Οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003

Για τροποποίηση της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών

15 Ιούλ 2003

Taxheaven.gr

Οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003

για τροποποίηση της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ),

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η πρώτη οδηγία του Συμβουλίου 68/151/ΕΟΚ, της 9ης Μαρτίου 1968, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες(4) θεσπίζει τις υποχρεώσεις όσον αφορά την υποχρεωτική δημοσιοποίηση ορισμένων πράξεων και στοιχείων από μέρους εταιρειών των οποίων η ευθύνη είναι περιορισμένη.

(2) Στο πλαίσιο της τέταρτης φάσης της διαδικασίας "Απλούστευση της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά" (SLIM), που έθεσε σε εφαρμογή η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 1998, μια ομάδα εργασίας για θέματα εταιρικού δικαίου εξέδωσε, το Σεπτέμβριο του 1999, έκθεση σχετικά με την απλούστευση της πρώτης και δεύτερης οδηγίας περί εταιρικού δικαίου, όπου διατυπώνονταν ορισμένες συστάσεις.

(3) Ο εκσυγχρονισμός της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ βάσει των συστάσεων εκείνων δεν θα πρέπει απλώς να συμβάλει στην επίτευξη του σημαντικού στόχου να καταστεί ευκολότερη και ταχύτερη η πρόσβαση σε πληροφορίες εταιρειών από τους ενδιαφερομένους αλλά και να απλουστεύσει σε μεγάλο βαθμό τις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλονται στις εταιρείες.

(4) Ο κατάλογος εταιρειών που υπάγονται στην οδηγία 68/151/ΕΟΚ θα πρέπει να ενημερωθεί, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες μορφές εταιρειών που έχουν θεσπισθεί ή οι τύποι εταιρειών που έχουν καταργηθεί στα κράτη μέλη από τότε που εκδόθηκε η οδηγία.

(5) Από το 1968 έχουν εκδοθεί αρκετές οδηγίες με σκοπό την εναρμόνιση των απαιτήσεων που διέπουν την υποχρεωτική κατάρτιση λογιστικών πράξεων από τις εταιρείες. Πρόκειται για την τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών(5), την έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για τους ενοποιημένους λογαριασμούς(6), την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων(7) και την οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων(8). Θα πρέπει να τροποποιηθούν αντιστοίχως οι παραπομπές της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ στις λογιστικές πράξεις που πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις προαναφερθείσες οδηγίες.

(6) Στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου εκσυγχρονισμού, οι εταιρείες με την επιφύλαξη των βασικών απαιτήσεων και των επιβεβλημένων διατυπώσεων του εθνικού δικαίου των κρατών μελών, θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν αν θα καταχωρίσουν σε χαρτί ή με ηλεκτρονικά μέσα τις πράξεις και στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά.

(7) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να λάβουν από το μητρώο αντίγραφα των εν λόγω πράξεων και στοιχείων σε χαρτί αλλά και με ηλεκτρονικά μέσα.

(8) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν αν το εθνικό δελτίο που έχει ορισθεί για τη δημοσίευση των υποχρεωτικών πράξεων και στοιχείων θα τηρείται σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική μορφή ή να προβλέψουν τη δημοσιοποίησή τους με άλλο εξίσου αποτελεσματικό μέσο.

(9) Η διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες εταιρειών θα πρέπει να βελτιωθεί επιτρέποντας, πέραν της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης σε μία από τις γλώσσες που επιτρέπονται στο οικείο κράτος μέλος της εταιρείας, την προαιρετική επιπρόσθετη καταχώριση σε άλλες γλώσσες των απαιτουμένων πράξεων και στοιχείων. Οι τρίτοι καλόπιστοι θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται τις μεταφράσεις αυτές.

(10) Ενδείκνυται να διευκρινισθεί ότι η αναγραφή των υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ πρέπει να γίνεται σε όλες τις επιστολές και τα έγγραφα παραγγελιών που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, ανεξαρτήτως αν είναι σε χαρτί ή σε άλλο μέσο. Λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων, ενδείκνυται επίσης να προβλεφθεί ότι τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται στον τυχόν διαδικτυακό τόπο της εκάστοτε εταιρείας.

(11) Η οδηγία 68/151/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αντιστοίχως,


ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Άρθρο 1

Η οδηγία 68/151/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1:

α) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:

"- στη Γαλλία:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée·"·

β) το έκτο εδάφιο αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:

"- στις Κάτω Χώρες:

de naamloze vennootschap,, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid·"·

γ) το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:

"- στη Δανία:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab·"·

δ) η δέκατη τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"- στη Φινλανδία:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag·".

2. Στο άρθρο 2:

α) το στοιχείο στ) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:

"στ) Τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ(9), 83/349/ΕΟΚ(10), 86/635/ΕΟΚ(11) και 91/674/ΕΟΚ(12)."

β) Η παράγραφος 2 διαγράφεται.

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:

"Άρθρο 3

1. Σε κάθε κράτος μέλος ανοίγεται φάκελος σε κεντρικό μητρώο, σε εμπορικό μητρώο ή μητρώο εταιρειών για κάθε καταχωριζόμενη εταιρεία.

2. Όλες οι πράξεις και τα λοιπά στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιότητα δυνάμει του άρθρου 2 τηρούνται στον φάκελο ή καταχωρίζονται στο μητρώο· το αντικείμενο των καταχωρίσεων στο μητρώο πρέπει σε κάθε περίπτωση να εμφανίζεται στον φάκελο.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ώστε, το αργότερο από 1ης Ιανουαρίου 2007, η καταχώριση όλων των πράξεων και στοιχείων που πρέπει να δίδονται στη δημοσιότητα δυνάμει του άρθρου 2, από εταιρείες και άλλα πρόσωπα και οργανισμούς που υποχρεούνται σε δήλωση ή συμμετοχή σε υποβολή δήλωσης, να είναι δυνατή με ηλεκτρονικά μέσα. Εκτός αυτού τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλουν σε όλες τις εταιρείες ή σε ορισμένες κατηγορίες εταιρειών την καταχώριση με ηλεκτρονικά μέσα όλων ή ορισμένων κατηγοριών των εν λόγω πράξεων και στοιχείων.

Όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που μνημονεύονται στο άρθρο 2 και κατατίθενται από 1ης Ιανουαρίου 2007 το αργότερο, είτε με έγγραφα μέσα είτε με ηλεκτρονικά μέσα, τηρούνται στον φάκελο ή καταχωρίζονται στο μητρώο σε ηλεκτρονική μορφή. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή από το μητρώο τέτοιων πράξεων και στοιχείων τα οποία κατατίθενται με έγγραφα μέσα από 1ης Ιανουαρίου 2007 το αργότερο.

Οι πράξεις και τα στοιχεία που μνημονεύονται στο άρθρο 2 και έχουν καταχωρηθεί γραπτώς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006 το αργότερο δεν είναι υποχρεωτικό να μετατραπούν αυτομάτως σε ηλεκτρονική μορφή από το μητρώο. Παρόλα αυτά, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή από το μητρώο μετά την παραλαβή αιτήσεως για δημοσιοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται για την εφαρμογή της παραγράφου 3.

3. Πλήρη αντίγραφα ή αποσπάσματα των αναφερομένων στο άρθρο 2 πράξεων ή στοιχείων πρέπει να είναι δυνατό να λαμβάνονται κατόπιν αιτήσεως. Από 1ης Ιανουαρίου 2007 το αργότερο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο μητρώο είτε με έγγραφα μέσα είτε με ηλεκτρονικά μέσα, αναλόγως της προτιμήσεως του αιτούντος.

Από μια ημερομηνία της επιλογής των κρατών μελών που δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2007, τα αντίγραφα που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να μπορούν να χορηγηθούν από το μητρώο είτε γραπτώς είτε με ηλεκτρονικά μέσα, αναλόγως της προτιμήσεως του αιτούντος. Αυτό ισχύει για όλες τις πράξεις και τα στοιχεία, ασχέτως του εάν η καταχώριση αυτών έγινε πριν ή μετά την επιλεγείσα ημερομηνία Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι το σύνολο ή ορισμένες κατηγορίες πράξεων και στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί σε χαρτί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2006 το αργότερο δεν θα μπορούν να χορηγούνται με ηλεκτρονικά μέσα από το μητρώο, υπό την προϋπόθεση ότι καταχωρίσθηκαν ένα δεδομένο χρονικό διάστημα προ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στο μητρώο. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να είναι μικρότερο των δέκα ετών.

Τα τέλη έκδοσης των πλήρων αντιγράφων ή των αποσπασμάτων των αναφερομένων στο άρθρο 2 πράξεων και στοιχείων, είτε με έγγραφα μέσα είτε με ηλεκτρονικά μέσα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος.

Τα παρεχόμενα αντίγραφα σε χαρτί λαμβάνουν θεώρηση ως ακριβή αντίγραφα εκτός αν ο αιτών παραιτηθεί της θεώρησης. Τα παρεχόμενα ηλεκτρονικά αντίγραφα δεν λαμβάνουν θεώρηση ως ακριβή αντίγραφα εκτός εάν ο αιτών το ζητήσει ρητά.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η θεώρηση των ηλεκτρονικών αντιγράφων εγγυάται τόσο τη γνησιότητα της προέλευσής τους όσο και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με τη χρήση τουλάχιστον μιας προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές(13).

4. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 πράξεις και στοιχεία δημοσιεύονται στο οριζόμενο από το κράτος μέλος εθνικό δελτίο είτε υπό μορφή ολικής ή μερικής αναδημοσιεύσεως είτε υπό μορφή σημειώσεως που παραπέμπει στην κατάθεση του εγγράφου στον φάκελο ή στην καταχώρισή του στο μητρώο. Το οριζόμενο προς τον σκοπό αυτόν εθνικό δελτίο δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να αντικαταστήσουν τη δημοσίευση στο εθνικό δελτίο με άλλο, εξίσου αποτελεσματικό μέσο το οποίο να προϋποθέτει οπωσδήποτε τη χρήση συστήματος δια του οποίου η προσπέλαση στις δημοσιοποιούμενες πληροφορίες είναι δυνατή κατά χρονολογική σειρά μέσω κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

5. Οι πράξεις και τα στοιχεία αντιτάσσονται κατά τρίτων από την εταιρεία μόνον εφόσον έχουν δοθεί στη δημοσιότητα βάσει της παραγράφου 4 εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι εν λόγω τρίτοι ήταν εν γνώσει.

Εν τούτοις για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από την δεκάτη έκτη ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση, οι εν λόγω πράξεις και στοιχεία δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δεν ήταν δυνατό να είναι εν γνώσει.

6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε ασυμφωνίας μεταξύ του κειμένου που δόθηκε στη δημοσιότητα βάσει της παραγράφου 4 και του περιλαμβανομένου στο μητρώο ή στον φάκελο του κειμένου.

Εντούτοις, σε περίπτωση ασυμφωνίας, το κείμενο που δίδεται στη δημοσιότητα βάσει της παραγράφου 4 δεν δύναται να αντιταχθεί κατά τρίτων· οι τρίτοι δύνανται, ωστόσο, να το επικαλεσθούν εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι είχαν γνώση των κειμένων που κατατέθηκαν στον φάκελο ή καταχωρίσθηκαν στο μητρώο.

7. Οι τρίτοι δύνανται, εξ άλλου, να επικαλούνται σε κάθε περίπτωση πράξεις και στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη συμπληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας εκτός αν λόγω ελλείψεως δημοσιότητας οι πράξεις και τα στοιχεία στερούνται ισχύος.

8. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η φράση 'με ηλεκτρονικά μέσα' σημαίνει ότι η αρχική αποστολή καθώς και η παραλαβή των στοιχείων στον προορισμό τους γίνεται μέσω ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμεύει για την επεξεργασία (περιλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση δεδομένων και ότι τα στοιχεία διαβιβάζονται, μεταφέρονται και παραλαμβάνονται με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα ή με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζουν τα κράτη μέλη."

4. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 3α

1. Οι πράξεις και τα στοιχεία που οφείλουν να δίδονται στη δημοσιότητα δυνάμει του άρθρου 2 πρέπει να καταρτίζονται και να καταχωρίζονται σε μία από τις γλώσσες που είναι εγκεκριμένες σύμφωνα με τους γλωσσικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου ανοίγεται φάκελος σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 3 παράγραφος 1.

2. Εκτός από την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των πράξεων και στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη σύμφωνα με το άρθρο 3 δημοσιοποίηση των πράξεων και στοιχείων που μνημονεύονται στο άρθρο 2 σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της Κοινότητας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν την επικύρωση των μεταφράσεων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση τρίτων στις μεταφράσεις που δημοσιοποιούνται προαιρετικά

3. Εκτός από την υποχρεωτική δημοσιοποίηση κατ' άρθρο 3 και την προαιρετική δημοσιοποίηση βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τη σύμφωνα με το άρθρο 3 δημοσιοποίηση των οικείων πράξεων και στοιχείων σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν την επικύρωση των μεταφράσεων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων.

4. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των πράξεων και των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν στις επίσημες γλώσσες του μητρώου και της μετάφρασης που δημοσιοποιήθηκε προαιρετικά, η τελευταία δεν είναι αντιτάξιμη έναντι τρίτων. Οι τρίτοι δύνανται, όμως, να επικαλεσθούν τις μεταφράσεις που δημοσιοποιήθηκαν προαιρετικά, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι είχαν γνώση της έκδοσης που ήταν αντικείμενο της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης."

5. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:

"Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ότι οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από το εάν είναι σε χαρτί ή σε άλλη μορφή, πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση του μητρώου στο οποίο τηρείται ο αναφερόμενος στο άρθρο 3 φάκελος καθώς και τον αριθμό καταχωρίσεως της εταιρείας στο εν λόγω μητρώο·

β) τη νομική μορφή της εταιρείας, τον τόπο της επίσημης έδρας της και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι ευρίσκεται σε κατάσταση εκκαθαρίσεως.

Αν στα έγγραφα αυτά γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας η ένδειξη πρέπει να αφορά το καλυφθέν και καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι διαδικτυακοί τόποι των εταιρειών πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο, καθώς επίσης, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, την ένδειξη του καλυφθέντος και καταβεβλημένου κεφαλαίου."

6. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:

"Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις τουλάχιστον για την περίπτωση:

α) ελλείψεως της δημοσιότητος των λογιστικών εγγράφων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·

β) απουσίας επί των εμπορικών εγγράφων ή οποιουδήποτε Διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, των υποχρεωτικών ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 4."

 

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, πρέπει να περιλαμβάνεται σε αυτά αναφορά στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται από την εν λόγω αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012, έκθεση συνοδευόμενη, εφ' όσον απαιτείται, από πρόταση για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, υπό το φως της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της, των στόχων της και των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν σημειωθεί κατά το χρόνο αυτό.

 

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2003.

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

 

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Tremonti

 

(1) ΕΕ C 227 E της 24.9.2002, σ. 377.

(2) ΕΕ C 85 της 8.4.2003, σ. 13.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2003.

(4) ΕΕ L 65 της 14.3.1968, σ. 8· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(5) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/38/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 120 της 15.5.2003, σ. 22).

(6) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).

(7) EE L 372 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ.

(8) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7.

(9) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/38/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 120 της 15.5.2003, σ. 23).

(10) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).

(11) EE L 372 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ.

(12) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7.

(13) ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.


Taxheaven.gr