Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 2008/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

Κατηγορία: Λοιπά

Οδηγία 2008/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008
Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή


Οδηγία 2008/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 Για την τροποποίηση της

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 2008/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1],

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης [2],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [3] προβλέπει ότι ορισμένα μέτρα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή [4].

(2) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση μέτρων εφαρμογής γενικής εμβελείας με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων βασικής πράξης που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, μεταξύ άλλων διά καταργήσεως ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή διά συμπληρώσεως με νέα μη ουσιώδη στοιχεία.

(3) Σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής [5], σχετικά με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, για να μπορεί να εφαρμοσθεί η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο σε ήδη ισχύουσες πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, οι εν λόγω πράξεις πρέπει να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες.

(4) Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/43/ΕΚ, ειδικότερα για να διασφαλισθεί η εμπιστοσύνη στην ελεγκτική λειτουργία και η ενιαία εφαρμογή των απαιτήσεων όσον αφορά τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα, να προσαρμοσθεί ο κατάλογος θεμάτων που πρέπει να καλύπτει ο έλεγχος θεωρητικών γνώσεων των ελεγκτών, να υιοθετηθούν τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τα κοινά πρότυπα για την έκθεση ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών και να προσδιορισθούν οι εξαιρετικές περιπτώσεις απευθείας διαβίβασης εγγράφων σε τρίτες χώρες. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2006/43/ΕΚ, μεταξύ άλλων δια συμπληρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(5) Η οδηγία 2006/43/ΕΚ προβλέπει χρονικό περιορισμό όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. Με τη δήλωσή τους σχετικά με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, υπογράμμισαν ότι η απόφαση 2006/512/ΕΚ παρέχει οριζόντια και ικανοποιητική λύση στην επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγχει την εφαρμογή των πράξεων που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή χωρίς χρονικά όρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δήλωσαν επίσης ότι θα εξασφαλίσουν την όσον το δυνατό ταχύτερη θέσπιση των προτάσεων που έχουν ως αντικείμενο την κατάργηση των διατάξεων των πράξεων οι οποίες ορίζουν χρονικό όριο για την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. Κατόπιν της εισαγωγής της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που θέτει χρονικό περιορισμό στην οδηγία 2006/43/ΕΚ.

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αξιολογεί τη λειτουργία των διατάξεων σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, να προσδιορίζουν κατά πόσο η έκταση αυτών των αρμοδιοτήτων και οι διαδικαστικές απαιτήσεις που έχουν επιβληθεί στην Επιτροπή, είναι οι ενδεδειγμένες και εξασφαλίζουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τη δημοκρατική υπευθυνότητα.

(7) Η οδηγία 2006/43/ΕΚ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8) Επειδή οι τροποποιήσεις που επιφέρονται στην οδηγία 2006/43/ΕΚ με την παρούσα οδηγία είναι τεχνικού χαρακτήρα και αφορούν μόνο τη διαδικασία επιτροπής, δεν απαιτείται να μεταφερθούν από τα κράτη μέλη στο εσωτερικό τους δίκαιο. Δεν είναι, επομένως, αναγκαίο να θεσπισθούν διατάξεις προς τούτο,


ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Καλλιτέρευσις

Η οδηγία 2006/43/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 8 παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

α) Οι λέξεις "με τη διαδικασία του άρθρου 48 παράγραφος 2" απαλείφονται·

β) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

"Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α".

2. Το άρθρο 21 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α) οι λέξεις "με τη διαδικασία του άρθρου 48, παράγραφος 2" απαλείφονται·

β) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

"Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α.".

3. Το άρθρο 22 παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

α) οι λέξεις "με τη διαδικασία του άρθρου 48 παράγραφος 2" απαλείφονται·

β) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

"Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, και τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α.".

4. Το άρθρο 26 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 1, οι λέξεις "με τη διαδικασία του άρθρου 48 παράγραφος 2" αντικαθίστανται από τις λέξεις "σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α"·

β) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i) Οι λέξεις "Με τη διαδικασία του άρθρου 48 παράγραφος 2" απαλείφονται·

ii) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

"Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, και τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α.".

5. Το άρθρο 28 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α) οι λέξεις "με τη διαδικασία του άρθρου 48 παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας" απαλείφονται·

β) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

"Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α.".

6. Το άρθρο 29 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α) οι λέξεις "με τη διαδικασία του άρθρου 48 παράγραφος 2" απαλείφονται·

β) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

"Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α.".

7. Το άρθρο 36 παράγραφος 7 τροποποιείται ως εξής:

α) οι λέξεις "Με τη διαδικασία του άρθρου 48 παράγραφος 2" απαλείφονται·

β) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

"Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α.".

8. Το άρθρο 45 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"6. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή της παραγράφου 5 στοιχείο δ), η ισοδυναμία που αναφέρεται σε αυτήν αξιολογείται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και αποφασίζεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη δύνανται να αξιολογούν την ισοδυναμία περί της οποίας η παράγραφος 5 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, ενόσω η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα, που αποσκοπούν στον καθορισμό γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 22, 24, 25 και 26, τα οποία εφαρμόζονται σε όλες τις τρίτες χώρες και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη κατά την αξιολόγηση της ισοδυναμίας σε εθνικό επίπεδο. Τα κριτήρια δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των άρθρων 22, 24, 25 και 26. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας δια συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α.".

9. Το άρθρο 46 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Προς ενιαία εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ισοδυναμία που μνημονεύεται σε αυτήν αξιολογείται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και αποφασίζεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη δύνανται να αξιολογούν την ισοδυναμία περί της οποίας η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ή να βασίζονται στις αξιολογήσεις που διενήργησαν άλλα κράτη μέλη ενόσω η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι η απαίτηση ισοδυναμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν έχει τηρηθεί, δύναται να επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους ελεγκτές και ελεγκτικές οντότητες να συνεχίσουν τις ελεγκτικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οικείου κράτους μέλους κατά τη διάρκεια κατάλληλης μεταβατικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μέτρα που αποσκοπούν στον καθορισμό γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 29, 30 και 32, τα οποία εφαρμόζονται σε όλες τις τρίτες χώρες και χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη κατά την αξιολόγηση της ισοδυναμίας σε εθνικό επίπεδο. Τα κριτήρια δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 29, 30 και 32. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας δια συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α.".

10. Το άρθρο 47 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Προς εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής της παραγράφου 1 στοιχείο γ), η Επιτροπή αξιολογεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την κατά το εν λόγω στοιχείο καταλληλότητα και αποφασίζει περί αυτής σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωσή τους προς την απόφαση της Επιτροπής.

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας βασίζεται στις απαιτήσεις του άρθρου 36 ή σε απαιτήσεις ουσιωδώς ισοδύναμων λειτουργικών αποτελεσμάτων. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό, το οποίο έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας δια συμπληρώσεώς της και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α."·

β) η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:

i) οι λέξεις "με τη διαδικασία του άρθρου 48, παράγραφος 2" απαλείφονται·

ii) προστίθεται η ακόλουθη φράση:

"Το μέτρο αυτό, το οποίο έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 48 παράγραφος 2α.".

11. Το άρθρο 48 τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

"2α. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής."·

β) οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και εφεξής, τουλάχιστον ανά τριετία, η Επιτροπή εξετάζει τις διατάξεις σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητές της και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σχετικά με τη λειτουργία αυτών των αρμοδιοτήτων. Με την εν λόγω έκθεση, εξετάζεται ιδίως η ανάγκη να προτείνει η Επιτροπή τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία προκειμένου να εξασφαλισθεί το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί. Το συμπέρασμα για την αναγκαιότητα τροποποίησης συνοδεύεται από λεπτομερές σκεπτικό. Εφόσον απαιτείται, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή.".

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. Pöttering

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Lenarčič


[1] ΕΕ C 161 της 13.7.2007, σ. 45.

[2] Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2008.

[3] ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.

[4] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

[5] ΕΕ C 255 της 21.10.2006, σ. 1.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης