Οδηγία 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007

Για την τροποποίηση των οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών

13 Νοέ 2006

Taxheaven.gr
Οδηγία 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007

για την τροποποίηση των οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1],

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης [2],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι κοινοτικές πολιτικές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, ιδίως οι καθοριζόμενες με τις δύο ανακοινώσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλους, αντιστοίχως, "Στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση", της 14ης Νοεμβρίου 2006, και "Πρόγραμμα δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση", της 24ης Ιανουαρίου 2007, τονίζουν τη σημασία της μείωσης του διοικητικού φόρτου που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις με την υφισταμένη νομοθεσία, στοιχείο βασικό για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας.

(2) Η οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών [3], προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση εξέτασης του σχεδίου συγχώνευσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και σύνταξης έκθεσης από τους εν λόγω εμπειρογνώμονες για τους μετόχους των υπό συγχώνευση εταιρειών, εάν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν ότι δεν χρειάζεται.

(3) Η οδηγία 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου [4] περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών ουδεμία ανάλογη εξαίρεση περιέχει για τα σχέδια συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών, ενώ η οδηγία 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου [5] για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν αν θα προβλέψουν εξαίρεση όσον αφορά το σχέδιο διάσπασης ανωνύμων εταιρειών.

(4) Δεν υπάρχει λόγος να απαιτείται η εξέταση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για τους μετόχους, εάν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν ότι μπορεί να παραλειφθεί. Κάθε τροποποίηση των οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ με την οποία επιτρέπεται κάθε ανάλογη συμφωνία των μετόχων δεν θα πρέπει να θίγει ούτε τα συστήματα προστασίας των συμφερόντων των πιστωτών των υπό συγχώνευση εταιρειών, τα οποία θεσπίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες, ούτε οιουσδήποτε κανόνες αποσκοπούν στη διασφάλιση παροχής πληροφοριών στους εργαζομένους των υπό συγχώνευση εταιρειών.

(5) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι οδηγίες 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ,


ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η τροποποίηση των οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ, όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 2

Η οδηγία 78/855/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

"4. Δεν απαιτείται ούτε εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα, εάν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν το δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση έχουν συμφωνήσει.".

2. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ε) κατά περίπτωση, των εκθέσεων κατά το άρθρο 10.".

Άρθρο 3

Η οδηγία 82/891/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ε) κατά περίπτωση, των εκθέσεων κατά το άρθρο 8.".

2. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 10

1. Δεν απαιτείται ούτε εξέταση του σχεδίου διάσπασης ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα, όπως προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 1, εάν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση έχουν συμφωνήσει.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να μην εφαρμόζονται το άρθρο 7 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ), εάν όλοι οι μέτοχοι ή οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση έχουν συμφωνήσει.".

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Διαβιβάζουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων αυτών, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα τον οποίο διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Στρασβούργο, 13 Νοεμβρίου 2007.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. Pöttering

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. Lobo Antunes


[1] ΕΕ C 175 της 27.7.2007, σ. 33.

[2] Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην ΕΕ) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007.

[3] ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 1.

[4] Τρίτη οδηγία 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1978, βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών (ΕΕ L 295 της 20.10.1978, σ. 36). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/99/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 137).

[5] Έκτη οδηγία 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1982, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών (ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 47).Taxheaven.gr