Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1306/5.12.1995 Παρέχονται διευκρινίσεις για την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης και έκδοσης συνοδευτικών στοιχείων για μεταφερόμενα αγαθά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1306/5.12.1995
Παρέχονται διευκρινίσεις για την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης και έκδοσης συνοδευτικών στοιχείων για μεταφερόμενα αγαθά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1306

ΘΕΜΑ: "Παρέχονται διευκρινίσεις για την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης και έκδοσης συνοδευτικών στοιχείων για μεταφερόμενα αγαθά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης".

1135670/1350/0015/ΠΟΛ. 1306/5.12.1995

Αναφορικά με την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ. 1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β' 305) και με αφορμή ερωτήματα των ενδιαφερομένων, για θέματα που ανέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή της διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Ι) Εκταση Εφαρμογής - Χρόνος ισχύος


1. Από 1.6.1995, καθιερώθηκε υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου με τον τίτλο "Βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης αγαθών", για τα μεταφερόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης αγαθά, προκειμένου να παρασχεθεί δυνατότητα, φορολογικού ελέγχου των διακινουμένων αγαθών από χώρες της Ε.Ε., προς τη χώρα μας.
Η υποχρέωση καταλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών (μεταφορικές, διαμεταφορικές κ.λπ.), εφόσον εναποθέτουν τα αγαθά που διακινούν, προσωρινά σε εγκαταστάσεις (αποθήκες, γήπεδα, ψυγεία κ.λπ.) που ανήκουν σ' αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές.
Σημειώνεται, ότι για την υπαγωγή στην υποχρέωση αυτή, δεν ασκεί επιρροή το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο (χερσαίο, εναέριο, θαλάσσιο), για τη μεταφορά των αγαθών από τις χώρες της Ε.Ε., αλλά αρκεί μόνο το γεγονός της προσωρινής εναπόθεσης.
Καθόσον αφορά τις επιχειρήσεις και οργανισμούς δημοσίου χαρακτήρα, όπως (Ο.Λ.Π., Ο.Σ.Ε. κ.λπ.) διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση, καθόσον τηρούν και εκδίδουν, εκτός των άλλων, και παραστατικά που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας τους.
Ειδικά, για την "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ" Α.Ε. διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η τήρηση του πρόσθετου βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών, επειδή οι εγκαταστάσεις της αποτελούν διασυνοριακό σταθμό, τα δε μεταφερόμενα αγαθά παραμένουν στις εγκαταστάσεις αυτές για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, δεν
λαμβάνονται σε καμία περίπτωση δικαιώματα εναπόθεσης, τα δε αγαθά σε περίπτωση μη παραλαβής στο χρονικό διάστημα αυτό επιστρέφονται στον αποστολέα ή εκποιούνται.
Οι εκμεταλλευτές αποθηκών, ψυγείων κ.λπ. που τηρούν πρόσθετο βιβλίο αποθήκευσης του άρθρου 10 παρ. 5 περ. η' και υποχρεούνται μεταξύ των άλλων στην αναγραφή των ειδών αναλυτικά, συνεχίζουν να τηρούν το βιβλίο αυτό. Σημειώνεται ότι και οι επιχειρήσεις αυτές για τα παραλαμβανόμενα αγαθά από χώρες της Ε.Ε., μπορούν
αναλογικά εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων της παραπάνω απόφασης να αναγράψουν το είδος, κατά γενική κατηγορία, με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην απόφαση αυτή (αναγραφή των στοιχείων και του εισαγωγέα, όταν είναι πρόσωπο διάφορο του αποθέτη, παραλαβή και φύλαξη των παραστατικών που εξειδικεύουν τα είδη κ.λπ.).

ΙΙ) Τρόπος τήρησης, Περιεχόμενο βιβλίου, κ.λπ.


1. Τήρηση με μηχανογραφικό τρόπο

Το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης αγαθών μπορεί να τηρείται, είτε με χειρόγραφο, είτε με μηχανογραφικό τρόπο, όπως προκύπτει από την παρ. 2 της παραπάνω απόφασης. Το βιβλίο αυτό μπορεί να τηρηθεί με κάθετη (ημερολογιακή) μορφή, αλλά και σε μερίδες, κατά παραλήπτη (εισαγωγέα).
Διευκρινίζεται, ότι στην περίπτωση που αυτό τηρείται μηχανογραφικά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάθε νέα εγγραφή, μετά την αρχική (όπως αναγραφή των αριθμών και ημερομηνιών των δελτίων αποστολής, του αριθμού και της ημερομηνίας του παραστατικού εσόδου κ.λπ.) για την ίδια παρτίδα εμπορευμάτων, γίνεται, είτε με
νέα καταχώρηση, με μνεία και της παλαιάς - αρχικής εγγραφής, (ημερ. άφιξης αυτοκινήτου ή ο αριθμός μερίδας, εφόσον τηρείται) είτε με συμπληρωματική καταχώρηση σε ειδικό χώρο (στήλη).
Στην περίπτωση τήρησης του ως άνω βιβλίου σε μερίδες, κατά παραλήπτη (εισαγωγέα), μπορεί να προστίθενται χειρόγραφα οι αριθμοί και οι ημερομηνίες των δελτίων αποστολής, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του παραστατικού εσόδου.
Τα παραπάνω αναλογικά έχουν γίνει δεκτά από την Διοίκηση και για άλλα πρόσθετα βιβλία που τηρούνται μηχανογραφικά.

2. Ελλειπής καταχώρηση σε περίπτωση άρνησης χορήγησης στοιχείων από τον παραλήπτη (εισαγωγέα).

Σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 της παραπάνω απόφασης καταχωρείται με την άφιξη του μεταφορικού μέσου και όχι αργότερα από το πέρας της εκφόρτωσης, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του παραλήπτη (εισαγωγέα) και εντός 5 ημερών όχι όμως αργότερα από την έναρξη της διακίνησης η δ/νση, ο ΑΦΜ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Στην περίπτωση αυτή, όταν δεν είναι δυνατή η ανεύρεση του παραλήπτη (εισαγωγέα) ή αυτός αρνείται να χορηγήσει τα παραπάνω στοιχεία δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις, μόνον εφόσον στο φάκελο του συγκεκριμένου πελάτη φυλάσσονται όλα τα στοιχεία όπως (FAΧ, αλληλογραφία κ.λπ.), που αποδεικνύουν τις ενέργειες που
έχουν γίνει για την απόκτηση των παραπάνω στοιχείων, και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί διακίνηση αγαθών.
Είναι αυτονόητο ότι τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις παλαιών πελατών για τους οποίους υπάρχουν ήδη στοιχεία από προηγούμενες συναλλαγές.

3. Συνένωση βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης και βιβλίου αποθήκευσης Στις περιπτώσεις που μεταφορικές ή διαμεταφορικές επιχειρήσεις, εναποθέτουν προσωρινά αγαθά στις αποθήκες τους και φυσικά τα καταχωρούν στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, εφόσον στην συνέχεια λαμβάνουν εντολή από τον πελάτη τους για αποθήκευση, φύλαξη ή διατήρηση σε ψυγείο κ.λπ. τότε παρέλκει η τήρηση του βιβλίου αποθήκευσης της περ. η' της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
Στις περιπτώσεις μικτών επιχειρήσεων οι οποίες ενεργούν προσωρινή εναπόθεση και αποθήκευση αγαθών, μπορεί να συνενωθεί το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης με το βιβλίο αποθήκευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 τα οποία τηρούνται αναλόγως, εάν πρόκειται για προσωρινή εναπόθεση ή
αποθήκευση.

4. Δυνατότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης εγγραφών με ένδειξη ή στήλη "παρατηρήσεις"

Στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης εγγραφής ή οποιασδήποτε μεταβολής, θα χρησιμοποιείται ειδική ένδειξη ή στήλη "παρατηρήσεις", όπου θα ενεργείται η σχετική εγγραφή.

5. Παραλαβή και καταχώρηση μη εμπορευσίμων αγαθών (όπως οικοσκευών κ.λπ.)
Στις περιπτώσεις παραλαβής μη εμπορευσίμων αγαθών όπως οικοσκευών κ.λπ. ενόψει του σκοπού που εξυπηρετεί η τήρηση του παραπάνω βιβλίου δεν απαιτείται η αναλυτική καταχώρηση των ειδών αλλά αρκεί η γενική ονομασία π.χ. "οικοσκευή".
Επίσης στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του παραλήπτη (ιδιώτη).

6. Καταχώρηση του παραστατικού εσόδου
Ο αριθμός και ημερομηνία του παραστατικού εσόδου (φορολογικό στοιχείο που εμφανίζεται η αμοιβή για την εναπόθεση) συμπληρώνεται (καταχωρείται) στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης με τον τρόπο που παρατίθεται παραπάνω όταν εκδοθεί.

7. Μεταφορά αγαθών μέσω άλλης (τρίτης) διαμεταφορικής ή μεταφορικής επιχείρησης
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη μεταφορά αγαθών από χώρες της Ε.Ε. προς τη χώρα μας, συμβάλλονται με άλλη (δεύτερη) μεταφορική ή διαμεταφορική επιχείρηση στην οποία αναθέτουν την μεταφορά εμπορευμάτων (πελατών της). Κατά την άφιξη στη χώρα μας τα εμπορεύματα μπορεί:

α) να εκφορτώνονται στις εγκαταστάσεις της πρώτης διαμεταφορικής επιχείρησης (εντολέα) και αποστέλλονται, από αυτή στους πελάτες της (εισαγωγείς) κατά τα ανωτέρω, με τη διευκρίνιση, ότι στην περίπτωση αυτή στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, πέρα από την αναγραφή των στοιχείων (όνομα ή επωνυμία κ.λπ.) του εισαγωγέα, σκόπιμο είναι να αναγράφονται και τα στοιχεία της επιχείρησης που ενήργησε τη μεταφορά,

β) να εναποθέτονται προσωρινά στις εγκαταστάσεις της μεσολαβούσας (δεύτερης) μεταφορικής εταιρίας και ύστερα από εντολή της πρώτης επιχείρησης να αποστέλλονται τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη.
Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί, κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, να εκδίδονται, από τη δεύτερη μεταφορική εταιρία, σε κάθε αποστολή εναποτεθέντων αγαθών στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη (εισαγωγέα), του οποίου σημειωτέον τα στοιχεία θα έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο
προσωρινής εναπόθεσης, δελτία αποστολής, στα οποία αναγράφεται μόνο το είδος κατά γενική κατηγορία και η ποσότητα της συσκευασίας, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του συνοδευτικού στοιχείου του αλλοδαπού - αποστολέα, εφόσον από τα παραστατικά αυτά, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να απευθύνονται προς τον ίδιο
παραλήπτη (εισαγωγέα), ή από τα αντίγραφα αυτών που συνοδεύουν τα διακινούμενα αγαθά προκύπτει η ανάλυση του είδους και της ποσότητας των διακινούμενων αγαθών.
Επιπλέον, τα αντίγραφα των παραστατικών αυτών φυλάσσονται, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Π.Δ.186/92.
Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμο στις περιπτώσεις αυτές, κατά την καταχώρηση στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης των στοιχείων του παραλήπτη (εισαγωγέα) να καταχωρούνται συγχρόνως, σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου, και τα στοιχεία του εντολέα - πελάτη της (πρώτης διαμεταφορικής επιχείρησης).
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η ενδιάμεση, δεύτερη μεταφορική ή διαμεταφορική επιχείρηση, ενεργεί ως εκμεταλλευτής αποθήκης, καθόσον αφορά την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 5 περίπτωση η' του Π.Δ.186/92 (Κ.Β.Σ.), ενώ για την έκδοση των δελτίων αποστολής, ισχύουν ανάλογα και σ' αυτή την περίπτωση, τα προαναφερόμενα.

8. Τρόπος καταχώρησης σε περίπτωση παραλαβής αγαθών προερχομένων από ομαδικές φορτώσεις (GROUPAGE)
Η περίπτωση αυτή, εάν στις αυτές αποθήκες παραλαμβάνεται όλη η φόρτωση και από εκεί παραδίδονται στους πελάτες της (εισαγωγείς), είναι μια ομαλή περίπτωση και δεν χρήζει διευκρινίσεων.
Εάν επίσης, οι παραπάνω φορτώσεις παραδίδονται, μέσω άλλων διαμεταφορέων, αναλογικά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα παραπάνω στην παρ. 7.
Εάν όμως, παραλαμβάνεται στις αποθήκες του διαμεταφορέα φορτίο (groupage) μέρος του οποίου, θα αποσταλεί στους πελάτες (εισαγωγείς) μέσω υποκαταστήματος (αποθηκευτικών εγκαταστάσεων) του διαμεταφορέα, τότε στην περίπτωση αυτή καταχωρούνται τα δεδομένα της παραπάνω απόφασης που αφορούν όλους τους πελάτες
του φορτίου αυτού, με μνεία του υποκαταστήματος που αφορούν, στις περιπτώσεις των αγαθών που προορίζονται να παραδοθούν μέσω υποκαταστήματος. Οταν η παραπάνω ποσότητα αποσταλλεί στο υποκατάστημα του διαμεταφορέα εκδίδεται δελτίο αποστολής και τα αγαθά αυτά θα καταχωρηθούν στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης του υποκαταστήματος με μνεία των εγκαταστάσεων από όπου προέρχονται π.χ. από
κεντρικό.
Στην περίπτωση αυτή γίνεται δεκτό ότι τα ΔΑ, μπορεί να εκδίδονται κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων ορίζονται στην περ. 3 της Α.Υ.Ο. 1041614/324/.

Παράδειγμα


Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται παρακάτω παράδειγμα μιας σύνθετης μεταφοράς μετά των σχετικών διευκρινίσεων.
Εστω, ότι έχουμε ένα ιταλικό αυτοκίνητο Νο BG 10.425 με διάφορα εμπορεύματα με τους εξής προορισμούς.

ΠΑΤΡΑ 2 αποστολές με δύο χωριστά C.M.R. (ένα για κάθε παραλαβή) ΑΘΗΝΑ 6 αποστολές (οι οποίες αφορούν 6 παραλήπτες) με 2 C.M.R. (ήτοι 1 C.M.R. συγκεντρωτικό για τις 5 αποστολές της αποθήκης Αθηνών, και 1 για
άμεση παράδοση στα Οινόφυτα) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5 αποστολές με ένα συγκεντρωτικό C.M.R.

Κατά την άφιξη το αυτοκίνητο BG 10.425:
- Στην Πάτρα από λάθος εκφορτώνει μία μόνο αποστολή (από τις δύο).
- Στην Αθήνα εκφορτώνει τις 5 αποστολές με το συγκεντρωτικό C.M.R. καθώς και την αποστολή, που προορίζονταν για την Πάτρα, η οποία με αυτοκίνητο εσωτερικών μεταφορών θα αποσταλεί στην Πάτρα.
- Υποχρεώσεις αποθήκης Πατρών.
Καταχωρείται η εναπόθεση της 1ης αποστολής με το αυτοκίνητο BG 10.425.
- Υποχρεώσεις αποθήκης Αθηνών
Καταχωρούνται οι 5 αποστολές (χωριστά κατά εισαγωγέα) που αφίχθησαν με το αυτ/το BG 10.425.
Για την αποστολή που προορίζεται για άμεση παράδοση στα Οινόφυτα, εφόσον δεν εκφορτωθεί, δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρησης στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, ούτε έκδοσης δελτίου αποστολής. Καταχωρείται στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης η αποστολή που προορίζονταν για Πάτρα αλλά εκφορτώθηκε στην αποθήκη
Αθηνών με ένδειξη στις παρατηρήσεις "προς επιστροφή στο υποκ/μα Πατρών" και θα εκδοθεί Δ.Α. κατά την επιστροφή. Σημειώνεται ότι τα Δ.Α. στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκδίδονται κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων ορίζονται στην παρ. 3 της ΑΥΟ 1041614/324/.
Υποχρέωση Αποθήκης Πατρών για τα επιστραφέντα είδη από αποθήκη Αθηνών

- Καταχωρούνται στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης με ένδειξη στις παρατηρήσεις "Από υποκατάστημα Αθηνών".
Στην παραπάνω περίπτωση όταν το αυτοκίνητο BG 10.425 αφιχθεί στην αποθήκη Αθηνών έστω ότι οι αποστολές αφορούν πελάτες Θεσσαλονίκης και γίνεται μεταφόρτωση του φορτίου στο αυτοκίνητο SA 11.000 που προορίζεται για Θεσσαλονίκη.
Στην περίπτωση αυτή εφόσον δεν εκφορτώνονται τα αγαθά στην αποθήκη και μεταφορτώνονται από το ένα αυτοκίνητο στο άλλλο γίνεται δεκτό να μη καταχωρούνται οι παραπάνω αποστολές στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης της αποθήκης Αθηνών και αντί της έκδοσης Δ.Α., μπορεί να γίνεται σχετική μνεία της αλλαγής του μεταφορικού μέσου στο C.M.R. που συνοδεύει τα αγαθά ότι αυτά θα διακινηθούν με το αυτοκίνητο SA 11.000 προς τη Θεσσαλονίκη, με συνοδευτικό στοιχείο το C.M.R.
Στην περίπτωση που εκφορτωθούν τα αγαθά στην αποθήκη της Αθήνας, στην οποία και παραμένουν έστω και για λίγο χρόνο και μεταφορτωθούν ύστερα για την αποθήκη Θεσσαλονίκης τότε καταχωρούνται στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων αναφέρονται στην παρ. 8 της παρούσης και θα αποσταλλούν στην αποθήκη της Θεσσαλονίκης με Δ.Α. το οποίο και στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 της ΑΥΟ 1041614/324/.

ΙΙΙ) Τρόπος έκδοσης δελτίου αποστολής όταν τα αγαθά παραδίδονται απ' ευθείας σε


τρίτο πρόσωπο εντός της Ελλάδας


Με την παράγραφο 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1100/95 ορίζεται ότι:
Για την διακίνηση εντός της Ελληνικής Επικράτειας αγαθών αποσταλέντων λόγω πώλησης, από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα οποία τελικά θα παραδοθούν κατ' εντολή και για λογαριασμό του πελάτη (αρχικού "εισαγωγέα") σε τρίτο πρόσωπο εντός της Ελλάδας, συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν διαζευκτικά:

α) Το δελτίο αποστολής του "αρχικού εισαγωγέα" προς τον τελικό παραλήπτη, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. και καλύπτει τη διακίνηση από το σημείο εισόδου στη χώρα μας μέχρι το σημείο παράδοσης.

β) Το δελτίο αποστολής της μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης, το οποίο εκδίδεται, κατ' εντολή και για λογαριασμό του αρχικού "εισαγωγέα" σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιό μας Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.01.1987.

γ) Το συνοδευτικό στοιχείο του αλλοδαπού προμηθευτή (π.χ. τιμολόγιο κ.λπ.), εφόσον προκύπτει το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και τα στοιχεία του τελικού παραλήπτη - τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και διεύθυνση).
Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο επιτηδευματίας παραλήπτης - τρίτος, κατά την παραλαβή των αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 1) του Κ.Β.Σ., αντίτυπο του οποίου θα αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό "εισαγωγέα").
Με βάση το δελτίο αποστολής των παραπάνω περιπτώσεων α' και β', καθώς και το εκδιδόμενο δελτίο ποσοτικής παραλαβής της περίπτωσης γ', εκδίδεται αθεώρητο τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο - δελτίο αποστολής), από τον αρχικό "εισαγωγέα", στον πελάτη του (παραλήπτη - τρίτο), σ' ένα μήνα από την έκδοση των ως άνω στοιχείων (δελτίων αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής).
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο παραλήπτης τρίτος είναι πρόσωπο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπο) γίνεται δεκτό ότι μπορεί να μην εκδοθεί απ' αυτόν δελτίο ποσοτικής παραλαβής και να εκδοθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του προσώπου αυτού.
Από τον πωλητή επιτηδευματία ("εισαγωγέα") εκδίδεται, τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής στο οποίο θα γίνει σημείωση για τον τρόπο διακίνησης των αγαθών, με αναγραφή των δεδομένων του συνοδευτικού στοιχείου του αλλοδαπού προμηθευτή (αριθμός, ημερομηνία, επωνυμία).

IV) Κυρώσεις


Σημειώνεται ότι για το αρχικό διάστημα από την ημερομηνία ισχύος της Α.Υ.Ο. 1041614/324/ΠΟΛ.1100/04.04.1995 μέχρι και την 31.12.1995, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα Κ.Β.Σ. στις περιπτώσεις που οι υπόχρεοι τήρησαν το υπόψη πρόσθετο βιβλίο ή εξέδωσαν τα φορολογικά στοιχεία κατά τρόπο διάφορο αυτού που αναφέρεται στη παρούσα, με την προϋπόθεση ότι εμφανίσθηκαν οι σχετικές συναλλαγές.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης