Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 Για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)

Κατηγορία: Λοιπά

Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006
Για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)


Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 Για την επάρκεια των ιδ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006

για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1],

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [2],

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης [3],

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Η οδηγία 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων [4] έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί σε σημαντική έκταση. Με την ευκαιρία των νέων τροποποιήσεων της εν λόγω οδηγίας, ενδείκνυται για λόγους σαφήνειας η αναδιατύπωσή της.

(2) Ένας από τους στόχους της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων [5] είναι να παράσχει στις επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους και υπόκεινται στην εποπτεία των αρχών αυτών τη δυνατότητα να ιδρύουν υποκαταστήματα και να παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερα σε άλλα κράτη μέλη. Η εν λόγω οδηγία, κατά συνέπεια, προβλέπει τον συντονισμό των κανόνων που αφορούν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και την άσκηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων επενδύσεων.

(3) Ωστόσο, η οδηγία 2004/39/ΕΚ δεν ορίζει κοινά κριτήρια για τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων επενδύσεων ούτε καθορίζει τα ποσά του αρχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών ή το κοινό πλαίσιο για την παρακολούθηση των κινδύνων στους οποίους υπόκεινται οι επιχειρήσεις αυτές.

(4) Ενδείκνυται η πραγματοποίηση απλώς του βασικού επιπέδου εναρμόνισης που είναι αναγκαίο και επαρκές για να εξασφαλισθεί η αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων χορήγησης άδειας λειτουργίας και άσκησης εποπτείας. Προκειμένου να επιτευχθεί η αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο της εσωτερικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, είναι σκόπιμη η θέσπιση συντονιστικών μέτρων όσον αφορά τον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων, τον καθορισμό του ύψους του αρχικού κεφαλαίου και την καθιέρωση κοινού πλαισίου για την παρακολούθηση των κινδύνων στους οποίους υπόκεινται οι επιχειρήσεις επενδύσεων.

(5) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι ο καθορισμός των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας που ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα, των κανόνων υπολογισμού τους και των κανόνων που ισχύουν για την άσκηση προληπτικής εποπτείας, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της οδηγίας, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(6) Επιβάλλεται να ορισθούν διαφορετικά ποσά αρχικού κεφαλαίου, ανάλογα με την έκταση των δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να ασκούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων.

(7) Θα πρέπει να επιτραπεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις επενδύσεων να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ακόμα και αν δεν έχουν συμμορφωθεί προς το ελάχιστο ποσό των αρχικών κεφαλαίων που ορίζεται για τις νέες επιχειρήσεις επενδύσεων.

(8) Τα κράτη μέλη είναι σκόπιμο να μπορούν να επιβάλλουν κανόνες αυστηρότερους από τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.

(9) Η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει όχι μόνο νομικούς κανόνες, αλλά επίσης στενή και τακτική συνεργασία και σημαντική ενίσχυση της σύγκλισης ρυθμιστικών και εποπτικών πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

(10) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 1999 με τίτλο "Εφαρμογή του πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές: Πρόγραμμα δράσης" ορίζονται διάφοροι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 έθεσε τον στόχο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης έως το 2005. Η αναδιατύπωση των διατάξεων περί των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του σχεδίου δράσης.

(11) Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων διατρέχουν σε σχέση με τις δραστηριότητες χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους ίδιους κινδύνους με τα πιστωτικά ιδρύματα, ενδείκνυται οι συναφείς διατάξεις της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, [σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων [6]] να ισχύουν ομοίως και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

(12) Τα ίδια κεφάλαια επιχειρήσεων επενδύσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων (εφεξής μνημονεύονται από κοινού ως "ιδρύματα") μπορούν να χρησιμεύουν για την απορρόφηση ζημιών οι οποίες δεν αντισταθμίζονται από επαρκή όγκο κερδών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διηνεκής λειτουργία των ιδρυμάτων και η προστασία των επενδυτών. Τα ίδια κεφάλαια χρησιμεύουν επίσης ως σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης για τις αρμόδιες αρχές, ιδίως για την εκτίμηση της φερεγγυότητας των ιδρυμάτων και για άλλους εποπτικούς σκοπούς. Εξάλλου, στην εσωτερική αγορά, τα ιδρύματα λειτουργούν υπό συνθήκες άμεσου ανταγωνισμού μεταξύ τους. Συνεπώς, προκειμένου να ενισχυθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κοινότητας και να αποτραπούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, ενδείκνυται να καθορισθούν κοινά θεμελιώδη πρότυπα για τα ίδια κεφάλαια.

(13) Για τους σκοπούς της αιτιολογικής σκέψης (12), ενδείκνυται να εκληφθεί ως βάση ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων όπως δίνεται στην οδηγία 2006/48/EK και να θεσπισθούν συμπληρωματικοί ειδικοί κανόνες που να συνεκτιμούν τη διαφορετική εμβέλεια των σχετιζόμενων με τους κινδύνους αγοράς κεφαλαιακών απαιτήσεων.

(14) Όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν ήδη θεσπισθεί κοινά κριτήρια σχετικά με την εποπτεία και την παρακολούθηση διαφόρων κατηγοριών κινδύνων με την οδηγία 2000/12/ΕΚ.

(15) Εν προκειμένω, οι διατάξεις περί ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι σκόπιμο να εξετάζονται σε συνδυασμό με άλλα ειδικά κείμενα, τα οποία επίσης αποβλέπουν στην εναρμόνιση των θεμελιωδών τεχνικών εποπτείας των ιδρυμάτων.

(16) Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κοινά κριτήρια για τους κινδύνους αγοράς στους οποίους υπόκεινται τα πιστωτικά ιδρύματα και να προβλεφθεί συμπληρωματικό πλαίσιο για την εποπτεία των κινδύνων των ιδρυμάτων, ιδίως των κινδύνων αγοράς και, ειδικότερα, των κινδύνων θέσης, των κινδύνων διακανονισμού/αντισυμβαλλόμενου και των συναλλαγματικών κινδύνων.

(17) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η έννοια του "χαρτοφυλακίου συναλλαγών", το οποίο περιλαμβάνει θέσεις σε τίτλους και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχονται για λόγους διαπραγμάτευσης και υπόκεινται κυρίως σε κινδύνους αγοράς και ανοίγματα σχετικά με ορισμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες.

(18) Προκειμένου να περιορισθούν τα διοικητικά βάρη για τα ιδρύματα με αμελητέες δραστηριότητες χαρτοφυλακίου συναλλαγών, τόσο από απόλυτη όσο και από σχετική άποψη, είναι σκόπιμο τα εν λόγω ιδρύματα να μπορούν να εφαρμόζουν την οδηγία 2006/48/EK, και όχι τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα I και II της παρούσας οδηγίας.

(19) Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη, κατά την παρακολούθηση των κινδύνων διακανονισμού/παράδοσης, η ύπαρξη συστημάτων που παρέχουν επαρκή προστασία για τη μείωση των κινδύνων αυτών.

(20) Εν πάση περιπτώσει, τα ιδρύματα είναι σκόπιμο να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν για το σύνολο των εργασιών τους. Χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να απαιτούνται έναντι θέσεων σε στενά συνδεδεμένα νομίσματα όπως προκύπτει είτε από στατιστικά στοιχεία είτε από δεσμευτικές διακρατικές συμφωνίες.

(21) Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους διαπραγματευτές εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων όσων διαπραγματευτών εξαιρούνται επί του παρόντος από τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, θα εξεταστούν εκ νέου δεόντως σε συνάρτηση με την εκ νέου εξέταση της εξαίρεσης αυτής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 65, παράγραφος 3, της εν λόγω οδηγίας.

(22) Ο στόχος της ελευθέρωσης των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού είναι σημαντικός για την Κοινότητα, τόσο από οικονομικής όσο και από πολιτικής απόψεως. Ως εκ τούτου, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και οι λοιποί κανόνες συνετής διαχείρισης που εφαρμόζονται στις δραστηριοποιούμενες σε αυτόν τον τομέα εταιρείες πρέπει να είναι αναλογικοί και να μη θέτουν ατόπως προσκόμματα στην επίτευξη του στόχου της ελευθέρωσης. Ο στόχος αυτός θα πρέπει, ιδίως, να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διεξαγωγή των εκ νέου εξετάσεων περί των οποίων η αιτιολογική σκέψη 21.

(23) Η ύπαρξη εσωτερικών συστημάτων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων επιτοκίου για το σύνολο των δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό τρόπο ελαχιστοποίησης των κινδύνων αυτών. Κατά συνέπεια, τα συστήματα αυτά είναι σκόπιμο να εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές.

(24) Δεδομένου ότι η οδηγία 2006/48/ΕΚ δεν προβλέπει τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο μεγάλων ανοιγμάτων που αφορούν δραστηριότητες που υπόκεινται κυρίως σε κινδύνους αγοράς, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν οι εν λόγω κανόνες.

(25) Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι σοβαρός κίνδυνος τον οποίο διατρέχουν τα ιδρύματα και καθιστά αναγκαία την κάλυψη με ίδια κεφάλαια. Έχει καίρια σημασία να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία των ιδρυμάτων στην ΕΕ, με την πρόβλεψη εναλλακτικών προσεγγίσεων.

(26) Η οδηγία 2006/48/ΕΚ ορίζει την αρχή της ενοποίησης. Δεν θεσπίζει κοινούς κανόνες όσον αφορά την ενοποίηση χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που ασκούν δραστηριότητες κατ' εξοχήν υποκείμενες στους κινδύνους της αγοράς.

(27) Για να διασφαλισθεί η επαρκής φερεγγυότητα των ιδρυμάτων που απαρτίζουν έναν όμιλο, έχει μεγάλη σημασία να ισχύουν οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις με βάση την ενοποιημένη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου. Προκειμένου να διασφαλίζεται δε ότι τα ίδια κεφάλαια είναι καταλλήλως κατανεμημένα στο εσωτερικό του ομίλου και ότι είναι διαθέσιμα για την προστασία των επενδύσεων οσάκις τούτο είναι αναγκαίο, οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι σκόπιμο να ισχύουν για τα επιμέρους ιδρύματα που απαρτίζουν τον εκάστοτε όμιλο, εκτός αν ο εν λόγω στόχος είναι δυνατό να επιτευχθεί αποτελεσματικά με άλλον τρόπο.

(28) Η οδηγία 2006/48/EK δεν έχει εφαρμογή σε ομίλους που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων αλλά δεν περιλαμβάνουν πιστωτικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί κοινό πλαίσιο για την καθιέρωση της εποπτείας των επιχειρήσεων επενδύσεων επί ενοποιημένης βάσεως.

(29) Τα ιδρύματα θα πρέπει να μεριμνούν ούτως ώστε να διαθέτουν εσωτερικά κεφάλαια τα οποία, με βάση τους κινδύνους στους οποίους είναι ή μπορεί να είναι μελλοντικώς εκτεθειμένα, είναι επαρκή από την άποψη της ποσότητας, της ποιότητας και της κατανομής. Κατά συνέπεια, τα ιδρύματα είναι σκόπιμο να διαθέτουν στρατηγικές και διαδικασίες με σκοπό την εκτίμηση και τη διατήρηση της επάρκειας των εσωτερικών τους κεφαλαίων.

(30) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων στους οποίους αυτά τα τελευταία είναι εκτεθειμένα.

(31) Προς τον σκοπό της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στον τραπεζικό τομέα, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας θα πρέπει να συμβάλλει στην συνεπή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στα θεσμικά όργανα της Κοινότητας σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο.

(32) Προκειμένου η εσωτερική αγορά να λειτουργεί με αυξανόμενη αποτελεσματικότητα, έχει μεγάλη σημασία να υπάρξει σημαντική ενίσχυση της σύγκλισης όσον αφορά την εφαρμογή και υλοποίηση των διατάξεων της εναρμονισμένης κοινοτικής νομοθεσίας.

(33) Για τον ίδιο λόγο και για να διασφαλισθεί ότι τα κοινοτικά ιδρύματα που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε περισσότερα κράτη μέλη δεν υφίστανται δυσανάλογη επιβάρυνση εξαιτίας των διατηρούμενων αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών των επιμέρους κρατών μελών στον τομέα της χορήγησης αδειών και της εποπτείας, έχει μεγάλη σημασία να αναβαθμισθεί σημαντικά η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Εν προκειμένω, είναι σκόπιμο να ενισχυθεί ο ρόλος της εποπτικής αρχής ενοποίησης.

(34) Προκειμένου η εσωτερική αγορά να λειτουργεί με αυξανόμενη αποτελεσματικότητα και να διασφαλισθεί επαρκής βαθμός διαφάνειας προς χάριν των πολιτών της Ένωσης, είναι αναγκαίο να γνωστοποιούν οι αρμόδιες αρχές, δημοσίως και με τρόπο που να επιτρέπει χρήσιμες συγκρίσεις, τη μέθοδο εφαρμογής των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.

(35) Προκειμένου να ενισχυθεί η πειθαρχία στην αγορά και να ενθαρρυνθούν τα ιδρύματα να βελτιώσουν τη στρατηγική τους στην αγορά, τον έλεγχο των κινδύνων και την οργάνωση της εσωτερικής τους διαχείρισης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δημόσια γνωστοποίηση κατάλληλων στοιχείων από μέρους των ιδρυμάτων.

(36) Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή [7].

(37) Με το από 5ης Φεβρουαρίου 2002 ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών [8], το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να διαδραματίζει ισότιμο ρόλο με το Συμβούλιο κατά την εποπτεία του τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή ασκεί τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες, ώστε να αντανακλώνται οι νομοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 251 της Συνθήκης. Με την επίσημη δήλωση στην οποία προέβη την ίδια ημέρα ο Πρόεδρός της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υποστήριξε το αίτημα αυτό. Στις 11 Δεκεμβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ και στη συνέχεια υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση στις 22 Απριλίου 2004. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν διασφαλίζει τη διατήρηση των νομοθετικών προνομιών του. Κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αξιολογούν τη μεταβίβαση εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να περιορισθεί το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα.

(38) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τρεις μήνες από την πρώτη διαβίβαση του σχεδίου τροποποιήσεων και εκτελεστικών μέτρων, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να τα εξετάσει και να παράσχει τη γνώμη του. Ωστόσο, σε επείγουσες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι δυνατή η συντόμευση της προθεσμίας αυτής. Εάν, εντός της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει ψήφισμα, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει το σχέδιο τροποποιήσεων ή μέτρων.

(39) Για να αποφευχθεί η διατάραξη των αγορών και να διασφαλισθεί η συνέχεια όσον αφορά το συνολικό επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων, ενδείκνυται να προβλεφθούν ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις.

(40) Η παρούσα οδηγία συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές οι οποίες αναγνωρίζονται, ιδίως, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.

(41) Η υποχρέωση ενσωμάτωσης της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο θα πρέπει να περιορίζεται στις διατάξεις που συνιστούν ουσιώδη μεταβολή σε σύγκριση με προγενέστερες οδηγίες. Η υποχρέωση ενσωμάτωσης των διατάξεων που παραμένουν αμετάβλητες είναι συνέπεια των προγενέστερων οδηγιών.

(42) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που καθορίζονται στο Παράρτημα VIII, Μέρος B.


ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικειμενο, πεδιο εφαρμογησ και ορισμοι

Tμήμα 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1

1. Στην παρούσα οδηγία καθορίζονται οι απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα, οι κανόνες υπολογισμού τους και οι κανόνες που ισχύουν για την άσκηση προληπτικής εποπτείας. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας στις επιχειρήσεις επενδύσεων και στα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 3.

2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιβάλλει συμπληρωματικές ή αυστηρότερες ρυθμίσεις στις επιχειρήσεις επενδύσεων και στα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγήσει άδεια λειτουργίας.

Άρθρο 2

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 18, 20, 22 έως 32, 34 και 39 της παρούσας οδηγίας, τα άρθρα 68 έως 73 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Κατά την εφαρμογή των άρθρων 70 έως 72 της οδηγίας 2006/48/EK στις επιχειρήσεις επενδύσεων, κάθε μνεία μητρικού πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε κράτος μέλος ή στην ΕΕ ερμηνεύεται ως αναφορά σε μητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή στην ΕΕ αντιστοίχως.

Στην περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα έχει μητρική επιχείρηση επενδύσεων σε ένα κράτος μέλος, στις απαιτήσεις σε ενοποιημένη βάση υπόκειται η εν λόγω μητρική επιχείρηση επενδύσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 71 έως 73 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση επενδύσεων έχει μητρικό πιστωτικό ίδρυμα σε ένα κράτος μέλος, στις απαιτήσεις σε ενοποιημένη βάση υπόκειται το εν λόγω μητρικό πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τα άρθρα 71 έως 73 της οδηγίας 2006/48/EK.

Όταν μία χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών αποτελεί τη μητρική επιχείρηση τόσο ενός πιστωτικού ιδρύματος όσο και μιας επιχείρησης επενδύσεων, το πιστωτικό ίδρυμα υπόκειται στις απαιτήσεις που προκύπτουν με βάση την ενοποιημένη χρηματοοικονομική κατάσταση της χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών.

2. Όταν ένας όμιλος, που εμπίπτει στην παράγραφο 1 δεν περιλαμβάνει κανένα πιστωτικό ίδρυμα, εφαρμόζεται η οδηγία 2006/48/EK, με την επιφύλαξη των κατωτέρω:

α) οποιαδήποτε αναφορά σε πιστωτικά ιδρύματα λογίζεται ως αναφορά σε επιχειρήσεις επενδύσεων·

β) στα άρθρα 125 και 140, παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/48/EK, κάθε αναφορά σε άλλα άρθρα αυτής της οδηγίας λογίζεται ως αναφορά στην οδηγία 2004/39/ΕΚ·

γ) για τους σκοπούς του άρθρου 39, παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/48/EK, οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών λογίζονται ως αναφορές στο Συμβούλιο και την Επιτροπή· και

δ) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 140, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, όταν ένας όμιλος δεν περιλαμβάνει πιστωτικό ίδρυμα, η πρώτη φράση του εν λόγω άρθρου αντικαθίσταται από την ακόλουθη φράση: "Όταν μια επιχείρηση επενδύσεων, μια χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μια μεικτή εταιρεία συμμετοχών ελέγχει μία ή περισσότερες θυγατρικές που είναι ασφαλιστικές εταιρείες, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με το δημόσιο έλεγχο των ασφαλιστικών εταιρειών συνεργάζονται στενά".

Τμήμα 2

Ορισμοί

Άρθρο 3

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως "πιστωτικά ιδρύματα" νοούνται οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/48/EK,

β) ως "επιχειρήσεις επενδύσεων" νοούνται οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, οι οποίες υπόκεινται στις απαιτήσεις που επιβάλλει η εν λόγω οδηγία, εκτός από:

i) τα πιστωτικά ιδρύματα·

ii) τις τοπικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο στοιχείο ιστ)· και

iii) τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν άδεια μόνο για την παροχή υπηρεσίας επενδυτικών συμβουλών ή/και για τη λήψη και διαβίβαση εντολών επενδυτών, χωρίς να κατέχουν χρήματα ή τίτλους που ανήκουν στους πελάτες τους, και οι οποίες, για το λόγο αυτό, δεν μπορούν να βρίσκονται ποτέ σε θέση οφειλέτη έναντι των πελατών τους·

γ) ως "ιδρύματα" νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων·

δ) ως "αναγνωρισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων τρίτων χωρών" νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) είναι επιχειρήσεις οι οποίες, αν ήσαν εγκατεστημένες στο έδαφος της Κοινότητας, θα καλύπτονταν από τον ορισμό της επιχείρησης επενδύσεων·

ii) είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα·

iii) είναι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε, και οφείλουν να τηρούν, κανόνες εποπτείας που θεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές ως εξίσου τουλάχιστον αυστηροί με τους κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία·

ε) ως "χρηματοπιστωτικό μέσο" νοείται κάθε σύμβαση με την οποία δημιουργείται τόσο ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού για το ένα συμβαλλόμενο μέρος όσο και ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού ή μέσο ιδίων κεφαλαίων για το έτερο συμβαλλόμενο μέρος·

στ) ως "μητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστημένη σε κράτος μέλος" νοείται η επιχείρηση επενδύσεων η οποία διαθέτει ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ως θυγατρική ή κατέχει συμμετοχή σε τέτοιου είδους οντότητες και η οποία δεν είναι η ίδια θυγατρική άλλου ιδρύματος που διαθέτει άδεια λειτουργίας στο ίδιο κράτος μέλος, ούτε χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών συσταθείσας στο ίδιο κράτος μέλος·

ζ) ως "μητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστημένη στην ΕΕ" νοείται η μητρική επιχείρηση επενδύσεων σε κράτος μέλος η οποία δεν είναι θυγατρική άλλου ιδρύματος το οποίο διαθέτει άδεια λειτουργίας σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, ούτε χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών συσταθείσας σε οποιοδήποτε κράτος μέλος·

η) ως "εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα (over-the-counter, OTC)" νοούνται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, με εξαίρεση τα στοιχεία εκείνα στα οποία αντιστοιχεί μηδενική τιμή ανοίγματος σύμφωνα με το Παράρτημα III Μέρος 2 παράγραφος 6 της εν λόγω οδηγίας·

θ) ως "οργανωμένη αγορά" νοείται κάθε αγορά που εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 4, παράγραφος 1, σημείο 14, της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·

ι) ως "μετατρέψιμος τίτλος" νοείται ο τίτλος που μπορεί, κατ' επιλογήν του κατόχου, να ανταλλαγεί με άλλο τίτλο·

ια) ως "πιστοποιητικό επιλογής (warrant)" νοείται ο τίτλος που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει ένα υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού, σε καθορισμένη τιμή μέχρι ή στην ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού επιλογής, και ο διακανονισμός του οποίου μπορεί να γίνεται είτε με παράδοση του υποκείμενου στοιχείου είτε τοις μετρητοίς·

ιβ) ως "χρηματοδότηση αποθεμάτων (stock financing)" νοούνται οι θέσεις στις οποίες το φυσικό απόθεμα έχει πωληθεί επί προθεσμία (forward) και το κόστος χρηματοδότησης έχει προκαθορισθεί για την περίοδο μέχρι την ημερομηνία της πώλησης επί προθεσμία·

ιγ) ως "συμφωνία πώλησης και επαναγοράς" και "συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης" νοείται κάθε συμφωνία βάσει της οποίας ένα ίδρυμα ή ο αντισυμβαλλόμενός του μεταβιβάζει τίτλους ή βασικά εμπορεύματα ή εγγυημένα δικαιώματα που αφορούν τίτλο κυριότητας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων και όπου η εγγύηση αυτή έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο χρηματιστήριο που κατέχει τα δικαιώματα επί των τίτλων ή επί των βασικών εμπορευμάτων και η συμφωνία δεν επιτρέπει σε ένα ίδρυμα να μεταβιβάσει ή ενεχυριάσει ένα συγκεκριμένο τίτλο ή βασικό εμπόρευμα σε πλείονες του ενός αντισυμβαλλόμενους ταυτόχρονα, με την παράλληλη υποχρέωση για τον μεταβιβάζοντα να τους επαναγοράσει –ή να επαναγοράσει υποκατάστατους τίτλους ή βασικό εμπόρευμα με τα αυτά χαρακτηριστικά– σε καθορισμένη τιμή και συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία, που ορίζεται ή πρόκειται να ορισθεί από τον μεταβιβάζοντα, συμφωνία η οποία για το ίδρυμα που πωλεί τους τίτλους ή τα βασικά εμπορεύματα είναι συμφωνία πώλησης και επαναγοράς, για δε το ίδρυμα που τους αγοράζει συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης·

ιδ) ως "δανειοδοσία τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων" και "δανειοληψία τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων" νοείται η συναλλαγή στην οποία ένα ίδρυμα ή ο αντισυμβαλλόμενός του μεταβιβάζει τίτλους ή βασικά εμπορεύματα έναντι κατάλληλης εξασφάλισης υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει αντίστοιχης αξίας τίτλους ή βασικά εμπορεύματα σε κάποια μελλοντική ημερομηνία ή όταν του το ζητήσει ο μεταβιβάζων, συναλλαγή η οποία είναι δανειοδοσία τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων για το ίδρυμα που μεταβιβάζει τους τίτλους ή τα βασικά εμπορεύματα και δανειοληψία τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων για το ίδρυμα προς το οποίο μεταβιβάζονται οι εν λόγω τίτλοι ή βασικά εμπορεύματα·

ιε) ως "μέλος συστήματος εκκαθάρισης (clearing member)" νοείται το μέλος του χρηματιστηρίου ή του οίκου διακανονισμού και εκκαθάρισης, το οποίο έχει άμεση συμβατική σχέση με τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (ο οποίος εγγυάται την εκτέλεση των πράξεων)·

ιστ) ως "τοπική επιχείρηση (local firm)" νοείται η επιχείρηση που πραγματοποιεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό σε αγορές χρηματοπιστωτικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλων παράγωγων μέσων και σε αγορές μετρητών με αποκλειστικό σκοπό την αντιστάθμιση θέσεων σε αγορές παράγωγων μέσων ή η οποία πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό άλλων μελών των εν λόγω αγορών και καλύπτεται από την εγγύηση μελών του συστήματος εκκαθάρισης των ίδιων αγορών, όπου η ευθύνη για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των συμβάσεων τέτοιων επιχειρήσεων αναλαμβάνεται από μέλη του συστήματος εκκαθάρισης των ίδιων αγορών·

ιζ) ως "συντελεστής δέλτα" νοείται ο λόγος της αναμενόμενης μεταβολής της τιμής ενός δικαιώματος προαίρεσης (option) προς την αντίστοιχη μικρή μεταβολή της τιμής του μέσου το οποίο αφορά η προαίρεση·

ιη) ως "ίδια κεφάλαια" νοούνται τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ και·

ιθ) ως "κεφάλαιο" νοούνται τα ίδια κεφάλαια.

Για τους σκοπούς της άσκησης εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, ο όρος "επιχείρηση επενδύσεων" περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις επενδύσεων τρίτων χωρών.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ε), ο όρος "χρηματοπιστωτικό μέσο" περιλαμβάνει τόσο τα πρωτογενή χρηματοπιστωτικά μέσα ή μέσα σε μετρητά, όσο και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων η αξία προκύπτει από την τιμή υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου ή από συντελεστή ή δείκτη ή από την τιμή άλλου υποκείμενου στοιχείου· περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα μέσα που καθορίζονται στο τμήμα Γ του Παραρτήματος I της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

2. Με τους όρους "μητρική επιχείρηση", "θυγατρική επιχείρηση", "εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων" και "χρηματοδοτικό ίδρυμα" νοούνται οι επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2006/48/EK.

Με τους όρους "χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών", "μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος", "μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ" και "επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών" νοούνται οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, με τη διαφορά ότι κάθε αναφορά σε πιστωτικά ιδρύματα λογίζεται ως αναφορά σε ιδρύματα.

3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της οδηγίας 2006/48/EK σε ομίλους που εμπίπτουν στο άρθρο 2, παράγραφος 1, και οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν πιστωτικό ίδρυμα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως "χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών" νοείται το χρηματοδοτικό ίδρυμα του οποίου οι θυγατρικές είναι, είτε αποκλειστικά είτε κυρίως, επιχειρήσεις επενδύσεων ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, εφόσον τουλάχιστον μια εξ αυτών είναι επιχείρηση επενδύσεων, και το οποίο δεν είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών κατά την έννοια της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων [9]·

β) ως "μεικτή εταιρεία συμμετοχών" νοείται η μητρική επιχείρηση, η οποία δεν είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή επιχείρηση επενδύσεων ή εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών κατά την έννοια της οδηγίας 2002/87/ΕΚ, εφόσον τουλάχιστον μια από τις θυγατρικές της είναι επιχείρηση επενδύσεων· και

γ) ως "αρμόδιες αρχές" νοούνται οι εθνικές αρχές οι οποίες δυνάμει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης είναι αρμόδιες να εποπτεύουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Αρχικο κεφαλαιο

Άρθρο 4

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, με τον όρο "αρχικό κεφάλαιο" νοούνται τα στοιχεία α) και β) του άρθρου 57 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Άρθρο 5

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες δεν προβαίνουν σε αγοραπωλησίες χρηματοπιστωτικών μέσων για ίδιο λογαριασμό ούτε αναλαμβάνουν αμετάκλητα την αναδοχή εκδόσεως χρηματοπιστωτικών μέσων, αλλά που κατέχουν ρευστά ή/και τίτλους πελατών και οι οποίες προσφέρουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες, οφείλουν να έχουν αρχικό κεφάλαιο 125000 ευρώ:

α) λήψη και διαβίβαση εντολών των πελατών για χρηματοπιστωτικά μέσα·

β) εκτέλεση εντολών των πελατών για χρηματοπιστωτικά μέσα· ή

γ) διαχείριση ατομικών χαρτοφυλακίων επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις επενδύσεων που εκτελούν εντολές πελατών για χρηματοπιστωτικά μέσα να τα κατέχουν για ίδιο λογαριασμό, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η λήψη τέτοιων θέσεων οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι η επιχείρηση επενδύσεων δεν είναι ικανή να εξασφαλίσει την επακριβή κάλυψη των εντολών των επενδυτών·

β) η συνολική αγοραία αξία αυτών των θέσεων δεν υπερβαίνει το 15 % του αρχικού κεφαλαίου της επιχείρησης·

γ) η επιχείρηση πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 18, 20 και 28·

δ) οι θέσεις αυτές έχουν συμπτωματικό και προσωρινό χαρακτήρα και είναι αυστηρά περιορισμένες στο διάστημα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της εν λόγω συναλλαγής.

Η κατοχή θέσεων εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα για την επένδυση ιδίων κεφαλαίων δεν θεωρείται αγοραπωλησία ως προς τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 ή για τους σκοπούς της παραγράφου 3.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώσουν το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 ποσό σε 50000 ευρώ εφόσον η επιχείρηση δεν έχει άδεια να κατέχει ρευστά ή τίτλους των πελατών, ούτε να αγοράζει και να πωλεί για ίδιο λογαριασμό, ούτε να αναλαμβάνει αμετάκλητα την αναδοχή εκδόσεων.

Άρθρο 6

Οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν αρχικό κεφάλαιο 50000 ευρώ κατά τον βαθμό που απολαύουν της ελεύθερης εγκατάστασης ή παροχής υπηρεσιών όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 31 ή 32 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

Άρθρο 7

Η κάλυψη των επιχειρήσεων του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο iii) λαμβάνει τις εξής μορφές:

α) αρχικό κεφάλαιο 50000 ευρώ,

β) ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης καλύπτουσα ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας ή ισοδύναμη εγγύηση κατά της ευθύνης από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό 1000000 ευρώ τουλάχιστον ανά ζημία και συνολικά 1500000 ευρώ κατ' έτος για όλες τις ζημίες, ή

γ) συνδυασμό αρχικού κεφαλαίου και ασφάλισης επαγγελματικής αποζημίωσης υπό μορφή που να οδηγεί σε επίπεδο κάλυψης αντίστοιχο με το εξασφαλιζόμενο με τα στοιχεία α) ή β).

Τα ποσά που εμφαίνονται στο πρώτο εδάφιο αναθεωρούνται περιοδικά από την Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή που δημοσιεύει η Eurostat, κατ' αναλογία και ταυτόχρονα με τις προσαρμογές που γίνονται βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 7, της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση [10].

Άρθρο 8

Όταν επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο iii), είναι επίσης εγγεγραμμένη βάσει της οδηγίας 2002/92/ΕΚ, οφείλει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 4, παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, επί πλέον δε να διαθέτει ως κάλυψη:

α) αρχικό κεφάλαιο 25000 ευρώ,

β) ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης καλύπτουσα ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας ή ισοδύναμη εγγύηση κατά της ευθύνης από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό 500000 ευρώ τουλάχιστον ανά ζημία και συνολικά 750000 ευρώ κατ' έτος για όλες τις ζημίες, ή

γ) συνδυασμό αρχικού κεφαλαίου και ασφάλισης επαγγελματικής αποζημίωσης υπό μορφή που να οδηγεί σε επίπεδο κάλυψης αντίστοιχο με το εξασφαλιζόμενο με τα στοιχεία α) ή β).

Άρθρο 9

Όλες οι επιχειρήσεις επενδύσεων, πέραν αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 8, έχουν αρχικό κεφάλαιο 730000 ευρώ.

Άρθρο 10

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 3, και τα άρθρα 6 και 9, τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων επενδύσεων και επιχειρήσεων που καλύπτονται από το άρθρο 6 που ήδη λειτουργούσαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1995 και των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι κατώτερα από τα επίπεδα αρχικού κεφαλαίου που ορίζονται γι' αυτές στο άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 3 και στα άρθρα 6 και 9.

Τα ίδια κεφάλαια όλων αυτών των επιχειρήσεων δεν μπορούν να είναι κατώτερα από το υψηλότερο επίπεδο αναφοράς στο οποίο έχουν φθάσει μετά την ημερομηνία κοινοποίησης που προβλέπεται στην οδηγία 93/6/ΕΟΚ. Το επίπεδο αναφοράς είναι ο μέσος όρος του ημερήσιου ύψους των ιδίων κεφαλαίων, υπολογιζόμενος επί του εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας υπολογισμού. Το εν λόγω επίπεδο αναφοράς υπολογίζεται ανά εξάμηνο επί της αντίστοιχης προηγηθείσης περιόδου.

2. Σε περίπτωση που ο έλεγχος μιας επιχείρησης επενδύσεων που καλύπτεται από την παράγραφο 1 περιέλθει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που ασκούσε τον έλεγχο αυτό προηγουμένως, τα ίδια κεφάλαια της εν λόγω επιχείρησης ανέρχονται τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται γι' αυτήν στο άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 3, και στα άρθρα 6 και 9 εκτός από την περίπτωση πρώτης κληρονομικής μεταβίβασης μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1995 με την έγκριση των αρμόδιων αρχών και επί διάστημα δέκα το πολύ ετών από την εν λόγω μεταβίβαση.

3. Σε ορισμένες ειδικές περιστάσεις και με την έγκριση των αρμόδιων αρχών, σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων επενδύσεων ή/και επιχειρήσεων που καλύπτονται από το άρθρο 6, τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορούν να μη ανέρχονται στο επίπεδο που ορίζεται γι' αυτήν στο άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 3, και στα άρθρα 6 και 9. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία το επίπεδο που καθορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 3, και στα άρθρα 6 και 9 δεν έχει επιτευχθεί, τα ίδια κεφάλαια της νέας επιχείρησης επενδύσεων δεν μπορούν να είναι κατώτερα από το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων των συγχωνευμένων επιχειρήσεων κατά τη στιγμή της συγχώνευσης.

4. Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων επενδύσεων και των επιχειρήσεων που καλύπτονται από το άρθρο 6 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μειωθούν κάτω από το επίπεδο που ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 3, στα άρθρα 6 και 9, καθώς και στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια των προαναφερθεισών επιχειρήσεων μειωθούν κάτω από το επίπεδο αυτό, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, εφόσον οι περιστάσεις το δικαιολογούν, να ορίσουν περιορισμένη χρονική περίοδο εντός της οποίας αυτές οι επιχειρήσεις επενδύσεων οφείλουν να επανορθώσουν την κατάστασή τους ή να τερματίσουν τις δραστηριότητές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Χαρτοφυλακιο συναλλαγων

Άρθρο 11

1. Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ενός ιδρύματος αποτελείται από το σύνολο των θέσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα και βασικά εμπορεύματα οι οποίες κατέχονται είτε με σκοπό συναλλαγής είτε με σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνων σχετιζόμενων με άλλα στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και οι οποίες πρέπει είτε να μην υπόκεινται σε καμία συμβατική ρήτρα που να περιορίζει την εμπορευσιμότητά τους είτε να είναι επιδεκτικές αντιστάθμισης κινδύνου.

2. Ως θέσεις οι οποίες κατέχονται με σκοπό συναλλαγής νοούνται εκείνες οι οποίες κατέχονται σκοπίμως ενόψει βραχυπρόθεσμης μεταπώλησης ή/και με στόχο την αποκόμιση κέρδους από πραγματικές ή αναμενόμενες βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις μεταξύ των τιμών αγοράς και των τιμών πώλησης ή από άλλου είδους διακυμάνσεις των τιμών ή των επιτοκίων. Ο όρος "θέσεις" καλύπτει επίσης τις κατά κυριότητα κατεχόμενες θέσεις και τις θέσεις που προκύπτουν από εξυπηρέτηση πελατών και από ειδική διαπραγμάτευση (market making).

3. Ο σκοπός συναλλαγής αποδεικνύεται με βάση στρατηγικές, πολιτικές και διαδικασίες τις οποίες το εκάστοτε ίδρυμα θεσπίζει με σκοπό τη διαχείριση της θέσεως ή του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Παράρτημα VII, Μέρος A.

4. Τα ιδρύματα θεσπίζουν και διατηρούν σε ισχύ συστήματα και ελέγχους για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους, σύμφωνα με το Παράρτημα VII, Μέρη B και Δ.

5. Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών είναι δυνατό να περιλαμβάνει εσωτερικές αντισταθμίσεις κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή, είναι εφαρμοστέο το Παράρτημα VII, Μέρος Γ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ιδια κεφαλαια

Άρθρο 12

Με τον όρο "αρχικά ίδια κεφάλαια" νοείται το άθροισμα των στοιχείων α) έως γ), μείον το άθροισμα των στοιχείων θ) έως ια) του άρθρου 57 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Η Επιτροπή θα υποβάλει το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009 κατάλληλη πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τροποποίηση του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 13

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 14 έως 17, τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ.

Επιπλέον, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων που δεν έχουν μία από τις νομικές μορφές του άρθρου 1, παράγραφος 1, της τέταρτης οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών [11].

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε ιδρύματα που υποχρεούνται να τηρούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 28 έως 32 και τα Παραρτήματα I και III έως VI να χρησιμοποιούν, για τον σκοπό αυτό και μόνο, μια εναλλακτική μέθοδο προσδιορισμού των ιδίων κεφαλαίων. Κανένα τμήμα των ιδίων κεφαλαίων τα οποία χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να τηρηθούν ταυτόχρονα και άλλες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Η εναλλακτική αυτή μέθοδος προσδιορισμού περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στα στοιχεία α) έως γ) του παρόντος εδαφίου, μείον το στοιχείο που καθορίζεται στο στοιχείο δ)· η αφαίρεση του τελευταίου αυτού στοιχείου θα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών:

α) ίδια κεφάλαια, όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία 2006/48/EK, εξαιρουμένων μόνον των στοιχείων ιβ) έως ιστ) του άρθρου 57 της εν λόγω οδηγίας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που οφείλουν να εκπίπτουν το στοιχείο δ) της παρούσας παραγράφου από το σύνολο των στοιχείων α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου·

β) τα καθαρά κέρδη του ιδρύματος από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών του καθαρά από κάθε προβλεπόμενη οφειλή ή μέρισμα, μείον τις καθαρές ζημίες του από άλλες δραστηριότητες, υπό τον όρο ότι κανένα από αυτά τα ποσά δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου βάσει των στοιχείων β) ή ια) του άρθρου 57 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·

γ) δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή/και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 14· και

δ) μη ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού όπως καθορίζονται στο άρθρο 15.

3. Τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 πρέπει να έχουν αρχική προθεσμία λήξης τουλάχιστον δύο ετών, πρέπει δε να έχουν πλήρως καταβληθεί και η σύμβαση του δανείου δεν πρέπει να περιλαμβάνει καμία ρήτρα που να προβλέπει ότι, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εκτός από την λύση και εκκαθάριση του ιδρύματος, το χρέος πρέπει να εξοφληθεί πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία εξόφλησης, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές το επιτρέψουν. Ούτε το κεφάλαιο ούτε ο τόκος του εν λόγω δανείου μειωμένης εξασφάλισης επιτρέπεται να εξοφληθούν εάν η εξόφληση αυτή συνεπάγεται τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος σε λιγότερο από το 100 % των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων του εν λόγω ιδρύματος.

Επιπλέον, τα ιδρύματα κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές κάθε εξόφληση του εν λόγω δανείου μειωμένης εξασφάλισης, η οποία συνεπάγεται ότι τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος αυτού είναι λιγότερα από το 120 % των συνολικών κεφαλαιακών του απαιτήσεων.

4. Το ποσό των δανείων μειωμένης εξασφάλισης του στοιχείου γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 150 % κατ' ανώτατο όριο των αρχικών ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 28 έως 32 και τα Παραρτήματα I έως VI και δεν πρέπει να προσεγγίζει αυτό το ανώτατο όριο παρά μόνο σε ειδικές περιστάσεις αποδεκτές από τις αρμόδιες αρχές.

5. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να υποκαθιστούν τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 με τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία δ) έως η) του άρθρου 57 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Άρθρο 14

1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις επενδύσεων να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο για το ποσό των δανείων μειωμένης εξασφάλισης που καθορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 4, εφόσον το κρίνουν ορθό από άποψη εποπτείας και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των δανείων μειωμένης εξασφάλισης και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 δεν υπερβαίνει το 200 % των αρχικών ιδίων κεφαλαίων που απομένουν για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 28 έως 32 και με τα Παραρτήματα I και III έως VI ή το 250 % του αυτού ποσού στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις επενδύσεων εκπίπτουν από το στοιχείο δ) του άρθρου 13, παράγραφος 2, κατά τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων.

2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε ένα πιστωτικό ίδρυμα να υπερβεί το ανώτατο όριο κεφαλαίου των δανείων μειωμένης εξασφάλισης που καθορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 4 εάν το κρίνουν ορθό από άποψη εποπτείας και υπό τον όρο ότι το σύνολο του κεφαλαίου των εν λόγω δανείων μειωμένης εξασφάλισης και τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία δ) έως η) του άρθρου 57 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ δεν υπερβαίνουν το 250 % των αρχικών ιδίων κεφαλαίων που απομένουν για την τήρηση των απαιτήσεων που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 32 και τα Παραρτήματα I και III έως VI της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 15

Τα μη ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 13, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο δ), περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, εκτός στο βαθμό που τα γήπεδα και τα κτίρια μπορούν να συμψηφίζονται με τα δάνεια για τα οποία έχουν δοθεί ως ασφάλεια·

β) συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων μειωμένης εξασφάλισης, σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, που μπορούν να αποτελούν τμήμα των ιδίων κεφαλαίων των εν λόγω ιδρυμάτων, εκτός εάν έχουν εκπέσει σύμφωνα με τα στοιχεία ιβ) έως ιστ) του άρθρου 57 της οδηγίας 2006/48/EK ή βάσει του άρθρου 16, στοιχείο δ), της παρούσας οδηγίας·

γ) τις συμμετοχές και λοιπές επενδύσεις, σε επιχειρήσεις εκτός από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, που δεν μπορούν εύκολα να πωληθούν·

δ) τις ζημίες των θυγατρικών·

ε) τις καταθέσεις, εκτός από εκείνες που είναι διαθέσιμες για επαναπληρωμή εντός 90 ημερών· εξαιρούνται επίσης οι πληρωμές με τη μορφή εγγυήσεων (margined) για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) ή συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (options contracts)·

στ) δάνεια και άλλα οφειλόμενα ποσά, εκτός από όσα πρέπει να εξοφληθούν μέσα σε 90 ημέρες· και

ζ) υλικά αποθέματα, εκτός εάν υπόκεινται ήδη σε κεφαλαιακές απαιτήσεις τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με εκείνες που καθορίζονται στα άρθρα 18 και 20.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), όταν οι επιχειρήσεις κατέχουν προσωρινώς μερίδια σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα λόγω πράξεων οικονομικής ενίσχυσης για την αναδιοργάνωση και διάσωση του ιδρύματος αυτού, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναστέλλουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μπορούν επίσης να προβλέπουν απαλλαγή στην περίπτωση μεριδίων τα οποία περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της επιχείρησης επενδύσεων.

Άρθρο 16

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που περιλαμβάνονται σε όμιλο στον οποίον έχει χορηγηθεί η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 22 υπολογίζουν τα ίδια κεφάλαιά τους σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 15 με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων:

α) τα μη ρευστοποιήσιμα στοιχεία του στοιχείου δ) του άρθρου 13, παράγραφος 2 αφαιρούνται·

β) η εξαίρεση του στοιχείου α) του άρθρου 13, παράγραφος 2 δεν καλύπτει τα στοιχεία που εμπίπτουν στα στοιχεία ιβ) έως ιστ) του άρθρου 57 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ τα οποία η επιχείρηση επενδύσεων κατέχει σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη βάση που ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας·

γ) τα όρια που αναφέρονται του άρθρου 66, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2006/48/ΕΚ υπολογίζονται σε σχέση με τα αρχικά ίδια κεφάλαια μείον τα στοιχεία που εμπίπτουν στα στοιχεία ιβ) έως ιστ) του άρθρου 57 της ίδιας οδηγίας για τα οποία γίνεται λόγος στο στοιχείο β) και τα οποία αποτελούν στοιχεία των αρχικών ιδίων κεφαλαίων των εν λόγω επιχειρήσεων· και

δ) τα στοιχεία που εμπίπτουν στα στοιχεία ιβ) έως ιστ) του άρθρου 57 της οδηγίας 2006/48/EK του στοιχείου γ) αφαιρούνται από τα αρχικά ίδια κεφάλαια και όχι από το σύνολο των στοιχείων όπως ορίζεται στο άρθρο 66, παράγραφος 2, της προαναφερθείσας οδηγίας, και δη για τους σκοπούς του άρθρου 13, παράγραφοι 4 και 5, και του άρθρου 14 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 17

1. Όταν ένα ίδρυμα υπολογίζει ποσά χρηματοδοτικών ανοιγμάτων με στάθμιση κινδύνου για τους σκοπούς του Παραρτήματος II της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 89 της οδηγίας 2006/48/EK, τότε, για τον υπολογισμό που προβλέπεται στην οδηγία 2006/48/EK Παράρτημα VII, Μέρος 1, παράγραφος 4, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) οι προσαρμογές αξίας που πραγματοποιούνται για να ληφθεί υπόψη η πιστωτική ποιότητα του αντισυμβαλλόμενου επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται στο άθροισμα των προσαρμογών αξίας και των προβλέψεων που πραγματοποιούνται για τα χρηματοδοτικά ανοίγματα του Παραρτήματος II· και

β) με την επιφύλαξη της έγκρισης των αρμόδιων αρχών, εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του αντισυμβαλλόμενου λαμβάνεται επαρκώς υπόψη για την αποτίμηση θέσης η οποία συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, το αναμενόμενο ποσό ζημίας που αντιστοιχεί στο χρηματοδοτικό άνοιγμα με βάση τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου είναι μηδέν.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), στην περίπτωση τέτοιων ιδρυμάτων, τέτοιου είδους προσαρμογές της αξίας δεν συνυπολογίζονται στα ίδια κεφάλαια παρά μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, είναι εφαρμοστέα τα άρθρα 153 και 154 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τμήμα 1

Κάλυψη των κινδύνων

Άρθρο 18

1. Τα ιδρύματα οφείλουν να διαθέτουν διαρκώς ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα προς το άθροισμα των κατωτέρω:

α) των κεφαλαιακών απαιτήσεων, που υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους και εναλλακτικές επιλογές που καθορίζονται στα άρθρα 28 έως 32 και τα Παραρτήματα I, II και VI και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα V, βάσει του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους, και

β) των κεφαλαιακών απαιτήσεων, που υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους και εναλλακτικές επιλογές που καθορίζονται στα Παραρτήματα III και IV και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα V, βάσει του όλου κύκλου εργασιών τους.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών τους σύμφωνα με το άρθρο 75, στοιχείο α) της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και με τις παραγράφους 6, 7 και 9 του Παραρτήματος II της παρούσας οδηγίας εφόσον ο όγκος του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι συναλλαγές του χαρτοφυλακίου συναλλαγών των ιδρυμάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κανονικά το 5 % των ολικών συναλλαγών τους,

β) το σύνολο των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους δεν υπερβαίνει κανονικά το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ, και

γ) οι συναλλαγές του χαρτοφυλακίου συναλλαγών των ιδρυμάτων αυτών δεν υπερβαίνουν ποτέ το 6 % των συνολικών τους συναλλαγών, οι δε θέσεις τους δεν υπερβαίνουν ποτέ συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

3. Για τον υπολογισμό της αναλογίας των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε σύγκριση με τις ολικές συναλλαγές στην παράγραφο 2, στοιχεία α) και γ), οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναφέρονται είτε στον ισολογισμό και τα στοιχεία εκτός ισολογισμού, είτε στο λογαριασμό κερδών και ζημιών, είτε στα ίδια κεφάλαια του οικείου ιδρύματος, είτε και σε συνδυασμό όλων αυτών. Για την αποτίμηση των συναλλαγών εντός και εκτός ισολογισμού, τα χρεώγραφα αποτιμώνται βάσει της ονομαστικής ή της αγοραίας τους αξίας, οι μετοχές βάσει της αγοραίας τους αξίας και τα παράγωγα μέσα βάσει της ονομαστικής ή της αγοραίας αξίας των υποκείμενων μέσων. Οι θετικές και αρνητικές θέσεις αθροίζονται ανεξάρτητα από τα πρόσημά τους.

4. Εάν ένα ίδρυμα συμβεί να υπερβεί ένα τουλάχιστον από τα δύο οριζόμενα στην παράγραφο 2, στοιχεία α) και β), όρια, εκτός εάν αυτό διαρκέσει μόνο επί σύντομο χρονικό διάστημα, ή να υπερβεί ένα τουλάχιστον από τα δύο οριζόμενα στην παράγραφο 2, στοιχείο γ), όρια, υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, στοιχείο α), όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών του και να ειδοποιήσει την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 19

1. Για τους σκοπούς της παραγράφου 14 του Παραρτήματος I, κατά τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, είναι δυνατό να εφαρμόζεται στάθμιση 0 % για τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από τις οντότητες που απαριθμούνται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος I και είναι εκπεφρασμένοι και χρηματοδοτούνται στο εγχώριο νόμισμα.

2. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 13 και 14 του Παραρτήματος I, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ειδική απαίτηση κινδύνου για τις ομολογίες που εμπίπτουν στο Παράρτημα VI, Μέρος 1, παράγραφοι 68 έως 70 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, και δη ίση με την ειδική απαίτηση κινδύνου που αντιστοιχεί σε ένα εγκεκριμένο στοιχείο με την ίδια εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη των εν λόγω ομολογιών, μειωμένη σύμφωνα με τα ποσοστά που παρατίθενται στο Παράρτημα VI, Μέρος 1, παράγραφος 71 της προαναφερθείσας οδηγίας.

3. Σε περίπτωση που, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 52 του Παραρτήματος I, μία αρμόδια αρχή εγκρίνει ως επιλέξιμο έναν οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ("ΟΣΕ") τρίτης χώρας, η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δύναται να κάνει χρήση της έγκρισης αυτής χωρίς να διενεργήσει η ίδια αξιολόγηση.

Άρθρο 20

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου καθώς και του άρθρου 34 της παρούσας οδηγίας, οι απαιτήσεις του άρθρου 75 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές δύναται να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις επενδύσεων που δεν διαθέτουν άδεια για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στα σημεία 3 και 6 του Παραρτήματος I, τμήμα A της οδηγίας 2004/39/ΕΚ να διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία να είναι ανά πάσα στιγμή μεγαλύτερα ή ίσα με το υψηλότερο εκ των ακόλουθων ποσών:

α) το άθροισμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 75 της οδηγίας 2006/48/EK· και

β) το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας οδηγίας.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές δύναται να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις επενδύσεων που κατέχουν αρχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, αλλά οι οποίες εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες, να διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία να είναι ανά πάσα στιγμή μεγαλύτερα ή ίσα με το άθροισμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτει από υπολογισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των στοιχείων α) έως γ) του άρθρου 75 της οδηγίας 2006/48/EK και με το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας οδηγίας:

α) επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες πραγματοποιούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό με μόνο σκοπό την εκπλήρωση ή την εκτέλεση εντολών πελατών ή με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε σύστημα εκκαθάρισης και διακανονισμού ή σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο οσάκις ενεργούν υπό την ιδιότητα πράκτορα ή εκτελούν εντολή πελάτη· και

β) επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες:

i) δεν κατέχουν χρήματα ή τίτλους πελατών·

ii) πραγματοποιούν συναλλαγές μόνο για ίδιο λογαριασμό·

iii) δεν διαθέτουν εξωτερικούς πελάτες·

iv) πραγματοποιούν συναλλαγές των οποίων η εκτέλεση και ο διακανονισμός τελούν υπό την ευθύνη και την εγγύηση εκκαθαριστικού οργανισμού.

4. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στις παραγράφους 2 και 3 εξακολουθούν να υπόκεινται σε όλες τις υπόλοιπες διατάξεις περί λειτουργικού κινδύνου οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

5. Το άρθρο 21 εφαρμόζεται μόνο στις επιχειρήσεις επενδύσεων στις οποίες έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι 2 ή 3 ή το άρθρο 46, κατά τον εκεί οριζόμενο τρόπο.

Άρθρο 21

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να κατέχουν ίδια κεφάλαια που να ισοδυναμούν με το ένα τέταρτο των παγίων εξόδων τους κατά το προηγούμενο έτος.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προσαρμόζουν την απαίτηση αυτή σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Εάν η επιχείρηση δεν έχει ακόμα ασκήσει τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, περιλαμβανομένης της ημέρας έναρξης των δραστηριοτήτων της, η κεφαλαιακή απαίτηση ισοδυναμεί με το ένα τέταρτο των παγίων εξόδων που προβλέπονται στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές απαιτήσουν την αναπροσαρμογή αυτού του προγράμματος.

Τμήμα 2

Εφαρμογή των απαιτήσεων σε ενοποιημένη βάση

Άρθρο 22

1. Οι αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες ή εντεταλμένες να ασκούν εποπτεία σε ενοποιημένη βάση επί ομίλων που εμπίπτουν στο άρθρο 2 δύνανται, ανάλογα με την περίπτωση, να χορηγούν απαλλαγή από τη σε ενοποιημένη βάση εφαρμογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων υπό την προϋπόθεση ότι:

α) έκαστη επιχείρηση επενδύσεων στην ΕΕ ενός τέτοιου ομίλου εφαρμόζει τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων που παρατίθεται στο άρθρο 16·

β) όλες οι επιχειρήσεις επενδύσεων ενός τέτοιου ομίλου εμπίπτουν στις κατηγορίες των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20·

γ) έκαστη επιχείρηση επενδύσεων στην ΕΕ ενός τέτοιου ομίλου πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 20 σε ατομική βάση και συγχρόνως αφαιρεί από τα ίδια κεφάλαιά της τις τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις προς όφελος επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων παροχής επικουρικών υπηρεσιών που διαφορετικά θα αποτελούσαν αντικείμενο ενοποίησης· και

δ) κάθε χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών η οποία είναι η μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών σε κράτος μέλος οποιασδήποτε επιχείρησης επενδύσεων ενός τέτοιου ομίλου διαθέτει τουλάχιστον τόσα κεφάλαια, που ορίζονται εδώ ως το άθροισμα των στοιχείων α) έως η) του άρθρου 57 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, όσα το άθροισμα της πλήρους αξίας σύμφωνα με το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των τυχόν συμμετοχών, των απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης και των μέσων που μνημονεύονται στο άρθρο 57 της ίδιας οδηγίας σε επιχειρήσεις επενδύσεων, χρηματοδοτικά ιδρύματα, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών που διαφορετικά θα αποτελούσαν αντικείμενο ενοποίησης, καθώς και το συνολικό ποσό τυχόν ενδεχόμενων υποχρεώσεων προς όφελος επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων παροχής επικουρικών υπηρεσιών που διαφορετικά θα αποτελούσαν αντικείμενο ενοποίησης.

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, κάθε επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστημένη στην ΕΕ διαθέτει και εφαρμόζει συστήματα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πηγών κεφαλαίων και χρηματοδότησης όλων των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών, επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων παροχής επικουρικών υπηρεσιών που ανήκουν στον εκάστοτε όμιλο.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέπουν σε χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών η οποία είναι η μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος μιας επιχείρησης επενδύσεων ενός τέτοιου ομίλου να εφαρμόζει αξία χαμηλότερη από την αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με το στοιχείο δ) της παραγράφου 1, αλλά όχι χαμηλότερη από το άθροισμα των απαιτήσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 20 σε ατομική βάση σε επιχειρήσεις επενδύσεων, χρηματοδοτικά ιδρύματα, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών που διαφορετικά θα αποτελούσαν αντικείμενο ενοποίησης, καθώς και από το συνολικό ποσό τυχόν ενδεχόμενων υποχρεώσεων προς όφελος επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων παροχής επικουρικών υπηρεσιών που διαφορετικά θα αποτελούσαν αντικείμενο ενοποίησης. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η κεφαλαιακή απαίτηση που ισχύει για τις επενδυτικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τις επιχειρήσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών είναι μια ονομαστική κεφαλαιακή απαίτηση.

Άρθρο 23

Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων που ανήκουν σε όμιλο εμπίπτοντα στην απαλλαγή που περιγράφεται στο άρθρο 22 να τους κοινοποιούν τους κινδύνους αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με τη σύνθεση και τις πηγές των κεφαλαίων και της χρηματοδότησής τους, οι οποίοι θα μπορούσαν να βλάψουν την οικονομική κατάσταση αυτών των επιχειρήσεων επενδύσεων. Εάν στη συνέχεια οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι η οικονομική κατάσταση των εν λόγω επιχειρήσεων επενδύσεων δεν προστατεύεται επαρκώς, απαιτούν από τις επιχειρήσεις να λάβουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, περιορισμών στις μεταφορές κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις αυτές στους οργανισμούς του ομίλου.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν επιβάλουν την υποχρέωση εποπτείας σε ενοποιημένη βάση δυνάμει του άρθρου 22, λαμβάνουν άλλα ανάλογα μέτρα για την εποπτεία των κινδύνων, συγκεκριμένα δε των μεγάλων ανοιγμάτων σε ολόκληρο τον όμιλο, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι εγκατεστημένες σε κανένα κράτος μέλος.

Όταν οι αρμόδιες αρχές χορηγούν την απαλλαγή από την εφαρμογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε ενοποιημένη βάση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 22, οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 123 και στον τίτλο V, κεφάλαιο 5 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ ισχύουν σε ατομική βάση, ενώ οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 124 της ίδιας οδηγίας ισχύουν σε ατομική βάση για την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Άρθρο 24

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, παράγραφος 2, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων από την ενοποιημένη κεφαλαιακή απαίτηση που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι επιχειρήσεις επενδύσεων του ομίλου εμπίπτουν στην κατηγορία επιχειρήσεων επενδύσεων για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 20, παράγραφος 2 και ότι ο όμιλος δεν περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα.

2. Οσάκις πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1, κάθε μητρική επιχείρηση επενδύσεων σε κράτος μέλος οφείλει να διαθέτει σε ενοποιημένη βάση ίδια κεφάλαια τα οποία να είναι οπωσδήποτε ίσα ή μεγαλύτερα από το μεγαλύτερο από τα εξής δύο ποσά, που υπολογίζονται βάσει της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης της μητρικής επιχείρησης επενδύσεων και σύμφωνα με το τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου:

α) το άθροισμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων που περιέχονται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 75 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και

β) το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας οδηγίας.

3. Οσάκις πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1, κάθε επιχείρηση επενδύσεων ελεγχόμενη από χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών οφείλει να διαθέτει σε ενοποιημένη βάση ίδια κεφάλαια τα οποία να είναι οπωσδήποτε ίσα ή μεγαλύτερα από το μεγαλύτερο από τα εξής δύο ποσά, που υπολογίζονται βάσει της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης της χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών και σύμφωνα με το τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου:

α) το άθροισμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων που περιέχονται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 75 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και

β) το ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 25

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, παράγραφος 2, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων από την ενοποιημένη κεφαλαιακή απαίτηση που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι επιχειρήσεις επενδύσεων του ομίλου εμπίπτουν στην κατηγορία επιχειρήσεων επενδύσεων για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 20, παράγραφοι 2 και 3, και ότι ο όμιλος δεν περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα.

Οσάκις πληρούνται οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου, κάθε μητρική επιχείρηση επενδύσεων σε κράτος μέλος οφείλει να διαθέτει ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη βάση τα οποία να είναι οπωσδήποτε ίσα με ή μεγαλύτερα από το άθροισμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων που περιέχονται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 75 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, και του ποσού που καθορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας οδηγίας υπολογιζόμενων βάσει της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης της μητρικής επιχείρησης επενδύσεων και σύμφωνα με το τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου.

Οσάκις πληρούνται οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου, κάθε επιχείρηση επενδύσεων ελεγχόμενη από χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών οφείλει να διαθέτει ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη βάση τα οποία να είναι οπωσδήποτε ίσα ή μεγαλύτερα από το άθροισμα των απαιτήσεων που περιέχονται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 75 της οδηγίας 2006/48/EK και του ποσού που καθορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας οδηγίας, υπολογιζόμενων βάσει της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης της χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών και σύμφωνα με το τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου.

Τμήμα 3

Υπολογισμός των ενοποιημένων απαιτήσεων

Άρθρο 26

1. Όταν δεν ασκείται το οριζόμενο στο άρθρο 22 δικαίωμα μη εφαρμογής, για τους σκοπούς του ενοποιημένου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων στα Παραρτήματα I και V και των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων έναντι των πελατών στα άρθρα 28 έως 32 και στο Παράρτημα VI, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν τον συμψηφισμό των θέσεων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ενός ιδρύματος με τις θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών άλλου ιδρύματος σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στα άρθρα 28 έως 32 και στα Παραρτήματα I, V και VI.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν τον συμψηφισμό θέσεων συναλλάγματος ενός ιδρύματος με θέσεις συναλλάγματος άλλου ιδρύματος, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο Παράρτημα III ή/και στο Παράρτημα V. Μπορούν επίσης να επιτρέπουν τον συμψηφισμό θέσεων ενός ιδρύματος σε βασικά εμπορεύματα με τις θέσεις άλλου ιδρύματος σε βασικά εμπορεύματα, σύμφωνα με τους κανόνες των Παραρτημάτων IV ή/και V.

2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέψουν συμψηφισμό όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και συμψηφισμό θέσεων σε συνάλλαγμα και σε βασικά εμπορεύματα, αντιστοίχως, επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες, εφόσον πληρούνται ταυτόχρονα οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν άδεια λειτουργίας σε μια τρίτη χώρα και είτε ανταποκρίνονται στον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος του άρθρου 4, παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ είτε είναι αναγνωρισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων τρίτων χωρών,

β) οι εν λόγω επιχειρήσεις τηρούν, επί ατομικής βάσεως, κανόνες επάρκειας κεφαλαίων ισοδύναμους με τους κανόνες της παρούσας οδηγίας, και

γ) δεν υπάρχουν στις οικείες τρίτες χώρες κανονιστικές ρυθμίσεις που να επηρεάζουν ουσιαστικά τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων εντός του ομίλου.

3. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να επιτρέπουν τον συμψηφισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 1 μεταξύ ιδρυμάτων τα οποία ανήκουν σε όμιλο που έχει σχετική άδεια στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, υπό τον όρον ότι:

α) υπάρχει ικανοποιητική κατανομή κεφαλαίων εντός του ομίλου, και

β) το κανονιστικό, νομικό ή συμβατικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν τα ιδρύματα εγγυάται, ως εκ της φύσεώς του, την αμοιβαία χρηματοοικονομική υποστήριξη εντός του ομίλου.

4. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν τον συμψηφισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 1 μεταξύ ιδρυμάτων που ανήκουν σε έναν όμιλο ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 και οιουδήποτε ιδρύματος που ανήκει στον ίδιον όμιλο και έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος μέλος, υπό τον όρον ότι το δεύτερο ίδρυμα υποχρεούται να πληροί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του επί ατομικής βάσεως δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 28.

Άρθρο 27

1. Κατά τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση, εφαρμόζεται το άρθρο 65 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

2. Οι αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την άσκηση εποπτείας σε ενοποιημένη βάση μπορούν να αναγνωρίζουν ως έγκυρους τους ειδικούς ορισμούς των ιδίων κεφαλαίων που ισχύουν για τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα βάσει του Παραρτήματος IV κατά τον υπολογισμό των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων τους.

Τμήμα 4

Παρακολούθηση και έλεγχος των μεγάλων ανοιγμάτων

Άρθρο 28

1. Τα ιδρύματα παρακολουθούν και θέτουν υπό έλεγχο τα μεγάλα τους ανοίγματα σύμφωνα με τα άρθρα 106 έως 118 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα ιδρύματα που υπολογίζουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών τους, σύμφωνα με τα Παραρτήματα I και II και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα V της παρούσας οδηγίας, παρακολουθούν και ελέγχουν τα μεγάλα τους ανοίγματα σύμφωνα με τα άρθρα 106 έως 118 της οδηγίας 2006/48/EK, με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 29 έως 32 της παρούσας οδηγίας.

3. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για τη λειτουργία του παρόντος τμήματος, μαζί με τυχόν κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 29

1. Τα ανοίγματα έναντι κατ' ιδίαν πελατών που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών υπολογίζονται αθροίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:

α) την αξία -εφόσον είναι θετική- κατά την οποία οι θετικές θέσεις του ιδρύματος υπερβαίνουν τις αρνητικές θέσεις σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από τον εν λόγω πελάτη· η καθαρή θέση σε καθένα από τα διάφορα μέσα υπολογίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο Παράρτημα I,

β) το καθαρό άνοιγμα, στην περίπτωση αναδοχής της έκδοσης χρεωστικών τίτλων ή μετοχών, και

γ) τα ανοίγματα που οφείλονται στις συναλλαγές, συμφωνίες και συμβάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα II, με τον οικείο πελάτη· τα ανοίγματα αυτά υπολογίζονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στο ίδιο Παράρτημα, για τον υπολογισμό του ύψους των ανοιγμάτων.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), το καθαρό άνοιγμα υπολογίζεται αφαιρώντας τις θέσεις αναδοχής που αναλαμβάνουν ή υπαναδέχονται τρίτοι βάσει τυπικής συμφωνίας μειωμένες βάσει των συντελεστών που ορίζονται στην παράγραφο 41 του Παραρτήματος I.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), εν αναμονή περαιτέρω συντονισμού, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τα ιδρύματα να εγκαθιδρύσουν συστήματα για να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα ανοίγματα που υφίστανται λόγω αναδοχής εκδόσεων από τη στιγμή της πρώτης ανάληψης υποχρεώσεων μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με τη φύση των κινδύνων των οικείων αγορών.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), τα άρθρα 84 έως 89 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ εξαιρούνται από τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας.

2. Τα ανοίγματα έναντι ομίλων συνδεδεμένων πελατών στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών υπολογίζονται αθροίζοντας τα ανοίγματα έναντι κατ' ιδίαν πελατών εντός ενός ομίλου, όπως προβλέπει η παράγραφος 1.

Άρθρο 30

1. Τα συνολικά ανοίγματα έναντι μεμονωμένων πελατών ή ομίλων συνδεδεμένων πελατών υπολογίζονται αθροίζοντας τα ανοίγματα που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και εκείνα που προκύπτουν από τις συναλλαγές εκτός χαρτοφυλακίου, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 112 έως 117 της οδηγίας 2006/48/EK.

Για να υπολογίσουν τα ανοίγματα των εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών, τα ιδρύματα υπολογίζουν ως μηδενικό το άνοιγμα που προκύπτει από στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαιά τους δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο.

2. Τα συνολικά ανοίγματα των ιδρυμάτων έναντι κατ' ιδίαν πελατών και ομίλων συνδεδεμένων πελατών, όπως υπολογίζονται στην παράγραφο 4, αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 110 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Ο υπολογισμός μεγάλων ανοιγμάτων έναντι μεμονωμένων πελατών και ομίλων συνδεδεμένων πελατών ενόψει της υποχρεωτικής παροχής στοιχείων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σχετίζεται με συναλλαγές επαναγοράς ή με δανειοδοσίες ή δανειοληψίες τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, δεν περιλαμβάνει την αναγνώριση της μείωσης πιστωτικού κινδύνου.

3. Το άθροισμα των ανοιγμάτων έναντι ενός μεμονωμένου πελάτη ή ομίλου συνδεδεμένων πελατών σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 111 έως 117 της οδηγίας 2006/48/EK.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν, για τα στοιχεία που αποτελούν απαιτήσεις και άλλα ανοίγματα έναντι αναγνωρισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων τρίτων χωρών και αναγνωρισμένων οίκων διακανονισμού και εκκαθάρισης και χρηματιστηρίων, την ίδια μεταχείριση που επιφυλάσσεται στα στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 113 παράγραφος 3, σημείο i), 115, παράγραφος 2, και 116 της οδηγίας 2006/48/EK.

Άρθρο 31

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την υπέρβαση των ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 111 έως 117 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών άνοιγμα έναντι του εν λόγω πελάτη ή της εν λόγω ομάδας πελατών δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στα άρθρα 111 έως 117 της οδηγίας 2006/48/EK, υπολογιζόμενα σε συνάρτηση με τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά καθορίζονται στην ίδια οδηγία, ώστε η υπέρβαση να προκύπτει αποκλειστικά από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών·

β) το ίδρυμα πληροί μια πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση επί της υπέρβασης αυτής εντός των ορίων που ορίζει το άρθρο 111, παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2006/48/EK, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα VI της προαναφερθείσας οδηγίας·

γ) σε περίπτωση παρέλευσης δέκα το πολύ ημερών από την πραγματοποίηση της υπέρβασης, το άνοιγμα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών έναντι του συγκεκριμένου πελάτη ή ομίλου συνδεδεμένων πελατών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 500 % των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος·

δ) οι υπερβάσεις που διαρκούν περισσότερο από δέκα ημέρες δεν πρέπει να υπερβαίνουν, συνολικά, το 600 % των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος· και

ε) κάθε τρίμηνο, τα ιδρύματα αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές όλες τις περιπτώσεις όπου υπήρξε υπέρβαση, κατά το παρελθόν τρίμηνο, των ορίων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 111 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Σε σχέση με το στοιχείο ε), σε κάθε περίπτωση υπέρβασης των ορίων γνωστοποιούνται το ποσό της υπέρβασης και το όνομα του εκάστοτε πελάτη.

Άρθρο 32

1. Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν διαδικασίες ώστε να εμποδίζονται τα ιδρύματα από το να αποφεύγουν εσκεμμένα τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες ειδάλλως θα προέκυπταν σε ανοίγματα που υπερβαίνουν τα όρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 111 της οδηγίας 2006/48/EK αφ'ης στιγμής τα ανοίγματα αυτά θα διετηρούντο περισσότερο από δέκα ημέρες, μεταφέροντας προσωρινά τα εν λόγω ανοίγματα σε άλλη εταιρεία, είτε ανήκουσα στον ίδιο όμιλο είτε όχι, ή/και πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές ώστε να κλείσουν το άνοιγμα κατά την περίοδο των δέκα ημερών και να δημιουργήσουν άλλο.

Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή τις εν λόγω διαδικασίες.

Τα ιδρύματα διατηρούν σε εφαρμογή συστήματα με τα οποία να διασφαλίζεται η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για οποιαδήποτε μεταφορά η οποία έχει τις συνέπειες που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο.

2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον εναλλακτικό προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό αυτό για τους σκοπούς του άρθρου 30, παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 31 υπό τον όρο ότι τα εν λόγω ιδρύματα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 110 έως 117 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, όσον αφορά τα ανοίγματα που εμφανίζονται στις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγές τους, χρησιμοποιώντας ίδια κεφάλαια κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας.

Τμήμα 5

Αποτίμηση θέσεων για τους σκοπούς της παροχής στοιχείων

Άρθρο 33

1. Το σύνολο των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών υπόκειται σε κανόνες συνετής αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα VII, Μέρος B. Οι εν λόγω κανόνες αξιώνουν από τα ιδρύματα να διασφαλίζουν ότι η αξία η οποία αποδίδεται σε κάθε θέση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του εκάστοτε ιδρύματος αντικατοπτρίζει με τον δέοντα τρόπο την τρέχουσα αγοραία αξία. Η αξία περιλαμβάνει ικανοποιητικό βαθμό βεβαιότητας με γνώμονα τον δυναμικό χαρακτήρα των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, τις απαιτήσεις της συνετής αποτίμησης και τον τρόπο εφαρμογής και τον σκοπό των κεφαλαιακών απαιτήσεων όσον αφορά τις θέσεις χαρτοφυλακίου συναλλαγών.

2. Οι θέσεις χαρτοφυλακίου συναλλαγών αποτιμώνται εκ νέου τουλάχιστον άπαξ ημερησίως.

3. Ελλείψει άμεσα διαθέσιμων τρεχουσών τιμών της αγοράς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μην εφαρμόζουν την απαίτηση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 και απαιτούν από τα ιδρύματα να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης, εφόσον οι εν λόγω μέθοδοι είναι επαρκώς συνετές και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Τμήμα 6

Διαχείριση κινδύνου και αξιολόγηση των κεφαλαίων

Άρθρο 34

Οι αρμόδιες αρχές αξιώνουν από κάθε επιχείρηση επενδύσεων να πληροί, εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 22 και 123 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, αλλά με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 68 έως 73 της εν λόγω οδηγίας σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής.

Τμήμα 7

Απαιτήσεις παροχής στοιχείων

Άρθρο 35

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση της συμμόρφωσής τους με τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και οι διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες των ιδρυμάτων επιτρέπουν, ανά πάσα στιγμή, τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς τους εν λόγω κανόνες.

2. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές έκθεση, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι αρχές αυτές, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα στην περίπτωση των επιχειρήσεων του άρθρου 9, τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες στην περίπτωση των επιχειρήσεων του άρθρου 5, παράγραφος 1, και τουλάχιστον κάθε έξι μήνες στην περίπτωση των επιχειρήσεων του άρθρου 5, παράγραφος 3.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, οι επιχειρήσεις επενδύσεων του άρθρου 5, παράγραφος 1, και του άρθρου 9 υποχρεούνται να υποβάλλουν τα στοιχεία σε ενοποιημένη ή υποενοποιημένη βάση κάθε έξι μήνες.

4. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές έκθεση η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζουν οι αρχές αυτές, με την ίδια συχνότητα με εκείνη που προβλέπει η οδηγία 2006/48/ΕΚ.

5. Οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν στα ιδρύματα την υποχρέωση να τους αναφέρουν πάραυτα οποιαδήποτε περίπτωση όπου οι αντισυμβαλλόμενοί τους σε συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς και αγοράς και επαναπώλησης ή συναλλαγές δανειοληψίας τίτλων και βασικών εμπορευμάτων και δανειοδοσίας τίτλων και βασικών εμπορευμάτων περιέρχονται σε κατάσταση αθέτησης ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Τμήμα 1

Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 36

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, ενημερώνουν δε σχετικά την Επιτροπή, αναφέροντας κάθε ενδεχόμενο καταμερισμό καθηκόντων.

2. Οι αρμόδιες αρχές είναι δημόσιες αρχές ή όργανα που έχουν επίσημα αναγνωριστεί από την εθνική νομοθεσία ή από τις δημόσιες αρχές ως συμμετέχοντα στο σύστημα εποπτείας που ισχύει στο οικείο κράτος μέλος.

3. Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και κυρίως για να εποπτεύουν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.

Τμήμα 2

Εποπτεία

Άρθρο 37

1. Ο τίτλος V, κεφάλαιο 4 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων, σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) κάθε παραπομπή στο άρθρο 6 της οδηγίας 2006/48/EK νοείται ως παραπομπή στο άρθρο 5 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·

β) κάθε παραπομπή στα άρθρα 22 και 123 της οδηγίας 2006/48/EK νοείται ως παραπομπή στο άρθρο 34 της παρούσας οδηγίας·

γ) κάθε παραπομπή στα άρθρα 44 έως 52 της οδηγίας 2006/48/EK νοείται ως παραπομπή στα άρθρα 54 και 58 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

Οσάκις μία μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ διαθέτει ως θυγατρικές τόσο ένα πιστωτικό ίδρυμα όσο και μια επιχείρηση επενδύσεων, τότε ο τίτλος V, κεφάλαιο 4, της οδηγίας 2006/48/EK εφαρμόζεται για την εποπτεία των ιδρυμάτων κατά τρόπον ώστε όπου αναφέρεται πιστωτικό ίδρυμα, να διαβάζεται ίδρυμα.

2. Το άρθρο 129, παράγραφος 2, της οδηγίας 2006/48/ΕΚ εφαρμόζεται επίσης για την αναγνώριση των εσωτερικών υποδειγμάτων ιδρυμάτων κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της παρούσας οδηγίας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην ΕΕ και θυγατρικές του ή από μητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστημένη στην ΕΕ και θυγατρικές της, ή από κοινού από θυγατρικές μιας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην ΕΕ.

Η προθεσμία για την αναγνώριση του πρώτου εδαφίου είναι εξάμηνη.

Άρθρο 38

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, ιδίως οσάκις οι επενδυτικές υπηρεσίες παρέχονται βάσει της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών ή μέσω της εγκατάστασης υποκαταστημάτων.

Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν, μετά από σχετική αίτηση, κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει την εποπτεία της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων, και ιδίως τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

2. Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου:

α) για τις επιχειρήσεις επενδύσεων ισχύουν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 54 και 58 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ· και

β) για τα πιστωτικά ιδρύματα, ισχύουν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 44 έως 52 της οδηγίας 2006/48/EK.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Δημοσιοποιηση

Άρθρο 39

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον τίτλο V, κεφάλαιο 5 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Τμήμα 1

Άρθρο 40

Για τους σκοπούς του υπολογισμού των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου δυνάμει της παρούσας οδηγίας, καθώς και για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο βάσει της οδηγίας 2006/48/EK, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Παραρτήματος III, Μέρος 2, παράγραφος 6, της προαναφερθείσας οδηγίας, τα ανοίγματα έναντι αναγνωρισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων τρίτων χωρών και τα ανοίγματα έναντι αναγνωρισμένων οίκων διακανονισμού και εκκαθάρισης και χρηματιστηρίων λογίζονται ως ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων.

Τμήμα 2

Εξουσίες εκτέλεσης

Άρθρο 41

1. Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τεχνικές προσαρμογές στους ακόλουθους τομείς σύμφωνα με τη διαδικασία που μνημονεύεται στο άρθρο 42, παράγραφος 2:

α) διασαφήνιση των ορισμών του άρθρου 3 για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας ·

β) διασαφήνιση των ορισμών του άρθρου 3 ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

γ) προσαρμογή του ύψους του αρχικού κεφαλαίου που καθορίζεται στα άρθρα 5 έως 9 και του ποσού του άρθρου 18, παράγραφος 2 ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στον οικονομικό και νομισματικό τομέα·

δ) προσαρμογή των κατηγοριών των επιχειρήσεων επενδύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20, παράγραφοι 2 και 3 ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

ε) διασαφήνιση της απαίτησης που καθορίζεται στο άρθρο 21 για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας·

στ) ευθυγράμμιση της ορολογίας καθώς και διατύπωση των ορισμών σύμφωνα με τις μεταγενέστερες πράξεις για τα ιδρύματα καθώς και τα συναφή θέματα·

ζ) προσαρμογή των τεχνικών διατάξεων των Παραρτημάτων I έως VII λόγω των εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στη μέτρηση των κινδύνων και στα λογιστικά πρότυπα και απαιτήσεις, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, ή λόγω της σύγκλισης των μεθόδων εποπτείας· ή

η) τεχνικές προσαρμογές για να ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 65, παράγραφος 3, της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

2. Κανένα από τα εφαρμοσθέντα εκτελεστικά μέτρα δεν δύναται να τροποποιεί τις ουσιώδεις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 42

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών που συστάθηκε με την απόφαση 2004/10/EΚ [12] της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2003 (εφεξής "η επιτροπή").

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, παράγραφος 3, και του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσμία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3. Με την επιφύλαξη των ήδη εγκριθέντων εκτελεστικών μέτρων, μετά την πάροδο διετίας από την έγκριση της παρούσας οδηγίας και το αργότερο την 1η Απριλίου 2008, αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεών της που απαιτούν την έγκριση τεχνικών κανόνων, τροποποιήσεων και αποφάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2. Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να ανανεώσουν τις εν λόγω διατάξεις κατά τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης και, προς τον σκοπό αυτόν, τις αναθεωρούν πριν την παρέλευση, κατά περίπτωση, της προαναφερθείσας προθεσμίας ή ημερομηνίας, όποια από τις δύο επέρχεται πρώτη.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Τμήμα 3

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 43

Το άρθρο 152, παράγραφοι 1 έως 7, της οδηγίας 2006/48/ΕΚ είναι εφαρμοστέο, σύμφωνα με το άρθρο 2 και το κεφάλαιο V, τμήματα 2 και 3, της παρούσας οδηγίας, στις επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες υπολογίζουν το ποσό ανοιγμάτων με στάθμιση κινδύνου για τους σκοπούς του Παραρτήματος II της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 89 της οδηγίας 2006/48/EK ή με χρήση της Εξελιγμένης Προσέγγισης Υπολογισμού, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 105 της εν λόγω οδηγίας για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων που ισχύουν στην περίπτωσή τους για τον λειτουργικό κίνδυνο.

Άρθρο 44

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, προκειμένου για τις επιχειρήσεις επενδύσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα συναλλαγών και πωλήσεων χαρακτηρίζεται από σχετικό δείκτη που αντιπροσωπεύει το 50 % τουλάχιστον του συνόλου των σχετικών δεικτών για όλες τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με τον υπολογισμό που καθορίζεται στο άρθρο 20 της παρούσας οδηγίας και στο Παράρτημα X, Μέρος 2, παράγραφοι 1 έως 4, της οδηγίας 2006/48/EK, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν ποσοστό 15 % για την επιχειρηματική δραστηριότητα "συναλλαγές και πωλήσεις".

Άρθρο 45

1. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέψουν σε επιχειρήσεις επενδύσεων να υπερβούν τα όρια που προβλέπει για τα μεγάλα ανοίγματα το άρθρο 111 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπερβάσεις στον υπολογισμό των πέραν των ορίων αυτών κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 75, στοιχείο β), της προαναφερθείσας οδηγίας. Η διακριτική αυτή ευχέρεια μπορεί να ασκείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 ή μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ -αν αυτό συμβεί νωρίτερα- τροποποιήσεις συνακόλουθες της μεταχείρισης των μεγάλων ανοιγμάτων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 της οδηγίας 2006/48/EK. Για να μπορεί να ασκηθεί αυτή η ευχέρεια πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις :

α) η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή επιδίδεται σε επενδυτικές δραστηριότητες σχετικές με τα χρηματοοικονομικά μέσα που απαριθμούνται στα σημεία 5, 6, 7, 9 και 10 του Τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2004/39/ΕΚ,

β) η επιχείρηση επενδύσεων δεν παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες λιανικής ούτε επιδίδεται σε επενδυτικές δραστηριότητες για λογαριασμό πελατών λιανικής,

γ) οι υπερβάσεις των προβλεπόμενων στο πρώτο εδάφιο ορίων ανακύπτουν σε συνάρτηση με ανοίγματα απορρέοντα από συμβάσεις που αποτελούν χρηματοοικονομικά μέσα απαριθμούμενα στο στοιχείο α) τα οποία αφορούν εμπορεύματα ή υποκείμενα μέσα σύμφωνα με το σημείο 10 του Τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και υπολογίζονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα III και IV της οδηγίας 2006/48/EK, ή από συμβάσεις που αφορούν την παράδοση εμπορευμάτων ή δικαιώματα εκπομπών, και

δ) η επιχείρηση επενδύσεων έχει τεκμηριωμένη στρατηγική για τη διαχείριση και ιδίως για τον έλεγχο και την περιστολή των κινδύνων που απορρέουν από τη συγκέντρωση των ανοιγμάτων. Η επιχείρηση επενδύσεων ενημερώνει χωρίς χρονοτριβή τις αρμόδιες αρχές για τη στρατηγική αυτή και για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή της. Η επιχείρηση επενδύσεων λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρακολουθεί συνεχώς την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στον κίνδυνο λόγω συγκέντρωσης. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να επιτρέπουν στην επιχείρηση επενδύσεων να αντιδρά προσηκόντως και με την δέουσα ταχύτητα σε τυχόν επιδείνωση της εν λόγω πιστοληπτικής ικανότητας.

2. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων υπερβαίνει τα εσωτερικά όρια που έχει θέσει σύμφωνα με τη στρατηγική του στοιχείου δ) της παραγράφου 1, ενημερώνει χωρίς χρονοτριβή την αρμόδια αρχή για το μέγεθος και τη φύση της υπέρβασης καθώς και την ταυτότητα του αντισυμβαλλομένου.

Άρθρο 46

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20, παράγραφος 1, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιλέξουν, κατά περίπτωση, να μην εφαρμόσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που απορρέουν από το στοιχείο δ) του άρθρου 75 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ έναντι των επιχειρήσεων επενδύσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20, παράγραφοι 2 και 3, των οποίων το σύνολο των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών ουδέποτε υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και των οποίων ο μέσος αριθμός απασχολουμένων υπαλλήλων κατά το οικονομικό έτος δεν υπερβαίνει τους 100.

Αντ' αυτού, η κεφαλαιακή απαίτηση για τις εν λόγω επιχειρήσεις επενδύσεων ανέρχεται τουλάχιστον στο χαμηλότερο των εξής:

α) των κεφαλαιακών απαιτήσεων που απορρέουν από το στοιχείο δ) του άρθρου 75 της οδηγίας 2006/48/EK· και

β) των 12/88ων του υψηλότερου των κάτωθι:

i) του ποσού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 75 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ· και

ii) του ποσού που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη που άρθρου 20, παράγραφος 5.

Σε περίπτωση εφαρμογής του στοιχείου β), εφαρμόζεται, σε ετήσια τουλάχιστον βάση, επιπρόσθετη αύξηση.

Η εφαρμογή της παρούσας παρέκκλισης δεν καταλήγει σε μείωση του συνολικού επιπέδου των κεφαλαιακών απαιτήσεων για μια επιχείρηση επενδύσεων, σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2006, εκτός και αν η μείωση αυτή αιτιολογείται για λόγους προληπτικούς από μείωση του μεγέθους της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης επενδύσεων.

Άρθρο 47

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 ή σε προηγούμενη ημερομηνία που καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές κατά περίπτωση, τα ιδρύματα που έχουν λάβει αναγνώριση για εσωτερικό υπόδειγμα ως προς τον ειδικό κίνδυνο προ της 1ης Ιανουαρίου 2007, μπορούν σύμφωνα με το Παράρτημα V, παράγραφος 1, και για αυτή την υφιστάμενη αναγνώριση, να αντιμετωπίζουν το Παράρτημα V, παράγραφοι 4 και 8 της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ όπως οι παράγραφοι αυτές ίσχυαν προ της 1ης Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 48

1. Οι διατάξεις σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και την οδηγία 2006/48/ΕΚ δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις επενδύσεων η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα των οποίων αφορά αποκλειστικά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριότητες που αφορούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ορίζονται στο Παράρτημα I, Τμήμα Γ, παράγραφοι 5, 6, 7, 9 και 10 της οδηγίας 2004/39/EΚ, και για τις οποίες δεν ίσχυε η οδηγία 93/22/ΕΟΚ [13] στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Η εξαίρεση αυτή μπορεί να ασκείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 ή μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ -αν αυτό συμβεί νωρίτερα- τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3.

2. Ως μέρος της αναθεώρησης που απαιτεί το άρθρο 65, παράγραφος 3, της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, η Επιτροπή, με βάση δημόσιες διαβουλεύσεις και κατόπιν συζητήσεων με τις αρμόδιες αρχές, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με:

α) το κατάλληλο σύστημα προληπτικής εποπτείας των επιχειρήσεων επενδύσεων η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα των οποίων αφορά αποκλειστικά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ορίζονται στο Παράρτημα I, Τμήμα Γ, σημεία 5, 6, 7, 9 και 10, της οδηγίας 2004/39/EΚ· και

β) τη σκοπιμότητα τροποποίησης της οδηγίας 2004/39/EΚ για την καθιέρωση μιας επιπλέον κατηγορίας επιχειρήσεων επενδύσεων η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα των οποίων αφορά αποκλειστικά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ορίζονται στο Παράρτημα I, Τμήμα Γ, σημεία 5, 6, 7, 9 και 10, της οδηγίας 2004/39/EΚ, όσον αφορά την παροχή ενέργειας (ηλεκτρικό, άνθρακας, φυσικό αέριο και πετρέλαιο).

3. Βάσει της έκθεσης της παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για σχετικές τροπολογίες στην παρούσα οδηγία καθώς και στην οδηγία 2006/48/ΕΚ.

Τμήμα 4

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 49

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τα άρθρα 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44 και 50, καθώς και με τα Παραρτήματα I, II, III, V, VII. Ανακοινώνουν πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή τις προαναφερθείσες διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν επιπλέον δήλωση σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε παραπομπή η οποία υπάρχει σε υφιστάμενες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προς τις οδηγίες που καταργούνται με την παρούσα οδηγία πρέπει να νοείται ως παραπομπή στην παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 50

1. Το άρθρο 152, παράγραφοι 8 έως 14 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων, οι οποίες εφαρμόζονται σε περιπτώσεις άσκησης της διακριτικής ευχέρειας για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 152, παράγραφος 8 της οδηγίας 2006/48/EK:

α) οι παραπομπές που περιέχει το Παράρτημα II, παράγραφος 7, της παρούσας οδηγίας, στην οδηγία 2006/48/EK νοούνται ως παραπομπές στην οδηγία 2000/12/ΕΚ ως αυτή είχε προ της 1ης Ιανουαρίου 2007· και

β) το Παράρτημα II, παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας ισχύει ως είχε προ της 1ης Ιανουαρίου 2007.

2. Το άρθρο 157, παράγραφος 3, της οδηγίας 2006/48/EK εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για τους σκοπούς των άρθρων 18 και 20 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 51

Έως την 1η Ιανουαρίου 2011, η Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση και υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, την οποία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη με τις κατάλληλες προτάσεις τροποποίησης.

Άρθρο 52

Η οδηγία 93/6/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα VIII, Μέρος A, καταργείται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που καθορίζονται στο Παράρτημα VIII, Μέρος B.

Κάθε παραπομπή στις καταργούμενες οδηγίες νοείται ως παραπομπή στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήματος IX.

Άρθρο 53

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 54

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Έγινε στο Στρασβούργο, 14ης Ιουνίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Borrell Fontelles

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. Winkler


[1] ΕΕ C 234, 22.9.2005, σ. 8.

[2] ΕΕ C 52, 2.3.2005, σ. 37.

[3] Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2006.

[4] ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 79, 24.3.2005, σ. 9).

[5] ΕΕ L 145, 30.04.2004, σ. 1.

[6] Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

[7] ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.

[8] ΕΕ C 284 Ε, 21.11.2002, σ. 115.

[9] ΕΕ L 35, 11.2.2003, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/1/ΕΚ.

[10] ΕΕ L 9, 15.1.2003, σ. 3.

[11] ΕΕ L 222, 14.8.1978, σ. 11. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 178, 17.7.2003, σ. 16).

[12] ΕΕ L 3, 7.1.2004, σ. 36.

[13] Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών (ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 27). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/87/ΕΚ.

--------------------------------------------------

Για τα παραρτήματα 1 έως 9 σας παραπέμπουμε στο πρωτότυπο κείμενο

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης