Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/EΟΚ, 83/349/EΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/EΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Κατηγορία: Λοιπά

Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003
Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/EΟΚ, 83/349/EΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/EΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων


Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 Για την τροποποίηση των

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003

για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/EΟΚ, 83/349/EΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/EΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, έταξε ως προθεσμία για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της Επιτροπής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες το 2005 και υπογράμμισε ότι επείγει η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζουν οι κοινοτικές εταιρίες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (εφεξής "εισηγμένες εταιρείες").

(2) Στις 13 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση με τίτλο "Στρατηγική χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της ΕΕ: η μελλοντική πορεία" με την οποία προτάθηκε να καθιερωθεί, το αργότερο μέχρι το 2005, η κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών όλων των εισηγμένων εταιρειών βάσει ενός ενιαίου συνόλου λογιστικών προτύπων, δηλαδή των διεθνών λογιστικών προτύπων (ΔΛΠ).

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων(4) (εφεξής "κανονισμός ΔΛΠ"), απαιτεί, από το 2005 και μετά, από όλες τις εισηγμένες εταιρίες να καταρτίζουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους βάσει των ΔΛΠ που υιοθετούνται προς εφαρμογή στην Κοινότητα. Παρέχει, επίσης, στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν ή να απαιτούν την εφαρμογή των υιοθετηθέντων ΔΛΠ στην εκπόνηση των ετήσιων λογαριασμών και να επιτρέπουν ή να απαιτούν την εφαρμογή των υιοθετηθέντων ΔΛΠ από μη εισηγμένες εταιρείες.

(4) Ο κανονισμός ΔΛΠ προβλέπει ότι, για να υιοθετηθεί ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο, προκειμένου να εφαρμοσθεί στην Κοινότητα, είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις της τέταρτης οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί των ετησίων λογαριασμών εταιριών ορισμένων μορφών(5), καθώς και της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς(6), δηλαδή η εφαρμογή του πρέπει να δίνει πιστή και πραγματική εικόνα της οικονομικής κατάστασης και των επιδόσεων της επιχείρησης· η αρχή αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη βάσει των προαναφερόμενων οδηγιών χωρίς αυτό να συνεπάγεται την αυστηρή συμμόρφωση με κάθε μια διάταξη των εν λόγω οδηγιών.

(5) Δεδομένου ότι οι ετήσιοι και οι ενοποιημένοι λογαριασμοί επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ, οι οποίοι δεν καταρτίζονται βάσει του κανονισμού ΔΛΠ, θα συνεχίσουν να βασίζονται στις οδηγίες αυτές ως κύρια πηγή κοινοτικών λογιστικών απαιτήσεων, είναι σημαντικό να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των εταιρειών της Κοινότητας που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ και των εταιρειών της Κοινότητας που δεν τα εφαρμόζουν.

(6) Για τους σκοπούς τόσο της υιοθέτησης των ΔΛΠ όσο και της εφαρμογής των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ, είναι επιθυμητό οι εν λόγω οδηγίες να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στη διεθνή λογιστική σκηνή. Από την άποψη αυτή, με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Λογιστική εναρμόνιση: μια νέα στρατηγική έναντι της διεθνούς εναρμόνισης", εκλήθη η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει προσπάθειες για να διατηρηθεί η συνοχή μεταξύ των κοινοτικών λογιστικών οδηγιών και των εξελίξεων στον καθορισμό διεθνών λογιστικών προτύπων, ιδίως στο πλαίσιο της επιτροπής διεθνών λογιστικών προτύπων (IASC).

(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν την παρουσίαση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του ισολογισμού σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις, όπως αυτές εκφράζονται με τα πρότυπα που εκδίδει ο οργανισμός διεθνών λογιστικών προτύπων (ΟΔΛΠ).

(8) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν ή να απαιτούν την εφαρμογή της μεθόδου της αναπροσαρμογής της αξίας και της μεθόδου της εύλογης αξίας σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις, όπως αυτές εκφράζονται με τα πρότυπα που εκδίδει ο ΟΔΛΠ.

(9) Η ετήσια έκθεση και η ενοποιημένη ετήσια έκθεση αποτελούν σημαντικά στοιχεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί, βάσει των τρεχουσών βέλτιστων πρακτικών, η υφιστάμενη απαίτηση βάσει της οποίας οι εκθέσεις αυτές πρέπει να παρέχουν μια πραγματική εικόνα της εξέλιξης της επιχείρησης και της θέσης της, η οποία να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και πρόσθετη καθοδήγηση ως προς το πληροφοριακό περιεχόμενο της "πραγματικής εικόνας". Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιορίζονται στις χρηματοοικονομικές πτυχές των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Αναμένεται ότι αυτό θα οδηγήσει, όπου ενδείκνυται, στην ανάλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών που είναι αναγκαίες για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης της εταιρείας, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται βασικοί δείκτες επιδόσεων και στοιχεία για περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Αυτό συνάδει, εξάλλου, και με τη σύσταση 2001/453/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με τη λογιστική καταχώρηση, την εκτίμηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών στους ετήσιους λογαριασμούς και στις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών(7). Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη η μεταβαλλόμενη φύση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αυτού του είδους και ο δυνητικός φόρτος που θα βαρύνει τις επιχειρήσεις κάτω από ένα ορισμένο μέγεθος, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην εφαρμόζουν την υποχρέωση παροχής μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην περίπτωση της ετήσιας έκθεσης αυτών των επιχειρήσεων.

(10) Οι διαφορές στην κατάρτιση και την παρουσίαση της έκθεσης ελέγχου μειώνουν τη συγκρισιμότητα και εμποδίζουν τον χρήστη να κατανοήσει τη ζωτική αυτή πλευρά της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Με την τροποποίηση, βάσει των τρεχουσών, βέλτιστων διεθνών πρακτικών, των συγκεκριμένων απαιτήσεων που αφορούν ειδικά τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου, θα πρέπει να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνοχή στο θέμα αυτό. Η βασική απαίτηση ότι η γνώμη του ελεγκτή πρέπει να αναφέρει κατά πόσον οι ετήσιοι ή ενοποιημένοι λογαριασμοί παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα της επιχείρησης σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δεν αποτελεί περιορισμό της έκτασης της εν λόγω γνώμης, αλλά διευκρινίζει το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου εκφράζεται.

(11) Οι οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν καταλλήλως. Επιπλέον, είναι επίσης αναγκαίο να τροποποιηθεί η οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων(8).

(12) Ο ΟΔΛΠ αναπτύσσει περαιτέρω και τελειοποιεί τα λογιστικά πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

(13) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη λογιστική της αποτίμησης στην εύλογη αξία, όπως αυτή εκφράζεται με τα κατάλληλα πρότυπα που εκδίδει ο ΟΔΛΠ.

(14) Κατά συνέπεια, η οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων(9), θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(15) Οι τροποποιήσεις αυτές θα άρουν όλες τις ασυνέπειες μεταξύ των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ, αφενός, και των υφιστάμενων, την 1η Μαΐου 2002, ΔΛΠ, αφετέρου,


ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Άρθρο 1

Η οδηγία 78/660/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν την ενσωμάτωση και άλλων οικονομικών καταστάσεων στους ετήσιους λογαριασμούς, πέραν των εγγράφων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο."

2. Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"6. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν, κατά την αναγραφή των αριθμητικών στοιχείων στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως και του ισολογισμού, να λαμβάνεται υπόψη η ουσία της απεικονιζόμενης συναλλαγής ή διακανονισμού. Αυτή η δυνατότητα ή υποχρέωση μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες εταιρειών ή/και στους ενοποιημένους λογαριασμούς, όπως ορίζεται στην οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς(10)."

3. Στο άρθρο 8 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες ή να απαιτούν από αυτές, να υιοθετήσουν τον τρόπο παρουσίασης του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 10α αντί των άλλων επιβαλλόμενων ή επιτρεπόμενων τρόπων παρουσίασης."

4. Στο άρθρο 9, στο "Παθητικό", στο σημείο Β, ο τίτλος "Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη" αντικαθίσταται από τον τίτλο "Προβλέψεις".

5. Στο άρθρο 10 σημείο Ι, ο τίτλος "Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα" αντικαθίσταται από τον τίτλο "Προβλέψεις".

6. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 10α

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες ή σε ορισμένες κατηγορίες εταιρειών ή να απαιτούν από αυτές, αντί να εμφανίζουν τα στοιχεία του ισολογισμού, βάσει των άρθρων 9 και 10, να τα παρουσιάζουν βάσει της διάκρισης μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στοιχείων, υπό τον όρο ότι η παρεχόμενη πληροφόρηση είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που κατά τα άλλα απαιτείται από τα άρθρα 9 και 10."

7. Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Οι προβλέψεις αποσκοπούν στην κάλυψη υποχρεώσεων σαφώς προσδιορισμένης φύσεως οι οποίες είτε είναι πιθανό είτε βέβαιο ότι θα έχουν προκύψει την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, αλλά των οποίων το ύψος ή ημερομηνία εμφάνισης είναι αβέβαια."

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Οι προβλέψεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της αξίας στοιχείων του ενεργητικού."

8. Στο άρθρο 22 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε όλες τις εταιρείες ή κατηγορίες εταιρειών, ή να απαιτούν από αυτές, να παρουσιάσουν κατάσταση της επίδοσής τους αντί του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 26, υπό τον όρο ότι η παρεχόμενη πληροφόρηση είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που κατά τα άλλα απαιτείται από τα άρθρα αυτά."

9. Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) το σημείο ββ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ββ) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι υποχρεώσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ή προηγούμενων οικονομικών ετών, ακόμα και αν οι εν λόγω υποχρεώσεις καθίστανται εμφανείς κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας ισολογισμού και της ημερομηνίας κατάρτισης αυτού."

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

"1α. Εκτός από τα ποσά που εμφανίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) σημείο ββ), τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν να λαμβάνονται υπόψη όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις και πιθανές ζημίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ή προηγούμενων οικονομικών ετών, ακόμη και αν οι εν λόγω υποχρεώσεις ή ζημίες καθίστανται εμφανείς μόνον κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας ισολογισμού και της ημερομηνίας κατάρτισης αυτού."

10. Στο άρθρο 33 παράγραφος 1 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"γ) Αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων στοιχείων."

11. Στο άρθρο 42, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Το ύψος των προβλέψεων δεν δύναται να υπερβαίνει τα αναγκαία ποσά."

12. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

"Άρθρο 42ε

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 32, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε όλες τις εταιρείες, ή σε ορισμένες κατηγορίες εταιρειών, ή να απαιτούν από αυτές, να αποτιμούν συγκεκριμένες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού, πλην των χρηματοπιστωτικών μέσων, σε ποσά καθοριζόμενα σε συνάρτηση με την εύλογη αξία τους.

Αυτή η δυνατότητα ή απαίτηση μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στους ενοποιημένους λογαριασμούς κατά την έννοια της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 42στ

Παρά το άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε όλες τις εταιρείες, ή σε ορισμένες κατηγορίες εταιρειών, ή να απαιτούν από αυτές, να περιλαμβάνουν στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως τις μεταβολές της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται βάσει του άρθρου 42ε."

13. Στο άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 6, η φράση "άρθρων 9 και 10" αντικαθίσταται από τη φράση "άρθρων 9, 10 και 10α".

14. Το άρθρο 46 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. α) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον μια πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και μια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

β) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

γ) Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς."

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να απαλλάσσουν τις εταιρείες που καλύπτονται από το άρθρο 27 από την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση."

15. Στο άρθρο 48, η τρίτη πρόταση διαγράφεται.

16. Στο άρθρο 49, η τρίτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Η έκθεση του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών (εφεξής 'νόμιμοι ελεγκτές' δεν πρέπει να συνοδεύει τη δημοσίευση αυτή αλλά πρέπει να γνωστοποιείται αν η γνώμη του ελεγκτή εκφράσθηκε με ή χωρίς επιφυλάξεις ή αν ήταν αντίθετη ή αν οι νόμιμοι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να εκφράσουν τη γνώμη τους. Πρέπει επίσης να γνωστοποιείται αν η έκθεση των νόμιμων ελεγκτών περιλαμβάνει παραπομπές σε θέματα στα οποία οι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή, χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στη γνώμη τους."

17. Στο άρθρο 51, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Οι ετήσιοι λογαριασμοί των εταιρειών ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα στα οποία τα κράτη μέλη έχουν χορηγήσει άδεια διεξαγωγής των νόμιμων ελέγχων βάσει της όγδοης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1984, για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων(11).

Οι νόμιμοι ελεγκτές εκφράζουν επίσης γνώμη για το κατά πόσον η ετήσια έκθεση αντιστοιχεί στους ετήσιους λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού έτους."

18. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 51α

1. Η έκθεση των νόμιμων ελεγκτών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται τουλάχιστον οι ετήσιοι λογαριασμοί που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόσθηκε κατά την κατάρτισή τους·

β) περιγραφή του εύρους του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος·

γ) ελεγκτική γνώμη στην οποία οι νόμιμοι ελεγκτές εκφράζουν τη γνώμη τους με σαφήνεια για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και, ενδεχομένως, για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόμος. Η ελεγκτική γνώμη μπορεί να εκδίδεται με ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι νόμιμοι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν γνώμη, να λαμβάνει τη μορφή άρνησης γνώμης·

δ) παραπομπή σε θέματα στα οποία οι νόμιμοι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη·

ε) ελεγκτική γνώμη σχετικά με το κατά πόσον η ετήσια έκθεση αντιστοιχεί με τους ετήσιους λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού έτους.

2. Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους νόμιμους ελεγκτές."

19. Στο άρθρο 53, η παράγραφος 1 διαγράφεται.

20. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 53α

Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν τις απαλλαγές που θεσπίζουν τα άρθρα 11, 27, 46, 47 και 51 στην περίπτωση εταιρειών των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών(12)."

21. Στο άρθρο 56 παράγραφος 1, η φράση "στα άρθρα 9, 10" αντικαθίσταται από τη φράση "στα άρθρα 9, 10, 10α".

22. Στο άρθρο 60 πρώτο εδάφιο, η φράση "με βάση την τρέχουσα αξία" αντικαθίσταται από τη φράση "με βάση την εύλογη αξία".

23. Στο άρθρο 61α, η φράση "των άρθρων 42α έως 42δ" αντικαθίσταται από τη φράση "των άρθρων 42α έως 42στ".

 

Άρθρο 2

Η οδηγία 83/349/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από κάθε επιχείρηση που διέπεται από το εθνικό τους δίκαιο να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, εάν:

α) η επιχείρηση αυτή (μητρική επιχείρηση) έχει την εξουσία να ασκεί, ή πράγματι ασκεί, κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), ή

β) η επιχείρηση αυτή (μητρική επιχείρηση) και η άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση) υπάγονται στην ενιαία διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης."

2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η φράση "των άρθρων 13, 14 και 15" αντικαθίσταται από τη φράση "των άρθρων 13 και 15".

3. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν μια από τις υποκείμενες σε ενοποίηση επιχειρήσεις είναι εταιρεία της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών(13)."

β) η παράγραφος 5 διαγράφεται.

4. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η δεύτερη φράση διαγράφεται.

β) στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η φράση "των άρθρων 13, 14 και 15" αντικαθίσταται από τη φράση "των άρθρων 13 και 15".

γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ."

5. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), η φράση "των άρθρων 13, 14 και 15" αντικαθίσταται από τη φράση "των άρθρων 13 και 15".

6. Το άρθρο 14 διαγράφεται.

7. Στο άρθρο 16 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν την ενσωμάτωση και άλλων οικονομικών καταστάσεων στους ενοποιημένους λογαριασμούς, πέραν των εγγράφων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο."

8. Στο άρθρο 17 παράγραφος 1, η φράση "άρθρα 3 έως 10" αντικαθίσταται από τη φράση "άρθρα 3 έως 10α".

9. Το άρθρο 34 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2 στοιχείο β), η φράση "των άρθρων 13 και 14, οι ενδείξεις αυτές πρέπει να παρέχονται με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 3" αντικαθίσταται από τη φράση "του άρθρου 13, οι ενδείξεις αυτές πρέπει να παρέχονται".

β) στην παράγραφο 5, η φράση "και εκείνες που εξαιρέθηκαν βάσει του άρθρου 14" διαγράφεται.

10. Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον μια πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, καθώς και μια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, η οποία αντιστοιχεί προς το μέγεθός τους και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης της εταιρείας, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ενοποιημένη ετήσια έκθεση περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς."

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"3. Στις περιπτώσεις που εκτός από την ετήσια έκθεση διαχείρισης απαιτείται και ετήσια ενοποιημένη έκθεση, οι δύο εκθέσεις μπορούν να υποβάλλονται υπό τη μορφή ενιαίας έκθεσης. Κατά την κατάρτιση της ενιαίας αυτής έκθεσης, ενδέχεται να πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα εκείνα που έχουν σημασία για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση."

11. Το άρθρο 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 37

1. Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί των εταιρειών ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα στα οποία το κράτος μέλος το δίκαιο του οποίου διέπει τη μητρική επιχείρηση έχει χορηγήσει άδεια διεξαγωγής νόμιμων ελέγχων βάσει της όγδοης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1984, για τη χορήγηση άδειας στους υπευθύνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων(14).

Ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ενοποιημένων λογαριασμών (εφεξής: 'νόμιμοι ελεγκτές'), πρέπει επίσης να εκφράζουν τη γνώμη τους για το κατά πόσον η ενοποιημένη ετήσια έκθεση αντιστοιχεί στους ενοποιημένους λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού έτους.

2. Η έκθεση των νόμιμων ελεγκτών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται τουλάχιστον οι ενοποιημένοι λογαριασμοί που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόσθηκε κατά την κατάρτισή τους·

β) περιγραφή του εύρους του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των οποίων εκτελέσθηκε ο νόμιμος έλεγχος·

γ) ελεγκτική γνώμη στην οποία οι νόμιμοι ελεγκτές εκφράζoυν γνώμη με σαφήνεια για το κατά πόσον οι ενοποιημένοι λογαριασμοί παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και, ενδεχομένως, για το κατά πόσον οι ενοποιημένοι λογαριασμοί πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου. Η ελεγκτική γνώμη μπορεί να εκδίδεται με ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι νόμιμοι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν γνώμη, να λαμβάνει τη μορφή άρνησης γνώμης·

δ) παραπομπή σε θέματα στα οποία οι νόμιμοι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη τους·

ε) ελεγκτική γνώμη σχετικά με το κατά πόσον η ετήσια έκθεση αντιστοιχεί με τους ενοποιημένους λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού έτους.

3. Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους νόμιμους ελεγκτές.

4. Σε περίπτωση που οι ετήσιοι λογαριασμοί της μητρικής επιχείρησης επισυνάπτονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς, η έκθεση των νόμιμων ελεγκτών που απαιτείται βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη έκθεση των νόμιμων ελεγκτών σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της μητρικής επιχείρησης που απαιτείται βάσει του άρθρου 51 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ."

12. Στο άρθρο 38 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"7. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στις εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ."

 

Άρθρο 3

Η οδηγία 86/635/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Για τα ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, ισχύουν τα άρθρα 2 και 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 έως 6, το άρθρο 6, 7, 13 και 14, το άρθρο 15, παράγραφοι 3 και 4, τα άρθρα 16 έως 21, 29 έως 35, 37 έως 41, το άρθρο 42, πρώτη πρόταση, τα άρθρα 42α έως 42στ, το άρθρο 45 παράγραφος 1, το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2, τα άρθρα 48 έως 50 και 50α, το άρθρο 51, παράγραφος 1, το άρθρο 51α και τα άρθρα 56 έως 59, 61 και 61α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, εφόσον η παρούσα οδηγία δεν ορίζει άλλως. Ωστόσο, το άρθρο 35 παράγραφος 3, τα άρθρα 36 και 37 και το άρθρο 39 παράγραφοι 1 έως 4 της παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που αποτιμώνται σύμφωνα με το τμήμα 7α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ.

2. Όταν γίνεται αναφορά στα άρθρα 9, 10 και 10α (ισολογισμός) των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ ή στα άρθρα 22 έως 26 (λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως) της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, πρέπει να θεωρείται ότι η αναφορά αυτή γίνεται στα άρθρα 4 και 4α (ισολογισμός) ή στα άρθρα 26, 27 και 28 (λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως) της παρούσας οδηγίας."

2. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Για την κατάρτιση του ισολογισμού, τα κράτη μέλη προβλέπουν τον ακόλουθο τρόπο παρουσίασης. Ως εναλλακτική δυνατότητα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα ή να απαιτούν από αυτά να υιοθετήσουν τον τρόπο παρουσίασης του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 4α."

β) στο "Παθητικό", στο σημείο 6, ο τίτλος "Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη", αντικαθίσταται από τον τίτλο "Προβλέψεις".

3. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 4α

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα ή σε ορισμένες κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων ή να απαιτούν από αυτά, αντί να εμφανίζουν τα στοιχεία του ισολογισμού βάσει του άρθρου 4 να τα παρουσιάζουν ταξινομημένα, ανάλογα με τη φύση τους και τη σχετική ρευστότητά τους, υπό τον όρο ότι η παρεχόμενη πληροφόρηση είναι, ως προς το περιεχόμενό της, τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που κατά τα άλλα απαιτείται από το άρθρο 4."

4. Στο άρθρο 26 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ή κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων, ή να απαιτούν από αυτά να παρουσιάζουν μια κατάσταση της επίδοσής τους αντί του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως σύμφωνα με τα άρθρα 27 ή 28, υπό τον όρο ότι η παρεχόμενη πληροφόρηση είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που κατά τα άλλα απαιτείται από τα άρθρα αυτά."

5. Στο άρθρο 43 παράγραφος 2, το στοιχείο στ) διαγράφεται.

 

Άρθρο 4

Η οδηγία 91/674/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, ισχύουν τα άρθρα 2 και 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 έως 6, τα άρθρα 6, 7, 13 και 14, το άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4, τα άρθρα 16 έως 21, 29 έως 35, 37 έως 41, 42, 42α έως 42στ, το άρθρο 43 παράγραφος 1 σημεία 1 έως 7 και 9 έως 14, το άρθρο 45 παράγραφος 1, το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2, τα άρθρα 48 έως 50 και 50α, το άρθρο 51 παράγραφος 1, το άρθρο 51α, και τα άρθρα 56 έως 59, 61 και 61α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, εφόσον η παρούσα οδηγία δεν ορίζει άλλως. Τα άρθρα 46, 47, 48, 51 και 53 της παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που αποτιμώνται σύμφωνα με το τμήμα 7α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ.

2. Όταν γίνεται αναφορά στα άρθρα 9, 10 και 10α (ισολογισμός) των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ ή στα άρθρα 22 έως 26 (λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως) της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, πρέπει να θεωρείται ότι η αναφορά αυτή γίνεται στο άρθρο 6 (ισολογισμός) ή στο άρθρο 34 (λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως) της παρούσας οδηγίας, ανάλογα με την περίπτωση."

2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 4

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην ένωση ασφαλιστών με την επωνυμία Lloyd's. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τόσο ο οργανισμός Lloyd's όσο και οι συμπράξεις του Lloyd's, θεωρούνται ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 παράγραφος 1, ο Lloyd's καταρτίζει συνολικούς λογαριασμούς αντί των ενοποιημένων λογαριασμών που απαιτούνται από την οδηγία 83/349/ΕΟΚ. Οι συνολικοί λογαριασμοί καταρτίζονται με τη συγκέντρωση των λογαριασμών όλων των συμπράξεων."

3. Στο άρθρο 6, στο παθητικό, στο σημείο Ε, ο τίτλος "Προβλέψεις για άλλους κινδύνους και έξοδα", αντικαθίσταται από τον τίτλο "Άλλες προβλέψεις".

4. Το άρθρο 46 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 5 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:"Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από την απαίτηση αυτή."

β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"6. Η μέθοδος ή οι μέθοδοι που εφαρμόζονται σε κάθε θέση επενδύσεων πρέπει να αναφέρονται στο προσάρτημα των λογαριασμών μαζί με τα κατ' αυτόν τον τρόπο καθορισθέντα ποσά."

5. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 46α

1. Όταν το ενεργητικό και το παθητικό αποτιμώνται σύμφωνα με το τμήμα 7α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2. Οι επενδύσεις που παρουσιάζονται ως στοιχεία του ενεργητικού στη θέση Δ εμφανίζονται με την εύλογη αξία τους.

3. Όταν οι επενδύσεις εμφανίζονται με την τιμή κτήσεως, η εύλογη αξία τους γνωστοποιείται στο προσάρτημα των λογαριασμών.

4. Όταν οι επενδύσεις εμφανίζονται με την εύλογη αξία τους, η τιμή κτήσεως γνωστοποιείται στο προσάρτημα των λογαριασμών.

5. Εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος αποτίμησης σε όλες τις επενδύσεις που περιλαμβάνονται σε θέση που φέρει αραβικούς αριθμούς ή παρουσιάζονται ως στοιχεία του ενεργητικού στη θέση Γ σημείο Ι. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από την απαίτηση αυτή.

6. Η μέθοδος ή οι μέθοδοι που εφαρμόζονται σε κάθε θέση επενδύσεων πρέπει να αναφέρονται στο προσάρτημα των λογαριασμών μαζί με τα κατ' αυτόν τον τρόπο καθορισθέντα ποσά."

6. Το παράρτημα διαγράφεται.

 

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2005. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

 

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Λουξεμβούργο, 18 Ιουνίου 2003.

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

 

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. Δρυς

 

(1) ΕΕ C 227 Ε της 24.9.2002, σ. 336.

(2) ΕΕ C 85 της 8.4.2003, σ. 140.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), και απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2003.

(4) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

(5) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).

(6) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ.

(7) ΕΕ L 156 της 13.6.2001, σ. 33.

(8) ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ.

(9) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7.

(10) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).

(11) ΕΕ L 126 της 12.5.1984, σ. 20.

(12) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1).

(13) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1).

(14) ΕΕ L 126 της 12.5.1984, σ. 20.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης