένδειξη ως εξής: «ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ευρώ.............. , ή «ΒΑ.Μ. ευρώ.............. »

5. Σε περίπτωση εισόδου στο κατάστημα προσώπων, στα οποία για λόγους επαγγελματικής προβολής θα προσφερθούν είδη δωρεάν εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά με την ένδειξη «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ».

6. Τα δύο μέρη (αποκόμματα του εισιτηρίου) μπλε και λευκού χρώματος, αντίστοιχα, παραδίδονται στον πελάτη, κατά την είσοδο, ενώ το τρίτο μπλε χρώματος παραμένει ως στέλεχος.
Ο πελάτης κατά το σερβίρισμα παραδίδει στην επιχείρηση το μπλε απόκομμα, ενώ το λευκό το κρατεί (ο πελάτης) καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο κατάστημα, το φέρει δε μαζί του και κατά την έξοδο απ' αυτό.

7. Τα εκδιδόμενα με αξία εισιτήρια αποτελούν φορολογικά στοιχεία εσόδου και καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ.
Κατά το σερβίρισμα εκδίδονται τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία και στις περιπτώσεις που αναγράφεται αξία επί των εισιτηρίων, αυτή συμψηφίζεται με την αξία των προσφερομένων ειδών και εμφανίζεται αυτή σε ευρώ ως «έκπτωση» με την ένδειξη «αξία εισιτηρίου» στην εκδιδόμενη από τη φορολογική ταμειακή μηχανή ή τον Η/Υ απόδειξη ή στο τιμολόγιο δελτίο αποστολής.
Σε περίπτωση που η αξία των καταναλωθέντων ειδών είναι μικρότερη από την αξία του εισιτηρίου, στο εκδιδόμενο κατά τις διατάξεις του ΚΒΣ φορολογικό στοιχείο, ως αξία των ειδών αναγράφεται η αξία του εισιτηρίου.

8. Τα μπλε αποκόμματα των εισιτηρίων που παραδίδονται από τους πελάτες κατά το σερβίρισμα διαφυλάσσονται από τους υπόχρεους επιτηδευματίες, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος κατά την επόμενη ημέρα, τα δε στελέχη διαφυλάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 2) του ΚΒΣ.

9. Το εισιτήριο εισόδου της παρ. 2 στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4, και 5 εκδίδεται από τους επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους, που λειτουργούν με τις συνθήκες που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 1, για κάθε εισερχόμενο άτομο στους ανωτέρω χώρους.

10. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλονται σε βάρος των υπόχρεων σε έκδοση οι προβλεπόμενες από τον ΚΒΣ κυρώσεις, ενώ σε βάρος των προσώπων που δεν απαιτούν ή δεν αποδέχονται τα προαναφερόμενα στοιχεία επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 58 του Ν.2065/1992 και τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

11. Κατ' εξαίρεση δεν εκδίδονται εισιτήρια εισόδου στα καταστήματα που λειτουργούν με τις συνθήκες της παρ. 1 της παρούσας, κατά την είσοδο σ αυτά προσώπων τα οποία συμμετέχουν σε χορούς, δεξιώσεις ή άλλες εκδηλώσεις, διοργανωτές των οποίων είναι σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, οργανισμοί, οργανώσεις κ.λπ. για τις οποίες απαιτείται κατάθεση στην αρμόδια ΔΟΥ συμφωνητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει και επιδεικνύεται σε κάθε φορολογικό έλεγχο.

12. Οι διατάξεις της ΑΥΟ 1072823/513/ΠΟΛ.1159/22.6.1994 (ΦΕΚ 506/Β') καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

13. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Taxheaven.gr