Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απόφαση 2006/774/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2006 Με την οποία επιτρέπεται σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 6 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Απόφαση 2006/774/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2006
Με την οποία επιτρέπεται σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 6 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ


Απόφαση 2006/774/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2006 Με την οποία επιτρέπεται σε ορισμένα κράτη μέλη να ε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2006

με την οποία επιτρέπεται σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 6 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ

(2006/774/ΕΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση [1], εφεξής αναφερόμενη ως "οδηγία", και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 6,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει σε κράτος μέλος που υποβάλει αίτημα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 77/388/ΕΟΚ, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας.

(2) Οι οικείες υπηρεσίες πρέπει, αφενός, να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία και, αφετέρου, να αναφέρονται στο παράρτημα ΙΑ αυτής της ίδιας οδηγίας.

(3) Δυνάμει της απόφασης 2000/185/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 6 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ [2], το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (μόνο για τη Νήσο του Μαν) μπορούσαν να εφαρμόζουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας για τις οποίες είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα.

(4) Η οδηγία 2006/18/ΕΚ του Συμβουλίου [3] τροποποιεί την οδηγία όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, προκειμένου, αφενός, να παρατείνει την περίοδο εφαρμογής τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, και, αφετέρου, να επιτρέψει στα κράτη μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση, για πρώτη φορά, της δυνατότητας που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία, καθώς και σε εκείνα που επιθυμούν να τροποποιήσουν τον κατάλογο των υπηρεσιών στις οποίες είχαν εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από την οδηγία μέτρα, κατά το παρελθόν, να υποβάλουν το αίτημα μείωσης των συντελεστών στην Επιτροπή.

(5) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη στα οποία είχε επιτραπεί δυνάμει της απόφασης 2000/185/ΕΚ να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτόν τον μειωμένο συντελεστή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και για λόγους νομικής σαφήνειας, είναι σκόπιμο να ενσωματωθεί το περιεχόμενο αυτής της απόφασης στην παρούσα απόφαση για τα κράτη μέλη τα οποία δεν τροποποίησαν το αρχικό τους αίτημα.

(6) Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, η Ελλάδα, στην οποία είχε ήδη επιτραπεί, με την απόφαση 2000/185/ΕΚ, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή σε δύο κατηγορίες του παραρτήματος ΙΑ, υπέβαλε νέο αίτημα με σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της προηγούμενης εξουσιοδότησής της. Όσον αφορά την Ελλάδα, είναι, επομένως, σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί εκ νέου, προκειμένου να μπορέσει να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή, σύμφωνα με το νέο αίτημά της.

(7) Η Τσεχική Δημοκρατία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Φινλανδία υπέβαλαν αίτημα για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας, τηρουμένης της διαδικασίας και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία.

(8) Εξάλλου, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Πολωνία, καθώς και η Ελλάδα, υπέβαλαν αίτημα προκειμένου να τους επιτραπεί να εφαρμόζουν, κατ’ εξαίρεση, μειωμένο συντελεστή σε υπηρεσίες που ανήκουν σε τρεις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΑ. Σε καθένα από αυτά τα τέσσερα κράτη μέλη, η μείωση του συντελεστή στην τρίτη από τις επιλεγείσες κατηγορίες δεν θα έχει παρά ασήμαντη οικονομική επίπτωση.

(9) Προκειμένου να μπορέσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να συνεχίσουν την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2000/185/ΕΚ, η παρούσα απόφαση θα έπρεπε να είχε εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2006.

(10) Η παρούσα απόφαση δεν θα έχει επιπτώσεις στους ίδιους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που προέρχονται από τον ΦΠΑ,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στο Βέλγιο, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες δύο υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) μικρές επισκευές:

- σε ποδήλατα,

- σε υποδήματα και δερμάτινα είδη,

- σε ενδύματα και υφασμάτινα είδη οικιακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επιδιόρθωσης και μετατροπής)·

β) ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών άνω των πέντε ετών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Άρθρο 2

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο και τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στην Τσεχική Δημοκρατία, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες τρεις υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 2, 3 και 4 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας·

β) καθαρισμός υαλοπινάκων και καθαρισμός ιδιωτικών κατοικιών·

γ) κατ’ οίκον φροντίδες (παραδείγματος χάριν, οικιακή βοήθεια και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών ή αναπήρων).

Άρθρο 3

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο και τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στην Ελλάδα, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες τρεις υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 4 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) μικρές επισκευές:

- σε ποδήλατα,

- σε υποδήματα και δερμάτινα είδη,

- σε ενδύματα και υφασμάτινα είδη οικιακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επιδιόρθωσης και μετατροπής)·

β) ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών (που δεν έχουν κατασκευασθεί πρόσφατα), με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας·

γ) κατ’ οίκον φροντίδες (παραδείγματος χάριν, οικιακή βοήθεια και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών ή αναπήρων).

Άρθρο 4

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στην Ισπανία, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες δύο υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 2 και 5 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) εργασίες τοιχοποιίας για την επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας·

β) κομμώσεις.

Άρθρο 5

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στη Γαλλία, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες τρεις υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 2, 3 και 4 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών που έχουν αποπερατωθεί πριν από τουλάχιστον δύο έτη, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας·

β) κατ’ οίκον φροντίδες (παραδείγματος χάριν, οικιακή βοήθεια και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών ή αναπήρων)·

γ) καθαρισμός υαλοπινάκων και καθαρισμός ιδιωτικών κατοικιών.

Άρθρο 6

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στην Ιταλία, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες δύο υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 2 και 4 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας·

β) κατ’ οίκον φροντίδες (παραδείγματος χάριν, οικιακή βοήθεια και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών ή αναπήρων).

Άρθρο 7

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο και τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στην Κύπρο, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες δύο υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 2 και 5 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας·

β) κομμώσεις.

Άρθρο 8

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο και τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στη Λεττονία, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες δύο υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 2 και 5 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας·

β) κομμώσεις.

Άρθρο 9

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στο Λουξεμβούργο, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες τρεις υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 1, 3 και 5 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) μικρές επισκευές:

- σε ποδήλατα,

- σε υποδήματα και δερμάτινα είδη,

- σε ενδύματα και υφασμάτινα είδη οικιακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επιδιόρθωσης και μετατροπής)·

β) κομμώσεις·

γ) καθαρισμός υαλοπινάκων και καθαρισμός ιδιωτικών κατοικιών.

Άρθρο 10

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο και τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στην Ουγγαρία, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες τρεις υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 4 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) μικρές επισκευές:

- σε ποδήλατα,

- σε υποδήματα και δερμάτινα είδη,

- σε ενδύματα και υφασμάτινα είδη οικιακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επιδιόρθωσης και μετατροπής)·

β) ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας·

γ) κατ’ οίκον φροντίδες (παραδείγματος χάριν, οικιακή βοήθεια και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών ή αναπήρων).

Άρθρο 11

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο και τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στη Μάλτα, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες δύο υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 1 και 4 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) μικρές επισκευές:

- σε ποδήλατα,

- σε υποδήματα και δερμάτινα είδη,

- σε ενδύματα και υφασμάτινα είδη οικιακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επιδιόρθωσης και μετατροπής)·

β) κατ’ οίκον φροντίδες (παραδείγματος χάριν, οικιακή βοήθεια και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών ή αναπήρων).

Άρθρο 12

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στις Κάτω Χώρες, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες τρεις υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 5 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) μικρές επισκευές:

- σε ποδήλατα,

- σε υποδήματα και δερμάτινα είδη,

- σε ενδύματα και υφασμάτινα είδη οικιακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επιδιόρθωσης και μετατροπής)·

β) κομμώσεις·

γ) εργασίες βαφής και σοβατίσματος για την ανακαίνιση και την επισκευή ιδιωτικών κατοικιών άνω των δεκαπέντε ετών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Άρθρο 13

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο και τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στην Πολωνία, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή, για τις ακόλουθες τρεις υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 5 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) μικρές επισκευές:

- σε ποδήλατα,

- σε υποδήματα και δερμάτινα είδη,

- σε ενδύματα και υφασμάτινα είδη οικιακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επιδιόρθωσης και μετατροπής)·

β) ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας·

γ) κομμώσεις.

Άρθρο 14

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στην Πορτογαλία, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες δύο υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 2 και 4 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας·

β) κατ’ οίκον φροντίδες (παραδείγματος χάριν, οικιακή βοήθεια και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών ή αναπήρων).

Άρθρο 15

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο και τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στη Σλοβενία, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για την υπηρεσία ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας, κατηγορία που αναφέρεται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 16

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο και τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στη Φινλανδία, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για τις ακόλουθες δύο υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στα σημεία 1 και 5 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας:

α) μικρές επισκευές:

- σε ποδήλατα,

- σε υποδήματα και δερμάτινα είδη,

- σε ενδύματα και υφασμάτινα είδη οικιακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επιδιόρθωσης και μετατροπής)·

β) κομμώσεις.

Άρθρο 17

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή για την υπηρεσία ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών, με εξαίρεση τα υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΑ της εν λόγω οδηγίας, αλλά μόνο για τη Νήσο του Μαν.

Άρθρο 18

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 19

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Λεττονίας, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, στη Δημοκρατία της Μάλτας, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, στη Δημοκρατία της Φινλανδίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

 

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. Heinäluoma


[1] ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/69/ΕΚ (ΕΕ L 221 της 12.8.2006, σ. 9).

[2] ΕΕ L 59 της 4.3.2000, σ. 10. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2004/161/ΕΚ (ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 62).

[3] ΕΕ L 51 της 22.2.2006, σ. 12.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης