Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 2006/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 Για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της φορολογίας, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2009 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Οδηγία 2006/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006
Για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της φορολογίας, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας


Οδηγία 2006/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006

για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της φορολογίας, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη Συνθήκη για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας [1], και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την Πράξη Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 56,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 56 της Πράξης Προσχώρησης, όταν ορισμένες πράξεις παραμένουν σε ισχύ μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 και πρέπει να προσαρμοστούν λόγω της προσχώρησης, οι δε σχετικές προσαρμογές δεν προβλέπονται από την Πράξη Προσχώρησης ή τα Παραρτήματά της, οι προς τούτο απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από το Συμβούλιο, εκτός εάν η αρχική πράξη είχε εκδοθεί από την Επιτροπή.

(2) Σύμφωνα με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης που εκπόνησε τη Συνθήκη Προσχώρησης, τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά δέσμη προσαρμογών στις πράξεις των οργάνων οι οποίες απαιτούνται λόγω της προσχώρησης και κάλεσαν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν, πριν από την προσχώρηση, τις εν λόγω προσαρμογές οι οποίες θα συμπληρωθούν και θα επικαιροποιηθούν εφόσον απαιτείται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της νομοθεσίας της Ένωσης.

(3) Επομένως, οι οδηγίες 69/335/ΕΟΚ [2], 77/388/ΕΟΚ [3], 77/799/ΕΟΚ [4], 79/1072/ΕΟΚ [5], 83/182/ΕΟΚ [6] 90/434/ΕΟΚ [7], 90/435/ΕΟΚ [8], 2003/48/ΕΚ [9] και 2003/49/ΕΚ [10] πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Οι οδηγίες 69/335/ΕΟΚ, 77/388/ΕΟΚ, 77/799/ΕΟΚ, 79/1072/ΕΟΚ, 83/182/ΕΟΚ, 90/434/ΕΟΚ, 90/435/ΕΟΚ, 2003/48/ΕΚ και 2003/49/ΕΚ τροποποιούνται όπως ορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει με την επιφύλαξη και από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Korkeaoja


[1] ΕΕ L 157, 21.6.2005, σ. 11.

[2] ΕΕ L 249 της 3.10.1969, σ. 25.

[3] ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1.

[4] ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15.

[5] ΕΕ L 331 της 27.12.1979, σ. 11.

[6] ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 59.

[7] ΕΕ L 225 της 20.8.1990, σ. 1.

[8] ΕΕ L 225 της 20.8.1990, σ. 6.

[9] ΕΕ L 157 της 26.6.2003, σ. 38.

[10] ΕΕ L 157 της 26.6.2003, σ. 49.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

1. 31969 L 0335: Οδηγία 69/335/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1969, περί των εμμέσων φόρων των επιβαλλομένων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων (ΕΕ L 249, 3.10.1969, σ. 25), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11972 B: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ L 73, 27.3.1972, σ. 14),

- 31973 L 0079: Οδηγία 73/79/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9.4.1973 (ΕΕ L 103, 18.4.1973, σ. 13),

- 31974 L 0553: Οδηγία 74/553/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7.11.1974 (ΕΕ L 303, 13.11.1974, σ. 9),

- 11979 H: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 17),

- 31985 L 0303: Οδηγία 85/303/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10.6.1985 (ΕΕ L 156, 15.6.1985, σ. 23),

- 11985 I: την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23),

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33).

Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α), προστίθενται τα εξής:

"Εταιρείες του βουλγαρικού δικαίου που αποκαλούνται:

- "Акционерно дружество"

- "Командитно дружество с акции"

- "Дружество с ограничена отговорност";

Εταιρείες του ρουμανικού δικαίου που αποκαλούνται:

- "societăţi în nume colectiv"

- "societăţi în comandită simplă"

- "societăţi pe acţiuni"

- "societăţi în comandită pe acţiuni"

- "societăţi cu răspundere limitată"."

2. 31977 L 0388: Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους του κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, 13.6.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11979 H: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 95),

- 31980 L 0368: Οδηγία 80/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26.3.1980 (EE L 90, 3.4.1980, σ. 41),

- 31984 L 0386: Οδηγία 84/386/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31.7.1984 (EE L 208, 3.8.1984, σ. 58),

- 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 167),

- 31989 L 0465: Οδηγία 89/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18.7.1989 (EE L 226, 3.8.1989, σ. 21),

- 31991 L 0680: Οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16.12.1991 (EE L 376, 31.12.1991, σ. 1),

- 31992 L 0077: Οδηγία 92/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19.10.1992 (EE L 316, 31.10.1992, σ. 1),

- 31992 L 0111: Οδηγία 92/111/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.12.1992 (EE L 384, 30.12.1992, σ. 47),

- 31994 L 0004: Οδηγία 94/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 14.2.1994 (EE L 60, 3.3.1994, σ. 14),

- 31994 L 0005: Οδηγία 94/5/ΕΚ του Συμβουλίου της 14.2.1994 (EE L 60, 3.3.1994, σ. 16),

- 31994 L 0076: Οδηγία 94/76/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.12.1994 (EE L 365, 31.12.1994, σ. 53),

- 31995 L 0007: Οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου της 10.4.1995 (EE L 102, 5.5.1995, σ. 18),

- 31996 L 0042: Οδηγία 96/42/ΕΚ του Συμβουλίου της 25.6. 1996 (ΕΕ L 170, 9.7.1996, σ. 34),

- 31996 L 0095: Οδηγία 96/95/ΕΚ του Συμβουλίου της 20.12.1996 (EE L 338, 28.12.1996, σ. 89),

- 31998 L 0080: Οδηγία 98/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 12.10.1998 (EE L 281, 17.10.1998, σ. 31),

- 31999 L 0049: Οδηγία 1999/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 25.5.1999 (EE L 139, 2.6.1999, σ. 27),

- 31999 L 0059: Οδηγία 1999/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 17.6.1999 (EE L 162, 26.6.1999, σ. 63),

- 31999 L 0085: Οδηγία 1999/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.10.1999 (EE L 277, 28.10.1999, σ. 34),

- 32000 L 0017: Οδηγία 2000/17/ΕΚ του Συμβουλίου της 30.3.2000 (EE L 84, 5.4.2000, σ. 24),

- 32000 L 0065: Οδηγία 2000/65/ΕΚ του Συμβουλίου της 17.10.2000 (EE L 269, 21.10.2000, σ. 44),

- 32001 L 0004: Οδηγία 2001/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 19.1.2001 (EE L 22, 24.1.2001, σ. 17),

- 32001 L 0115: Οδηγία 2001/115/ΕΚ του Συμβουλίου της 20.12. 2001 (ΕΕ L 15, 17.1.2002, σ. 24),

- 32002 L 0038: Οδηγία 2002/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 7.5.2002 (EE L 128, 15.5.2002, σ. 41),

- 32002 L 0093: Οδηγία 2002/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 3.12.2002 (EE L 331, 7.12.2002, σ. 27),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33),

- 32003 L 0092: Οδηγία 2003/92/ΕΚ του Συμβουλίου της 7.10.2003 (EE L 260, 11.10.2003, 8),

- 32004 L 0007: Οδηγία 2004/7/ΕΚ του Συμβουλίου της 20.1.2004 (EE L 27, 30.1.2004, σ. 44),

- 32004 L 0015: Οδηγία 2004/15/ΕΚ του Συμβουλίου της 10.2.2004 (EE L 52, 21.2.2004, σ. 61),

- 32004 L 0066: Οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26.4.2004 (EE L 168, 1.5.2004, σ. 35),

- 32005 L 0092: Οδηγία 2005/92/ΕΚ του Συμβουλίου της 12.12.2005 (EE L 345, 28.12.2005, σ. 19),

- 32006 L 0018: Οδηγία 2006/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 14.2.2006 (EE L 51, 22.2.2006, σ. 12),

α) Το άρθρο 28ιγ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 28ιγ

Συντελεστής μετατροπής

Για τον καθορισμό των αντίστοιχων ποσών, στα εθνικά τους νομίσματα, εκφρασμένων σε ecu στο πλαίσιο του παρόντος Τίτλου, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το συντελεστή μετατροπής που ίσχυε στις 16 Δεκεμβρίου 1991. Εντούτοις, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία, χρησιμοποιούν το συντελεστή ισοτιμίας που ισχύει κατά την ημερομηνία προσχωρήσεώς τους."

β) Ο τίτλος στον ΤΙΤΛΟ XVI γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΤΙΤΛΟΣ XVI γ

Μεταβατικά μέτρα που εφαρμόζονται στα πλαίσια της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας την 1η Ιανουαρίου 1995 και της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας την 1η Μαΐου 2004 και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας την 1η Ιανουαρίου 2007".

γ) Στον ΤΙΤΛΟ XVI γ, η δεύτερη περίπτωση του άρθρου 28 ιζ, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"— "νέα κράτη μέλη": το έδαφος των κρατών μελών που έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, την 1η Μαΐου 2004 και την 1η Ιανουαρίου 2007, όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά τα κράτη μέλη στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας,".

δ) στον ΤΙΤΛΟ XVI γ, το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 28 ιζ, παράγραφος 7, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Αυτή η προϋπόθεση θεωρείται ότι πληρούται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- όταν, για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, η ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία του μεταφορικού μέσου είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 1987,

- όταν, για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, η ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία του μεταφορικού μέσου είναι προγενέστερη της 1ης Μαΐου 1996,

- όταν, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία του μεταφορικού μέσου είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 1999,

- όταν το ποσό του οφειλόμενου φόρου κατά την εισαγωγή είναι αμελητέο.".

3. 31977 L 0799: Οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1977, σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρωνκαι των φόρων επί των ασφαλίστρων (ΕΕ L 336, 27.12.1977, σ. 15), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11979 H: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 291, 19.11.1979, σ. 17),

- 31979 L 1070: Οδηγία 79/1070/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6.12.1979 (EE L 331, 27.12.1979, σ. 8),

- 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23),

- 31992 L 0012: Οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.2.1992 (EE L 76, 23.3.1992, σ. 1),

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33),

- 32003 L 0093: Οδηγία 2003/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 7.10.2003 (EE L 264, 15.10.2003, σ. 23),

- 32004 L 0056: Οδηγία 2004/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 21.4.2004 (ΕΕ L 127, 29.4.2004, σ. 70),

- 32004 L 0106: Οδηγία 2004/106/ΕΚ του Συμβουλίου της 16.11.2004 (ΕΕ L 359, 4.12.2004, σ. 30).

α) Στο άρθρο 1, παράγραφος 3 προστίθενται τα εξής:

"στη Βουλγαρία:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

για τη Ρουμανία:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren".

β) Στο άρθρο 1, παράγραφος 5 προστίθενται τα εξής:

"στη Βουλγαρία:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

για τη Ρουμανία:

Ministerul Finanţelor Publice or an authorised representative".

4. 31979 L 1072: Όγδοη οδηγία 79/1072/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1979, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθεμένης αξίας στους υποκειμένους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας (ΕΕ L 331, 27.12.1979, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23),

- 31986 L 0560: Οδηγία 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17.11.1986 (ΕΕ L 326, 21.11.1986, σ. 40),

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33),

α) Στο σημείο Δ του Παραρτήματος Γ, προστίθενται τα εξής:

"— Βουλγαρία: …………,

— Ρουμανία: …………".

β) Στην πρώτη παράγραφο του σημείου Θ του Παραρτήματος Γ, προστίθενται τα εξής:

"βουλγαρικά λεβ …

ρουμανικά λέι …".

γ) Στη δεύτερη παράγραφο του σημείου Θ του Παραρτήματος Γ, προστίθενται τα εξής:

"βουλγαρικά λεβ …

ρουμανικά λέι …".

5. 31983 L 0182: Οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων (ΕΕ L 105, 23.4.1983, σ. 59), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11985 I: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 302, 15.11.1985, σ. 23),

- 31991 L 0680: Οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16.12.1991 (EE L 376, 31.12.1991, σ. 1),

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33),

Στο Παράρτημα, προστίθενται τα εξής:

"ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

- данък върху превозните средства

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

- taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

- accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))".

6. 31990 L 0434: Οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 225, 20.8.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33),

- 32005 L 0019: Οδηγία 2005/19/ΕΚ του Συμβουλίου της 17.2.2005 (ΕΕ L 58, 4.3.2005, σ. 19).

α) Στο άρθρο 3, σημείο γ), προστίθενται τα εξής:

"— корпоративен данък στη Βουλγαρία,

— impozit pe profit στη Ρουμανία,".

β) Στο Παράρτημα, προστίθενται τα εξής:

"(αα) εταιρείες του βουλγαρικού δικαίου με την επωνυμία: "събирателното дружество", "командитното дружество" "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" "που έχουν συσταθεί βάσει του βουλγαρικού δικαίου και έχουν εμπορικό χαρακτήρα"

(αβ) εταιρείες του ρουμανικού δικαίου με την επωνυμία: "societate pe acţiuni", "societate în comandită pe acţiuni", "societate cu răspundere limitată"." .

7. 31990 L 0435: Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 225, 20.8.1990, σ. 6), όπως τροποποιήθηκε από:

- 11994 N: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών — Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας (ΕΕ C 241, 29.8.1994, σ. 21),

- 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33),

- 32003 L 0123: Οδηγία 2003/123/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.12.2003 (ΕΕ L 7, 13.1.2004, σ. 41).

α) Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ), προστίθενται τα εξής:

"— корпоративен данък στη Βουλγαρία,

— impozit pe profit στη Ρουμανία,".

β) Το Παράρτημα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

α) οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) και της οδηγίας 2001/86/EΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων και οι συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας και της οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων.

β) Οι εταιρείες του βελγικού δικαίου που αποκαλούνται "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν υιοθετήσει μία από τις παραπάνω νομικές μορφές, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του βελγικού δικαίου και υπόκειται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στο Βέλγιο,

γ) οι εταιρείες του βουλγαρικού δικαίου που αποκαλούνται:"събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "неперсонифицирано дружество", "кооперации", "кооперативни съюзи" "държавни предприятия" που έχουν συσταθεί βάσει του βουλγαρικού δικαίου και έχουν εμπορικό χαρακτήρα,

δ) οι εταιρείες του τσεχικού δικαίου που αποκαλούνται: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným",

ε) οι εταιρείες του δανικού δικαίου που αποκαλούνται "aktieselskab" και "anpartsselskab". Οι άλλες εταιρείες που υπόκεινται στο φόρο σύμφωνα με το νόμο για τη φορολόγηση εταιρειών, στο βαθμό που το φορολογητέο εισόδημά τους υπολογίζεται και φορολογείται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται στις "aktieselskaber",

στ) οι εταιρείες του γερμανικού δικαίου που αποκαλούνται "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γερμανικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στη Γερμανία,

ζ) οι εταιρείες του εσθονικού δικαίου που αποκαλούνται: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

η) οι εταιρείες του ελληνικού δικαίου που αποκαλούνται "ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)", καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ελληνικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα,

θ) οι εταιρείες του ισπανικού δικαίου που αποκαλούνται: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου και άλλες οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του ισπανικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών ("impuesto sobre sociedades") στην Ισπανία,

ι) οι εταιρείες του γαλλικού δικαίου που αποκαλούνται "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles" που υπόκεινται αυτόματα στο φόρο εταιρειών, οι "coopératives", "unions de coopératives", οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γαλλικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στη Γαλλία,

ια) οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο, τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα υπό το καθεστώς του "Industrial and Provident Societies Act", οι "building societies" που είναι εγγεγραμμένες υπό το καθεστώς των "Building Societies Acts" και οι "Trustee Savings Banks" κατά την έννοια του "Trustee Savings Banks Act, 1989",

ιβ) οι εταιρείες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsibilità limitata", "società cooperative", "società di mutua assicurazione", και οι δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες των οποίων οι δραστηριότητες είναι, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, εμπορικές,

ιγ) στο κυπριακό δίκαιο: οι "εταιρείες", όπως αυτές ορίζονται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος νόμους.

ιδ) οι εταιρείες του λετονικού δικαίου που αποκαλούνται: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

ιε) οι εταιρείες που έχουν συγκροτηθεί βάσει του λιθουανικού δικαίου,

ιστ) οι εταιρείες του δικαίου του Λουξεμβούργου που αποκαλούνται"société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public", καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στο Λουξεμβούργο,

ιζ) οι εταιρείες του ουγγρικού δικαίου που αποκαλούνται: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

ιη) οι εταιρείες του μαλτέζικου δικαίου που αποκαλούνται: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

ιθ) οι εταιρείες του ολλανδικού δικαίου που αποκαλούνται"naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ολλανδικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στην Ολλανδία,

κ) οι εταιρείες του αυστριακού δικαίου που αποκαλούνται"Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen", καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του αυστριακού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στην Αυστρία,

κα) οι εταιρείες του πολωνικού δικαίου που αποκαλούνται: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

(κβ) οι εμπορικές ή οι εμπορικού χαρακτήρα αστικές εταιρείες, οι συνεταιρισμοί και οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει του πορτογαλικού δικαίου,

κγ) οι εταιρείες του ρουμανικού δικαίου που αποκαλούνται: "societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată",

κδ) οι εταιρείες του σλοβενικού δικαίου που αποκαλούνται: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo",

κε) οι εταιρείες του σλοβακικού δικαίου που αποκαλούνται: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť",

κστ) οι εταιρείες του φινλανδικού δικαίου που αποκαλούνται "osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag","säästöpankki"/"sparbank" και "vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag",

κζ) οι εταιρείες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag",

(κη) οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου.".

8. 32003 L 0048: Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (ΕΕ L 157, 26.6.2003, σ. 38), όπως τροποποιήθηκε από:

- 32004 L 0066: Οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26.4.2004 (EE L 168, 1.5.2004, σ. 35),

- 32004 D 0587: Απόφαση 2004/587/ΕΚ του Συμβουλίου της 19.7.2004 (ΕΕ L 257, 4.8.2004, σ. 7).

Στο παράρτημα, μεταξύ των καταχωρίσεων για το Βέλγιο και για την Ισπανία, παρεμβάλλονται τα εξής:

"Βουλγαρία Общините (δήμοι)

Социалноосигурителни фондове (Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης)"

και μεταξύ των καταχωρίσεων για την Πορτογαλία και τη Σλοβακία:

"Ρουμανία autorităţile administraţiei publice locale (τοπικές αρχές δημόσιας διοίκησης)" .

9. 32003 L 0049: Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 157, 26.6.2003, σ. 49), όπως τροποποιήθηκε από:

- 32004 L 0066: Οδηγία 2004/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26.4.2004 (EE L 168, 1.5.2004, σ. 35),

- 32004 L 0076: Οδηγία 2004/76/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 (ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 106).

α) Στο άρθρο 3, στοιχείο (α), εδάφιο (iii) προστίθενται τα εξής:

"— корпоративен данък στη Βουλγαρία,

— impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi στη Ρουμανία,".

β) Στο Παράρτημα, προστίθενται τα εξής:

"(αα) εταιρείες του βουλγαρικού δικαίου με την επωνυμία:"събирателното дружество", "командитното дружество" "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" που συστάθηκαν βάσει του βουλγαρικού δικαίου και έχουν εμπορικό χαρακτήρα,

(αβ) εταιρείες του ρουμανικού δικαίου με την επωνυμία: "societate pe acţiuni", "societate în comandită pe acţiuni", "societate cu răspundere limitată"." .

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης