Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 2006/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2006 Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/38/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων ΦΠΑ για τις υπηρεσίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και για ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Οδηγία 2006/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2006
Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/38/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων ΦΠΑ για τις υπηρεσίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και για ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες

Οδηγία 2006/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2006 Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/38/ΕΚ όσον αφορά τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 2006/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2006

για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/38/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής των ρυθμίσεων ΦΠΑ για τις υπηρεσίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και για ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Την οδηγία 2002/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 2002 για την προσωρινή τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες [1] και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, και ιδίως το άρθρο 5,

Την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2002/38/ΕΚ πραγματοποιήθηκε.

(2) Από την επανεξέταση κατέστη σαφές ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας 2002/38/ΕΚ λειτουργούν ικανοποιητικά εκπληρώνοντας τους στόχους τους.

(3) Στις 29 Δεκεμβρίου 2003 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τον τόπο παροχής υπηρεσιών μεταξύ των υποκείμενων στο φόρο προσώπων, η οποία τροποποιήθηκε με την πρότασή της, της 22ας Ιουλίου 2005 προκειμένου να συμπεριληφθούν οι παροχές υπηρεσιών από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα προς μη υποκείμενους στο φόρο πελάτες. Με την τροποποιημένη αυτή πρόταση όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες θα φορολογούνται στον τόπο κατανάλωσης.

(4) Στις 4 Νοεμβρίου 2004 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την απλούστευση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το φόρο προστιθεμένης αξίας, η οποία προβλέπει ηλεκτρονικό μηχανισμό γενικότερο από εκείνον που προβλέπεται στην οδηγία 2002/38/ΕΚ για να διευκολυνθεί η τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων όσον αφορά τις διασυνοριακές υπηρεσίες.

(5) Μολονότι έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη θέσπιση, βάσει των προαναφερθεισών νομοθετικών προτάσεων, των αναγκαίων ευρύτερων μέτρων που θα αντικαταστήσουν τα μέτρα του άρθρου 1 της οδηγίας 2002/38/ΕΚ, δεν κατέστη δυνατή η θέσπισή τους πριν από τις 30 Ιουνίου 2006, οπότε λήγουν τα μέτρα του άρθρου 1.

(6) Εν όψει της βραχυπρόθεσμης ή μεσοπρόθεσμης θέσπισης αυτών των ευρύτερων μέτρων και των αποτελεσμάτων της προαναφερθείσας διαδικασίας επανεξέτασης, είναι σκόπιμο, προς το συμφέρον της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση αποφυγής κινδύνων στρέβλωσης, οι διατάξεις που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και σε ορισμένες ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 2002/38/ΕΚ, να παραταθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

(7) Στο άρθρο 5 της οδηγίας 2002/38/ΕΚ προβλέπεται η δυνατότητα τέτοιας παράτασης για πρακτικούς λόγους με πράξη του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει ομόφωνα κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

(8) Συνεπώς, η οδηγία 2002/38/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος και, προκειμένου να αποφευχθεί νομικό κενό, πρέπει απαραιτήτως να χορηγηθεί εξαίρεση από την περίοδο των έξι εβδομάδων που αναφέρεται στο σημείο Ι, παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου για το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι προσαρτημένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 4 της οδηγίας 2002/38/ΕΟΚ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Άρθρο 4

Το άρθρο 1 εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006."

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2006 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Λουξεμβούργο, 27 Ιουνίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Pröll

[1] ΕΕ L 128 της 15.5.2002, σ. 41.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης