Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1297/22.11.1995 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν.2084/1992


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-1995 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1297/22.11.1995
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν.2084/1992


Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1131011/1265/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ 1297

ΘΕΜΑ: Διευκολύνσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2084/1992.

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιοί μας.

α) 1132507/1088/0015/ΠΟΛ.1284/23.12.1992

β) 1060739/408/0015/

γ) 1092843/656/0015/ΠΟΛ.1240/14.7.1993

δ) 1114743/836/0015/ΠΟΛ.1293/8.9.1993

ε) 1054940/403/0015/ΠΟΛ.206/31.8.1994

στ) 11133530/1141/0015/

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες για τις κατηγορίες επιτηδευματιών που υποχρεώνονται να ασφαλίζονται στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα από τα έγγραφα Φ35/504/1995, Φ35/192/1995 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φ34α/212/95 και Φ7/1134/1995 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και του εγγράφου ΔΙ ΑΣΦ/Φ1/185/95 του ΤΕΒΕ σας παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις, σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 για την υποχρεωτική ασφάλιση σε κύριο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα από τα ως άνω έγγραφα προκύπτουν ότι:

Α. Μέλη Δ.Σ. Συνεταιρισμών

Οι Συνεταιρισμοί, προκειμένου να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. δεν χρειάζεται να προσκομίσουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναθεωρώντας ως προς το σημείο αυτό την Εγκύκλιο μας 1114743/836/0015/ΠΟΛ.1293/8.9.1993.

Β. Ασφαλιστική Ενημερότητα από το ΝΑΤ

Δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΝΑΤ, προκειμένου να θεωρήσουν επιτηδευματίες βιβλία και στοιχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.., καθότι το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του οποίου οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Ν. 2084/1992.

Γ. Ασφάλιση των Ανθοκαλλιεργητών

Κατά γενική αρχή του δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης στους καθ΄ύλην αρμοδίους ασφαλιστικούς Οργανισμούς ασφαλίζεται η εργασία και όχι τα πρόσωπα .

Έτσι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων ασφαλίζονται αυτοδικαίως τα απασχολούμενα στην Ελλάδα πρόσωπα κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα με αγροτικές εργασίες και ειδικότερα οι ιδιοκτήτες γεωργικών εκμεταλλεύσεων ιδία αγρών, λειβαδιών, φυτειών, εφόσον εκμεταλλεύονται αυτές προς

Παραγωγικούς σκοπούς στο ίδιο αυτών όνομα και δια προσωπικής τους εργασίας (χειρονακτική ή συστηματικής αυτεπιστασίας).

Από την διατύπωση της σχετικής διάταξης σαφώς προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. τυγχάνει η προσωπική απασχόληση (χειρονακτική συστηματική αυτεπιστασία) .

Η πρόσκαιρη και εποχική απασχόληση σε αγροτικές εργασίες εφόσον συνδυάζεται και με άλλες εμπορικές ή βιοτεχνικές εργασίες, δεν προσδίδει την ιδιότητα του αγρότη και συνεπώς τα πρόσωπα αυτά εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΓΑ.

Η αγροτική απασχόληση αποδεικνύεται από την βεβαίωση του αγροτικού συλλόγου ή του αγροτικού συνεταιρισμού ή του Προέδρου Κοινότητας του τόπου απασχόλησης, της εγγραφής εις τα μητρώα του κλάδου Ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Τόσον από την γραμματική όσα και από την τελεολογική ερμηνεία της νομοθεσίας που διέπει τον Ο.Γ.Α., σαφώς προκύπτει ότι οι ανθοκαλλιεργητές που απασχολούνται προσωπικά κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα με την καλλιέργεια των ανθέων και αντλούν τον βιοπορισμό τους από την καλλιέργεια των φυτών υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Σημειώνεται ότι εξαιρούνται της ασφάλισηςτου ΟΓΑ, υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΊΈΒΕ ή ΤΑΕ τα πρόσωπα που δεν απασχολούνται αυτοπρόσωπα και αποκλειστικά με την καλλιέργεια των ανθέων επεκτείνοντας την δραστηριότητά τους και σε άλλους τομείς της οικονομίας (π.χ. εμπορικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις κ.λ.π.) δηλ. έχουν και εμπορική δραστηριότητα.

Δ. Ασφάλιση Γιατρών, Δικηγόρων, Μηχανικών

Με την παραγρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2335/1995 (Α185΄) γίνεται επέκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 (ασφάλιση σε ένα φορέα) και στους ανεξάρτητα απασχολούμενους (ήδη ασφαλισμένους στους Ασφαλιστικούς Φορείς Τ. Νομικών, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ), οι οποίοι απασχολούνται συγχρόνως και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, εισελθόντες στην παραγωγική διαδικασία και ασφαλισθέντες ως εκ τούτου, για πρώτη φορά, σε ασφαλιστικό φορέα που ασφαλίζει αυτοαπασχολούμενους, πριν από 1.1.93.

Στους ανωτέρω δίδεται το δικαίωμα της προαιρετικής ασφάλισης στο δεύτερο ασφαλιστικό φορέα, με την υποβολή προς τούτο σχετικής αίτησης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 3 (τριών) μηνών., από τη δημοσίευση του νόμου, η οποία λήγει στις 6.12.95.

Εξυπακούεται ότι στη περίπτωση που έχει χωρίσει ασφάλιση στο δεύετρο ασφαλιστικό φορέα οι εισφορές παραμένουν σ αυτόν και αναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ασφαλισμένου να τις υπολογίσει για τη θεμελίωση δικαιώματος στο μέλλον.

Ε. Εξαιρέσεις από την ασφάλιση στο ΤΕΒΕ

Με την παραγρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2335/95 (Α΄ 185) εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΤΕΒΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 55 ο έτος της ηλικίας τους οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και οι οποίοι κάνουν έναρξη επαγγέλματος μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μετά την 6 η Σεπτεμβρίου 1995 σε οικισμούς, χωριά ή κωμοπόλεις με πληθυσμό κάτω των 2.000 ή 1.000 κατοίκων.

Οι ανωτέρω οικισμοί, χωριά ή κωμοπόλεις είναι δυνατόν να υπάγονται σε δήμους ή κοινότητες άνω των 1000 ή των 2000 κατοίκων αντίστοιχα, όπου έχει γίνει επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΤΕΒΕ.

Όσοι επαγγελματοβιοτέχνες είναι ήδη ασφαλισμένοι υποχρεωτικά στο ΤΕΒΕ, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 6 του Ν. 2071/92, εξαιρούνται από την ασφάλιση σ΄ αυτό εφόσον, κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, ήτοι στις 15 Ιουλίου 1992, είχαν συμπληρώσει το 55ο :έτος της ηλικίας τους και ήταν ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.

Γι να εξαιρεθούν της υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΤΕΒΕ, στο οποίο είναι ήδη ασφαλισμένοι, θα πρέπει να υποβάλουν στις κατά τόπους Υπηρεσίες του, σχετική αίτηση εντός προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του Ν. 2335/95 δηλ.. μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 1996

ΣΤ. Ασφάλιση εκτελωνιστών

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν. 2335/1995 (Α 185) δίδεται η ευχέρεια και στους μεταφερθέντες με το Ν. 2217/94, στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ εκτελωνιστές, να κατατάσσονται σε οποιαδήποτε ασφαλιστική κατηγορία, μεγαλύτερη της υποχρεωτικής, στην οποία θα έπρεπε να καταταγούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου χωρίς το χρονικό περιορισμό του 6μηνου, με την υποβολή οποτεδήποτε σχετικής αίτησης και εναρμονιζόμενοι ως εκ τούτου με τους επαγγελματοβιοτέχνες.

Ζ. Καθηγητές φροντιστηρίων εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών κ.λ.π,

Οι καθηγητές ιδιωτικών φροντιστηρίων εκπαίδευσης ξένων γλωσσών, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, ΙΕΚ τεχνικών επαγγελματικών σχολών, ωδείων και σχολών χορού, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α. και μάλιστα αναδρομικά από1.8.1990, ανεξάρτητα εάν συνεργάζονται ως επιτηδευματίες ή έχουν πολλαπλή ασφάλιση Ι.Κ.Α.

Εφόσον όμως κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να ενημερώσουν τα αρμόδια τμήματα και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) των επιτηδευματιών να λαμβάνονται υπόψη όσα αναφέρονται παραπάνω στην εγκύκλιό μας αυτή.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης