Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 355/2009 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2009 Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 σχετικά με τα πληρωτέα τέλη προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 355/2009 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2009
Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 σχετικά με τα πληρωτέα τέλη προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 355/2009 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2009 Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 355/2009 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2009

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 σχετικά με τα πληρωτέα τέλη προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα [1], και ιδίως τα άρθρα 139 και 157,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 139 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 ορίζει ότι το ύψος των πληρωτέων τελών προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς, στο εξής καλούμενο "το Γραφείο", καθορίζεται κατά τρόπο ώστε τα αντίστοιχα έσοδα να εξασφαλίζουν την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του.

(2) Στο Γραφείο δημιουργούνται σημαντικά ταμειακά αποθέματα. Προβλέπεται περαιτέρω αύξηση των εσόδων του Γραφείου και, ως εκ τούτου, δημοσιονομικό πλεόνασμα. Τούτο οφείλεται κυρίως στην καταβολή τελών αίτησης και καταχώρισης των κοινοτικών σημάτων.

(3) Συνεπώς, η μείωση των τελών αποτελεί ένα από τα μέτρα για την εξασφάλιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα κοινοτικού σήματος.

(4) Για να περιοριστεί ο φόρτος διοικητικής εργασίας τόσο για τους χρήστες όσο και για το Γραφείο, πρέπει να απλοποιηθεί η κλίμακα των τελών με τον καθορισμό μηδενικού τέλους καταχώρισης για τα κοινοτικά σήματα. Ως εκ τούτου, θα απαιτείται η καταβολή τέλους μόνο για την υποβολή αίτησης και η προθεσμία διεκπεραίωσής της μπορεί να μειωθεί αισθητά αν δεν χρειάζεται να καταβληθεί τέλος καταχώρισης για την καταχώριση κοινοτικού σήματος.

(5) Όσον αφορά τις διεθνείς καταχωρίσεις από τις οποίες απορρέει προστασία που επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ο καθορισμός μηδενικού τέλους καταχώρισης για τα κοινοτικά σήματα σημαίνει ότι το ποσό του προς επιστροφή τέλους δυνάμει του άρθρου 149 παράγραφος 4, ή του άρθρου 151 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 πρέπει επίσης να είναι μηδενικό.

(6) Η μείωση των τελών πρέπει να εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των συστημάτων του κοινοτικού σήματος και των εθνικών σημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Γραφείου και των γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών καθώς και η αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα γραφεία των κρατών μελών.

(7) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με τα πληρωτέα τέλη προς το Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) [2] και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα [3], πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(8) Είναι απαραίτητη μεταβατική διάταξη που θα διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου ενώ παράλληλα θα παρέχει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος τόσο στους χρήστες όσο και στο γραφείο.

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για θέματα που αφορούν τα τέλη, τους εκτελεστικούς κανονισμούς και τη διαδικασία των τμημάτων προσφυγών του Γραφείου εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2869/95 τροποποιείται ως εξής:

1) Ο πίνακας στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 τροποποιείται ως εξής:

α) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1.Βασικό τέλος ηλεκτρονικής αίτησης για ατομικό σήμα. [άρθρο 26 παράγραφος 2, κανόνας 4 στοιχείο α)] | 1050" |

β) Το σημείο 1β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1β.Βασικό τέλος ηλεκτρονικής αίτησης για ατομικό σήμα. [άρθρο 26 παράγραφος 2, κανόνας 4 στοιχείο α)] | 900" |

γ) Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3.Βασικό τέλος ηλεκτρονικής αίτησης για συλλογικό σήμα. [άρθρο 26 παράγραφος 2 και άρθρο 64 παράγραφος 3, κανόνας 4α) και κανόνας 42] | 1800" |

δ) Τα σημεία 7 έως 11 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"7.Βασικό τέλος καταχώρισης ατομικού σήματος. [άρθρο 45] | 0 |

8.Τέλος ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών πέραν των τριών. στην περίπτωση ατομικού σήματος [άρθρο 45] | 0 |

9.Βασικό τέλος καταχώρισης συλλογικού σήματος. [άρθρο 45 και άρθρο 64 παράγραφος 3] | 0 |

10.Τέλος ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών πέραν των τριών. στην περίπτωση ατομικού σήματος [άρθρο 45 και άρθρο 64 παράγραφος 3] | 0 |

11.Πρόσθετο τέλος για την εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους καταχώρισης. (άρθρο 157 παράγραφος 2 σημείο 2) | 0". |

2) Στο άρθρο 11 παράγραφος 3, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

"α) στην περίπτωση ατομικού σήματος: 870 ευρώ συν, όπου ενδείκνυται, 150 ευρώ για κάθε κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν των τριών·

β) στην περίπτωση συλλογικού σήματος όπως προβλέπεται στον κανόνα 121 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95: 1620 ευρώ συν, όπου ενδείκνυται, 300 ευρώ για κάθε κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν των τριών".

3) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 13

Επιστροφή τελών ύστερα από απόρριψη προστασίας

1. Όταν η απόρριψη αφορά όλα ή μόνο ένα μέρος των αγαθών και των υπηρεσιών που περιέχονται στην επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το ποσό του τέλους που επιστρέφεται σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος 4 ή το άρθρο 151 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου ανέρχεται:

α) στην περίπτωση ατομικού σήματος: σε ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος που αναφέρεται στο σημείο 7 του πίνακα του άρθρου 2 συν ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος που αναφέρεται στο σημείο 8 του εν λόγω πίνακα για κάθε κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν των τριών που περιέχονται στη διεθνή καταχώριση·

β) στην περίπτωση συλλογικού σήματος: σε ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος που αναφέρεται στο σημείο 9 του πίνακα του άρθρου 2 συν ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος που αναφέρεται στο σημείο 10 του εν λόγω πίνακα για κάθε κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν των τριών που περιέχονται στη διεθνή καταχώριση.

2. Η επιστροφή του ποσού πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί κοινοποίηση προς το Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με τον κανόνα 113 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) ή τον κανόνα 115 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) και παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95.

3. Η επιστροφή καταβάλλεται στον κάτοχο της διεθνούς καταχώρισης ή στον εκπρόσωπό του".

Άρθρο 2

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 τροποποιείται ως εξής:

1) Στον κανόνα 13α παράγραφος 3, το στοιχείο γ) διαγράφεται.

2) Ο κανόνας 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Κανόνας 23

Καταχώριση του σήματος

1. Αν δεν ασκήθηκε ανακοπή ή αν η ασκηθείσα αποσύρθηκε, απορρίφθηκε ή διεκπεραιώθηκε κατ' άλλο τρόπο, το σήμα για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση καταχωρίζεται στο μητρώο κοινοτικών σημάτων με τις ενδείξεις που αναφέρονται στον κανόνα 84 παράγραφος 2.

2. Η καταχώριση δημοσιεύεται στο δελτίο κοινοτικών σημάτων".

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτήσεις κοινοτικού σήματος για τις οποίες έχει αποσταλεί, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κοινοποίηση που περιγράφεται στον κανόνα 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 όπως ίσχυε πριν από την εν λόγω ημερομηνία, εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 όπως ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Οι διεθνείς αιτήσεις ή οι αιτήσεις επέκτασης της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που έχουν κατατεθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζουν να ισχύουν τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 7 στοιχείο β) του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

 

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή

Charlie McCreevy

Μέλος της Επιτροπής

[1] ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1.

[2] ΕΕ L 303 της 15.12.1995, σ. 33.

[3] ΕΕ L 303 της 15.12.1995, σ. 1.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης