Αποτελέσματα live αναζήτησης

28823/09.11.1995 Οδηγίες για την εφαρμογή των τελευταίων τροποποιήσεων του Ν.1892/90, που έγιναν με το άρθρο 58 του Ν.2324/95


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-1995 ]

28823/09.11.1995
Οδηγίες για την εφαρμογή των τελευταίων τροποποιήσεων του Ν.1892/90, που έγιναν με το άρθρο 58 του Ν.2324/95


Οδηγίες για την εφαρμογή των τελευταίων τροποποιήσεων του Ν.1892/90, που έγιναν με το άρθρο 58 του Ν.2324/95
28823/9.11.1995


Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες επί ορισμένων σημείων των τελευταίων τροποποιήσεων του Ν.1892/90, που κρίθηκε ότι χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

1. Οι τροποποιήσεις του Ν.1892/90 που έγιναν με το Ν.2324/95 έχουν εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του νόμου αυτού (δηλ. για τις αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβληθούν από την περίοδο 1ης Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 1995 και μετά), πλην των τροποποιήσεων εκείνων στις οποίες ρητά προσδίδεται αναδρομική εφαρμογή καθώς και εκείνων που ρητά αφορούν και σε επενδύσεις που έχουν υποβληθεί ή υπαχθεί μέχρι τη δημοσίευση του Ν.2324/95.

2. Για τη διευκόλυνση της χρήσης της παρούσας εγκυκλίου, στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μνεία τόσο της παραγράφου του άρθρου 58 του Ν.2324/95, στην οποία αφορά η διάταξη για την οποία παρέχεται η κάθε οδηγία, όσο και η διάταξη του Ν.1892/90 στην οποία γίνεται η επέμβαση. Ορισμένες οδηγίες αφορούν και σε ρυθμίσεις που είχαν γίνει με τον προηγούμενο τροποποιητικό νόμο 2234/94, και παρέχονται συμπληρωματικά λόγω σχέσης τους με τροποποιήσεις που έγιναν με το Ν.2324/95.

3. Παράγραφος 2β (περίπτωση ιη' της παραγρ. 1 του άρθρου 1 Ν.1892/90): Με την αντικατασταθείσα περίπτωση ιη' της παραγρ. 1 του άρθρου 1, για τις νέες αιτήσεις επενδύσεων στην Αλβανία που υποβάλλονται στο εξής, ως παραγωγική επένδυση θα θεωρείται πλέον και η εισφορά μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού. Με τη νέα ρύθμιση ο Ελληνας μέτοχος θα μπορεί να εισφέρει απευθείας στο κεφάλαιο της εταιρίας που δημιουργεί στην Αλβανία τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να το εμφανίζει ως "πώληση" του εξοπλισμού του από τον ίδιο προς την εταιρία που δημιουργεί εκεί. Η εισφορά του
μεταχειρισμένου εξοπλισμού πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής για να είναι δυνατή η επιχορήγησή του.
Επισημαίνεται ότι το καθοριζόμενο από την Υπηρεσία Αξιολόγησης κόστος του εισφερόμενου μεταχειρισμένου παραγωγικού εξοπλισμού, συμμετέχει στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης (ίδια συμμετοχή, επιχορήγηση, δάνειο) παρότι ουσιαστικά δεν αποτελεί "επενδυτική δαπάνη" για την εταιρία - φορέα της επένδυσης.

Τονίζεται επίσης ότι δικαιούχος της επιχορήγησης που αναλογεί στο κόστος του εισφερόμενου μεταχειρισμένου εξοπλισμού, δεν είναι ο μέτοχος που τον εισφέρει, αλλά η εταιρία που πραγματοποιεί την επένδυση. Η επιχορήγηση αυτή εισρέει στην επιχείρηση για να χρησιμοποιηθεί για τις γενικότερες λειτουργικές της ανάγκες.

4. Παράγραφος 5 (περίπτωση γ' παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.1892/90):

Με την προσθήκη που έγινε στην περίπτωση γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 1, παρακάμπτεται η αδυναμία παροχής των κινήτρων του Ν.1892/90 για εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, στις ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν τουλάχιστον για μια δεκαετία και μέσα στην τελευταία 10ετία από την υποβολή της αίτησης και προ της 31.8.1994 έχει εγκριθεί γι' αυτές επένδυση εκσυγχρονισμού τους βάσει του Ν.1892/90 ή του Ν.1262/82. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο επενδυτής πρέπει να αναλύσει στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη του το είδος και την έκταση των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονταν στην επένδυση εκσυγχρονισμού που είχε εγκριθεί προ της 31.8.94 καθώς και τα τμήματα της ξενοδοχειακής μονάδας στα οποία αφορούσαν τα εκσυγχρονιστικά αυτά επενδυτικά έργα. Οσοι επενδυτές δε, στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της
ξενοδοχειακής τους μονάδας, προτείνουν και επενδυτικά έργα που αναφέρονται σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό των τμημάτων αυτών, πρέπει να αιτιολογούν πλήρως στη μελέτη τους τη σκοπιμότητα και τους στόχους πραγματοποίησης των επενδυτικών αυτών έργων και του περαιτέρω εκσυγχρονισμού των εν λόγω τμημάτων.

Χωρίς τις παραπάνω αναλύσεις και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας δεν θα είναι δυνατόν οι δαπάνες αυτές να θεωρηθούν ως παραγωγική επένδυση από την αρμόδια υπηρεσία αξιολόγησης και Γνωμοδοτική Επιτροπή (και άρα να επιχορηγηθούν).

Με την ευκαιρία τονίζεται ότι:

α) Για να είναι δυνατή και ευχερής η εξέταση - αξιολόγηση των επενδυτικών προγραμμάτων εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των ξενοδοχειακών μονάδων πρέπει στην οικονομοτεχνική μελέτη που υποβάλλεται, τα επενδυτικά έργα του προγράμματος να κατατάσσονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτικών έργων που καθορίζονται στην 43965/30.11.94 (ΦΕΚ 922/Β/94) κοινή υπουργική απόφαση και να αναλύεται το κόστος τους κατά κατηγορία,

β) σε περίπτωση που μέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού προτείνονται επενδυτικά έργα τα οποία συνεπάγονται τροποποίηση των εγκεκριμένων από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονικών σχεδίων του ξενοδοχείου (κατόψεις, όψεις, τομές των υφισταμένων κτισμάτων) ή επενδυτικά έργα που αφορούν σε προσθήκες κτισμάτων, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου κ.λπ. (π.χ. πισίνες), πρέπει να υποβάλλονται με τον φάκελο της επένδυσης οι σχετικές εγκρίσεις των σχεδίων (τροποποιητικών ή των πρόσθετων) του ΕΟΤ,

γ) στις περιπτώσεις που σε μια εταιρία ανήκουν περισσότερες της μιας ξενοδοχειακές μονάδες, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής για κάθε μία μονάδα χωριστά, δηλ. ο εκσυγχρονισμός κάθε μιας μονάδας αποτελεί ξεχωριστή επένδυση το ύψος της οποίας μπορεί να ανέρχεται στο ποσό του 1 δισ. δρχ., σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νόμου. Σημειώνεται ότι, επειδή οι επενδύσεις της ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού των ξενοδοχειακών μονάδων της ίδιας εταιρίας (φορέα) αποτελούν επενδύσεις στην ίδια παραγωγική διαδικασία, ο φορέας αυτός μπορεί να λάβει συνολικά μέσα σε μια 5ετία το ανώτατο όριο επιχορήγησης των 3 ή 4 δισ. δρχ. του άρθρου 4 για τις επενδύσεις αυτές καθώς και για τυχόν άλλες επενδύσεις του που αφορούν στην ίδρυση νέων ξενοδοχειακών μονάδων ή στην επέκταση υφισταμένων (είτε εντός είτε εκτός Π.Ο.Τ.Α.),

δ) σε περίπτωση αναμόρφωσης κόστους, δεν είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου ύψους επένδυσης του 1 δισ. δρχ. που θεσπίζεται στο νόμο για τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων και

ε) επειδή η διάταξη που προστέθηκε ορίζει ότι οι ρυθμίσεις της εφαρμόζονται για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 31.8.1994 (αναδρομικότητα), αυτές ισχύουν τόσο για τις επενδύσεις που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 1 Νοεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου 1994, όσο και για εκείνες που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 1η Μαϊου - 15 Ιουνίου 1995.

Οσον αφορά τις επενδύσεις της πρώτης παραπάνω περιόδου (1 Νοεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου 1994), οι οποίες κατά τον Μάιο 1995 απορρίφθηκαν λόγω μη ύπαρξης κατά το χρόνο εκείνο της προστεθείσας διάταξης, οι Υπηρεσίες εφαρμογής των κινήτρων θα πρέπει να τις εξετάσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη και τις οδηγίες της παρούσας παραγράφου, για την υπαγωγή τους στο Ν.1892/90, κατά παρέκκλιση των εξεταστικών περιόδων και εφόσον κριθούν βιώσιμες να τις εγκρίνουν κατά παρέκκλιση των καθορισθέντων για το Α' εξάμηνο 1995 σχετικών κονδυλίων, ανακαλώντας ταυτόχρονα τις σχετικές απορρίψεις.

5. Παράγραφος 6 (περίπτωση θ' παρ. 1 άρθρου 2 του Ν.1892/90): Σχετικά με την εφαρμογή της ρύθμισης της περίπτωσης θ' της παραγρ. 1 του άρθρου 2, όπως αντικαταστάθηκε, επισημαίνεται ότι η διάταξη αφορά σε γεωργικά ή κτηνοτροφικά ή προϊόντα αλιείας και ιχθυοτροφίας και όχι σε προϊόντα που προήλθαν από μεταποίηση των προϊόντων αυτών (όπως π.χ. τυρί, λάδι, άλευρα κ.λπ.).

6. Παράγραφος 8 (περίπτωση ιδ' παρ. 1 άρθρου 2 Ν.1892/90):

Με την αντικατάσταση της περίπτωσης ιδ' της παραγρ. 1 του άρθρου 2, προστέθηκαν ως υπαγόμενες επιχειρήσεις τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, τα κέντρα τουρισμού υγείας και τα χιονοδρομικά κέντρα σε αντικατάσταση των κέντρων χειμερινού τουρισμού (που δεν αποτελούν πλέον υπαγόμενη επιχείρηση). Ετσι θα μπορούν να υποβάλλονται πλέον αιτήσεις υπαγωγής είτε αυτοτελώς από τις επιχειρήσεις αυτές είτε και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας τους και επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. Η παρεχόμενη για τις επενδύσεις αυτές επιχορήγηση είναι 25% για την περιοχή Α και 35% για όλες τις
λοιπές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Θράκης (περίπτωση α' παραγρ. 8 άρθρου 9).

Οπως ορίζει η σχετική διάταξη, οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και για τις επενδύσεις που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 1 Μαϊου - 15 Ιουνίου 1995. Σύμφωνα δε με την περίπτωση θ' της παραγρ. 1 του άρθρου 1, η εξέταση των επενδύσεων των κατηγοριών αυτών, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ η οποία παρέχεται κατά περίπτωση με βάση τις προδιαγραφές που θα οριστούν με κοινή
απόφαση των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Τουρισμού.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί η απόφαση αυτή. Για τον λόγο αυτό, οι υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου θα πρέπει να αναμείνουν την έκδοσή της προκειμένου να προχωρήσουν στην εξέταση των επενδύσεων των τριών αυτών κατηγοριών που τυχόν έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που η απόφαση αυτή δεν εκδοθεί μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, οι Υπηρεσίες δεν θα μπορέσουν να εξετάσουν τις τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις. Οι αιτήσεις αυτές, θα εξετασθούν αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης και την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του ΕΟΤ, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί διαδικασιών εξέτασης, η τυχόν δε έγκρισή τους θα γίνει καθ' υπέρβαση των κονδυλίων που έχουν ορισθεί για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο.

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την έκδοση της κοινής απόφασης καθορισμού των προδιαγραφών, οι Υπηρεσίες θα πρέπει να ζητήσουν από τους επενδυτές α) να προσαρμόσουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα στις προδιαγραφές αυτές και β) να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η εξέταση των υποβληθεισών αυτών αιτήσεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων αυτών των κατηγοριών που θα υποβάλλονται στο εξής, η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί μέχρι την υποβολή της αίτησης και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο φάκελο.

7. Παράγραφος 10 και 12α και β (παρ. 3 του άρθρου 3 και παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1892/90):

α) Οι προστεθείσες στην παραγρ. 3 του άρθρου 3 και στην παραγρ. 1 του άρθρου 5 ρυθμίσεις για τις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές εφαρμόζονται και για τις επενδύσεις που υπήχθησαν στο Ν.1892/90 κατά τον Μάϊο 1995. Ως εκ τούτου, αμέσως μετά την έκδοση της κοινής απόφασης καθορισμού των φθινουσών βιομηχανικών περιοχών, οι Υπηρεσίες και φορείς εφαρμογής των κινήτρων θα πρέπει να τροποποιήσουν οίκοθεν τις εγκριτικές αποφάσεις των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως φθίνουσες αυξάνοντας ανάλογα την παρεχόμενη επιχορήγηση και προσδιορίζοντας την ίδια συμμετοχή στο ποσοστό 30% του κόστους της επένδυσης. Στην περίπτωση που με τα νέα ποσοστά (και ποσά) ιδίας συμμετοχής και επιχορήγησης, προκύπτει αυξημένο επενδυτικό δάνειο, η ίδια συμμετοχή θα προσδιοριστεί σε τέτοιο ποσοστό ώστε αυτό να μην αυξάνεται και τούτο διότι η βιωσιμότητα των συγκεκριμένων επενδύσεων κρίθηκε με δεδομένο το συγκεκριμένο ύψος δανείου.
Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που από την εφαρμογή των νέων ποσοστών ιδίας συμμετοχής και επιχορήγησης, προκύπτει μικρότερο από το εγκριθέν ύψος δανείου, το δάνειο θα καθορισθεί στο μικρότερο αυτό ύψος.

β) Οι ρυθμίσεις για τις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές, όπως ρητά ορίζεται στις σχετικές διατάξεις, αφορούν σε επενδύσεις μέχρι 5 δισ. δρχ. Κατά συνέπεια, στα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα (5-25 δισ. δρχ.) για το πέραν των 5 δισ. δρχ. τμήμα τους, δεν έχουν εφαρμογή τα ποσοστά επιχορήγησης και ιδίας συμμετοχής των φθινουσών περιοχών, αλλά εκείνα που καθορίζονται στην περίπτωση ε' της παραγρ. 1 του άρθρου 7 και στην παραγρ. 1 του άρθρου 5. Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι σε περίπτωση που για κάποια συγκεκριμένη φθίνουσα περιοχή καθοριστεί ποσοστό επιχορήγησης μικρότερο του 30% (δηλ. του ποσοστού που παρέχεται για τις
άνω των 5 δισ. δρχ. μεταποιητικές επενδύσεις βάσει της περίπτωσης ε' της παραγρ. 1 του άρθρου 7), το μέχρι 5 δισ. δρχ. τμήμα του επενδυτικού προγράμματος δεν θα λάβει το μικρότερο αυτό ποσοστό επιχορήγησης, αλλά 30% (όπως και το πέραν των 5 δισ. δρχ. τμήμα της), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ε' της παραγρ. 1 του άρθρου 7. Επίσης, επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές οι οποίες, βάσει των λοιπών διατάξεων του νόμου, δικαιούνται πρόσθετων μονάδων επιχορήγησης (π.χ. μετεγκατάσταση, συγχώνευση επιχειρήσεων, ειδικές ζώνες της Δ περιοχής και της Θράκης κ.λπ.) είναι αυτονόητο ότι για το μέχρι 5 δισ. δρχ. τμήμα τους, οι μονάδες αυτές επιχορήγησης προστίθενται στο ποσοστό επιχορήγησης που καθορίζεται για τη συγκεκριμένη φθίνουσα περιοχή.

Επίσης, στις κατηγορίες επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη φθίνουσα περιοχή και για τις οποίες, από τις λοιπές διατάξεις του νόμου, προκύπτει εξ αρχής η ενίσχυσή τους με μεγαλύτερο ποσοστό επιχορήγησης από εκείνο που καθορίζεται για τη φθίνουσα αυτή περιοχή (δηλ. χωρίς τον συνυπολογισμό των τυχόν πρόσθετων μονάδων επιχορήγησης που αναλύεται στο προηγούμενο εδάφιο, π.χ. ειδικές επενδύσεις κ.λπ.) παρέχεται, για το μέχρι 5 δισ. δρχ. τμήμα τους, το μεγαλύτερο αυτό ποσοστό επιχορήγησης.

Παράδειγμα: Μέσα στην περιοχή Γ ορίζεται φθίνουσα περιοχή με ποσοστό παρεχόμενης επιχορήγησης 35%. Στη φθίνουσα αυτή περιοχή, πραγματοποιείται επένδυση, που εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και αγορά εξοπλισμού εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. Το τμήμα αυτό της επένδυσης θα επιχορηγηθεί με ποσοστό 40% (άρθρο 9 παραγρ. 1δ), το δε υπόλοιπο τμήμα θα επιχορηγηθεί με το 35% που έχει καθορισθεί για τη φθίνουσα αυτή περιοχή. Εννοείται ότι και σε αυτή την περίπτωση, εάν προκύπτουν πρόσθετες μονάδες επιχορήγησης (π.χ. λόγω μετεγκατάστασης, συγχώνευσης επιχειρήσεων, αυξημένης ιδίας συμμετοχής κ.λπ.), οι μονάδες αυτές θα προστεθούν τόσο στο τμήμα της επένδυσης που επιχορηγείται με 40% όσο και στο τμήμα που επιχορηγείται με το ποσοστό της φθίνουσας περιοχής (35% στο παράδειγμά μας).

γ) Οι ρυθμίσεις για τις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές δεν έχουν εφαρμογή για τις επενδύσεις άνω των 25 δισ. δρχ. για τις οποίες εφαρμόζεται αποκλειστικά η παράγραφος 3 του άρθρου 4 (βλ. και περίπτωση δ' της παραγράφου 23 της παρούσας).

δ) Τέλος, τονίζεται ότι οι νέες αυτές ρυθμίσεις για τις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές, δεν σχετίζονται με τα άρθρα 23α και 23β του Ν.1892/90 για τα επιχειρηματικά σχέδια και τις ειδικές κατηγορίες επενδύσεων αντίστοιχα, που εφαρμόζονται από τη Γ.Γ.Β., δεδομένου ότι τα θεσπισθέντα με αυτά κίνητρα αποτελούν ιδιαίτερο καθεστώς κινήτρων, ρυθμιζόμενο αυτοτελώς από τα εν λόγω άρθρα.

8. Παράγραφος 11α (πρώτο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 4 Ν.1892/90):

8.1. Με την προσθήκη που έγινε στο πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 4, ορίστηκε νέο ανώτατο όριο παρεχόμενης επιχορήγησης για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Θράκη, τα 4 δισ. δρχ. αντί των 3 δισ. δρχ. που ισχύει για τις επενδύσεις της υπόλοιπης επικράτειας. Επειδή στην προσθήκη δεν προσδίδεται αναδρομική ισχύς, αυτή δεν έχει εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής στο Ν.1892/90 που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο από 1 Μαϊου μέχρι 15 Ιουνίου 1995 (η εφαρμογή της θα αρχίσει για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1 Νοεμβρίου 1995 και μετά), για τις οποίες το ανώτατο όριο επιχορήγησης που θα μπορεί να
εγκριθεί θα είναι τα 3 δισ. δρχ. Τονίζεται, στο σημείο αυτό ότι οι επιχειρήσεις που τυχόν "εξαντλούν" το όριο των 3 δισ. δρχ. με έγκριση ή εγκρίσεις του Μαϊου 1995 και του Νοεμβρίου 1995, μπορούν μέσα στην 5ετία, να καλύψουν το υπολειπόμενο, μέχρι τη συμπλήρωση του νέου ορίου των 4 δισ. δρχ. ποσόν επιχορήγησης του 1 δισ. δρχ. υποβάλλοντας νέα επενδυτικά προγράμματα στην ίδια παραγωγική διαδικασία σε επόμενες εξεταστικές περιόδους.

8.2. Επ' ευκαιρία, σε ό,τι αφορά το ανώτατο όριο της παρεχόμενης επιχορήγησης των 3 ή των 4 δισ. δρχ. για τη Θράκη (παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.1892/90, όπως διαμορφώθηκαν με το Ν.2234/94 και τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν.2324/95), τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση το όριο αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Κατά συνέπεια, για τις επιχειρήσεις που έχει εγκριθεί επιχορήγηση
συνολικού ύψους 3 ή 4 δισ. δρχ. κατά περίπτωση, για επενδύσεις στην ίδια παραγωγική διαδικασία, δεν είναι δυνατή η έγκριση πρόσθετης επιχορήγησης μέσω ενδεχόμενης αναμόρφωσης κόστους των επενδύσεων αυτών και τούτο διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε παροχή επιχορήγησης μεγαλύτερης από το θεσπισθέν ανώτατο όριο των 3 ή 4 δισ. δρχ. Η αναμόρφωση κόστους στις περιπτώσεις των επενδύσεων αυτών που έχουν εξαντλήσει το όριο επιχορήγησης, μπορεί να γίνεται μόνο για τους σκοπούς καθορισμού του αυξημένου ύψους του επιδοτούμενου δανείου.

Επισημαίνεται επ' ευκαιρία, ότι για τις επενδύσεις που υπάγονται στο νόμο από τον Μάϊο 1995 και μετά, δεν είναι δυνατή αναμόρφωση του κόστους τους πέραν των 5 δισ. δρχ. ή των 25 δισ. δρχ. προκειμένου για τις μεταποιητικές επενδύσεις.

Τονίζεται επίσης ότι για τον προσδιορισμό των 3 ή 4 δισ. δρχ. συνυπολογίζονται και οι παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία 5ετία μέσα στα πλαίσια των άρθρων 23α και 23β.

9. Παράγραφος 14α και β (δεύτερο εδάφιο περίπτωσης α' παρ. 3 άρθρου 5 του Ν.1892/90):

9.1. Με την προσθήκη της νέας διάταξης αποδεσμεύονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης πωλήσεων προϊόντων προς πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οι αλιευτικές επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) και οι αγελαδοτροφικές επιχειρήσεις κρεατοπαραγωγής που πραγματοποιούν επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης.
Κατά συνέπεια, στις αποφάσεις υπαγωγής τέτοιων επενδύσεων, δεν πρέπει να τίθεται ο σχετικός όρος. Επειδή δε η ρύθμιση καταλαμβάνει, λόγω αναδρομικότητας και τις επενδύσεις που υπήχθησαν στο Ν.1892/90 κατά τον Μάϊο 1995, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί οι αποφάσεις υπαγωγής, θα πρέπει οι Υπηρεσίες και φορείς εφαρμογής των κινήτρων οίκοθεν να τις τροποποιήσουν απαλείφοντας τον συγκεκριμένο όρο.

9.2. Αναφορικά με τις ρυθμίσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.1892/90, όπως αυτή διαμορφώθηκε με το Ν.2234/1994, που αφορούν στην καταβολή των ενδιάμεσων δόσεων επιχορήγησης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, διευκρινίζονται τα εξής:

Από την έναρξη ισχύος του Ν.1890/1990 και μέχρι την αντικατάσταση της παραγρ. 3 του άρθρου 5 από το Ν.2234/94, ο νόμος δεν προέβλεπε και τη φάση πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και έκδοσης της σχετικής απόφασης για την καταβολή του τελευταίου τμήματος της επιχορήγησης. Ετσι, ως "τελευταία δόση" επιχορήγησης που προέβλεπε ότι δεν μπορεί να δοθεί με εγγυητική επιστολή, εννοούσε τη δόση που καταβαλλόταν μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έκδοση της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης.
Μετά την αντικατάσταση της παραγρ. 3 του άρθρου 5 από το Ν.2234/94 και τη θέσπιση της φάσης πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στα πρώτα εδάφια της ιδίας παραγράφου, η προτελευταία δόση της επιχορήγησης (δηλ. το 20% ή 40% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης κατά περίπτωση) καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έκδοση της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσής της, το δε τελευταίο τμήμα της (20%) καταβάλλεται μετά και την πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της.
Είναι αυτονόητο ότι οι δύο αυτές δόσεις επιχορήγησης δεν είναι δυνατόν να καταβληθούν χωρίς προηγουμένως να έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου οι αντίστοιχες φάσεις (ολοκλήρωση - έναρξη παραγωγικής λειτουργίας) όπως ορίζεται ρητά στην ίδια διάταξη, και επομένως η καταβολή τους δεν μπορεί να γίνει απλώς με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής. Ετσι, γίνεται δεκτό ότι
η ατελής κατά την επανάληψη της διάταξης έκφραση του νόμου "εκτός από την πρώτη και τελευταία δόση...", ως "τελευταία" δόση εννοεί τόσο τη δόση επιχορήγησης που καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης όσο και εκείνη που καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της.

10. Παράγραφος 15 (πρώτο εδάφιο περίπτωσης α' παραγράφου 5 άρθρου 5 Ν.1892/90) και παράγραφος 16 (περίπτωση γ' παρ. 5 άρθρου 5 Ν.1892/90).

Με την αναμόρφωση που έγινε στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγρ. 5 του άρθρου 5 καθώς και με την προσθήκη στην περίπτωση γ' της ιδίας παραγράφου, διευκρινίζεται ρητά ότι δεν συνυπολογίζονται στην επιχορηγούμενη επένδυση ούτε στην ίδια συμμετοχή, επενδυτικά έργα που συμπεριλαμβάνονται στην επένδυση και πραγματοποιήθηκαν πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν εξοφληθεί ή όχι μέχρι την υποβολή της αίτησης.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι τα επενδυτικά έργα και οι δαπάνες της επένδυσης που σύμφωνα με το νόμο δεν αποτελούν έναρξη, συμπεριλαμβάνονται στην επιχορηγούμενη επένδυση, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν εξοφληθεί ή όχι πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ και επομένως έχει εφαρμογή για τις αιτήσεις επενδύσεων που θα υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου. Κατά συνέπεια, για τις επενδύσεις αυτές δεν θα έχει εφαρμογή η 231/90 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. βάσει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συνυπολογισμού σε επιχορηγούμενη επένδυση και έργων που είχαν πραγματοποιηθεί πριν την αίτηση, αλλά εξοφλούνται μετά από αυτήν (διακανονισμός). Η γνωμοδότηση αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται μόνο για τις μέχρι τώρα υπαγωγές καθώς και για εκείνες που θα γίνουν κατά τον Νοέμβριο 1995.
Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών στην αποτελεσματική εφαρμογή της διάταξης, θα πρέπει τα Οργανα Ελέγχου του νόμου να αναγράφουν στις εκθέσεις τους τον αριθμό και την ημερομηνία του πρώτου παραστατικού που εκδόθηκε για την πραγματοποίηση της επιχορηγούμενης επένδυσης καθώς και την ημερομηνία - αριθμό της αντίστοιχης λογιστικής εγγραφής στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Επίσης πρέπει στις εκθέσεις τους να αναγράφουν ρητά τα επενδυτικά έργα και τις δαπάνες που δεν αποτελούν έναρξη καθώς και την ημερομηνία - αριθμό των αντίστοιχων παραστατικών και λογιστικών εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης.

11. Παράγραφος 15 (δεύτερο εδάφιο περίπτωσης α' παραγράφου 5 άρθρου 5 Ν.1892/90):

Για την ορθή εφαρμογή της ρύθμισης που προστέθηκε στην περίπτωση α' της παραγρ. 5 του άρθρου 5, θα πρέπει οι Υπηρεσίες και φορείς εφαρμογής του Νόμου να αναγράφουν στις εγκριτικές αποφάσεις αυτών των κατηγοριών επενδύσεων (επενδύσεις που σχετίζονται με την αποκατάσταση δραστηριοτήτων μονάδων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, πλημμύρες ή άλλα φυσικά φαινόμενα) την ακριβή ημερομηνία πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, ώστε αυτή η ημερομηνία να θεωρείται έναρξη της επένδυσης και από αυτήν τα πραγματοποιηθέντα επενδυτικά έργα να συνυπολογίζονται στην επιχορηγούμενη επένδυση. Με τον τρόπο αυτό θα
είναι ευχερής κατά το στάδιο υλοποίησης ο έλεγχος πραγματοποίησης της επένδυσης από τα όργανα ελέγχου. Εννοείται ότι η ημερομηνία αυτή θα είναι μεταγενέστερη του χρόνου της πυρκαγιάς, πλημμύρας κ.λπ. που προκάλεσε τη ζημιά. Είναι
αυτονόητο ότι και για τις επενδύσεις αυτής της κατηγορίας έχουν εφαρμογή οι οδηγίες που παρέχονται στο τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου της παρούσας εγκυκλίου.
Επ' ευκαιρία παρέχονται και ορισμένες οδηγίες γενικότερου χαρακτήρα για την εξέταση και υπαγωγή επενδύσεων που σχετίζονται με αποκατάσταση δραστηριοτήτων μονάδων που έχουν πληγεί από πυρκαγιά, πλημμύρες ή άλλα φυσικά φαινόμενα:

Οι περισσότερες παραγωγικές μονάδες είναι ασφαλισμένες και σε περίπτωση καταστροφής τους (μερικής ή ολικής) πιθανόν να εισπράξουν σε κάποια χρονική στιγμή την αποζημίωση που προκύπτει από την ασφάλεια. Η αποζημίωση αυτή, ως "παρεπόμενο έσοδο" θα προστεθεί στα λοιπά έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία εισπράττεται και άρα θα αυξήσει τα κέρδη (ή θα μειώσει το ύψος των ζημιών) της χρήσης αυτής. Στην περίπτωση δε που στη συγκεκριμένη χρήση προκύπτουν κέρδη, αυτά θα είναι αυξημένα κατά το ποσόν (ή τμήμα) της αποζημίωσης (ή θα προκύπτουν εν μέρει ή εν όλων από το ποσό της αποζημίωσης). Για να αποφευχθεί λοιπόν ο
κίνδυνος σ' αυτές τις περιπτώσεις το ποσόν (ή τμήμα) της αποζημίωσης να καταλήξει σε διανομή του στους μετόχους της εταιρίας, και προκειμένου, να εξασφαλισθεί ότι η εισπραττόμενη αποζημίωση θα χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για κάλυψη επενδυτικών δαπανών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της μονάδας και γενικότερα για την εξυγίανση της επιχείρησης
(δηλ. την περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητάς της) θα πρέπει, σ' όλες τις αποφάσεις υπαγωγής τέτοιων επενδύσεων να τίθεται ρητός όρος βάσει του οποίου, σε περίπτωση που η χρήση στην οποία εισπράττεται το ποσόν της αποζημίωσης θα είναι κερδοφόρα, το ποσόν αυτό της αποζημίωσης θα παραμείνει στην επιχείρηση ως μη διανεμόμενα κέρδη (ως έκτακτα αποθεματικά) και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και μέχρι τη λήξη της 10ετίας που ακολουθεί τη δημοσίευηση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που τα καθαρά κέρδη της συγκεκριμένης χρήσης είναι μικρότερα του ποσού της εισπραττόμενης αποζημίωσης, το ως άνω έκτακτο αποθεματικό που πρέπει να σχηματισθεί θα είναι ίσο με το μικρότερο αυτό ποσό.

Επίσης είναι αυτονόητο ότι το έκτακτο αυτό αποθεματικό θα είναι μειωμένο κατά το ποσόν του τακτικού αποθεματικού που τυχόν πρέπει βάσει της κείμενης νομοθεσίας να σχηματιστεί.

12. Παράγραφος 17 (τελευταίο εδάφιο παρ. 2 άρθρου 6 Ν.1892/90):

Οδηγίες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης για τις επενδύσεις που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 1 Μαϊου - 15 Ιουνίου 1995, έχουν ήδη δοθεί με την 25552/14.7.95 εγκύκλιο. Για την εφαρμογή της διάταξης στις επενδύσεις που θα υποβληθούν στο μέλλον, δεν απαιτούνται περαιτέρω οδηγίες. Ειδικά όμως για την εφαρμογή του δεύτερου σκέλους της ρύθμισης (οικονομοτεχνική μελέτη με σοβαρές ελλείψεις), επισημαίνεται ότι ο έλεγχος - εξέταση των φακέλων και η εισαγωγή αυτών των θεμάτων στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή προς γνωμοδότηση για τη σοβαρότητα των ελλείψεων και την θέση στο αρχείο των αντίστοιχων αιτήσεων ή μη,
θα πρέπει να γίνεται σε χρόνο αρκετά προγενέστερο εκείνου της έναρξης εξέτασης από την Επιτροπή της βιωσιμότητας κ.λπ. των επενδύσεων της συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου. Ετσι, στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει ότι οι ελλείψεις της μελέτης δεν είναι σοβαρές (και επομένως η αίτηση δεν θα τεθεί στο αρχείο), να υπάρχει επαρκής χρόνος για την πλήρη αξιολόγηση των επενδύσεων
αυτών ώστε η υπόλοιπη διαδικασία εξέτασης και έγκρισής τους να γίνει μαζί με τις λοιπές αιτήσεις της εξεταστικής περιόδου.

13. Παράγραφος 18 (περίπτωση α' παρ. 6 άρθρου 6 Ν.1892/90):

Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων που προστέθηκαν στην περίπτωση α' της παραγρ. 6 του άρθρου 6, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που κατά την ίδια περίοδο προγραμματίζουν για υπαγωγή συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επενδυτικά έργα που αφορούν σε περισσότερες της μιας παραγωγικές διαδικασίες της ίδιας παραγωγικής μονάδας (εργοστασίου), θα πρέπει το συνολικό αυτό πρόγραμμα να υποβάλλεται ως μια αίτηση υπαγωγής. Αρμόδια για την υποβολή και εξέταση της αίτησης αυτής Υπηρεσία, είναι εκείνη που προβλέπεται από το νόμο βάσει του είδους και του συνολικού ύψους του προγράμματος. Τονίζεται ότι το ανώτατο όριο παρεχόμενης επιχορήγησης των 3 ή 4 δισ. δρχ. κατά περίπτωση, υπολογίζεται, κατ' εφαρμογή των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4, χωριστά για τα επενδυτικά έργα κάθε μιας παραγωγικής διαδικασίας.

β. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, απαγορεύεται η υποβολή σε διαφορετικές Υπηρεσίες μέσα στην ίδια εξεταστική περίοδο, περισσότερων της μιας αιτήσεων που αφορούν είτε γενικώς στην ίδια παραγωγική μονάδα (εργοστάσιο), είτε σε επενδυτικά σχέδια κατά βάση ίδια με πιθανές διαφοροποιήσεις στο κόστος ή στα επιμέρους επενδυτικά έργα.
Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι στόχος της διάταξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα "επενδυτικά σχέδια κατά βάση ίδια) είναι μόνο, όπως προκύπτει ρητά και από την εισηγητική έκθεση του νόμου, να αποκλείσει τις περιπτώσεις εκείνες επενδυτών οι οποίοι προκειμένου να διασφαλίσουν περισσότερες ευκαιρίες έγκρισης της επένδυσής τους, υποβάλλουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα σε περισσότερες της μιας Υπηρεσίες διαφοροποιώντας το ενδεχομένως ως προς το κόστος ή τα επιμέρους επενδυτικά έργα. Π.χ. Επένδυση του μεταποιητικού τομέα υποβάλλεται από τον ίδιο φορέα στον ΕΟΜΜΕΧ με κόστος επένδυσης 115 εκατ. δρχ. (αρμοδιότητα του ΕΟΜΜΕΧ μέχρι 120 εκατ. δρχ.) και η ίδια επένδυση με ελαφρά διαφοροποιημένο κόστος, π.χ. 125 εκατ. δρχ. υποβάλλεται στην αρμόδια λόγω εγκατάστασης της επένδυσης ΔΙ.Π.Α. Το ίδιο επίσης με επένδυση του Α'γενή τομέα η οποία με κόστος 495 εκατ.
δρχ. υποβάλλεται στην Α.Τ.Ε. και η ίδια επένδυση με διαφοροποημένο στα 510 εκατ. δρχ. κόστος, υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΕΘΟ. Διευκρινίζεται επομένως ότι η διάταξη δεν αποκλείει τη δυνατότητα υποβολής από τον ίδιο φορέα δύο ή περισσοτέρων αιτήσεων ακόμη και για όμοια επενδυτικά σχέδια εφόσον αυτά προγραμματίζονται ταυτόχρονα να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά σημεία της επικράτειας π.χ. η επιχείρηση Α' υποβάλλει δύο αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων εκσυγχρονισμού για τις δύο μονάδες της υπαγωγής τοματοπολτού εκ των οποίων η μία βρίσκεται στην Καλαμάτα και η άλλη στην Καρδίτσα ή υποβάλλει δύο αιτήσεις για ταυτόχρονη ίδρυση δύο διαφορετικών μονάδων παραγωγής τοματοπολτού, μία στην Καλαμάτα και μία στην Καρδίτσα.
Στις περιπτώσεις αυτές ο επενδυτής υποχρεούνται μαζί με την υποβολή της κάθε μιας από τις αιτήσεις υπαγωγής να συνυποβάλει και πλήρες αντίγραφο του φακέλλου της αίτησης ή των αιτήσεων που υποβάλλει ταυτόχρονα σε άλλη ή άλλες Υπηρεσίες.

Τούτο είναι αναγκαίο για να είναι δυνατή η συνολική και "σφαιρική" αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης (εταιρίας) από κάθε μία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που εξετάζουν το κάθε πρόγραμμα (συνολικές εκτιμήσεις οικονομικών αποτελεσμάτων της, συνολικές χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από δάνεια κ.λπ., συνολικές δυνατότητες των μετόχων για κάλυψη των ιδίων συμμετοχών στα
προγράμματα αυτά κ.λπ.). Σε περίπτωση μη συνυποβολής του ή των φακέλων που υποβάλλονται ταυτόχρονα σε άλλες Υπηρεσίες, αυτό ουσιαστικά αποτελεί αποσιώπηση ουσιωδών στοιχείων η γνώση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης κ.λπ. και σύμφωνα με τον σχετικό πάγιο όρο που τίθεται στις αποφάσεις υπαγωγής αυτό θα οδηγήσει (εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων) σε ανάκληση όλων των αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης.

Μέσα σ' αυτό τα πλαίσια και για την πιο αποτελεσματική και ουσιαστική αξιολόγηση της βιωσιμότητας συνολικά της επιχείρησης, οι Υπηρεσίες στις οποίες έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα επενδυτικά προγράμματα του ιδίου φορέα, θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος να αποστέλλουν άμεσα στην άλλη ή στις άλλες Υπηρεσίες που έχουν υποβληθεί τα λοιπά προγράμματα, την τελική τους αξιολόγηση, ώστε να λαμβάνονται εκατέρωθεν υπόψη οι τελικές αυτές εκτιμήσεις της βιωσιμότητας στη συνολική αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

γ. Σύμφωνα επίσης με τη διάταξη, απαγορεύεται η υποβολή αίτησης για υπαγωγή επενδυτικού προγράμματος το οποίο στο σύνολό του ή κατά ένα τμήμα του έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου. Η απαγόρευση δηλ. αυτή ισχύει και σε περίπτωση που η επένδυση ή τμήμα της εμπεριέχεται σε Business Plan το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 23α ή σε πρόγραμμα που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 23β, από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υ.Β.Ε.Τ.

Είναι αυτονόητο ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αν πριν από την υποβολή της έχει γίνει ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του εγκριθέντος προγράμματος ή εάν, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης συνυποβάλλεται και ανέκκλητη αίτηση του φορέα στην υπηρεσία που ενέκρινε το πρόγραμμα, για ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του εγκριθέντος προγράμματος.

δ. Απαγορεύεται τέλος να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής επένδυσης που στο σύνολό της ή κατά ένα τμήμα της εμπεριέχεται σε Business Plan που έχει (απλώς) υποβληθεί για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 23α ή που εμπεριέχεται σε πρόγραμμα που έχει υποβληθεί για υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 23β, στη Γ.Γ.Β., ή και αντιστρόφως. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχει προηγηθεί με ανέκκληση αίτηση του φορέα απόσυρση της προηγούμενης αίτησης που έχει υποβληθεί στο ΥΒΕΤ ή στο ΥΠΕΘΟ (και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς τους) ανάλογα.

ε. Για την ορθή εφαρμογή όλων των περιορισμών και απαγορεύεσεων που θέτει η νέα διάταξη, θα πρέπει στο εξής οι επενδυτές πέραν των όσων καθορίζονται και απαιτούνται από τις προηγούμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, να υποβάλουν, μαζί με την αίτηση υπαγωγής τους, δηλώσεις του Ν.1599/86 με τις οποίες θα δηλώνουν:

- ότι κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο δεν έχουν υποβάλει παράλληλα σε άλλη Υπηρεσία ή φορέα αίτηση για υπαγωγή επενδυτικού τους προγράμματος είτε κατά βάση ίδιου με ή χωρίς κάποιες διαφοροποιήσεις στο κόστος ή στα επιμέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα, είτε προγράμματος που αφορά γενικώς στην ίδια παραγωγική μονάδα (εργοστάσιο). Αυτή η δήλωση δεν υποβάλλεται σε περιπτώσεις αιτήσεων υπαγωγής Business Plan ή ειδικών επενδύσεων του άρθρου 23β, στη Γ.Γ.Β.,

- ότι το υποβαλλόμενο πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνεται στο σύνολό του ή κατά ένα τμήμα του σε πρόγραμμα που έχει εγκριθεί ή απλώς υποβληθεί για έγκριση πριν την υποβολή της παρούσας αίτησης είτε στη Γ.Γ.Β. (άρθρα 23α και 23β) είτε στο ΥΠΕΘΟ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς του. Σημείωση: Η δήλωση αυτή θα υποβάλλεται αντίστοιχα και με κάθε αίτηση υπαγωγής Business Plan ή ειδικής επένδυσης του άρθρου 23β, στη Γ.Γ.Β.

- Τα προγράμματα (επενδύσεις που υποβάλλονται στο ΥΠΕΘΟ, ΔΙΠΑ, ΑΤΕ και ΕΟΜΜΕΧ, είτε προγράμματα των άρθρων 23α και 23β) που έχουν υπαχθεί ξεχωριστά στις διατάξεις του Νόμου μέσα σε μια 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης και πάντως μετά την 1 Μαϊου 1995 (πρώτη περίοδος εγκρίσεων επενδύσεων στο Ν.1892/90, βάσει των τροποποιήσεων του Ν.2234/94). Θα καταγράφονται στη δήλωση τόσο τα προγράμματα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης όσο και εκείνα που έχουν ολοκληρωθεί. Θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης υπαγωγής, των τυχόν τροποποιήσεών της καθώς και της απόφασης οριστικοποίησης -
ολοκλήρωσης - έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, εφόσον αυτές έχουν εκδοθεί. Για καθένα από αυτά θα γίνεται συνοπτική αλλά ακριβής περιγραφή: της παραγωγικής μονάδας στην οποία αναφέρονται, της παραγωγικής διαδικασίας στην οποία αφορούν και στα επενδυτικά έργα τα οποία περιλαμβάνουν. Επίσης θα υποβάλλονται συνημμένα, και αντίγραφα όλων των μνημονευομένων αποφάσεων.

στ. Για την αλληλοενημέρωση των Υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου μέσα στα πλαίσια της νέας διάταξης της περίπτωσης α' της παραγρ. 6 του άρθρου 6 και των περιορισμών που αυτή θέτει, και με σκοπό την πληρέστερη διασταύρωση των στοιχείων, θα πρέπει οι Υπηρεσίες και Φορείς εφαρμογής του νόμου (κεντρ. Υπηρεσία, ΔΙ.Π.Α., Α.Τ.Ε., ΕΟΜΜΕΧ και Γ.Γ.Β.), αμέσως μετά τη λήξη της εκάστοτε
περιόδου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής, να αποστέλλουν στις λοιπές Υπηρεσίες και φορείς κατάλογο των υποβληθεισών αιτήσεων στον οποίο να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

- ακριβής επωνυμία επιχείρησης ή τα ονόματα των αιτούντων σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή υπό σύσταση εταιρίας,

- τόπος εγκατάστασης της μονάδας,

- γενική αλλά ακριβής περιγραφή του προγράμματος, και παραγωγική διαδικασία στην οποία αυτό αφορά,

- κόστος του προγράμματος και συνοπτική αλλά ακριβής καταγραφή των επενδυτικών έργων του.

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων αυτών, η κάθε Υπηρεσία ή Φορέας θα προχωρεί στη διασταύρωση αυτών σε σχέση με τις υποβληθείσες σε αυτήν αιτήσεις και μετά τις τυχόν απαιτούμενες διευκρινίσεις και περαιτέρω συνεννοήσεις με τυχόν εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, θα προβαίνει στην εφαρμογή της διάταξης σχετικά με την εξέταση ή μη των αιτήσεων αυτών. Η ίδια αλληλοενημέρωση μεταξύ των Υπηρεσιών και Φορέων θα πρέπει να γίνεται και αμέσως μετά τη λήξη των διαδικασιών εξέτασης - υπαγωγής κάθε περιόδου όσον αφορά τα εγκρινόμενα κάθε φορά προγράμματα, ώστε κατά τις επόμενες περιόδους υποβολής αιτήσεων, να είναι ευχερής ο έλεγχος των υποβαλλομένων αιτήσεων.

Μετά την ON-LINE σύνδεση όλων των Υπηρεσιών και φορέων εφαρμογής των κινήτρων με το μηχανογραφικό σύστημα HELLASPACK και την πλήρη εφαρμογή του, η παραπάνω αλληλοενημέρωση και διασταύρωση των στοιχείων θα γίνεται μέσω του συστήματος αυτού. Σε περίπτωση που από την πρώτη αυτή διασταύρωση των στοιχείων θα διαπιστώνεται ότι η ίδια επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής και σε άλλη Υπηρεσία ή ότι πρόγραμμά της έχει εγκριθεί στο παρελθόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα ζητούνται τα πρόσθετα απαιτούμενα στοιχεία ώστε να είναι σε θέση η Υπηρεσία να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

14. Παράγραφος 19 (παρ. 7 άρθρου 6 Ν.1892/90):

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση και την προβλεπόμενη σ' αυτή υπουργική απόφαση που πρόκειται άμεσα να εκδοθεί, οι επενδύσεις που αφορούν σε κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισμού υγείας και χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Αλβανία, θα υποβάλλονται εξετάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΘΟ, ανεξαρτήτως ύψους.

15. Παράγραφος 20 (πρώτο εδάφιο παρ. 11 άρθρου 6 του Ν.1892/90):

Η νέα ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 11 του άρθρου 6, δεν έχει αναδρομική ισχύ και επομένως εφαρμόζεται για τις επενδύσεις που θα υποβληθούν από την 1η Νοεμβρίου 1995 και μετά. Κατά συνέπεια, για τις επενδύσεις που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.1892/90 καθώς και για εκείνες που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 1 Μαϊου - 15 Ιουνίου 1995 και θα υπαχθούν τον Νοέμβριο 1995, συνεχίζουν να εφαρμόζονται η αντικατασταθείσα διάταξη και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες.

16. Παράγραφοι 21 και 22 (τρίτο εδάφιο περιπτώσεων α' και β' παρ. 1 άρθρου 7 Ν.1892/90):

Λόγω της αναδρομικότητας των ρυθμίσεων των δύο αυτών παραγράφων, οι Υπηρεσίες που τον Μάϊο 1995 εξέδωσαν αποφάσεις υπαγωγής επενδύσεων που πραγματοποιούνται στη νήσο Σαμοθράκη, πρέπει να προχωρήσουν στην οίκοθεν τροποποίηση των
αποφάσεων αυτών ως προς το ποσοστό επιχορήγησης προκειμένου αυτό να διορθωθεί εξισούμενο με τα ποσοστά της Θράκης.

17. Παράγραφος 24 (περίπτωση ε' παρ. 1 άρθρου 7 Ν.1892/90):

α. Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής, για τις επενδύσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων ύψους 5 έως 25 δισ. δρχ., ορίζεται μεταξύ των άλλων, ότι για το μέχρι 5 δισ. δρχ. τμήμα τους, εάν με βάση το προβλεπόμενο κατά περιοχή ποσοστό και τα τυχόν πρόσθετα κατά περίπτωση ποσοστά, προκύπτει ποσοστό επιχορήγησης μεγαλύτερο του 30 ή 40% κατά περίπτωση, εφαρμόζεται το ευνοϊκότερο αυτό
ποσοστό.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής τονίζεται ότι στα "πρόσθετα κατά περίπτωση ποσοστά επιχορήγησης" δεν συμπεριλαμβάνεται η επιπλέον επιχορήγηση των μέχρι 3, 4, 5 ή 7 μονάδων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.1892/90 (παράγραφος 25β άρθρου 58 Ν.2324/95). Τούτο διότι η επιπλέον αυτή επιχορήγηση, όπως ρητά ορίζεται στη διάταξη, παρέχεται μόνο "στις επενδύσεις, ύψους μέχρι 5 δισ. δρχ....." και όχι "ή στο μέχρι 5 δισ. δρχ. τμήμα τους" μεγαλυτέρων των 5 δισ. δρχ. επενδύσεων, όπως θα έπρεπε να ορίζεται στην αντίθετη περίπτωση.

β. Σε επενδύσεις του μεταποιητικού τομέα που εγκρίνονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.1892/90 για ύψος επένδυσης μέχρι 5 δισ. δρχ. και οι οποίες τελικά ολοκληρώνονται σε μεγαλύτερο του 5 δισ. δρχ. ύψος λόγω αναμόρφωσης κόστους:

i) το πέραν των 5 δισ. δρχ. τμήμα της επένδυσης επιχορηγείται αποκλειστικά με 30 ή 40% και όχι με το τυχόν μεγαλύτερο ποσοστό που είχε εγκριθεί αρχικά και

ii) σε περίπτωση που το αρχικά εγκριθέν ποσοστό επιχορήγησης ήταν μικρότερο του 30% (περιοχές Β και Γ χωρίς πρόσθετα ποσοστά),
θα παρασχεθεί τελικά στο σύνολο της επένδυσης ποσοστό επιχορήγησης 30%.

18. Παράγραφος 25 (περίπτωση στ' παρ. 1 άρθρου 7 Ν.1892/90):

i. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων της νέας περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 7, μπορεί να γίνεται:

α) Εξαρχής, κατά τη φάση εξέτασης και υπαγωγής της επένδυσης στο νόμο μόνο στις περιπτώσεις που βάσει της οικονομοτεχνικής μελέτης προτείνεται από τον επενδυτή χρηματοδοτικό σχήμα χωρίς καθόλου τραπεζικό δανεισμό. Στις περιπτώσεις αυτές, η πρόσθετη επιχορήγηση των τριών (3) τεσσάρων (4), πέντε (5) ή επτά (7) ποσοστιαίων μονάδων παρέχεται εξαρχής με την εγκριτική απόφαση.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει και δάνειο, οι προκύπτουσες επιπλέον μονάδες επιχορήγησης θα παρέχονται με την έκδοση της απόφασης οριστικοποίησης - ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω της οποίας τροποποιείται οίκοθεν η απόφαση υπαγωγής. Αυτό θα γίνεται τόσο στις περιπτώσεις που ο επενδυτής εξαρχής υποβάλλει την επένδυσή του με δάνειο μικρότερο εκείνου που αντιστοιχεί σε χρηματοδοτικό σχήμα με ιδία συμμετοχή μεγαλύτερη της ελάχιστης προβλεπόμενης αυξημένης κατά 5 μονάδες, όσο και στις περιπτώσεις που αρχικά μεν ο επενδυτής είχε υποβάλει το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης με δάνειο ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ιδία συμμετοχή, αλλά τελικά υλοποίησε την επένδυσή του με δάνειο που αντιστοιχεί σε αυξημένη, πέραν των 5 μονάδων, ιδία συμμετοχή.

ii. Για την πληρέστερη κατανόηση του τρόπου υπολογισμού της επιπλέον επιχορήγησης που θα παρέχεται κατά περίπτωση βάσει της ρύθμισης παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Εστω επένδυση συνολικού ύψους 100 εκατ. δρχ. που πραγματοποιείται στη Θράκη.

Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης αυτής με βάση την ελάχιστη προβλεπόμενη για τη Θράκη ιδία συμμετοχή, είναι το εξής:

Ιδία συμμετοχή : 20 εκατ. δρχ.
Επιχορήγηση : 55 εκατ. δρχ.
Δάνειο : 25 εκατ. δρχ.

Προσαυξάνοντας την Ι.Σ. κατά 5 μονάδες που αποτελεί την "αφετηρία" για την εφαρμογή της διάταξης, το χρηματοδοτικό σχήμα που προκύπτει είναι το εξής:

Ιδία συμμετοχή : 25 εκατ. δρχ. (20% + 5%)
Επιχορήγηση : 55 εκατ. δρχ.
Δάνειο : 20 εκατ. δρχ.

Σε περίπτωση που η επένδυση οριστικοποιείται με αυτό το χρηματοδοτικό σχήμα, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη και επομένως η επένδυση δεν λαμβάνει επιπλέον επιχρογήση.
Σε περίπτωση που η επένδυση οριστικοποιείται με μεγαλύτερη από την ως άνω ιδία συμμετοχή και επομένως με δάνειο ισόποσα μικρότερο των 20 εκατ. δρχ., υπολογίζεται το ποσοστό μείωσης του δανείου που προκύπτει αποκλειστικά λόγω της μεγαλύτερης ιδίας συμμετοχής (και όχι και λόγω της επιπλέον επιχορήγησης) και στη συνέχεια με βάση το ποσοστό αυτό, υπολογίζεται και το τμήμα των επιπλέον μονάδων επιχορήγησης που θα δοθεί.

Πιο συγκεκριμένα:

Εστω λοιπόν, ότι στη συγκεκριμένη επένδυση η ιδία συμμετοχή ανήλθε στο ποσόν των 35 εκατ. δρχ. (ήτοι 35%). Το χρηματοδοτικό σχήμα που προέκυψε κατά την οριστικοποίηση, βάσει του οποίου θα υπολογισθεί το τμήμα της επιπλέον επιχορήγησης που θα δοθεί, είναι το εξής:

Ιδία συμμετοχή : 35 εκατ. δρχ.
Επιχορήγηση : 55 εκατ. δρχ.
Δάνειο : 10 εκατ. δρχ.

Στο τελικό σχήμα δηλ. της υλοποιηθείσας επένδυσης προέκυψε μια μείωση του δανείου των 20 εκατ. κατά 50% (δηλ. από τα 20 εκατ. δρχ. στα 10). Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη ρύθμιση, στη συγκεκριμένη επένδυση θα δοθεί το 50% της επιπλέον επιχορήγησης, ήτοι 7 Χ 50% = 3,5 πρόσθετες ποσοστιαίες μονάδες επιχορήγησης.
Το ποσό επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις 3,5 αυτές πρόσθετες μονάδες επιχορήγησης (ήτοι τα 3,5 εκατ. δρχ. στο παράδειγμά μας) θα δοθεί απευθείας στην τράπεζα, προς ισόποση περαιτέρω μείωση του ληφθέντος δανείου των 10 εκατ. δρχ. Τελικά δηλ. η χρηματοδότηση της επένδυσης, μετά την απευθείας καταβολή της επιπλέον επιχορήγησης στην τράπεζα προς μείωση του ληφθέντος δανείου των 10 εκατ. δρχ., θα έχει ως εξής:

Ιδία συμμετοχή : 35 εκατ. δρχ.
Επιχορήγηση : 58,5 εκατ. δρχ. (55 + 3,5)
Δάνειο : 6,5 εκατ. δρχ. (10 - 3,5)


100 εκατ. δρχ.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στις Υπηρεσίες και φορείς εφαρμογής του νόμου, ότι το πσοσοτό μείωσης του δανείου βάσει του οποίου υπολογίζεται το τμήμα της επιπλέον επιχορήγησης που θα δοθεί, υπολογίζεται αποκλειστικά βάσει της αυξημένης ιδίας συμμετοχής σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς δηλ. να λαμβάνεται υπόψη η περαιτέρω μείωσή του λόγω του επιπλέον ποσού της επιχορήγης που θα προκύψει.
Εφιστάται επίσης η προσοχή στις περιπτώσεις εφαρμογής της ρύθμισης των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.2240/94, όπως διαμορφώθηκαν με την παραγρ. 44 του άρθρου 58 του Ν.2324/95 και η οποία στο κωδικοποιημένο κείμενο του Ν.1892/90 τίθεται ως εδάφιο στην περίτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 7. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι παρέχονται 5 επιλέον μονάδες επιχορήγησης στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής, εφόσον το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν ξεπερνά το 65% του ύψους της παραγωγικής επένδυσης.
Σε περίπτωση λοιπόν, που με τον υπολογισμό των επιπλέον μονάδων επιχορήγησης λόγω αυξημένης ιδίας συμμετοχής (περίπτωση στ' παραγρ. 1 άρθρο 7), η συνολική επιχορήγηση που προκύπτει ξεπερνά το 65% της επένδυσης, η επένδυση θα επιχορηγηθεί τελικά μόνο με 65 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω αφαίρεσης μέρους των 5 μονάδων επιχορήγησης του Ν.2240/94. Για να "κλείσει" δε το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης σ' αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα δίδεται απευθείας στην τράπεζα για μείωση του ληφθέντος δανείου το εν λόγω αυξημένης ιδίας συμμετοχής σύνολο της πρόσθετης επιχορήγησης, αλλά μέρος της ίσο με εκείνο που προκύπτει αν από αυτό αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στις πέραν του 65% μονάδες επιχορήγησης.

Παράδειγμα: Εστω επένδυση 100 εκατ. δρχ. σε ΒΙΠΕ της Θράκης: Η επιχορήγηση που κατ' αρχήν λαμβάνει είναι 50 + 5 (Ν.2240/94) + 7 (ΒΙΠΕ) = 62%. Η επένδυση ολοκληρώνεται τελικά με χρηματοδοτικό σχήμα:

Ιδία συμμετοχή 32,8 εκατ. δρχ.
Επιχορήγηση 62,0 εκατ. δρχ.
Δάνειο 5,2 εκατ. δρχ.


100,0 εκατ. δρχ.

Λόγω δε της αυξημένης ιδίας συμμετοχής και αντίστοιχα μείωσης του δανείου κατά 60% (σύμφωνα με τα πιο πάνω παραδείγματα) δικαιούται 7 Χ 60% = 4,2 επιπλέον μονάδες επιχορήγησης. Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης που προκύπτει είναι 62 + 4,2 = 66,2%. Ετσι η επένδυση θα λάβει επιχορήγηση μόνο 65% (ήτοι θα μειωθούν οι 5 μονάδες του Ν.2240/94 κατά 1,2 μονάδες). Στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα δοθεί απευθείας στην τράπεζα προς περαιτέρω μείωση του ληφθέντος δανείου (σύμφωνα με τα παραπάνω) το ποσόν που αντιστοιχεί στις επιπλέον 4,2 μονάδες επιχορήγησης, αλλά τμήμα του που αντιστοιχεί σε 3 ποσοστιαίες μονάδες (4,2 - 66,2 - 65 = 3). Η χρηματοδότηση της επένδυσης, τελικά, θα έχει ως εξής:

Ιδία συμμετοχή : 32,8 εκατ. δρχ.
Επιχορήγηση : 65,0 εκατ. δρχ.
Δάνειο : 2,2 εκατ. δρχ. (5,2 - 3)


100,0 εκατ. δρχ.

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι, στις περιοχές όπου έχει εφαρμογή το 5% του Ν.2240/94, εάν για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σ' αυτές προκύπτει - χωρίς τον συνυπολογισμό των 5 αυτών μονάδων - ποσοστό επιχορήγησης μεγαλύτερο του 65% (το οποίο περιλαμβάνει και τις πρόσθετες μονάδες λόγω τυχόν αυξημένης ιδίας συμμετοχής), οι 5 ποσοστιαίες μονάδες του Ν.2240/94 δεν θα
συνυπολογιστούν στην επιχορήγηση της επένδυσης (λόγω της δέσμευσης της διάταξης) και η επένδυση θα λάβει το μεγαλύτερο του 65% αυτό ποσοστό που προκύπτει.

iii. Σε σχέση με την επιδότηση επιτοκίου του ληφθέντος για την επένδυση δανείου, στις περιπτώσεις παροχής μέρους των πρόσθετων μονάδων επιχορήγησης λόγω αυξημένης ιδίας συμμετοχής, τονίζονται τα ακόλουθα:
Η επιδότηση επιτοκίου που αντιστοιχεί στην περίοδο από τη λήψη των δόσεων του δανείου μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα γίνεται επί του αρχικά εγκριθέντος ύψους του δανείου, ενώ για τη μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης περίοδο, η επιδότηση θα γίνεται επί του δανείου που απομένει μετά την απευθείας καταβολή στην τράπεζα του ποσού της πρόσθετης λόγω αυξημένης
ιδίας συμμετοχής επιχορήγησης προς περαιτέρω μείωσή του.

iv. Για πληρέστερη κατανόηση των πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να εμφανισθούν στην πράξη τονίζουμε ότι η επένδυση του παραδείγματος που παρατέθηκε, θα μπορέσει να λάβει το σύνολο των 7 επιπλέον μονάδων επιχορήγησης, μόνο στην περίπτωση που ολοκληρώθηκε - οριστικοποιήθηκε χωρίς τραπεζικό δανεισμό, δηλ. με χρηματοδοτικό σχήμα:

Ιδία συμμετοχή : 45 εκατ. δρχ.
Επιχορήγηση : 55 εκατ. δρχ.


100 εκατ. δρχ.

Δηλαδή σ' αυτή την περίπτωση, οι 7 επιπλέον μονάδες παρέχονται πέραν του χρηματοδοτικού σχήματος υλοποίησης της επένδυσης χωρίς να μειώνεται ισόποσα η ιδία συμμετοχή. Αυτονόητο είναι ότι η ιδία συμμετοχή (45 εκατ. δρχ.) θα πρέπει να εμφανίζεται με τη μορφή που προβλέπει ο νόμος στο άρθρο 5 (εισφορά μετρητών και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή χρησιμοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών).
Ομοίως, οι 7 επιπλέον μονάδες επιχορήγησης θα παρέχονται πέραν του χρηματοδοτικού σχήματος και στην περίπτωση που η επένδυση εξαρχής υποβάλλεται χωρίς τραπεζικό δάνειο στο χρηματοδοτικό της σχήμα, και σ' αυτή την περίπτωση το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης πρέπει να είναι:

Ιδία συμμετοχή : 45 εκατ. δρχ.
Επιχορήγηση : 55 εκατ. δρχ.

το δε ποσόν που προκύπτει από τις 7 επιπλέον μονάδες επιχορήγησης θα παρέχεται επιπροσθέτως ως "bonus". Στην απόφαση υπαγωγής τέτοιων επενδύσεων θα γράφεται χωριστά το ποσοστό και το ποσό της επιπλέον επιχορήγησης. Για τον καθορισμό του
ποσού των δόσεων της επιχορήγησης θα συνυπολογίζεται και το επιπλέον αυτό ποσό.

v. Λόγω της αναδρομικότητας της διάταξης οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τις επενδύσεις που εγκρίθηκαν κατά τον Μάιο 1995. Κατά συνέπεια, οι Υπηρεσίες και οι φορείς εφαρμογής των κινήτρων θα πρέπει να ερευνήσουν ποιές από τις υπαχθείσες επενδύσεις εγκρίθηκαν χωρίς καθόλου δανεισμό, και να τροποποιήσουν οίκοθεν τις εγκριτικές αποφάσεις τους, σύμφωνα με τα παραπάνω χορηγώντας τις κατά περίπτωση τις επιπλέον μονάδες επιχορήγησης. Για όλες τις υπόλοιπες επενδύσεις, η παροχή των πρόσθετων μονάδων επιχορήγησης θα γίνει μέσω της απόφασης οριστικοποίησης της επένδυσης σύμφωνα με τα αναλυόμενα στην
περίπτωση (i) της παρούσας παραγράφου.

vi. Οπως ρητά ορίζεται στη διάταξη, οι επιπλέον αυτές μονάδες επιχορήγησης παρέχονται μόνο για τις επενδύσεις συνολικού ύψους μέχρι 5 δισ. δρχ. Δηλαδή σε μία επένδυση ύψους π.χ. 7 δισ. δρχ., η διάταξη ουδόλως εφαρμόζεται (ούτε για το μέχρι 5 δισ. δρχ. τμήμα της). Επίσης δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση επενδύσεων που ενώ αρχικά εγκρίθηκαν για ύψος επένδυσης μέχρι 5 δισ. δρχ. λόγω αναμόρφωσης τελικά ολοκληρώνονται σε ύψος μεγαλύτερο των 5 δισ. δρχ.. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι αυτονόητο ότι μέσω της απόφασης ολοκλήρωσης θα τροποποιηθεί και το χρηματοδοτικό σχήμα ώστε για το μέχρι 5 δισ. δρχ. τμήμα να μειωθεί το ποσοστό επιχορήγησης κατά τις αντίστοιχες μονάδες, για δε το πέραν των 5 δισ. δρχ. τμήμα να ορισθεί ποσοστό 30 ή 40% κατά περίπτωση (βλ. και παρ. 17 της παρούσας).
Είναι τέλος, αυτονόητο ότι το ανώτατο παρεχόμενο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 ποσό επιχορήγησης των 3 ή 4 δισ. δρχ., κατά περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστεί με την προχή των πρόσθετων μονάδων επιχορήγησης της ρύθμισης αυτής.

19. Παράγραφος 27 (νέο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν.1892/90):

Για την εφαρμογή της νέας διάταξης τονίζεται ότι στις "επενδύσεις στον τομέα κατεργασίας ξύλου" δεν περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή προϊόντων από ξύλο, ούτε εκείνες που αφορούν στην παραγωγή χαρτοπολτού, χάρτου και προϊόντων από χαρτί (δηλ. στη ρύθμιση εντάσσονται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στους κωδικούς 201 και 202 της ΣΤΑΚΟΔ-91 της ΕΣΥΕ καθώς και η υλοτομία - παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας).

20. Παράγραφος 31: (τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.1892/90):

i. Για την πληρέστερη κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της διάταξης, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Επένδυση π.χ. ύψους 10 δισ. δρχ. που πραγματοποιείται στη Θράκη. Το ανώτατο ποσό παρεχόμενης επιχορήγησης για την επένδυση αυτή είναι 4 δισ. δρχ..

Προκύπτει δηλ. τελικό ποσοστό επιχορήγησης 40% και όχι 55% που είναι το "ονομαστικό" ποσοστό της περιοχής. Κατά συνέπεια, αυτό θα είναι και το ποσοστό με το οποίο θα επιδοτηθεί το συνολικό τραπεζικό δάνειο της επένδυσης αυτής.

ii. Δευτερευόντως επισημαίνεται πως παρ' όλο ότι οι διατάξεις ως "μέγιστο ποσό επιχορήγησης" αναφέρει τα 3 δισ. δρχ. χωρίς διάκριση μεταξύ των λοιπών περιοχών και της Θράκης, είναι αυτονόητο ότι για τη Θράκη, και για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης, ισχύει το μέγιστο ποσό επιχορήγησης των 4 δισ. δρχ. (μόνο για τις επενδύσεις που θα υποβληθούν από 1 Νοεμβρίου 1995 και μετά - βλ. παραγρ. 8 της παρούσας) που θεσπίστηκε στο άρθρο 4 με τη σχετική προσθήκη που έγινε στην κατ' άρθρο συζήτηση στη Βουλή, όπου από παραδρομή δεν έγινε η κατάλληλη νομοτεχνικά φραστική συμπλήρωση στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11.

iii. Σε περιπτώσεις που μέσα σε μία 5ετία υποβάλλονται από τον ίδιο επενδυτή (και εγκρίνονται) διαδοχικά επενδυτικά προγράμματα στην ίδια παραγωγική διαδικασία, και το τελευταίο υποβαλλόμενο προς έγκριση επενδυτικό πρόγραμμα λαμβάνει κατά την έγκρισή του μέρος της επιχορήγησης που προκύπτει λόγω κάλυψης του μεγίστου προβλεπόμενου ποσού επιχορήγησης των 3 ή 4 δισ. δρχ. κατά περίπτωση, το ποσοστό της επιδότησης επιτοκίου του δανείου του τελευταίου αυτού επενδυτικού προγράμματος, είναι ίσο με εκείνο που προκύπτει από την αναλογία του παρεχομένου για το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα ποσού επιχορήγησης προς το
συνολικό ύψος της παραγωγικής επένδυσης.

Παράδειγμα: Επιχείρηση πραγματοποιεί μέσα σε μία 5ετία τρεις (3) διαδοχικές επενδύσεις στην ίδια παραγωγική διαδικασία, στη Θράκη. Πρώτη επένδυση ύψους 2,5 δισ. δρχ. λαμβάνει επιχορήγηση 1,375 δισ. δρχ. (55%). Δεύτερη επένδυση επίσης ύψους 2,5 δισ. δρχ. και επιχορήγηση 1,375 δισ. δρχ. (55%). Για τις δύο δηλ. αυτές επενδύσεις, η επιχείρηση έχει λάβει επιχορήγηση 1,375 + 1,375 = 2,750 δισ. δρχ. και επομένως από το συνολικό μέγιστο ποσό επιχορήγησης των 4 δισ. δρχ. που μπορεί να λάβει, απομένει ποσό επιχορήγησης 1,250 δισ. δρχ. για περαιτέρω επενδύσεις της στην ίδια παραγωγική διαδικασία μέσα στην ίδια 5ετία.

Στη συνέχεια, η επιχείρηση υποβάλλει για έγκριση και τρίτη επένδυση στην ίδια παραγωγική διαδικασία ύψους 5 δισ. δρχ. Η επιχορήγηση που δικαιούται να λάβει η επένδυση αυτή είναι 1,250 δισ. δρχ. Κατά συνέπεια, το ποσοστό της επιδότησης του δανείου του επενδυτικού αυτού προγράμματος θα είναι 1.250 : 5.000 Χ 100 = 25%.

iv. Οπως αναλύεται και στην εισηγητική έκθεση η διάταξη που προστέθηκε είναι καθαρά διευκρινιστικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 11 και άρα έτσι πρέπει να έχει εφαρμοστεί και για τις επενδύσεις που εγκρίθηκαν κατά τον Μάιο 1995.

Εάν, λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις η παράγραφος 1 του άρθρου 11 δεν εφαρμόστηκε με τον τρόπο που διευκρινίστηκε με την προσθήκη που έγινε οι Υπηρεσίες και Φορείς Εφαρμογής των κινήτρων, με βάση την αναδρομικότητα που δόθηκε στην προσθήκη, θα πρέπει να προβούν οίκοθεν στη σχετική τροποποίηση των εγκριτικών αποφάσεων αυτών των περιπτώσεων, καθορίζοντας το ορθό ποσοστό επιδότησης επιτοκίου των δανείων αυτών των επενδύσεων.

21. Παράγραφος 34α και β (παρ. 6δ άρθρου 12 Ν.1892/90):

Για την εφαρμογή της ρύθμισης τονίζονται τα εξής:

i) Λόγω της αναδρομικότητας που προσδίδεται στη ρύθμιση με το εδάφιο β' της παραγρ. 34, για το σχηματισμό της αφορολόγητης έκπτωσης του νέου κινήτρου εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού παραγωγής των μεταποιητικών μονάδων της περιοχής Α, συνυπολογίζονται και οι παραγωγικές επενδύσεις που έγιναν από 1.9.1994 μέχρι 31.12.1994 καθώς και εκείνες που έγιναν από 1.1.1995 μέχρι και 17.7.1995 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.2324/95). Οι σχετικές καταστάσεις για τις ως άνω παραγωγικές επενδύσεις που έγιναν μέσα στο 1994, σε κάθε αυτοτελές τμήμα, θα υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μαζί με εκείνες της χρήσης 1995.

ii) Παραγωγικές επενδύσεις που είχαν υποβληθεί στο Ν.1892/90 πριν την έναρξη ισχύος του Ν.2234/94 (31.8.94) και είχαν εγκριθεί για επιχορήγησή τους, βάσει των μέχρι τότε ισχυουσών διτάξεων του Ν.1892/90, δεν σχετίζονται με την τριετία της ρύθμισης της παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν.1892/90 μέσα στην οποία δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω επένδυση εκσυγχρονισμού εξοπλισμού παραγωγής και να τύχει του συγκεκριμένου κινήτρου της ίδιας διάταξης. Επίσης δεν σχετίζονται με την ως άνω τριετία, οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 31.8.94 και απόλαυσαν των μέχρι την ημερομηνία αυτή ισχυόντων κινήτρων αφορολόγητης έκπτωσης.

iii) Η "ολοκλήρωση προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού...." που ορίζεται στη ρύθμιση, διαπιστώνεται για μεν τις επενδύσεις που εφαρμόζουν το νέο κίνητρο της αφορολόγητης έκπτωσης, από την ημερομηνία αγοράς - εγκατάστασης του τελευταίου τμήματος του εξοπλισμού με τον οποίο εκσυγχρονίζεται το συγκεκριμένο αυτοτελές τμήμα, για δε τις επενδύσεις που τυχόν υπάγονται στα κίνητρα επιχορήγησης της επιδότησης επιτοκίου, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης όπως αυτή καθορίζεται στην οικεία απόφαση οριστικοποίησης - ολοκλήρωσης.

iv) Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού παραγωγής περισσοτέρων αυτοτελών τμημάτων, οι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας το αίτημά τους για έκδοση της βεβαίωσης συνδρομής των προϋποθέσεων που τίθεται
στη διάταξη, χωριστά για κάθε συτοτελές τμήμα, η δε βεβαίωση της Γ.Γ.Β. θα πρέπει επίσης να παρέχεται χωριστά για τον εξοπλισμό κάθε συγκεκριμένου αυτοτελούς τμήματος.
Για τον λόγο αυτό, προς διευκόλυνση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Β. στον έλεγχο των προϋποθέσεων που θέτει η διάταξη, οι επενδυτές στα υποβαλλόμενα αιτήματά τους θα πρέπει να αναλύουν τα αυτοτελή τμήματα της μονάδας τους (ή της κάθε παραγωγικής της διαδικασίας) και να καταγράφουν τον υφιστάμενο εξοπλισμό καθενός τμήματος από αυτά.

22. Παράγραφος 36 (παρ. 1 άρθρου 18 Ν.1892/90):

Για τις νέες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1892/90 θα ακολουθήσει άλλη εγκύκλιος με την οποία θα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή τους. Στα πλαίσια της παρούσας εγκυκλίου τονίζεται μόνο ότι οι νέες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 18 εφαρμόζονται για πράξεις που ορίζονται σ' αυτές οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την ισχύ του Ν.2324/95 (ήτοι μετά την 17.7.1995) και αφορούν τόσο τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή στις διατάξεις του Ν.1892/90 ή του Ν.1262/82, όσο και εκείνες που θα υπαχθούν στο Ν.1892/90 μετά την ισχύ του Ν.2324/95.
Για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 όπως αυτές ίσχυαν πριν τον Ν.2324/95.

23. Παράγραφος 37 (παρ. 1 άρθρου 19 Ν.1892/90):

Για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων που αφορούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που αποκτούν τη χρήση καινούργιου εξοπλισμού με leasing, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες:

α. Η επιδότηση που παρέχεται στα πλαίσια του νέου κινήτρου επί του τμήματος του μισθώματος που αναλογεί στην αξία του καινούργιου εξοπλισμού, δεν αποτελεί επιχορήγηση επενδύσεων και επομένως δεν σχετίζεται με το μέγιστο ποσό παρεχόμενης επιχορήγησης των 3 ή 4 δισ. δρχ. κατά περίπτωση του άρθρου 4 του νόμου. Το ποσόν δηλ. της επιδότησης αυτής δεν συνυπολογίζεται στα 3 ή 4 αυτά δισ. δρχ. και δεν έχει ανώτατο ποσοτικό όριο.
Είναι αυτονόητο ότι εάν μια επιχείρηση εκτός από την εφαρμογή του leasing πραγματοποιεί και επενδύσεις για τις οποίες επιχορηγείται, το όριο των 3 ή 4 δισ. δρχ. ισχύει για τις επενδύσεις αυτές.

β. Το κίνητρο της επιδότησης για την απόκτηση εξοπλισμού με leasing του άρθρου 19, δεν αφορά τα προγράμματα που υποβάλλονται στην Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας μέσα στο πλαίσιο των άρθρων 23α και 23β του Ν.1892/90. Τούτο διότι:
i) Στην παρ. 1 του άρθρου 19, ορίζεται ρητά και περιοριστικά ότι "το παρεχόμενο ποσοστό της επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που θα ελάμβανε η επιχείρηση αν είχε αγοράσει τον εξοπλισμό αυτόν και υπάγονταν στις διατάξεις 1 έως και 9 του παρόντος". Ηδη δηλ. από τη διατύπωση του νομοθέτη, είναι σαφές ότι η εναλλακτική δυνατότητα απόκτησης εξοπλισμού με leasing - ενίσχυσης γι' αυτό, αντί της πραγματοποίησης επένδυσης (αγορά) στον εξοπλισμό αυτό, παρέχεται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που μπορούν να υπαχθούν στα κίνητρα επιχορήγησης των άρθρων 1 έως 9 και όχι και σε εκείνες των άρθρων 23α και 23β.

ii) Περαιτέρω, στην παραγρ. 3 του άρθρου 23α και επίσης της παραγρ. 3 του άρθρου 23β θεσπίζεται αυτοτέλεια των παρεχομένων από τα δύο αυτά άρθρα κινήτρων σε σχέση με τον υπόλοιπο νόμο ("Η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων στα κίνητρα του παρόντος άρθρου....").
Επίσης, στην παραγρ. 5 των άρθρων 23α και 23β ορίζεται επίσης ρητά και περιοριστικά ότι τόσο για τα επιχειρηματικά σχέδια όσο και για τις επενδύσεις του άρθρου 23β"... παρέχεται μόνο επιχορήγηση....". Εξάλλου, ειδικά για τον εξοπλισμό του περιλαμβάνεται στα επιχειρηματικά σχέδια που υπβάλλονται στο πλαίσιο του άρθρου 23α, παρέχεται επιχορήγηση 35% για το μίσθωμα των σχετικών
συμβάσεων leasing βάσει των οποίων αυτός αποκτάται, όπως αναλυτικά καθορίζεται στη σχετική απόφαση με τις κατηγορίες των επιχορηγούμενων δαπανών των business plan που έχει εκδοθεί.

γ. Παράδειγμα εφαρμογής του νέου κινήτρου της επιδότησης για απόκτηση της χρήσης εξοπλισμού με leasing.
Αίτημα υπαγωγής στο νόμο προγράμματος εκσυγχρονισμού βιομηχανικής μονάδας που συνίσταται αποκλειστικά σε μηχανολογικό εξοπλισμό, του οποίου η χρήση αποκτάται με leasing και πραγματοποιείται στη Δ' περιοχή.
- Αξία του εξοπλισμού που θα αγοραστεί από την εταιρία Leasing: 200 εκατ. δρχ.
- Συνολικό ύψος μισθώματος της σύμβασης: 300 εκατ. δρχ.
- Διάρκεια σύμβασης 4 χρόνια (48 μήνες)
- Αριθμός δόσεων : 16 τριμηνιαίες.
- Υψος δόσης: 18,75 εκατ. δρχ. εκάστη (σταθερό)
- Συνολικό ποσό επιδότησης που θα εγκριθεί: 200 εκατ. δρχ. Χ 35% = 70 εκατ. δρχ.
- Δόση επιδότησης που θα καταβάλλεται με την εκάστοτε πληρωμή δόσης του μισθώματος: 70.000.000 δρχ. : 16 δόσεις = 4.375.000 δρχ. (ήτοι η κάθε δόση της επιδότησης είναι ίση με το 1/16 της συνολικής επιδότησης της αξίας του εξοπλισμού).

Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στη ρύθμιση, η καταβολή της επιδότησης θα αρχίσει μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του. Δηλ. κατά το χρονικό εκείνο σημείο θα καταβληθούν αθροιστικά τόσες δόσεις της επιδότησης, όσες δόσεις του μισθώματος τυχόν έχουν καταβληθεί μέχρι τότε. Τονίζεται, ακόμη ότι, επειδή στην περίπτωση του Leasing δεν γίνεται επένδυση δηλ. δεν πραγματοποιείται δαπάνη κατά το χρόνο απόκτησης της χρήσης του εξοπλισμού, αλλά οι δόσεις του μισθώματος που καταβάλλονται αποτελούν απλώς λειτουργικό έξοδο της επιχείρησης, δεν υφίσταται η έννοια του "χρηματοδοτικού σχήματος" σ' αυτές τις περιπτώσεις και επομένως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί ιδίας συμμετοχής και ως εκ τούτου ούτε η διάταξη της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.1892/90 για παροχή πρόσθετων μονάδων επιδότησης. Επίσης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για επιδότηση επιτοκίου του άρθρου 11. Η καταβολή των δόσεων του μισθώματος καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, γίνεται μέσα στα πλαίσια του λογαριασμού "εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσεως" της επιχείρησης και καλύπτεται από τα λειτουργικά κεφάλαια της επιχείρησης. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα πρέπει στις οικονομοτεχνικές μελέτες τέτοιων προγραμμάτων, να συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά και οι λειτουργικές αυτές δαπάνες των δόσεων του μισθώματος στην κατάρτιση των προβλεπομένων οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης για την επόμενη 5ετία, (αφαιρουμένης της επιδότησης που αναλογεί σ' αυτές), για να τεκμηριωθεί η βιωσιμότητα του προγράμματος - επιχείρησης (και να προκύπτει σαφώς η δυνατότητα αποπληρωμής των δόσεων του μισθώματος).
Είναι αυτονόητο ότι σε "μικτές" περιπτώσεις δηλ. όταν υποβάλλεται αίτημα που περιλαμβάνει και leasing και επένδυση που επιχορηγείται, για το σκέλος του προγράμματος που αφορά στο Leasing ισχύουν τα όσα αναλύονται πιο πάνω και για το σκέλος του που αφορά στην επένδυση, ισχύουν όσα παγίως εφαρμόζονται στις αιτήσεις απαγωγής στο Ν.1892/90 (χρηματοδοτικό σχήμα, ανάλυση ιδίας συμμετοχής, ανάλυση επενδυτικού δανείου, θετικό ενδιαφέρον τράπεζας γι' αυτό κ.λπ.).

δ. Κατ' εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 19, το νέο κίνητρο της επιδότησης παρέχεται για την απόκτηση κάθε φορά της χρήσης εξοπλισμού αξίας μέχρι 5 δισ. ή προκειμένου για μεταποιητικές επιχειρήσεις 25 δισ. δρχ. Προγράμματα όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων πλην των μεταποιητικών, ύψους άνω των 5 δισ. δρχ. μπορούν να απολαύσουν του νέου κινήτρου της επιδότησης μόνο για το μέχρι 5 δισ. τμήμα τους. Αντίθετα, προγράμματα μεταποιητικών επιχειρήσεων ύψους άνω των 25 δισ. δρχ. δεν μπορούν να απολαύσουν του κινήτρου αυτού ούτε και για το μέχρι 25 δισ. δρχ. τμήμα τους. Τούτο προκύπτει από το συνδυασμό των
διατάξεων α) του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 4, βάσει της οποίας για παραγωγικές επενδύσεις άνω των 25 δισ. δρχ. εφαρμόζεται αποκλειστικά η παραγρ. 3 του άρθρου 4, β) του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 19 σύμφωνα με την οποία "το παρεχόμενο ποσοστό επιδότησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που θα ελάμβανε η επιχείρηση εάν είχε αγοράσει τον
εξοπλισμό αυτόν και υπάγονταν στις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9", και επομένως ένα πρόγραμμα εφαρμογής leasing άνω των 25 δισ. δρχ. δεν θα μπορούσε να υπαχθεί, εάν πραγματοποιείτο με τη μορφή επένδυσης, στις διατάξεις των άρθρων 1-9, αλλά μόνο στην παρ. 3 του άρθρου 4 ως επένδυση ιδιάζουσας σημασίας για την εθνική οικονομία για τις οποίες το ποσοστό επιχορήγησης κ.λπ. δεν είναι εκ των προτέρων δεδομένο, αλλά καθορίζεται κατά περίπτωση με την απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, και γ) από αυτή καθαυτή τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 19.
Σε "μικτή" περίπτωση, όταν δηλ. πραγματοποιείται παράλληλα και επένδυση που επιχορηγείται, το άρθροισμα της επένδυσης και της αξίας του εξοπλισμού η χρήση του οποίου αποκτάται με leasing, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 δισ. δρχ., προκειμένου να ενισχυθεί στο σύνολό του. Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο συνολικό πρόγραμμα (leasing + επένδυση) υπερβαίνει τα 5 δισ. δρχ., το νέο
κίνητρο της επιδότησης και η επιχορήγηση παρέχεται μόνο για το μέχρι 5 δισ. δρχ. τμήμα του προγράμματος. Κατά συνέπεια, στις μικτές περιπτώσεις που υπερβαίνουν τα 5 δισ. δρχ., πρέπει ο επενδυτής να καθορίζει συγκεκριμένα και αναλυτικά τα δύο τμήματα του προγράμματος (Leasing + επένδυση) τα οποία συνθέτουν το συνολικό ύψος των 5 δισ. δρχ. για τα οποία επιθυμεί την κάθε μία ενίσχυση.

Είναι αυτονόητο ότι και σ' αυτές τις περιπτώσεις, όπως ακριβώς και στις συνήθεις (χωρίς leasing) επενδύσεις, υποβάλλεται, εξετάζεται και εξιολογείται ολόκληρο το πρόγραμμα ως ενιαίο παραγωγικό σύνολο και ο επενδυτής οφείλει να το υλοποιήσει ολόκληρο (έστω και αν επιχορηγείται - επιδοτείται ένα μόνο τμήμα τους). Στις εγκριτικές αποφάσεις των προγραμμάτων αυτών, θα ορίζεται τόσο το
συνολικό πρόγραμμα όσο και το επιχορηγούμενο - επιδοτούμενο τμήμα του και θα τίθεται όρος για υποχρέωση του επενδυτή για υλοποίηση του συνόλου του προγράμματος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα μικτά προγράμματα (leasing + επένδυση) ύψους άνω των 25 δισ. δρχ. δεν μπορούν να απολαύσουν του νέου κινήτρου της επιδότησης, όπως αναλύθηκε πιο πάνω.

ε. Οι μελέτες που υποβάλλονται για την εφαρμογή του νέου κινήτρου της επιδότησης για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού με leasing, πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία του κόστους του προτεινόμενου για leasing εξοπλισμού. Τονίζεται ότι τα προτιμολόγια του εξοπλισμού αυτού που θα υποβάλλονται στο φάκελο της αίτησης, πρέπει να είναι εκείνα που έχουν χορηγηθεί από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος ή αντιπρόσωπο προς την εταιρία leasing με την οποία θα συναφθεί η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Ο έλεγχος των τιμών του εξοπλισμού αυτού κατά την αξιολόγηση του αιτήματος και ο καθορισμός του εγκρινόμενου κόστους του θα γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται και στις περιπτώσεις που ο εξοπλισμός αγοράζεται (επένδυση).

στ. Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του προγράμματος επιχείρησης στις περιπτώσεις αιτημάτων για απόκτηση χρήσης εξοπλισμού με leasing πρέπει στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη να περιλαμβάνονται τα αναλυτικά στοιχεία της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που πρόκειται να υπογραφεί, ήτοι: διάρκεια σύμβασης, συνολικό ύψος μισθώματος, αριθμός και ποσά δόσεων, είδη και αξία των μηχανημάτων κ.λπ. Πρέπει δηλ. πριν από την κατάρτιση της οικονομοτεχνικής μελέτης να έχει προηγηθεί η σχετική συμφωνία του επενδυτή με την εταιρία Leasing και να έχουν αποκρυσταλλωθεί οι αναλυτικοί όροι της
σύμβασης. Για το λόγο αυτό πρέπει ο φάκελλος που συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής του προγράμματος να περιέχει έγγραφο της εταιρίας leasing με το οριστικό κείμενο της σύμβασης leasing έστω και αν η σύμβαση, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης, δεν έχει υπογραφεί.
Αιτήσεις υπαγωγής προγραμμάτων leasing που δεν περιλαμβάνουν στα πλαίσια της οικονομοτεχνικής μελέτης τους τα πιο πάνω στοιχεία και το οριστικό σχέδιο της σύμβασης leasing, δεν είναι δυνατόν να εξετασθούν - αξιολογηθούν ως προς τη βιωσιμότητά τους και ως εκ τούτου θα τίθενται στο αρχείο μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6.

ζ. Οπως ορίζεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 19, προϋπόθεση για την παροχή του νέου κινήτρου της επιδότησης για την εφαρμογή του leasing, είναι η ύπαρξη όρου στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τον οποίο μετά τη λήξη της μίσθωσης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης που εφαρμόζει το Leasing. Ως εκ τούτου, σε όλες τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού η αξία του οποίου επιδοτείται, θα πρέπει να περιέχεται ο σχετικός όρος. Αντίστοιχος όρος θα πρέπει να τίθεται και σε όλες τις αποφάσεις έγκρισης της επιδότησης για το Leasing του Ν.1892/90 στις οποίες θα περιέχεται επίσης περαιτέρω όρος, βάσει του οποίου σε περίπτωση που η σύμβαση Leasing δεν θα περιλαμβάνει όρο για περιέλευση της κυριότητας του εξοπλισμού στην επιχείρηση κατά τη λήξη της, η απόφαση υπαγωγής θα ανακαλείται αυτοδίκαια.
Για τον λόγο αυτό, η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, αμέσως μετά την υπογραφή της, θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία που ενέκρινε την επιδότηση της αξίας εξοπλισμού.
Τέλος, τονίζεται ότι η καταβολή της τελευταίας δόσης της επιδότησης θα γίνεται εφόσον διαπιστώνεται ότι ο εξοπλισμός περιήλθε στην κυριότητα της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ανακαλείται η εγκριτική απόφαση και θα επιστρέφεται η καταβληθείσα επιδότηση. Σχετικοί όροι - δεσμεύσεις θα τίθενται σε όλες τις αποφάσεις υπαγωγής αυτής της κατηγορίας.

η. Οπως προκύπτει από τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 19, και για τα προγράμματα απόκτησης εξοπλισμού με leasing έχουν εφαρμογή μεταξύ των άλλων, και η υποβολή των αιτήσεων στις δύο εξεταστικές περιόδους, τα κριτήρια και η διαδικασία εξέτασης - υπαγωγής (εξέταση σε δύο φάσεις, βαθμολόγηση κριτηρίων, κατάταξή τους σε ενιαίο με του ιδίου τομέα
επενδύσεις πίνακα, διατιθέμενα κονδύλια) κ.λπ.
Επίσης από την ίδια ως άνω διάταξη προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που ενισχύονται για απόκτηση εξοπλισμού με leasing, δεν μπορούν για μια 10ετία από την αγορά - εγκατάσταση του εξοπλισμού να τον μεταβιβάσουν, ή να μεταβιβάσουν μετοχές τους ή εταιρικά μερίδια χωρίς προηγούμενη έγκριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 και τη σχετική κανονιστική απόφαση (23806/26.5.95) και γενικώς
υπόκεινται σε όλους τους περιορισμούς - δεσμεύσεις του άρθρου αυτού όπως διαμορφώθηκε με την παραγρ. 36 του άρθρου 58 του Ν.2324/95. Για την ανάλογη εφαρμογή της απαγόρευσης της "εκμίσθωσης παγίων" που ορίζεται στο άρθρο 18, στην προκειμένη περίπτωση, εννοείται η "υπεκμίσθωση" του εξοπλισμού στην οποία απαγορεύεται να προβεί η υπαχθείσα επιχείρηση καθ' ον χρόνο είναι ακόμη "μισθωτής" (σε σχέση με την εταιρία leasing) ή η εκμίσθωσή του, μετά τη λήξη της σύμβασης leasing και την απόκτηση της κυριότητας από την επιχείρηση που επίσης απαγορεύεται. Για το λόγο αυτό θα πρέπει α) οι συμβάσεις leasing εξοπλισμού ο οποίος ενισχύεται με το νέο κίνητρο της επιδότησης, να περιλαμβάνουν ρητό όρο με τον οποίο απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του εξοπλισμού
και β) στην απόφαση υπαγωγής των προγραμμάτων να τίθεται ο αντίστοιχος όρος καθώς και ο όρος για απαγόρευση της εκμίσθωσης του εξοπλισμού μετά την απόκτηση της κυριότητάς του από την επιχείρηση μέχρι τη λήξη της 10ετίας.

θ. Λόγω της αναδρομικότητας που προσδίδεται στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 19, αυτές έχουν εφαρμογή και για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για υπαγωγή στο Ν.1892/90 κατά την εξεταστική περίοδο 1ης Μαίου - 15 Ιουνίου 1995.

Κατά συνέπεια, εάν κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο έχουν υποβληθεί προγράμματα που τυχόν προβλέπουν τη χρήση εξοπλισμού με leasing, θα εφαρμοσθούν και γι' αυτές όλα όσα αναλύονται στην παρούσα παράγραφο.
Δικαίωμα επίσης εφαρμογής του νέου κινήτρου έχουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την εξεταστική περίοδο 1ης Μαίου - 15 Ιουνίου 1995, έχουν υποβάλει για υπαγωγή επενδυτικό πρόγραμμα χωρίς εφαρμογή του leasing, και στη συνέχεια, μετά την ισχύ της διάταξης, αποφασίζουν την τροποποίηση του προγράμματός τους υποκαθιστώντας ένα μέρος της επένδυσης με εξοπλισμό που αποκτάται με leasing.

Κάτι τέτοιο, μπορεί να γίνει για τις επενδύσεις που υποβάλλονται από την εξεταστική περίοδο 1ης Μαϊου - 15 Ιουνίου και μετά, είτε μετά την έγκριση, μέσω αιτήματος τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής και του προγράμματος, είτε και κατά το στάδιο εξέτασης του προγράμματος (εννοείται σε κάποιο εύλογο χρόνο πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης - υπαγωγής). Σε κάθε όμως περίπτωση, έχουν εφαρμογή όλα όσα αναλύονται στην παρούσα παράγραφο.

24. Παράγραφος 38:

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 38, επενδύσεις ύψους άνω των 300 εκατ. δρχ. που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.1892/90 και έχει καθορισθεί γι' αυτές η καταβολή της επιχορήγησης στο σύνολό της μετά την ολοκλήρωσή τους, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την τροποποίηση της εγκριτικής απόφασης ώστε η καταβολή της επιχορήγησης γι' αυτές να καθορισθεί σε δόσεις, σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση που έγινε με το Ν.2234/94. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι οι Υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου θα πρέπει να επισημαίνουν στους επενδυτές που ζητούν την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής τους, ότι η καταβολή της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης θα συνδέεται άμεσα με την πιστοποίηση από τα Οργανα Ελέγχου της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Πέρα από τα παραπάνω, τονίζεται ότι είναι αυτονόητο πως δυνατότητα για υποβολή αίτησης για καθορισμό της καταβολής της επιχορήγησης σε δόσεις, έχουν και οι επενδύσεις της ιδίας περιόδου που υποβλήθηκαν μεν με κόστος μεγαλύτερο των 300 εκατ. δρχ. εν τέλει εγκρίθηκαν με κόστος μικρότερο του ποσού αυτού, αλλά η καταβολή της επιχορήγησης ορίστηκε στην εγκριτική απόφαση να γίνει εξ ολοκλήρου μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

25. Παράγραφος 43 (Παρ. 17 άρθρου 1 Ν.2234/94):

Σχετικά με τη ρύθμιση της παραγράφου 17 του άρθρου 1 του Ν.2234/94, επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της αφορά μόνο στην υπαγωγή επενδύσεων στο καθεστώς των επιχορηγήσεων και επιδότησης επιτοκίου καθώς και στην υπαγωγή προγραμμάτων στο νέο κίνητρο επιδότησης της αξίας του εξοπλισμού του οποίου η χρήση αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση. Δηλ. η ρύθμιση δεν έχει εφαρμογή για το κίνητρο των αφορολογήτων εκπτώσεων ή τη δημιουργία ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης