Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1777/2005 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2005 Για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας


Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2009 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1777/2005 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2005
Για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1777/2005 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2005

για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση [1] (εφεξής "οδηγία 77/388/ΕΟΚ"), και ιδίως το άρθρο 29α αυτής,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ θεσπίζει κανόνες σχετικούς με το φόρο προστιθέμενης αξίας, οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπόκεινται σε ερμηνεία από τα κράτη μέλη. Η θέσπιση κοινών διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ θα εξασφαλίσει εφαρμογή του συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας πιο σύμφωνη προς το στόχο της εσωτερικής αγοράς στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται ή υπάρξει κίνδυνος να παρουσιαστούν αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή, ασύμβατες με την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής είναι νομικώς δεσμευτικά μόνο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και δεν θίγουν το κύρος της νομοθεσίας και της ερμηνείας που έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα από τα κράτη μέλη.

(2) Είναι απαραίτητο, για την επίτευξη του βασικού στόχου της ομοιόμορφης εφαρμογής του ισχύοντος συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας, να θεσπιστούν διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, ειδικότερα όσον αφορά τους υποκειμένους στο φόρο, την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών καθώς και τον τόπο παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Η ομοιόμορφη εφαρμογή εξασφαλίζεται καλύτερα με έναν κανονισμό που είναι δεσμευτικός και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

(3) Τα μέτρα εφαρμογής περιέχουν ειδικές διατάξεις που απαντούν σε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή, προορίζονται δε να εξασφαλίσουν ομοιόμορφη μεταχείριση σε ολόκληρη την Κοινότητα μόνο στις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται συνεπώς σε άλλες περιπτώσεις και θα πρέπει να εφαρμόζονται, λαμβανομένης υπόψη της διατύπωσής τους, περιοριστικά.

(4) Η περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς οδήγησε σε όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη, καθώς και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού, η σύσταση των οποίων διέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 [2]. Είναι επομένως σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι όμιλοι αυτού του είδους θεωρούνται ομοίως υποκείμενοι στο φόρο όταν παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες εξ επαχθούς αιτίας.

(5) Η πώληση δικαιώματος προαίρεσης ως χρηματοπιστωτικού μέσου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παροχή υπηρεσιών διαφορετική από τις υποκείμενες συναλλαγές τις οποίες αφορά το δικαίωμα προαίρεσης.

(6) Θα πρέπει, αφενός, να οριστεί ότι μια πράξη, η οποία συνίσταται μόνον στη συναρμολόγηση διαφόρων μερών μηχανήματος τα οποία έχουν δοθεί από τον πελάτη, θεωρείται παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, να καθοριστεί ο τόπος της εν λόγω παροχής.

(7) Όταν διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο κηδείας αποτελούν μέρος ενιαίας υπηρεσίας, είναι σκόπιμο να καθοριστεί ο εφαρμοστέος κανόνας για τον προσδιορισμό του τόπου παροχής.

(8) Ορισμένες ειδικές υπηρεσίες, όπως η εκχώρηση δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων, η μετάφραση κειμένων, οι υπηρεσίες που αφορούν αιτήματα επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας, ορισμένες υπηρεσίες μεσιτείας, η μίσθωση μεταφορικών μέσων και ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, περιλαμβάνουν διασυνοριακές πράξεις ή ακόμη και τη συμμετοχή επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Η απαρίθμηση των ηλεκτρονικών ή άλλων υπηρεσιών δεν είναι ούτε οριστική ούτε εξαντλητική.

(9) Σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, η καταβολή προμήθειας για τη διαχείριση της πληρωμής με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που διενεργούνται σε σχέση με κάποια πράξη δεν θα πρέπει να μειώνουν τη βάση επιβολής του φόρου της εν λόγω πράξης.

(10) Στις δραστηριότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εκπαίδευση που συνδέεται άμεσα με τον εμπορικό ή επαγγελματικό τομέα καθώς και η εκπαίδευση που αποσκοπεί στην απόκτηση ή στη βελτίωση γνώσεων για επαγγελματικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων.

(11) Τα νομίσματα από λευκόχρυσο ("platinum nobles") θα πρέπει να θεωρείται ότι εξαιρούνται από την απαλλαγή που ισχύει για το συνάλλαγμα, τα χαρτονομίσματα και τα νομίσματα.

(12) Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από τον αγοραστή εκτός Κοινότητας και τα οποία προορίζονται για τον εξοπλισμό ή τον ανεφοδιασμό μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για μη επαγγελματικούς σκοπούς από πρόσωπα εκτός των φυσικών προσώπων, όπως οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και ενώσεις, θα πρέπει να εξαιρούνται από το ευεργέτημα της απαλλαγής για εξαγωγικές πράξεις.

(13) Για την εξασφάλιση ομοιόμορφων διοικητικών πρακτικών υπολογισμού της ελάχιστης αξίας για την απαλλαγή από το φόρο εξαγόμενων αγαθών που μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι διατάξεις οι σχετικές με τον εν λόγω υπολογισμό.

(14) Τα ηλεκτρονικά έγγραφα εισαγωγών θα πρέπει επίσης να είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτά για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης, όταν πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις με τις έντυπες διασαφήσεις.

(15) Θα πρέπει να καθοριστούν τα βάρη για τον επενδυτικό χρυσό που γίνονται τρεχόντως αποδεκτά στις αγορές πολύτιμων μετάλλων και να οριστεί κοινή ημερομηνία για τον καθορισμό της αξίας των χρυσών νομισμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων.

(16) Το ειδικό καθεστώς για τους μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους ή διαμένοντες στο εσωτερικό της Κοινότητας υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Οι συνέπειες για την περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια.

(17) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, το κράτος μέλος απόκτησης θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα φορολόγησης της απόκτησης ανεξάρτητα από τη μεταχείριση της πράξης, σε άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας.

(18) Επιβάλλεται να θεσπιστούν κανόνες για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των παραδόσεων αγαθών, στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής υπερβεί το κατώτατο όριο για πωλήσεις από απόσταση το οποίο έχει οριστεί για παραδόσεις σε άλλο κράτος μέλος,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός καθορίζει μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26β, 26γ, 28α και 28β της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και του παραρτήματος ΙΒ αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

(Άρθρο 4 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

Άρθρο 2

Ο συγκροτημένος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού, ο οποίος διενεργεί παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στα μέλη του ή σε τρίτους, είναι υποκείμενος στο φόρο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

TMHMA 2

(Άρθρο 6 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

Άρθρο 3

1. Η πώληση δικαιώματος προαίρεσης, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 5 του στοιχείου δ) του τίτλου Β του άρθρου 13 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, είναι παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της εν λόγω οδηγίας. Η παροχή αυτή υπηρεσιών διακρίνεται από τις υποκείμενες πράξεις τις οποίες αφορά.

2. Όταν ένας υποκείμενος στο φόρο απλώς συναρμολογεί τα διάφορα μέρη μηχανήματος, το σύνολο των οποίων έχουν δοθεί σ’ αυτόν από τον πελάτη του, η πράξη αυτή είναι παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

(Άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

Άρθρο 4

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της οργάνωσης κηδείας, καθόσον αποτελούν ενιαία υπηρεσία, υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

ΤΜΗΜΑ 2

(Άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

Άρθρο 5

Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία τα συναρμολογούμενα αγαθά ενσωματώνονται σε ακίνητο, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών που αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ή με τον τίτλο ΣΤ) του άρθρου 28β της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

Άρθρο 6

Οι υπηρεσίες που συνίστανται σε μετάφραση κειμένων εμπίπτουν στο στοιχείο ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

Άρθρο 7

Η εκχώρηση δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων από οργανισμό εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα προς υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Κοινότητα, εμπίπτει στην πρώτη περίπτωση του στοιχείου ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

Άρθρο 8

Οι παροχές υπηρεσιών που συνίστανται στην υποβολή αιτήματος επιστροφής ή στην είσπραξη των επιστρεφομένων δυνάμει της οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ [3], εμπίπτουν στην τρίτη περίπτωση του στοιχείου ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

Άρθρο 9

Οι παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από διαμεσολαβούντα πρόσωπα που αναφέρονται στην έβδομη περίπτωση του στοιχείου ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ καλύπτουν τόσο τις παροχές υπηρεσιών που διενεργούνται από τους μεσάζοντες οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του λήπτη της παροχής αυτής, όσο και τις παροχές υπηρεσιών που διενεργούνται από μεσάζοντες οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του παρέχοντος την υπηρεσία αυτή.

Άρθρο 10

Τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα καθώς και τα σιδηροδρομικά βαγόνια είναι μέσα μεταφοράς για τους σκοπούς της όγδοης περίπτωσης του στοιχείου ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

Άρθρο 11

1. Οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στη δωδέκατη περίπτωση του στοιχείου ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και στο παράρτημα ΙΒ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου ή ενός ηλεκτρονικού δικτύου και των οποίων η παροχή, λόγω της φύσης τους, είναι ουσιαστικά αυτοματοποιημένη και απαιτεί ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, είναι δε αδύνατο να εξασφαλιστεί χωρίς μέσα πληροφορικής.

2. Η παράγραφος 1 καλύπτει ιδίως τις ακόλουθες υπηρεσίες, όταν παρέχονται μέσω του διαδικτύου ή ενός ηλεκτρονικού δικτύου:

α) την παροχή ψηφιοποιημένων προϊόντων εν γένει, ιδίως λογισμικών, των τροποποιήσεών τους και της αναβάθμισης αυτών·

β) τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ή υποστηρίζουν την παρουσία επιχειρήσεων ή ιδιωτών σε ηλεκτρονικό δίκτυο, όπως δημιουργία ιστοτόπου ή ιστοσελίδας·

γ) τις αυτόματα παραγόμενες υπηρεσίες με ηλεκτρονικό υπολογιστή στο διαδίκτυο ή σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο, σε απάντηση συγκεκριμένων δεδομένων τα οποία εισάγει ο λήπτης·

δ) την εκχώρηση, εξ επαχθούς αιτίας, του δικαιώματος πώλησης προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας μέσω ιστοτόπου του διαδικτύου που λειτουργεί ως απευθείας (on-line) αγορά, όπου οι ενδεχόμενοι αγοραστές υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και όπου τα μέρη ειδοποιούνται για τη σύναψη πώλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παράγεται αυτόματα από ηλεκτρονικό υπολογιστή·

ε) τα πακέτα υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISP), στα οποία το τηλεπικοινωνιακό στοιχείο είναι βοηθητικό και δευτερεύον (δηλαδή πακέτα που υπερβαίνουν την απλή πρόσβαση στο διαδίκτυο και περιέχουν και άλλα στοιχεία, όπως σελίδες με περιεχόμενο που δίνει πρόσβαση σε ενημέρωση, σε μετεωρολογικές ή τουριστικές πληροφορίες, χώρους παιχνιδιών, φιλοξενία ιστοσελίδων, πρόσβαση σε απευθείας συζητήσεις κ.λπ.)·

στ) τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Άρθρο 12

Ειδικότερα, τα ακόλουθα δεν καλύπτονται από τη δωδέκατη περίπτωση του στοιχείου ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ:

1) οι υπηρεσίες ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης, κατά την έννοια της ενδέκατης περίπτωσης του στοιχείου ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ·

2) οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, κατά την έννοια της δωδέκατης περίπτωσης του στοιχείου ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ·

3) οι ακόλουθες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών:

α) αγαθά, των οποίων η παραγγελία και η επεξεργασία της παραγγελίας γίνονται ηλεκτρονικά·

β) CD-ROM, δισκέτες και παρόμοια μέσα εγγραφής·

γ) έντυπο υλικό όπως βιβλία, ειδησεογραφικά δελτία, εφημερίδες ή περιοδικά·

δ) CD και κασέτες ήχου·

ε) βιντεοκασέτες και DVD·

στ) παιχνίδια σε CD-RΟΜ·

ζ) υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν επαγγελματίες, όπως νομικοί ή οικονομικοί σύμβουλοι, που παρέχουν συμβουλές σε πελάτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

η) υπηρεσίες διδασκαλίας, εφόσον το περιεχόμενο των μαθημάτων παραδίδεται από εκπαιδευτικό μέσω του διαδικτύου ή μέσω ηλεκτρονικού δικτύου (δηλαδή, μέσω σύνδεσης εξ αποστάσεως)·

θ) υπηρεσίες υλικής επισκευής εκτός γραμμής ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

ι) υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων χωρίς σύνδεση·

ια) διαφημιστικές υπηρεσίες, κυρίως σε εφημερίδες, σε αφίσες και στην τηλεόραση·

ιβ) υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης·

ιγ) υπηρεσίες διδασκαλίας που παρέχονται αποκλειστικά με αλληλογραφία, κυρίως ταχυδρομικώς·

ιδ) συμβατικές υπηρεσίες δημοπράτησης που βασίζονται στην άμεση ανθρώπινη παρέμβαση, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής των προσφορών·

ιε) τηλεφωνικές υπηρεσίες με συνιστώσα εικόνας που είναι γνωστές και ως υπηρεσίες εικονοτηλεφώνου·

ιστ) πρόσβαση στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό·

ιζ) τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

(Άρθρο 11 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

Άρθρο 13

Όταν προμηθευτής αγαθών ή πάροχος υπηρεσιών απαιτεί, ως όρο για την αποδοχή πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, να καταβάλει ο πελάτης ένα ποσό στον ίδιο ή σε άλλη επιχείρηση, και όταν η συνολική τιμή που καταβάλλεται από τον πελάτη αυτόν δεν επηρεάζεται από τον τρόπο πληρωμής, το ποσό αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της βάσης επιβολής του φόρου για την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1

(Άρθρο 13 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

Άρθρο 14

Οι υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης που παρέχονται υπό τους όρους του στοιχείου θ) της παραγράφου 1 του τίτλου Α του άρθρου 13 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περιλαμβάνουν τη διδασκαλία που συνδέεται άμεσα με έναν εμπορικό ή επαγγελματικό τομέα καθώς και κάθε διδασκαλία που αποσκοπεί στην απόκτηση ή στη βελτίωση γνώσεων για επαγγελματικούς σκοπούς. Η διάρκεια της σειράς μαθημάτων δεν έχει, εν προκειμένω, καμία επίπτωση.

Άρθρο 15

Η απαλλαγή την οποία αναφέρει το στοιχείο δ) της παραγράφου 4 του μέρους Β του άρθρου 13 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ δεν εφαρμόζεται στα νομίσματα από λευκόχρυσο ("platinum nobles").

ΤΜΗΜΑ 2

(Άρθρο 15 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

Άρθρο 16

Ο όρος "μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης" που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για μη επαγγελματικούς σκοπούς από πρόσωπα εκτός των φυσικών προσώπων, όπως είναι οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της εν λόγω οδηγίας και οι ενώσεις.

Άρθρο 17

Για να καθοριστεί εάν έχει σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου που έχει ορίσει ένα κράτος μέλος σύμφωνα με την τρίτη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, ο υπολογισμός βασίζεται στην αξία του τιμολογίου. Η συνολική αξία διαφόρων αγαθών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εάν όλα τα αγαθά αυτά περιλαμβάνονται στο ίδιο τιμολόγιο που εκδίδεται από τον ίδιο υποκείμενο στο φόρο που παραδίδει τα αγαθά στον ίδιο πελάτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

(Άρθρο 18 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

Άρθρο 18

Όταν το κράτος μέλος εισαγωγής εφαρμόζει ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, η φράση "αποδεικτικό έγγραφο με το οποίο βεβαιώνεται η εισαγωγή" που περιλαμβάνεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ καλύπτει τις ηλεκτρονικές εκδόσεις τέτοιων εγγράφων, εάν αυτές επιτρέπουν τον έλεγχο της άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

(Άρθρα 26β και 26γ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

Άρθρο 19

1. Στο σημείο i) του πρώτου εδαφίου του μέρους Α του άρθρου 26β της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, η αναφορά "βάρους αποδεκτού από τις αγορές πολύτιμων μετάλλων" καλύπτει τουλάχιστον τις μονάδες και τα βάρη που απαντώνται στο εμπόριο, όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

2. Για να καταρτιστεί η κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 26β, μέρος Α, τρίτο εδάφιο της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, ως "τιμή" και "αξία ανοικτής αγοράς", την οποία αναφέρει το πρώτο εδάφιο, σημείο ii) τέταρτη περίπτωση του ανωτέρω σημείου νοούνται η τιμή και η αξία ελεύθερης αγοράς ως έχουν την 1η Απριλίου κάθε έτους. Εάν η 1η Απριλίου δεν συμπίπτει με την ημέρα κατά την οποία καθορίζονται οι αξίες αυτές, χρησιμοποιούνται οι τιμές της επόμενης ημέρας κατά την οποία αυτές καθορίζονται.

Άρθρο 20

1. Όταν, κατά τη διάρκεια ημερολογιακού τριμήνου, μη εγκατεστημένος υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς που προβλέπεται από τον τίτλο B του άρθρου 26γ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ πληροί ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια διαγραφής που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 του τίτλου Β του άρθρου 26γ, το κράτος μέλος εγγραφής διαγράφει τον εν λόγω μη εγκατεστημένο υποκείμενο στο φόρο από το ειδικό καθεστώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο μη εγκατεστημένος υποκείμενος στο φόρο μπορεί στη συνέχεια να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του τριμήνου από το ευεργέτημα του ειδικού καθεστώτος.

Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πριν από τη διαγραφή αλλά εντός του ημερολογιακού τριμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου επήλθε η διαγραφή, ο μη εγκατεστημένος υποκείμενος στο φόρο υποβάλει δήλωση για το σύνολο του τριμήνου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του τίτλου Β του άρθρου 26γ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ. Η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής δεν έχει καμία επίπτωση στην ενδεχόμενη υποχρέωση εγγραφής στα μητρώα κράτους μέλους, όπως αυτή προβλέπεται από τις συνήθεις διατάξεις.

2. Το κράτος μέλος εγγραφής, το οποίο έχει εισπράξει ποσό μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στη δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του τίτλου Β του άρθρου 26γ της οδηγίας 77/38/ΕΟΚ, επιστρέφει το πλεόνασμα απευθείας στον οικείο υποκείμενο στο φόρο.

Όταν το κράτος μέλος εγγραφής έχει εισπράξει ποσό που αντιστοιχεί σε δήλωση η οποία μεταγενέστερα διαπιστώνεται ότι είναι λανθασμένη και το εν λόγω κράτος μέλος έχει ήδη κατανείμει το ποσό μεταξύ των κρατών μελών κατανάλωσης, τα κράτη αυτά επιστρέφουν απευθείας το επιπλέον ποσό που εισπράχθηκε στον μη εγκατεστημένο υποκείμενο στο φόρο και κοινοποιούν στο κράτος μέλος εγγραφής την προσαρμογή στην οποία προέβησαν.

3. Κάθε φορολογική περίοδος (τρίμηνο) κατά την έννοια της παραγράφου 5 του τίτλου Β του άρθρου 26γ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ είναι ανεξάρτητη φορολογική περίοδος.

Αφού υποβληθεί δήλωση κατά την έννοια της παραγράφου 5 του τίτλου Β του άρθρου 26γ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, κάθε μεταγενέστερη αλλαγή στα αριθμητικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτή γίνεται μόνο μέσω τροποποίησης της δήλωσης αυτής και όχι μέσω αναπροσαρμογής των στοιχείων σε επόμενη δήλωση.

Τα ποσά φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του τίτλου Β του άρθρου 26γ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ αφορούν αποκλειστικά τη δήλωση αυτή. Κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των καταβληθέντων ποσών μπορεί να γίνει μόνο με αναφορά στην εν λόγω δήλωση και δεν μεταφέρεται σε άλλη δήλωση ούτε γίνεται διόρθωση των στοιχείων σε επόμενη δήλωση.

4. Τα ποσά των δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας που υποβάλλονται στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος που προβλέπεται από τον τίτλο Β του άρθρου 26γ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ δεν στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη προς τα πάνω ή προς τα κάτω ακέραια νομισματική μονάδα. Δηλώνεται και καταβάλλεται το ακριβές ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

(Άρθρα 28α και 28β της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ)

Άρθρο 21

Το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς αγαθών εντός του οποίου πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 28α της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, ασκεί τη φορολογική του αρμοδιότητα ανεξάρτητα από την αντιμετώπιση της συναλλαγής ως προς το φόρο προστιθέμενης αξίας στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών.

Ενδεχόμενο αίτημα διόρθωσης από τον προμηθευτή των αγαθών, η οποία αφορά το φόρο που αυτός τιμολόγησε και δήλωσε στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών, εξετάζεται από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές του διατάξεις.

Άρθρο 22

Όταν κατά τη διάρκεια ημερολογιακού έτους σημειώνεται υπέρβαση του κατώτατου ορίου που εφαρμόζεται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του τίτλου Β του άρθρου 28β της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, ο τίτλος Β του άρθρου 28β της εν λόγω οδηγίας δεν μεταβάλλει τον τόπο παράδοσης των αγαθών, εκτός των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού έτους προτού σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου που εφαρμόζει το κράτος μέλος κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής:

α) δεν έχει κάνει χρήση της δυνατότητας επιλογής που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του τίτλου Β του άρθρου 28β της εν λόγω οδηγίας· και

β) δεν έχει υπερβεί το κατώτατο όριο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Ωστόσο, ο τίτλος Β του άρθρου 28β της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ μεταβάλλει τον τόπο των ακόλουθων παραδόσεων που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς:

α) της παράδοσης, με την οποία σημειώνεται για το τρέχον ημερολογιακό έτος υπέρβαση του κατώτατου ορίου που εφαρμόζει το κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του ιδίου ημερολογιακού έτους·

β) κάθε επόμενης παράδοσης που πραγματοποιείται στο κράτος μέλος αυτό κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος·

γ) των παραδόσεων που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος αυτό κατά το ημερολογιακό έτος που ακολουθεί το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συνέβη το γεγονός στο οποίο αναφέρεται το εδάφιο α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2006.

Το άρθρο 13 εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

 

Λουζεμβούργο, 17 Οκτωβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

M. Beckett

[1] ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/66/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 1.5.2004, σ. 35).

[2] ΕΕ L 199 της 31.7.1985, σ. 1.

[3] Όγδοη οδηγία 79/1072/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1979, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας (ΕΕ L 331 της 27.12.1979, σ. 11)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού

1. Σημείο 1 του παραρτήματος ΙΒ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ

α) Παροχή και φιλοξενία ιστότοπων και ιστοσελίδων.

β) Αυτοματοποιημένη συντήρηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως και σε απευθείας σύνδεση.

γ) Εξ αποστάσεως διαχείριση συστημάτων.

δ) Αποθήκευση δεδομένων σε απευθείας σύνδεση που επιτρέπει την αποθήκευση και ανάκτηση συγκεκριμένων δεδομένων με ηλεκτρονικό τρόπο.

ε) Παροχή, σε απευθείας σύνδεση, χώρου δίσκου κατόπιν αίτησης.

2. Σημείο 2 του παραρτήματος ΙΒ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ

α) Χρησιμοποίηση λογισμικών σε απευθείας σύνδεση ή με τηλεφόρτωση (ειδικότερα προγραμμάτων σύναψης συμβάσεων/λογιστικής και αντιικών λογισμικών) καθώς και των ενημερωμένων εκδόσεών τους.

β) Φίλτρα "bannerblockers" (λογισμικά που εμποδίζουν την εμφάνιση διαφημιστικών παραθύρων, γνωστά ως "φραγμοί διαφημιστικών παραθύρων").

γ) Οδηγοί τηλεφόρτωσης, όπως λογισμικά διασύνδεσης υπολογιστών και περιφερειακών μονάδων (π.χ. εκτυπωτών).

δ) Αυτοματοποιημένη εγκατάσταση φίλτρων σε ιστοτόπους, σε απευθείας σύνδεση.

ε) Αυτοματοποιημένη εγκατάσταση ζωνών ασφαλείας (firewalls), σε απευθείας σύνδεση.

3. Σημείο 3 του παραρτήματος ΙΒ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ

α) Πρόσβαση σε θεματικά μοτίβα οθόνης ή τηλεφόρτωσή τους.

β) Πρόσβαση σε φωτογραφίες, εικόνες ή προγράμματα προστασίας οθόνης (screensavers) ή τηλεφόρτωσή τους.

γ) Το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο βιβλίων και άλλων ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων.

δ) Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά σε απευθείας σύνδεση.

ε) Στατιστικές περί διαδικτυακών ημερολογίων (weblogs) και ιστότοπων.

στ) Ειδήσεις, οδικές πληροφορίες και δελτία καιρού, σε απευθείας σύνδεση.

ζ) Πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση, παραγόμενες αυτόματα από λογισμικό, με εισαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων από τον πελάτη, όπως νομικά ή οικονομικά δεδομένα (κυρίως δεδομένα χρηματιστηριακών αγορών σε πραγματικό χρόνο).

η) Παροχή χώρου για διαφημίσεις, κυρίως διαφημιστικών παραθύρων σε ιστότοπο ή ιστοσελίδα.

θ) Χρήση μηχανών αναζήτησης και καταλόγων του διαδικτύου.

4. Σημείο 4 του παραρτήματος ΙΒ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ

α) Πρόσβαση σε μουσικά αρχεία ή τηλεφόρτωσή τους σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.

β) Πρόσβαση σε μουσικά μηνύματα, μουσικά αποσπάσματα, μελωδίες κινητών ή άλλους ήχους ή τηλεφόρτωσή τους.

γ) Πρόσβαση σε ταινίες (φιλμς) ή τηλεφόρτωσή τους.

δ) Τηλεφόρτωση παιχνιδιών σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.

ε) Πρόσβαση σε αυτοματοποιημένα παιχνίδια, σε απευθείας σύνδεση, που παρέχονται μόνο μέσω του διαδικτύου ή άλλων παρόμοιων ηλεκτρονικών δικτύων, και όπου οι παίκτες είναι γεωγραφικά απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον.

5. Σημείο 5 του παραρτήματος ΙΒ της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ

α) Αυτοματοποιημένη διδασκαλία από απόσταση, που παρέχεται μόνο μέσω του διαδικτύου ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου, και της οποίας η παροχή απαιτεί περιορισμένη, αν όχι μηδενική, ανθρώπινη παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών τάξεων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το διαδίκτυο ή παρόμοιο ηλεκτρονικό δίκτυο χρησιμοποιείται ως απλό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του δασκάλου και του σπουδαστή.

β) Τετράδια εργασιών που συμπληρώνουν οι μαθητές σε απευθείας σύνδεση και διορθώνονται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού

Μονάδα | Βάρη στο εμπόριο |

Χιλιόγραμμο | 12,5/1 |

Γραμμάριο | 500/250/100/50/20/10/5/2,5/2 |

Ουγγιά (1oz = 31,1035 g) | 100/10/5/1/1/2/1/4 |

Tael (1 tael = 1,193 oz) | 10/5/1 |

Tola (10 tolas = 3,75 oz) | 10 |

[1] Tael = Παραδοσιακή κινεζική μονάδα βάρους. Η καθαρότητα ράβδου tael του Χονγκ Κονγκ ανέρχεται σε 990 αλλά στην Ταϊβάν ράβδοι 5 και 10 tael μπορεί να έχουν καθαρότητα 999,9.

[2] Tola = Παραδοσιακή ινδική μονάδα βάρους χρυσού. Το περισσότερο δημοφιλές μέγεθος ράβδου είναι 10 tola με καθαρότητα 999.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης