Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1304/30.11.1995 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 για την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1304/30.11.1995
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 για την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής


ΠΟΛ.1304/30.11.1995 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 για την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 30 Νοεμβρίου l995
Αρ. Πρωτ. 1133468/3032/A0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1304

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 για την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής

1133468/3032/Α0012/

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 89 του Ν.2238/1994, επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα και είναι υπόχρεοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε υποβολή δήλωσης και δεν το δηλώνουν.
Οι διατάξεις αυτές αφορούν τόσο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσο και αυτούς που δεν ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με γεωργικές επιχειρήσεις και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

2. Οι πιο πάνω υπόχρεοι που δεν δηλώνουν το εισόδημα από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, μεταξύ άλλων, δεν δικαιούνται να εισπράξουν επιδοτήσεις ποσού πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, για τη φυτική παραγωγή και επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) δραχμές για τη ζωϊκή παραγωγή, εάν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κάθε μορφής και ποσού επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις γεωργικής παραγωγής, εάν δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα, όπως ορίζεται
ειδικότερα στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 και στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.2238/1994, αντίστοιχα.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του Ν.2238/1994 όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2325/1995, ορίζεται, υποχρέωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα οι Δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικοί οργανισμοί και συνεταιρισμοί ή ενώσεις συνεταιρισμών που καταβάλουν επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις επί της παραγωγής σε πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ενεργούν παρακράτηση φόρου εισοδήματος αφενός, ποσοστού 0,5% όταν το συνολικό ετήσιο ποσό αυτών είναι από 2.500.000 έως 5.000.000 δραχμές και ποσοστού 1% όταν το συνολικό ετήσιο ποσό αυτών είναι πάνω από 5.000.000 δραχμές, προκειμένου για δικαιούχους που ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωϊκών προϊόντων και αφετέρου ποσοστού 10% όταν το συνολικό ετήσιο ποσό αυτών είναι πάνω από 100.000 δραχμές, προκειμένου για δικαιούχους που δεν ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωϊκών προϊόντων.
Εξαιρούνται της παραπάνω παρακράτησης (0,5% και 1%) οι επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις που χορηγούνται επί της παραγωγής ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του Ν.2238/1994 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών όπως με αποφάσεις του ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.

5. Ενόψει του γεγονότος ότι η σχετική απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί και μέχρι την έκδοσή της, σε περίπτωση είσπραξης επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής από πρόσωπα που αποκτούν γεωργικό εισόδημα, σύμφωνα με τα παραπάνω και έχουν υποχρέωση από τις ισχύουσες διατάξεις να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, υποχρεούνται να προσκομίσουν στις Δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς ή ενώσεις συνεταιρισμών και γενικά ενώσεις προσώπων που καταβάλουν αυτές τις επιδοτήσεις ή τις αποζημιώσεις, βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι το εισόδημα από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας έχει δηλωθεί με την οικεία δήλωσή τους φορολογίας εισοδήματος.

6. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της επιδότησης ή της αποζημίωσης γεωργικής παραγωγής, αποκτά γεωργικό εισόδημα και δεν έχει υποχρέωση από τις ισχύουσες διατάξεις να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν είχε υποχρέωση να υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο από την είσπραξη οικονομικό έτος. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο στον ίδιο, προκειμένου να το προσκομίσει στις Δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς ή ενώσεις συνεταιρισμών και γενικά ενώσεις προσώπων που καταβάλλουν τις επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής.

7. Εξάλλου, τα πιο πάνω πρόσωπα ή οι ενώσεις αυτών υποχρεούνται να αρνηθούν την καταβολή επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής αν δεν προσκομισθεί από το δικαιούχο η πιο πάνω βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση. Η βεβαίωση ή η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, θα μνημονεύεται στην οικεία απόδειξη πληρωμής και θα προσαρτάται σ' αυτή.

8. Τα παραπάνω εφαρμόζονται από την κοινοποίηση της παρούσας, προκειμένου για γεωργικό εισόδημα που αποκτήθηκε από 1.1.1994 και μετά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης