Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1303/4.12.1995 Κοινοποίηση του άρθρου 114 του Ν.2362/95 - Θέματα φορολογίας Κεφαλαίου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1303/4.12.1995
Κοινοποίηση του άρθρου 114 του Ν.2362/95 - Θέματα φορολογίας Κεφαλαίου


Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 1995
Αριθ.Πρωτ.: 1134665/487/Β0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & ΔΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Β'

ΠΟΛ 1303

Κοινοποίηση του άρθρου 114 του Ν.2362/1995 - Θέματα φορολογίας Κεφαλαίου
1134665/487/Β0013/ΠΟΛ.1303/04.12.1995

Σε συνέχεια της αριθ. 1124735/939/Α0013/ΠΟΛ. 1282/9.11.1995 εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε ότι οι σχετικές διατάξεις για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου, θεσπίστηκαν με το άρθρο 114 του Ν.2362/27.11.1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" ο οποίος δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 247 τ.Α'.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Νόμος υπ' αριθ. 2362
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

Αρθρο 114
Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου


1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, ανικαθίσταται ως εξής:
"2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:
α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 15.000.000 δρχ.

β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 24.000.000 δρχ. Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δρχ. για καθένα από τα παιδιά του.

γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 7.000.000 δραχμών, ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 13.000.000 δραχμών.

Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 1.700.000 δραχμές για καθένα από τα παιδιά του.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να αυξάνονται τα ως άνω απαλλασσόμενα ποσά".

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Ν.Δ/τος 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α'), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

"1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

Κατηγορία Α


Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) σύζυγο του κληρονομουμένου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, γέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων), γ) ανιόντες πρώτου βαθμού, εξ αίματος.


¦ Κλιμάκια ¦ Συντ/στής ¦ Φόρος ¦ Φορολο- ¦ Αναλογών ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ γητέα ¦ φόρος ¦
¦ ¦ ¦ ¦ περιουσία ¦ ¦
+


¦ 4.500.000 ¦ - ¦ - ¦ 4.500.000 ¦ - ¦
¦ 10.500.000 ¦ 5 ¦ 525.000 ¦ 15.000.000 ¦ 525.000 ¦
¦ 15.000.000 ¦ 15 ¦ 6.750.000 ¦ 60.000.000 ¦ 7.275.000 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦
LΕιδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας με κληρονομία ή κληροδοσία, που οι δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου, εφόσον η αξία της κληρονομικής μερίδας είναι:

α) μέχρι και 8.500.000 δραχμές, ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 60% και β) από 8.500.001 έως και 34.000.000 δρχ. ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 30%. Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν μείωση του φόρου για τα ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου, δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου
(ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 Α.Κ.

Κατηγορία Β


Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες δευτέρου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των
ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου.


¦ Κλιμάκια ¦ Συντ/στής ¦ Φόρος ¦ Φορολο- ¦ Αναλογών ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ γητέα ¦ φόρος ¦
¦ ¦ ¦ ¦ περιουσία ¦ ¦
+


¦ 3.300.000 ¦ - ¦ - ¦ 3.300.000 ¦ - ¦
¦ 11.700.000 ¦ 10 ¦ 1.170.000 ¦ 15.000.000 ¦ 1.170.000 ¦
¦ 45.000.000 ¦ 20 ¦ 9.000.000 ¦ 60.000.000 ¦ 10.170.000 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦
LΚατηγορία Γ


Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) πατριούς και μητριές, β) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες), δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερός - πεθερά).


¦ Κλιμάκια ¦ Συντ/στής ¦ Φόρος ¦ Φορολο- ¦ Αναλογών ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ γητέα ¦ φόρος ¦
¦ ¦ ¦ ¦ περιουσία ¦ ¦
+


¦ 1.500.000 ¦ - ¦ - ¦ 1.500.000 ¦ - ¦
¦ 13.500.000 ¦ 20 ¦ 2.700.000¦ 15.000.000 ¦ 2.700.000 ¦
¦ 45.000.000 ¦ 35 ¦ 15.750.000¦ 60.000.000 ¦ 18.450.000 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦
LΚατηγορία Δ


Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό.


¦ Κλιμάκια ¦ Συντ/στής ¦ Φόρος ¦ Φορολο- ¦ Αναλογών ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ γητέα ¦ φόρος ¦
¦ ¦ ¦ ¦ περιουσία ¦ ¦
+


¦ 900.000 ¦ - ¦ - ¦ 900.000 ¦ - ¦
¦ 14.100.000 ¦ 35 ¦ 4.935.000 ¦ 15.000.000 ¦ 4.935.000 ¦
¦ 45.000.000 ¦ 50 ¦ 22.500.000 ¦ 60.000.000 ¦ 27.435.000 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦
L
Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σ' αυτόν φόροι: α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Β.Δ/τος 24/9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α') και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3155/1955 (ΦΕΚ 63 Α'). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος.

2. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες, εκπίπτεται και δεν φορολογείται ποσό διπλάσιο προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται, κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της, από γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από τον κληρονομούμενο προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο, β) ο κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες, γ) ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) η περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κληρονομουμένου.

Προκειμένου για κληρονόμους ή κληροδόχους με αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι 34.000.000 δραχμές αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά 60%.

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του Ν.1329/1983 (ΦΕΚ 25 Α') αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"Περιουσιακές παροχές γονέων προς τα τέκνα τους, που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1509 Α.Κ., όπως αυτό θεσπίζεται με τον παραπάνω νόμο, υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι το ποσό των 20.000.000 δραχμών, αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε 30.000.000 δραχμές στην
περίπτωση που ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει. Στα ως άνω ποσά συνυπολογίζονται και τυχόν προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους".

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"6. Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), δεν υπόκειται σε φόρο ποσό δραχμών 1.700.000 για το δικαιούχο της γονικής παροχής και δραχμών 1.200.000 για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου.

Ειδικώς, εάν ο δικαιούχος της γονικής παροχής παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον

67%, η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου μη δυνάμενη να υπερβεί τα 17.000.000 δραχμές".

6. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

"Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι 10.000.000 δραχμές για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δραχμές για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου, έστω και αν αυτά δεν είναι κληρονόμοι
ή κληροδόχοι, εφόσον στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο οικία ή ένα διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου".

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 9.11.1995. Για τις υποθέσεις κληρονομιών των οποίων η επαγωγή επήλθε από 2ας Οκτωβρίου 1995, η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.

Νόμος υπ' αριθ. 2362/1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

Αρθρο 114
Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου


1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, ανικαθίσταται ως εξής:
"2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:
α) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 15.000.000 δρχ.
β) Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 24.000.000 δρχ.
Η απαλλαγή που δικαιούται ο έγγαμος προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δρχ. για καθένα από τα παιδιά του.
γ) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 7.000.000 δραχμών, ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 13.000.000 δραχμών.

Η αξία αυτή για τον έγγαμο προσαυξάνεται κατά 1.700.000 δραχμές για καθένα από τα παιδιά του.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να αυξάνονται τα ως άνω απαλλασσόμενα ποσά".

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Ν.Δ/τος 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α'), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:"1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον
κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τέσσερις (4) κατηγορίες. Για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

Κατηγορία Α


Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) σύζυγο του κληρονομουμένου, β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, γέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκουσίως ή δικαστικώς έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικώς έναντι και των δύο γονέων), γ) ανιόντες πρώτου βαθμού, εξ αίματος.


¦ Κλιμάκια ¦ Συντ/στής ¦ Φόρος ¦ Φορολο- ¦ Αναλογών ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ γητέα ¦ φόρος ¦
¦ ¦ ¦ ¦ περιουσία ¦ ¦
+


¦ 4.500.000 ¦ - ¦ - ¦ 4.500.000 ¦ - ¦
¦ 10.500.000 ¦ 5 ¦ 525.000 ¦ 15.000.000 ¦ 525.000 ¦
¦ 15.000.000 ¦ 15 ¦ 6.750.000 ¦ 60.000.000 ¦ 7.275.000 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦
LΕιδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας με κληρονομία ή κληροδοσία, που οι δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου, εφόσον η αξία της κληρονομικής μερίδας είναι:

α) μέχρι και 8.500.000 δραχμές, ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 60% και β) από 8.500.001 έως και 34.000.000 δρχ. ο αναλογών φόρος μειώνεται κατά 30%. Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν μείωση του φόρου για τα ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου, δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου
(ή προίκας), καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους κατά το άρθρο 1509 Α.Κ.

Κατηγορία Β


Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) κατιόντες δευτέρου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των
ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς) και στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου.


¦ Κλιμάκια ¦ Συντ/στής ¦ Φόρος ¦ Φορολο- ¦ Αναλογών ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ γητέα ¦ φόρος ¦
¦ ¦ ¦ ¦ περιουσία ¦ ¦
+


¦ 3.300.000 ¦ - ¦ - ¦ 3.300.000 ¦ - ¦
¦ 11.700.000 ¦ 10 ¦ 1.170.000 ¦ 15.000.000 ¦ 1.170.000 ¦
¦ 45.000.000 ¦ 20 ¦ 9.000.000 ¦ 60.000.000 ¦ 10.170.000 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦
LΚατηγορία Γ


Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε: α) πατριούς και μητριές, β) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, γ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες), δ) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερός - πεθερά).


¦ Κλιμάκια ¦ Συντ/στής ¦ Φόρος ¦ Φορολο- ¦ Αναλογών ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ γητέα ¦ φόρος ¦
¦ ¦ ¦ ¦ περιουσία ¦ ¦
+


¦ 1.500.000 ¦ - ¦ - ¦ 1.500.000 ¦ - ¦
¦ 13.500.000 ¦ 20 ¦ 2.700.000¦ 15.000.000 ¦ 2.700.000 ¦
¦ 45.000.000 ¦ 35 ¦ 15.750.000¦ 60.000.000 ¦ 18.450.000 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦
LΚατηγορία Δ


Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό.


¦ Κλιμάκια ¦ Συντ/στής ¦ Φόρος ¦ Φορολο- ¦ Αναλογών ¦
¦ ¦ κλιμακίου ¦ κλιμακίου ¦ γητέα ¦ φόρος ¦
¦ ¦ ¦ ¦ περιουσία ¦ ¦
+


¦ 900.000 ¦ - ¦ - ¦ 900.000 ¦ - ¦
¦ 14.100.000 ¦ 35 ¦ 4.935.000 ¦ 15.000.000 ¦ 4.935.000 ¦
¦ 45.000.000 ¦ 50 ¦ 22.500.000 ¦ 60.000.000 ¦ 27.435.000 ¦
¦ Υπερβάλλον ¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦
L
Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σ' αυτόν φόροι: α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Β.Δ/τος 24/9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α') και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3155/1955 (ΦΕΚ 63 Α'). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος.

2. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες, εκπίπτεται και δεν φορολογείται ποσό διπλάσιο προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται, κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της, από γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από τον κληρονομούμενο προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο, β) ο κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες,

γ) ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) η περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κληρονομουμένου.

Προκειμένου για κληρονόμους ή κληροδόχους με αναπηρία τουλάχιστον 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι 34.000.000 δραχμές αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά 60%.

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του Ν.1329/1983 (ΦΕΚ 25 Α') αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"Περιουσιακές παροχές γονέων προς τα τέκνα τους, που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1509 Α.Κ., όπως αυτό θεσπίζεται με τον παραπάνω νόμο, υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι το ποσό των 20.000.000 δραχμών, αυτοτελώς για κάθε γονέα. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε 30.000.000 δραχμές στην
περίπτωση που ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει. Στα ως άνω ποσά συνυπολογίζονται και τυχόν προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους".

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"6. Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), δεν υπόκειται σε φόρο ποσό δραχμών 1.700.000 για το δικαιούχο της γονικής παροχής και δραχμών 1.200.000 για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου.
Ειδικώς, εάν ο δικαιούχος της γονικής παροχής παρου ιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67%, η απαλλαγή ανέρχεται στο μισό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου μη δυνάμενη να υπερβεί τα 17.000.000 δραχμές".

6. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

"Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι 10.000.000 δραχμές για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000.000 δραχμές για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου, έστω και αν αυτά δεν είναι κληρονόμοι
ή κληροδόχοι, εφόσον στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο οικία ή ένα διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου".

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 9.11.1995. Για τις υποθέσεις κληρονομιών των οποίων η επαγωγή επήλθε από 2ας Οκτωβρίου 1995, η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία αυτή.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης