ΠΟΛ.1296/16.11.1995

Σχετικά με την έκταση εφαρμογής αυξημένου συντελεστή φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 2% υπέρ της Πυροσβεστικής υπηρεσίας

16 Νοέ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ. : 1123938/434/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1296

ΘΕΜΑ : Σχετικά με την έκταση εφαρμογής αυξημένου συντελεστή φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 2% υπέρ της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

1123938/434/Β0013/

Με αφορμή ερωτήματα, που μας έχουν υποβληθεί κατά καιρούς από τις αρμόδιες ΔΟΥ σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ.3563/1956 "Περί των πόρων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας" (ΦΕΚ 221/56/τ.Α') ορίζεται ότι οι υπό των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Α.Ν.1521/50 όπως ισχύει, προβλεπόμενοι συντελεσταί φόρου μεταβίβασης ακινήτων ορίζονται από 9% σε 11% και από 11% σε 13% αντίστοιχα.
Επίσης με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου οι υπό της προηγούμενης παραγράφου οριζόμενοι συντελεστές του φόρου, ισχύουν μόνο προκειμένου περί μεταβιβάσεως ακινήτων, κειμένων όπου υφίσταται Πυροσβεστική Υπηρεσία, ήτοι εις την περιφέρεια της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας και σε πόλεις εντός των εγκεκριμένων σχεδίων αυτών.

Εξάλλου, με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι σε περίπτωση σύστασης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σε άλλες πόλεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις "περί διοργανώσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει" θέλουν
ισχύει και προκειμένου περί των μεταβιβαζομένων ακινήτων των πόλεων αυτών οι οριζόμενοι υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου φορολογικοί συντελεστές.
Ερμηνεύοντες τις πιο πάνω διατάξεις οι αυξημένοι συντελεστές θα ισχύουν σε όλες τις πόλεις που βρίσκονται εντός της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας είτε τα ακίνητα είναι εκτός είτε εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου καθώς και στις άλλες πόλεις εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται εντός σχεδίου, με την προϋπόθεση ότι σ' αυτές λειτουργεί ή έχει συσταθεί Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Συνεπώς, η αύξηση του συντελεστή του φόρου μεταβίβασης (2%) θα εφαρμόζεται για ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων όπου λειτουργεί ή έχει συσταθεί Πυροσβεστική Υπηρεσία και όχι για ακίνητα εκτός των ορίων του Δήμου που τυχόν εξυπηρετεί η εν λόγω Πυροσβεστική Υπηρεσία.


Taxheaven.gr