1059801/306/0013/26.6.2003

Παράταση υποβολής των δηλώσεων και καταβολής του φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς των ακινήτων των offshore εταιρειών.Σχόλια:


27 Ιούν 2003

Taxheaven.gr
Προθεσμία εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002

1059801/306/0013/26.6.2003

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α').
2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν.3091/2002.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 34 επ. του Ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α')
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν.
6. Την με αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών.
7. Την με αριθ. 1054603/399/Α0013/11.6.2003 (ΦΕΚ 804/Β'/20.6.2003) απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
8. Την υποβολή αιτημάτων συνδικαλιστικών φορέων με τα οποία διαπιστώθηκε αδυναμία των φορολογουμένων να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 18.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Η υποβολή της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002 πραγματοποιείται μέχρι 20.10.2003.

2. Η υποβολή των δηλώσεων και η σύνταξη των μεταβιβαστικών συμβολαίων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002 πραγματοποιείται μέχρι 30.9.2003.

3. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα η πλήρης ή η ψιλή κυριότητα ή η επικαρπία των ακινήτων έτσι ώστε η μεταβιβάζουσα εταιρεία να μην διατηρεί κανένα εμπράγματο δικαίωμα στα ακίνητα αυτά.Taxheaven.gr