Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1310/12.12.1995 Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγρ. 13 του άρθρου 33 του v.2238/1994 και επαγγελματικής αμοιβής ελευθέρων επαγγελματιών άρθρου 51 του v.2238/1994


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1310/12.12.1995
Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγρ. 13 του άρθρου 33 του v.2238/1994 και επαγγελματικής αμοιβής ελευθέρων επαγγελματιών άρθρου 51 του v.2238/1994


Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1137833/3097/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 23.10.95Τ.Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1310

ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγρ. 13 του ν.2238/1994 και επαγγελματικής αμοιβής ελευθέρων επαγγελματιών άρθρου 51 του ν.2238/1994.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 13 και 24 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α' - 151).
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.
3. Το αριθμ. 3089/Ζ-784/13.8.1995 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2297/1995 (ΦΕΚ Α50).
5. Το αριθμ. 2016900/1645/022/14.3.1995 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6. Την αριθμ. 2003620/255/0022/17.1.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 35Β').
7. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154Β'), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
8. Το αριθ. 2072353/8572/0022/10.11.95 έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους.
9. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


1. Αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1995, κατά ποσοστό δέκα και οκτώ δέκατα τοις εκατό (10,8%) τα ποσά του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των περιπτώσεων α', β', γ' και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όση είναι η μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους 1994.
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των παραπάνω περιπτώσεων διαμορφώνονται, στρογγυλοποιούμενα, ως εξής:
- της περίπτωσης α' σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) δραχμές,
- της περίπτωσης β' σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) δραχμές,
- της περίπτωσης γ': για την υποπερίπτωση αα' σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (3.300.000) δραχμές, για την υποπερίπτωση ββ' σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.750.000) δραχμές, για την υποπερίπτωση γγ' σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.650.000) δραχμές, για την υποπερίπτωση δδ' σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες (1.995.000) δραχμές,
- της περίπτωσης δ':


¦ Ωφέλιμο φορτίο ¦ Με οδηγό ¦ Με οδηγό τρίτο ¦
¦ (τόνοι) ¦ τον ιδιοκτήτη ¦ πρόσωπο ¦
+


¦ μέχρι 5 ¦ 2.430.000 ¦ 1.660.000 ¦
¦ πάνω από 5 μέχρι 11 ¦ 3.100.000 ¦ 2.200.000 ¦
¦ πάνω από 11 μέχρι 16,5 ¦ 3.760.000 ¦ 2.660.000 ¦
¦ πάνω από 16,5 ¦ 4.430.000 ¦ 2.880.000 ¦
L2. Τα παραπάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος ισχύουν για
τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1 μέχρι 31.12.1995.

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ


1. Αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1995, την οριζόμενη στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 επαγγελματική αμοιβή κατά το διορθωτικό ποσοστό οκτώ δέκατα τοις εκατό (0,8%) και κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για το πρώτο εξάμηνο του έτους 1995 και τρία τοις εκατό (3%) για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αυτού.
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά επαγγελματικής αμοιβής στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδες, διαμορφώνονται ως εξής:
- της υποπερίπτωσης αα' σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) δραχμές,
- των υποπεριπτώσεων ββ', γγ', δδ' και εε' σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες (1.900.000) δραχμές,
- της υποπερίπτωσης στστ', σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) δραχμές.

2. Τα παραπάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά της επαγγελματικής αμοιβής ισχύουν για τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1995.

Γ. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης