Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 Περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2009 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001
Περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE)


Κανονισμός του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001

περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE)

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και η επακόλουθη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στο σύνολο της Κοινότητας, συνεπάγεται, εκτός από την κατάργηση των εμποδίων στις συναλλαγές, την αναδιάρθρωση των παραγωγικών δομών στο κοινοτικό επίπεδο· για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν περιορίζεται στην ικανοποίηση των καθαρά τοπικών αναγκών να μπορούν να σχεδιάζουν και να αναλαμβάνουν την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων τους σε κοινοτικό επίπεδο.

(2) Μια τέτοια αναδιοργάνωση προϋποθέτει ότι υπάρχουσες επιχειρήσεις από διάφορα κράτη μέλη μπορούν να ενοποιήσουν το δυναμικό τους με συγχώνευση. Αυτό είναι επιτρεπτό μόνο εφόσον τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού της συνθήκης.

(3) Η αναδιάρθρωση και συνεργασία επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών μελών προσκρούει σε δυσχέρειες νομικής, φορολογικής και ψυχολογικής φύσεως· η προσέγγιση του εταιρικού δικαίου των κρατών μελών, με την έκδοση οδηγιών βασιζόμενων στο άρθρο 44 της συνθήκης, μπορεί να θεραπεύσει ορισμένες από τις δυσχέρειες αυτές· η προσέγγιση δεν απαλλάσσει, όμως, τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε διαφορετικές νομοθεσίες από την υποχρέωση επιλογής μιας μορφής εταιρίας, διεπόμενης από μια συγκεκριμένη εθνική νομοθεσία.

(4) Έτσι, το νομικό πλαίσιο στο οποίο οφείλει να ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κοινότητα βασίζεται ακόμη σημαντικά στην εθνική νομοθεσία και ως εκ τούτου δεν αντιστοιχεί πλέον στο οικονομικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να αναπτυχθεί η δραστηριότητα αυτή για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των στόχων του άρθρου 18 της συνθήκης· τούτο συνιστά σημαντικό εμπόδιο ως προς τη δημιουργία ομίλων εταιριών διαφορετικών κρατών μελών.

(5) Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε οι διατάξεις που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές εταιρίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού να μην οδηγούν ούτε σε διακρίσεις λόγω αδικαιολόγητης διαφορετικής μεταχείρισης των ευρωπαϊκών εταιριών σε σχέση με τις ανώνυμες εταιρίες ούτε σε δυσανάλογους περιορισμούς της σύστασης μιας ευρωπαϊκής εταιρίας ή της μεταφοράς της καταστατικής της έδρας.

(6) Επιβάλλεται να υπάρξει αντιστοιχία, στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ της οικονομικής και της νομικής ενότητας μιας επιχείρησης στην Κοινότητα· για το σκοπό αυτό πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία, παράλληλα με τις εταιρίες που υπάγονται σε ορισμένο εθνικό δίκαιο και εταιριών των οποίων η ίδρυση και η λειτουργία διέπεται από κοινοτικό κανονισμό, άμεσα εφαρμοστέο σε όλα τα κράτη μέλη.

(7) Οι διατάξεις ενός τέτοιου κανονισμού θα επιτρέψουν τη δημιουργία και τη διαχείριση εταιριών ευρωπαϊκών διαστάσεων χωρίς εμπόδια λόγω της πολυμορφίας και της περιορισμένης εδαφικής εφαρμογής του εθνικού εταιρικού δικαίου.

(8) Το καταστατικό της ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρίας (εφεξής αποκαλούμενης "SE") περιλαμβάνεται στις πράξεις που έπρεπε να εκδοθούν από το Συμβούλιο, πριν από το 1992, και αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 1985 στο Μιλάνο· κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 1987 στις Βρυξέλλες, εκδηλώθηκε η επιθυμία να καθιερωθεί σύντομα το καταστατικό αυτό.

(9) Μετά την υποβολή από την Επιτροπή, το 1970, προτάσεως σχετικά με τον κανονισμό περί του καταστατικού των ευρωπαϊκών ανωνύμων εταιριών, η οποία τροποποιήθηκε το 1975, οι εργασίες προσέγγισης του εθνικού εταιρικού δικαίου έχουν προοδεύσει σε αξιοσημείωτο βαθμό ώστε, ως προς τους τομείς εκείνους στους οποίους η λειτουργία της ευρωπαϊκής εταιρίας δεν απαιτεί ενιαίους κοινοτικούς κανόνες, να είναι δυνατή η παραπομπή στη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SE.

(10) Ο επιδιωκόμενος από το νομικό καθεστώς της SE ουσιώδης στόχος απαιτεί τουλάχιστον, με την επιφύλαξη των οικονομικών αναγκαιοτήτων που ενδέχεται να αναφανούν στο μέλλον, να είναι δυνατή η ίδρυση μιας τέτοιας εταιρίας για να επιτρέπεται σε εταιρίες που υπάγονται σε διαφορετικά κράτη μέλη να συγχωνεύονται ή να δημιουργούν εταιρία χαρτοφυλακίου και, συγχρόνως, για να επιτραπεί σε εταιρίες και άλλα νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και υπάγονται στο δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών να ιδρύουν κοινές θυγατρικές.

(11) Στο ίδιο πλαίσιο, μια ανώνυμη εταιρία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε SE χωρίς να μεσολαβεί λύση της, εάν η εταιρία αυτή έχει την καταστατική της έδρα και την κεντρική της διοίκηση στην Κοινότητα και θυγατρική σε κράτος μέλος διάφορο του κράτους της καταστατικής έδρας.

(12) Οι εθνικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες οι οποίες καλούν σε δημόσια εγγραφή καθώς και για τις συναλλαγές επί των τίτλων θα πρέπει να ισχύουν και όταν η σύσταση της SE πραγματοποιείται με δημόσια πρόσκληση προς εγγραφή καθώς και για τις SE που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων.

(13) Η ίδια η SE πρέπει να έχει τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας κατά μετοχές, που ανταποκρίνεται περισσότερο, τόσο χρηματοοικονομικώς όσο και διαχειριστικώς, στις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· για να εξασφαλιστούν εύλογες διαστάσεις σε τέτοιες επιχειρήσεις, πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο που να εγγυάται ότι οι εταιρείες αυτές διαθέτουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία, χωρίς όμως να παρακωλύεται η σύσταση SE από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(14) Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται αποτελεσματική διαχείριση και κατάλληλη εποπτεία της SE· πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι όσον αφορά την διοίκηση των ανωνύμων εταιριών, ισχύουν σήμερα δύο διαφορετικά συστήματα στην Κοινότητα· μολονότι η SE θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των δύο συστημάτων, είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των αρμοδιοτήτων των προσώπων που αναλαμβάνουν τη διαχείριση και αυτών που αναλαμβάνουν την εποπτεία.

(15) Δυνάμει των γενικών κανόνων και αρχών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, όταν μια επιχείρηση ελέγχει άλλη επιχείρηση υπαγόμενη σε διαφορετική νομοθεσία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων και των τρίτων και απορρέουν από τον έλεγχο αυτό διέπονται από το δίκαιο στο οποίο υπάγεται η ελεγχόμενη επιχείρηση, τηρουμένων των υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται η ελέγχουσα επιχείρηση δυνάμει των διατάξεων του δικαίου στο οποίο υπάγεται, για παράδειγμα σε θέματα κατάρτισης των ενοποιημένων λογαριασμών.

(16) Με την επιφύλαξη των συνεπειών μεταγενέστερου συντονισμού του δικαίου των κρατών μελών, δεν απαιτείται σήμερα στον τομέα αυτό ειδική ρύθμιση για την SE· ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ισχύουν οι γενικοί κανόνες και οι γενικές αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τόσο όταν η SE είναι η ελέγχουσα όσο και όταν αποτελεί την ελεγχόμενη εταιρία.

(17) Εάν η SE ελέγχεται από άλλη επιχείρηση πρέπει να διευκρινίζεται το εφαρμοστέο δίκαιο και να γίνεται προς τούτο παραπομπή στο δίκαιο περί ανωνύμων εταιριών του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SE.

(18) Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει, όσον αφορά τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, τις εθνικές κυρώσεις τις σχετικές με τις ανώνυμες εταιρίες που διέπονται από τη νομοθεσία του.

(19) Οι κανόνες οι σχετικοί με το ρόλο των εργαζομένων στην SE αποτελούν το αντικείμενο της οδηγίας 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων(4)· οι διατάξεις αυτές συνιστούν, ως εκ τούτου, αναπόσπαστο συμπλήρωμα του παρόντος κανονισμού και εφαρμόζονται συντονισμένα.

(20) Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει άλλους τομείς του δικαίου όπως το φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, και το πτωχευτικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις του δικαίου των κρατών μελών και του κοινοτικού δικαίου ισχύουν στους προαναφερόμενους τομείς καθώς και σε άλλους τομείς οι οποίοι δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(21) Σκοπός της οδηγίας 2001/86/ΕΚ είναι να κατοχυρώσει το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν στο χειρισμό των θεμάτων και στη λήψη των αποφάσεων που άπτονται της ύπαρξης της SE· τα υπόλοιπα θέματα που υπάγονται στο κοινωνικό και το εργατικό δίκαιο και δη το δικαίωμα ενημέρωσης και γνωμοδοσίας των εργαζομένων, διέπονται από τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν, υπό τους αυτούς όρους, για τις ανώνυμες εταιρίες.

(22) Η έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να επέλθει σταδιακά ώστε να καταστεί δυνατή σε κάθε κράτος μέλος η μεταφορά των διατάξεων της οδηγίας 2001/86/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο και η προηγούμενη εγκαθίδρυση των μηχανισμών που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία των SE που έχουν την καταστατική τους έδρα στο έδαφός του ούτως ώστε ο κανονισμός και η οδηγία να είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν συντονισμένα.

(23) Μπορεί να επιτραπεί σε εταιρία, που δεν έχει την κεντρική της διοίκηση στην Κοινότητα, να συμμετάσχει στη σύσταση μιας SE, εφόσον η εταιρία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της και διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία κράτους μέλους, σύμφωνα με τις αρχές του Γενικού Προγράμματος του 1962 για την κατάργηση των περιορισμών της ελευθερίας εγκατάστασης· ο δεσμός αυτός υπάρχει ειδικότερα εάν η εταιρία έχει εγκατάσταση στο κράτος μέλος αυτό και ασκεί δραστηριότητες από εκεί.

(24) Η SE θα πρέπει να μπορεί να μεταφέρει την καταστατική έδρα της σε άλλο κράτος μέλος· η ενδεδειγμένη προστασία των συμφερόντων της μειοψηφίας των μετόχων που αντιτίθεται στην μεταφορά, ή των πιστωτών ή των εχόντων άλλα δικαιώματα θα πρέπει να είναι εύλογη. Η μεταφορά δεν πρέπει να θίγει τα προϋπάρξαντα της μεταφοράς δικαιώματα.

(25) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει οιαδήποτε διάταξη που ενδέχεται να προστεθεί στη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968 ή σε οιοδήποτε κείμενο εκδώσουν τα κράτη μέλη ή το Συμβούλιο προς αντικατάσταση αυτής της Σύμβασης, σχετικά με τους κανόνες δικαιοδοσίας που εφαρμόζονται στην περίπτωση της μεταφοράς της καταστατικής έδρας ανώνυμης εταιρίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

(26) Οι δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διέπονται από ειδικές οδηγίες και η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών και οι πρόσθετες εθνικές διατάξεις που διέπουν τις δραστηριότητες αυτές εφαρμόζονται πλήρως στην SE.

(27) Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό και κοινοτικό χαρακτήρα της SE, το καθεστώς της πραγματικής έδρας που επιλέγεται για την SE, βάσει του παρόντος κανονισμού, δεν θίγει τις νομοθεσίες των κρατών μελών και δεν προδικάζει τις επιλογές που μπορεί να γίνουν για άλλα κοινοτικά κείμενα σε θέματα εταιρικού δικαίου.

(28) Η συνθήκη δεν προβλέπει για την έκδοση του παρόντος κανονισμού εξουσίες άλλες από αυτές του άρθρου 308.

(29) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, όπως περιγράφονται ανωτέρω, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, διότι επιδιώκεται η καθιέρωση της ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και μπορούν συνεπώς, ως εκ της κλίμακας και των επιπτώσεων αυτής, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός συνιστά απλώς το ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

 

TΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

1. Η σύσταση εταιριών υπό μορφήν ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρίας (Societas Europaea, και εφεξής SE) είναι δυνατή στο έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2. Η SE είναι εταιρία της οποίας το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει καλύψει.

3. H SE έχει νομική προσωπικότητα.

4. O ρόλος των εργαζομένων σε μια SE διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2001/86/ΕΚ.

 

Άρθρο 2

1. Ανώνυμες εταιρίες, αναφερόμενες στο παράρτημα Ι, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα και την κεντρική τους διοίκηση στην Κοινότητα, μπορούν να συστήσουν SE με συγχώνευση, εφόσον δύο τουλάχιστον από αυτές διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών.

2. Ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης αναφερόμενες στο παράρτημα ΙΙ οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα και την κεντρική τους διοίκηση στην Κοινότητα, μπορούν να προωθήσουν τη σύσταση εταιρίας χαρτοφυλακίου SE (SE holding) εφόσον δύο τουλάχιστον από αυτές:

α) διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών, ή

β) τουλάχιστον από διετίας έχουν θυγατρική εταιρία υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή υποκατάστημα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος.

3. Εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, καθώς και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν συσταθεί δυνάμει της νομοθεσίας κράτους μέλους και έχουν την καταστατική έδρα τους και την κεντρική τους διοίκηση στην Κοινότητα, μπορούν να συστήσουν θυγατρική SE, καλύπτοντας το κεφάλαιο των μετοχών της, εφόσον τουλάχιστον δύο από αυτές:

α) διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών, ή

β) τουλάχιστον από διετίας έχουν θυγατρική εταιρία υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή υποκατάστημα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος.

4. Ανώνυμη εταιρία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους και έχει την καταστατική της έδρα και την κεντρική της διοίκηση στην Κοινότητα, μπορεί να μετατραπεί σε SE, εφόσον τουλάχιστον από διετίας έχει θυγατρική εταιρία υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους.

5. Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι μια εταιρία που δεν έχει την κεντρική της διοίκηση στην Κοινότητα μπορεί να συμμετάσχει στη σύσταση μιας SE εφόσον έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο έχει και την καταστατική έδρα της και διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία κράτους μέλους.

 

Άρθρο 3

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφοι 1, 2 και 3, η SE θεωρείται ανώνυμη εταιρία υπαγόμενη στο δίκαιο του κράτους μέλους της καταστατικής της έδρας.

2. Η SE μπορεί να συστήσει μία ή περισσότερες θυγατρικές υπό μορφή SE. Για τη θυγατρική SE δεν ισχύουν οι διατάξεις του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της θυγατρικής SE που απαιτούν από μία ανώνυμη εταιρία περισσότερους του ενός μετόχους. Οι εθνικές διατάξεις οι θεσπιζόμενες κατ' εφαρμογή της οδηγίας 89/667/ΕΟΚ, του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989, στον τομέα του δικαίου των εταιριών σχετικά με τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο(5) ισχύουν αναλόγως έναντι των SE.

 

Άρθρο 4

1. Το κεφάλαιο της SE εκφράζεται σε ευρώ.

2. Το καλυφθέν κεφάλαιο της SE ανέρχεται τουλάχιστον σε 120000 ευρώ.

3. Το δίκαιο κράτους μέλους το οποίο προβλέπει υψηλότερο καλυφθέν κεφάλαιο για τις εταιρίες που ασκούν ορισμένα είδη δραστηριοτήτων, διέπει και τις SE που έχουν την καταστατική έδρα τους στο εν λόγω κράτος μέλος.

 

Άρθρο 5

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2, το κεφάλαιο της SE, η διατήρησή του, οι μεταβολές του, καθώς και οι μετοχές, ομολογίες και λοιποί εξομοιούμενοι τίτλοι της SE, διέπονται από τις διατάξεις που θα ίσχυαν για μια ανώνυμη εταιρία εδρεύουσα στο κράτος μέλος καταχώρησης της SE.

 

Άρθρο 6

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η έκφραση "το καταστατικό της SE" περιλαμβάνει τόσο τη συστατική πράξη όσο και το καθαυτό καταστατικό της SE, εφόσον αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης πράξης.

 

Άρθρο 7

Η καταστατική έδρα της SE βρίσκεται στην Κοινότητα, στο ίδιο κράτος μέλος με την κεντρική διοίκησή της. Ένα κράτος μέλος δύναται επιπλέον να επιβάλει σε SE καταχωρημένη στο έδαφός του την υποχρέωση να έχει την κεντρική της διοίκηση και την καταστατική της έδρα στον ίδιο τόπο.

 

Άρθρο 8

1. Η καταστατική έδρα της SE μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος κατά τις παραγράφους 2 έως 13. Η μεταφορά δεν συνεπάγεται λύση της εταιρίας ούτε δημιουργία νέου νομικού προσώπου.

2. Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης καταρτίζει σχέδιο μεταφοράς το οποίο δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 χωρίς να αποκλείονται άλλες μορφές δημοσιότητας που προβλέπονται από το κράτος μέλος της έδρας. Το σχέδιο αυτό αναφέρει την επωνυμία, την καταστατική έδρα και τον αριθμό μητρώου της SE και περιλαμβάνει:

α) την καταστατική έδρα που προτείνεται για την SE·

β) το καταστατικό που προτείνεται για την SE, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της νέας εταιρικής επωνυμίας της·

γ) όλες τις δυνατές συνέπειες της μεταφοράς όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων·

δ) το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται για τη μεταφορά·

ε) όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται για την προστασία των μετόχων ή/και των πιστωτών.

3. Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης καταρτίζει έκθεση στην οποία εξηγούνται και αιτιολογούνται οι νομικές και οικονομικές πτυχές της μεταφοράς και εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους μετόχους, τους πιστωτές, καθώς και για τους εργαζόμενους.

4. Επί ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη γενική συνέλευση που καλείται ν' αποφανθεί για τη μεταφορά, οι μέτοχοι και οι πιστωτές της SE δικαιούνται να εξετάζουν, στην έδρα της SE, την πρόταση μεταφοράς και την έκθεση την καταρτιζόμενη βάσει της παραγράφου 3, καθώς και να λαμβάνουν δωρεάν αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων, κατόπιν αιτήσεως.

5. Τα κράτη μέλη δικαιούνται να θεσπίζουν για τις SE που είναι καταχωρημένες στο έδαφός τους διατάξεις, που διασφαλίζουν την προσήκουσα προστασία των μετόχων της μειοψηφίας που τάχθηκαν κατά της μεταφοράς της έδρας.

6. Η απόφαση περί μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση του εν λόγω σχεδίου. Η απόφαση λαμβάνεται υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 59.

7. Πριν εκδώσει η αρμόδια αρχή το πιστοποιητικό περί του οποίου η παράγραφος 8, η SE οφείλει να αποδείξει ότι σε σχέση με τις υποχρεώσεις της που γεννήθηκαν πριν την δημοσίευση της πρότασης μεταφοράς, τα συμφέροντα των πιστωτών της και των λοιπών δικαιούχων έναντι αυτής (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων), προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η καταστατική έδρα της SE προ της μεταφοράς.

Ένα κράτος μέλος δικαιούται να επεκτείνει την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου στις υποχρεώσεις τις γεννώμενες (ή δυνάμενες να γεννηθούν) προ της μεταφοράς.

Ανεξάρτητα από το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, εξακολουθεί να τυγχάνει εφαρμογής στην SE η νομοθεσία του κράτους μέλους η σχετική με την ικανοποίηση ή την εξασφάλιση των απαιτήσεων δημόσιων φορέων.

8. Στο κράτος μέλος της καταστατικής έδρας της SE, δικαστήριο, συμβολαιογράφος ή άλλη αρμόδια αρχή χορηγεί πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται κατηγορηματικά ότι έχουν εκτελεσθεί οι πράξεις και οι διατυπώσεις που πρέπει να εκτελεστούν προ της μεταφοράς.

9. Η νέα καταχώρηση πραγματοποιείται μόνον κατόπιν προσκομίσεως του πιστοποιητικού του εκδιδόμενου κατά την παράγραφο 8 και εφόσον αποδεικνύεται ότι διεκπεραιώθηκαν όλες οι αναγκαίες διατυπώσεις για την καταχώρηση στο κράτος της νέας καταστατικής έδρας.

10. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της SE, καθώς και η συνακόλουθη τροποποίηση του καταστατικού, παράγουν αποτελέσματα από την ημερομηνία καταχώρησης της SE στο μητρώο της νέας έδρας, σύμφωνα με το άρθρο 12.

11. Όταν η νέα καταχώρηση της SE πραγματοποιηθεί, η γραμματεία της νέας καταχώρησης κοινοποιεί την καταχώρηση στη γραμματεία της παλαιάς καταχώρησης. Η διαγραφή της παλαιάς καταχώρησης διενεργείται μόνον κατόπιν παραλαβής της κοινοποίησης αυτής και όχι προηγουμένως.

12. Η νέα καταχώρηση και η διαγραφή της εταιρίας από τα αντίστοιχα μητρώα δημοσιεύονται στα οικεία κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 13.

13. Η νέα έδρα της αντιτάσσεται έναντι τρίτων από τη δημοσίευση της νέας καταχώρησής της SE. Εντούτοις, εφόσον η δημοσίευση της διαγραφής της εταιρίας από τα μητρώα της προηγούμενης έδρας δεν έχει γίνει, οι τρίτοι μπορούν να εξακολουθήσουν να επικαλούνται την προηγούμενη έδρα της SE, εφόσον η τελευταία δεν αποδεικνύει ότι οι τρίτοι εγνώριζαν τη νέα έδρα.

14. Το δίκαιο ενός κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει, όσον αφορά τις SE που είναι καταχωρημένες στο κράτος αυτό, ότι η μεταφορά της καταστατικής έδρας, η οποία θα επέφερε μεταβολή του εφαρμοστέου δικαίου, δεν ισχύει εάν εντός της αναφερόμενης στην παράγραφο 6 δίμηνης προθεσμίας, μια αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους αντιταχθεί στη μεταφορά. Η εν λόγω αρχή μπορεί να αντιταχθεί μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Όταν η SE υπόκειται στην εποπτεία εθνικής εποπτεύουσας αρχής του χρηματοπιστωτικού τομέα σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, η εν λόγω αρχή έχει επίσης το δικαίωμα να αντιτάσσεται στη μεταβολή της έδρας.

Η αντίθεση αυτή προσβάλλεται ενώπιον δικαστικής αρχής.

15. Μια SE σε σχέση με την οποία έχουν κινηθεί διαδικασίες λύσης, εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας, αναστολής πληρωμών ή άλλες ανάλογες διαδικασίες δεν δύναται να μεταφέρει την έδρα της.

16. Η SΕ η οποία έχει μεταφέρει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος μέλος θεωρείται, όσον αφορά κάθε διαφορά εγερθείσα πριν από τη μεταφορά όπως καθορίζεται στην παράγραφο 10, ότι έχει την καταστατική της έδρα στα κράτη μέλη όπου ήταν καταχωρημένη πριν τη μεταφορά, ακόμη και αν η SΕ ενάγεται μετά τη μεταφορά.

 

Άρθρο 9

1. Οι SE διέπονται:

α) από τον παρόντα κανονισμό,

β) εφόσον το επιτρέπει ο παρών κανονισμός ρητά από τις διατάξεις του καταστατικού της SE,

ή

γ) για τα θέματα που δεν ρυθμίζει ή ρυθμίζει εν μέρει ο παρών κανονισμός, καθόσον αφορά τις πτυχές τις μη καλυπτόμενες από τον παρόντα κανονισμό, οι SE διέπονται από:

i) τις νομοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη μέλη προς εφαρμογή κοινοτικών μέτρων που αφορούν ειδικά τις SE,

ii) τις νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών τις εφαρμοστέες επί ανωνύμων εταιριών που έχουν συσταθεί κατά τη νομοθεσία του κράτους της καταστατικής έδρας της SE,

iii) τις διατάξεις του καταστατικού υπό τις αυτές προϋποθέσεις που απαιτούνται και για την εφαρμογή τους επί ανωνύμων εταιριών που έχουν συσταθεί κατά τη νομοθεσία του κράτους της καταστατικής έδρας της SE.

2. Οι νομοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη μέλη ειδικά για τη SE πρέπει να συμβαδίζουν με τις οδηγίες οι οποίες εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

3. Εάν η φύση της δραστηριότητας μιας SE ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις εθνικής νομοθεσίας, η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται πλήρως στην SE.

 

Άρθρο 10

Με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού η SE τυγχάνει σε κάθε κράτος μέλος της αυτής μεταχείρισης με την ανώνυμη εταιρία τη συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SE.

 

Άρθρο 11

1. Η SE θέτει πριν ή μετά την εταιρική επωνυμία της τα διακριτικά "SE".

2. Μόνο οι SE μπορούν να περιλάβουν το διακριτικό "SE" στην επωνυμία τους.

3. Ωστόσο, οι εταιρίες ή άλλα νομικά πρόσωπα που καταχωρήθηκαν σε κράτος μέλος πριν από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονισμού και στην εταιρική επωνυμία των οποίων υπάρχουν τα διακριτικά "SE", δεν οφείλουν να τροποποιήσουν την εταιρική τους επωνυμία.

 

Άρθρο 12

1. Η SE καταχωρείται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της σε μητρώο που ορίζεται από το δίκαιό του, σύμφωνα με τα άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1968, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες(6).

2. Μια SE δύναται να καταχωρηθεί μόνον εάν έχει συναφθεί συμφωνία περί του ρόλου των εργαζομένων σ' αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2001/86/ΕΚ ή έχει ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 της οδηγίας ή έχει λήξει η περίοδος των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας χωρίς την σύναψη συμφωνίας.

3. Για να μπορεί μία SE να καταχωρηθεί σε κράτος μέλος που έχει κάνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/86/ΕΚ, πρέπει να έχει συναφθεί συμφωνία, κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας, ως προς τις διαδικασίες σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής, ή να μην υπαγόταν καμία από τις συμμετέχουσες εταιρίες σε κανόνες συμμετοχής πριν από την καταχώρηση της SE.

4. Το καταστατικό της SE πρέπει πάντα να συνάδει προς τις υφιστάμενες ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων. Εάν νέες ρυθμίσεις που καθορίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ προσκρούουν στο υφιστάμενο καταστατικό, το καταστατικό τροποποιείται δεόντως.

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο της SE δικαιούται να τροποποιήσει το καταστατικό χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

 

Άρθρο 13

Οι πράξεις και τα στοιχεία τα σχετικά με την SE, που υπόκεινται σε διατυπώσεις δημοσιότητας δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δημοσιεύονται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SE σύμφωνα με την οδηγία 68/151/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 14

1. Η καταχώρηση μιας SE στα οικεία μητρώα και η διαγραφή της καταχώρησης δημοσιεύονται προς ενημέρωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά τη δημοσίευση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει την εταιρική επωνυμία, τον αριθμό, την ημερομηνία και τον τόπο καταχώρησης της SE, την ημερομηνία, τον τόπο και τον τίτλο της δημοσίευσης, καθώς και την καταστατική έδρα και τον τομέα δραστηριότητας της SE.

2. Για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της SE υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 8 γίνεται ανακοίνωση που περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 1, καθώς και τα σχετικά με τη νέα καταχώρηση.

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός μηνός από την αναφερόμενη στο άρθρο 13 δημοσίευση.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΑΣΗ

Τμήμα 1

Γενικά

Άρθρο 15

1. Υπό την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού, η σύσταση της SE διέπεται από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών του κράτους της καταστατικής έδρας της SE.

2. Η καταχώρηση μιας SE υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 13.

 

Άρθρο 16

1. Η SE αποκτά νομική προσωπικότητα την ημέρα καταχώρησής της στο μητρώο που αναφέρει το άρθρο 12.

2. Σε περίπτωση διενέργειας πράξεων εξ ονόματος της SE πριν από την κατ' άρθρο 12 καταχώρησή της, και εάν η SE δεν αναλάβει μετά την καταχώρηση, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τέτοιες πράξεις, τα φυσικά πρόσωπα, εταιρίες ή άλλες νομικές οντότητες που τις έχουν εκτελέσει καθίστανται εις ολόκληρον και απεριορίστως υπεύθυνες γι' αυτές, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

 

Τμήμα 2

Σύσταση SE δια συγχωνεύσεως

Άρθρο 17

1. Η SE μπορεί να συσταθεί δια συγχωνεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.

2. Η συγχώνευση μπορεί να γίνει:

α) είτε με τη διαδικασία συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ(7)·

β) είτε με τη διαδικασία συγχωνεύσεως δια συστάσεως νέας εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της ανωτέρω οδηγίας.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως, η απορροφούσα εταιρία λαμβάνει τη μορφή SE ταυτόχρονα με τη συγχώνευση. Σε περίπτωση συγχωνεύσεως δια συστάσεως νέας εταιρίας, η SE είναι η νέα εταιρία.

 

Άρθρο 18

Για τους τομείς που δεν καλύπτονται από το παρόν τμήμα ή, όταν ένας τομέας καλύπτεται εν μέρει, για τα μη καλυπτόμενα θέματα, κάθε εταιρία που συμμετέχει στη σύσταση SE δια συγχωνεύσεως υπόκειται στις διατάξεις του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται, τις εφαρμοστέες στις συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιριών βάσει της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 19

Η νομοθεσία ενός κράτους μέλους μπορεί να προβλέπει ότι η συμμετοχή μιας εταιρίας υποκειμένης στο δίκαιό του στη σύσταση SE μέσω συγχώνευσης είναι αδύνατη εάν μια αρμόδια αρχή αυτού του κράτους μέλους δηλώσει την αντίθεσή της πριν από την έκδοση του κατ' άρθρο 25 παράγραφος 2 πιστοποιητικού.

Η αντίθεση αυτή μπορεί να προβληθεί μόνο για λόγους δημόσιου συμφέροντος, και επιδέχεται ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικής αρχής.

 

Άρθρο 20

1. Τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα των συγχωνευόμενων εταιριών καταρτίζουν σχέδιο συγχώνευσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία και την καταστατική έδρα των συγχωνευόμενων εταιριών, καθώς και την επωνυμία και έδρα που προτείνεται για την SE·

β) τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών και το ύψος οποιασδήποτε αντιστάθμισης·

γ) τον τρόπο περιέλευσης των μετοχών της SE στους μετόχους·

δ) την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές αυτές παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό με το δικαίωμα αυτό·

ε) την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των συγχωνευόμενων εταιριών θεωρούνται, λογιστικώς, ως τελούμενες για λογαριασμό της SE·

στ) τα δικαιώματα που διασφαλίζει η SE στους μετόχους που έχουν ειδικά δικαιώματα και στους κομιστές άλλων τίτλων πλην των μετοχών, ή τα μέτρα που προτείνονται για το σκοπό αυτό·

ζ) όλα τα ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται στους εμπειρογνώμονες που εξετάζουν το σχέδιο συγχώνευσης καθώς και στα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των συγχωνευόμενων εταιριών·

η) το καταστατικό της SE·

θ) πληροφορίες για τις διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται οι ρυθμίσεις περί το ρόλο των εργαζομένων σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ.

2. Οι συγχωνευόμενες εταιρίες μπορούν να προσθέσουν και άλλα στοιχεία στο σχέδιο συγχώνευσης.

 

Άρθρο 21

Για καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες, και με την επιφύλαξη των πρόσθετων απαιτήσεων που επιβάλλει το κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται η εν λόγω εταιρία, τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα αυτού του κράτους μέλους:

α) ο τύπος, η επωνυμία και η καταστατική έδρα των συγχωνευόμενων εταιριών·

β) το μητρώο στο οποίο έχουν κατατεθεί οι πράξεις που αναφέρει το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ για καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες, καθώς και ο αριθμός καταχώρησης στο μητρώο·

γ) ο τρόπος με τον οποίο θα ασκούνται τα δικαιώματα των πιστωτών της εν λόγω εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 24, καθώς και η διεύθυνση όπου μπορεί να ληφθεί, δωρεάν, υλικό προς πλήρη ενημέρωση σχετικώς·

δ) ο τρόπος με τον οποίο θα ασκούνται τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας της εν λόγω εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 24, καθώς και η διεύθυνση όπου μπορεί να ληφθεί, δωρεάν, υλικό προς πλήρη ενημέρωση σχετικώς·

ε) η επωνυμία και η καταστατική έδρα που προβλέπονται για την SE.

 

Άρθρο 22

Αντί για τους εμπειρογνώμονες που ενεργούν για λογαριασμό κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρίες, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, κατά την έννοια του άρθρου 10 της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ, οι οποίοι έχουν διοριστεί προς τούτο κατόπιν κοινής αιτήσεως των εταιριών αυτών από δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται μία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες ή η υπό ίδρυση SE, μπορούν να εξετάσουν το σχέδιο συγχώνευσης και να συντάξουν ενιαία έκθεση για το σύνολο των μετόχων.

Oι εμπειρογνώμονες δικαιούνται να ζητήσουν από κάθε συγχωνευόμενη εταιρία οποιαδήποτε πληροφορία αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου τους.

 

Άρθρο 23

1. Η γενική συνέλευση έκαστης από τις συγχωνευόμενες εταιρίες εγκρίνει το σχέδιο συγχώνευσης.

2. Ο ρόλος των εργαζομένων στη SE αποφασίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ. Η γενική συνέλευση έκαστης των συγχωνευόμενων εταιριών δυνατόν να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να εξαρτήσει την καταχώρηση της SE στο σχετικό μητρώο από τη ρητή εκ μέρους της έγκριση των ρυθμίσεων που αποφασίστηκαν κατά τα ανωτέρω.

 

Άρθρο 24

1. Το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες ισχύει όπως και στην περίπτωση συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών, λαμβανομένης υπόψη της διασυνοριακής φύσεως της συγχωνεύσεως, όσον αφορά την προστασία των συμφερόντων:

α) των πιστωτών των συγχωνευόμενων εταιριών·

β) των κατόχων ομολογιών των συγχωνευόμενων εταιριών·

γ) των κομιστών άλλων τίτλων πλην των μετοχών οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώματα εντός των συγχωνευόμενων εταιριών.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει, όσον αφορά τις συγχωνευόμενες εταιρίες που διέπονται από το δίκαιό του, διατάξεις για την εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας των μετόχων της μειοψηφίας που τάχθηκαν κατά της συγχώνευσης.

 

Άρθρο 25

1. Ο έλεγχος της νομιμότητας της συγχώνευσης πραγματοποιείται, ως προς το τμήμα της διαδικασίας που αφορά κάθε συγχωνευόμενη εταιρία, σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται για τις συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιριών στο κράτος μέλος όπου υπάγεται η εταιρία.

2. Σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το δικαστήριο, ο συμβολαιογράφος ή άλλη αρμόδια αρχή χορηγεί πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται κατηγορηματικά ότι έχουν εκτελεστεί οι πράξεις και οι διατυπώσεις που προηγούνται της συγχώνευσης.

3. Εάν η νομοθεσία κράτους μέλους στην οποία υπάγεται συγχωνευόμενη εταιρία προβλέπει διαδικασία ανάλυσης και τροποποίησης της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, ή διαδικασία αποζημίωσης των μετόχων της μειοψηφίας, χωρίς να εμποδίζεται η καταχώρηση της συγχώνευσης, η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνον εφόσον οι άλλες συγχωνευόμενες εταιρίες που βρίσκονται σε κράτη μέλη τα οποία δεν προβλέπουν τέτοια διαδικασία, δέχονται ρητώς, κατά την έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1, τη δυνατότητα των μετόχων αυτής της συγχωνευόμενης εταιρίας να προσφύγουν στη διαδικασία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές, το δικαστήριο, ο συμβολαιογράφος ή άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν να εκδώσουν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ακόμη και αν η διαδικασία αυτή έχει αρχίσει. Το πιστοποιητικό πρέπει, ωστόσο, να αναφέρει ότι η διαδικασία εκκρεμεί. Η απόφαση στην οποία καταλήγει η διαδικασία είναι δεσμευτική για την απορροφούσα εταιρία και όλους τους μετόχους της.

 

Άρθρο 26

1. Ο έλεγχος της νομιμότητας της συγχώνευσης ασκείται, ως προς το μέρος της διαδικασίας που αφορά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης και τη σύσταση της SE, από το δικαστήριο, το συμβολαιογράφο ή άλλη αρχή που είναι αρμόδια στο κράτος μέλος της μελλοντικής καταστατικής έδρας της SE για τον έλεγχο αυτής της πλευράς της νομιμότητας της συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών.

2. Για το σκοπό αυτό, κάθε συγχωνευόμενη εταιρία υποβάλλει στην αρχή αυτή το πιστοποιητικό που προβλέπεται από το άρθρο 25 παράγραφος 2, εντός εξαμήνου από την έκδοσή του, καθώς και αντίγραφο του σχεδίου συγχώνευσης που έχει εγκριθεί από την εταιρία.

3. Η αρχή που αναφέρει η παράγραφος 1 ελέγχει ιδιαίτερα αν οι συγχωνευόμενες εταιρίες έχουν εγκρίνει σχέδιο συγχώνευσης υπό τους ιδίους όρους και αν έχουν καθοριστεί ρυθμίσεις περί ρόλου των εργαζομένων σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ.

4. Η αρχή αυτή ελέγχει επί πλέον αν η σύσταση της SE ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους της έδρας σύμφωνα με το άρθρο 15.

 

Άρθρο 27

1. Η συγχώνευση και η ταυτόχρονη σύσταση της SE ισχύουν από την ημερομηνία κατά την οποία η SE καταχωρήθηκε στα μητρώα σύμφωνα με το άρθρο 12.

2. Η SE καταχωρείται στα μητρώα μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 25 και 26.

 

Άρθρο 28

Η πραγματοποίηση της συγχώνευσης υπόκειται για καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες σε διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τους όρους που προβλέπει η νομοθεσία κάθε κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 29

1. Η συγχώνευση που πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) έχει, αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως, τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) καθολική μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας καθεμιάς από τις απορροφούμενες εταιρίες στην απορροφούσα εταιρία·

β) οι μέτοχοι των απορροφούμενων εταιριών καθίστανται μέτοχοι της απορροφούσας εταιρίας·

γ) η απορροφούμενη εταιρία παύει να υφίσταται·

δ) η απορροφούσα εταιρία λαμβάνει τη μορφή SE.

2. Η συγχώνευση που πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) επιφέρει αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) καθολική μεταβίβαση στην SE του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των συγχωνευομένων εταιριών·

β) οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιριών καθίστανται μέτοχοι της SE·

γ) οι συγχωνευόμενες εταιρίες παύουν να υφίστανται.

3. Εάν για τις περιπτώσεις συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών, η νομοθεσία κράτους μέλους απαιτεί ιδιαίτερες διατυπώσεις προκειμένου να αντιτάσσεται έναντι τρίτων η μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν εισφέρει οι συγχωνευόμενες εταιρίες, οι διατυπώσεις αυτές ισχύουν και τηρούνται είτε από τις συγχωνευόμενες εταιρίες είτε από την SE, μετά την καταχώρησή της στα μητρώα.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχουσών εταιριών ως προς τις συνθήκες απασχόλησης οι οποίες απορρέουν από την εθνική νομοθεσία και πρακτική και τις ατομικές συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας, οι οποίες υφίστανται κατά την καταχώρηση, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην SE τη στιγμή της καταχώρησης.

 

Άρθρο 30

Η συγχώνευση κατ' άρθρο 2 παράγραφος 1 δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη εάν η SE έχει καταχωρηθεί στο μητρώο.

Το γεγονός ότι δεν εξετάστηκε η νομιμότητα της συγχώνευσης σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 μπορεί να συμπεριληφθεί στους λόγους λύσης μιας SE.

 

Άρθρο 31

1. Όταν μια συγχώνευση, βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο α), πραγματοποιείται από εταιρία κατέχουσα όλες τις μετοχές και τους άλλους τίτλους που παρέχουν δικαιώματα ψήφου στη γενική συνέλευση μιας άλλης εταιρίας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του άρθρου 22 και του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο β). Εντούτοις, εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις στις οποίες υπάγεται καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες και οι οποίες διέπουν τις συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ.

2. Όταν μια συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται από εταιρία που κατέχει το 90 % ή περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο των μετοχών ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση άλλης εταιρίας, οι εκθέσεις του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου, οι εκθέσεις ενός ή περισσοτέρων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων καθώς και τα απαραίτητα για τον έλεγχο έγγραφα απαιτούνται μόνο στο βαθμό που το απαιτεί η εθνική νομοθεσία η οποία διέπει την απορροφούσα εταιρία ή η εθνική νομοθεσία που διέπει την εταιρία που απορροφάται.

Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να προβλέψουν ότι η παρούσα παράγραφος μπορεί να εφαρμοστεί όταν μία εταιρία κατέχει μετοχές που παρέχουν το 90 % ή περισσότερο, αλλά όχι και το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου.

 

Τμήμα 3

Σύσταση SE χαρτοφυλακίου

Άρθρο 32

1. Η SE μπορεί να συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2.

Οι εταιρίες που προωθούν τη σύσταση μιας SE, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, εξακολουθούν υφιστάμενες.

2. Τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα των εταιριών που προωθούν τη σύσταση καταρτίζουν με τους ίδιους όρους σχέδιο συστατικής πράξης της SE. Το σχέδιο περιλαμβάνει έκθεση που εξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της σύστασης και αναφέρει τις συνέπειες που θα έχει για τους μετόχους και τους εργαζόμενους η υιοθέτηση της μορφής της SE. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει επιπλέον τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), στ), ζ), η) και θ) και καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό των μετοχών ή μεριδίων κάθε μιας από τις επισπεύδουσες εταιρίες που θα πρέπει να εισφέρουν οι μέτοχοι, ώστε να συσταθεί η SE. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι μετοχές που παρέχουν περισσότερο από το 50 % των μονίμων δικαιωμάτων ψήφου.

3. Για καθεμιά από τις εταιρίες που προωθούν τη σύσταση, το σχέδιο συστατικής πράξης της SE δημοσιεύεται κατά την νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, τουλάχιστον ένα μήνα πριν συνέλθει η γενική συνέλευση που θα αποφασίσει σχετικά.

4. Ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες των εταιριών που προωθούν την σύσταση, διοριζόμενοι ή εγκρινόμενοι από τη δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται κάθε εταιρία, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ, εξετάζουν το σχέδιο συστατικής πράξης που συντάχθηκε κατά την παράγραφο 2 και συντάσσουν γραπτή έκθεση προς τους μετόχους κάθε εταιρίας. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ όλων των εταιριών που προωθούν την σύσταση, μπορεί να συνταχθεί έκθεση για τους μετόχους του συνόλου των εταιριών εκ μέρους ενός ή περισσότερων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίζονται ή εγκρίνονται από τη δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται μια εκ των εταιριών που προωθούν τη σύσταση ή τη μελλοντική SE σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ.

5. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τις ειδικές δυσχέρειες εκτίμησης και να δηλώνει αν και κατά πόσον η σχέση ανταλλαγής μετοχών ή μεριδίων είναι προσήκουσα και εύλογη, να αναφέρει τις μεθόδους που ακολουθούνται για τον καθορισμό της και κατά πόσον οι μέθοδοι αυτές ενδείκνυνται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

6. Η γενική συνέλευση έκαστης των εταιριών που προωθούν τη σύσταση εγκρίνει το σχέδιο σύστασης της SE.

Ο ρόλος των εργαζομένων στη SE αποφασίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ. Η γενική συνέλευση έκαστης εταιρίας που προωθεί τη σύσταση είναι δυνατόν να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να εξαρτήσει την καταχώρηση της SE στο μητρώο από τη ρητή εκ μέρους της έγκριση των ρυθμίσεων που αποφασίστηκαν κατά τα ανωτέρω.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης.

 

Άρθρο 33

1. Οι μέτοχοι ή μεριδιούχοι των εταιριών οι οποίες προωθούν τη σύσταση διαθέτουν τρεις μήνες προκειμένου να ανακοινώσουν στις επισπεύδουσες εταιρίες την πρόθεσή τους να εισφέρουν τις μετοχές ή τα μερίδιά τους για να συσταθεί η μελλοντική SE. Το τρίμηνο αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία οριστικοποιείται το σχέδιο σύστασης της SE σύμφωνα με το άρθρο 31.

2. Η σύσταση της SE γίνεται μόνο εφόσον, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι μέτοχοι ή οι κομιστές των μεριδίων των εταιριών που προωθούν τη σύσταση έχουν εισφέρει το ελάχιστο ποσοστό μετοχών ή μεριδίων κάθε εταιρίας, που καθορίζεται σύμφωνα με το σχέδιο σύστασης, και εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις.

3. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη σύσταση της SE σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε επισπεύδουσα εταιρία οφείλει να προβεί στην απαιτούμενη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπουν καθεμιά από τις εταιρίες αυτές, σύμφωνα προς το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ.

Οι μέτοχοι ή οι κομιστές μεριδίων των εταιριών που προωθούν τη σύσταση, οι οποίοι δεν έχουν γνωστοποιήσει εντός της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας την πρόθεσή τους να θέσουν τις μετοχές ή τα μερίδιά τους στη διάθεση των επισπευδουσών εταιριών για τη σύσταση της SE, διαθέτουν προς τούτο συμπληρωματική προθεσμία ενός μηνός.

4. Οι μέτοχοι ή οι κομιστές μεριδίων που εισφέρουν τους τίτλους τους για τη σύσταση της SE λαμβάνουν μετοχές της SE.

5. Η SE μπορεί να καταχωρηθεί στα μητρώα αφού αποδειχθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις του άρθρου 32 και πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

 

Άρθρο 34

Τα κράτη μέλη μπορούν, για τις εταιρίες που προωθούν τη σύσταση, να θεσπίσουν διατάξεις προστασίας των μετόχων της μειοψηφίας που αντιτίθενται στη σύσταση, των πιστωτών και των εργαζομένων.

 

Τμήμα 4

Σύσταση θυγατρικής SE

Άρθρο 35

Η SE μπορεί να συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3.

 

Άρθρο 36

Στις εταιρίες ή άλλα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη σύσταση, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη συμμετοχή τους στη σύσταση θυγατρικής υπό μορφή ανώνυμης εταιρίας του εθνικού δικαίου.

 

Τμήμα 5

Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε SE

Άρθρο 37

1. Η SE μπορεί να συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, η μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε SE δεν συνεπάγεται ούτε λύση ούτε δημιουργία νέου νομικού προσώπου.

3. Η καταστατική έδρα της εταιρίας δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί επ' ευκαιρία της μετατροπής από ένα κράτος μέλος σε άλλο σύμφωνα με το άρθρο 8.

4. Το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο της εν λόγω εταιρίας καταρτίζει σχέδιο μετατροπής και έκθεση που επεξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πλευρές της μετατροπής, και αναφέρει τις συνέπειες που θα έχει για τους μετόχους και για τους εργαζομένους η επιλογή του εταιρικού τύπου της SE.

5. Το σχέδιο μετατροπής δημοσιεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους, κατά το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που θα αποφανθεί σχετικά με τη μετατροπή.

6. Πριν από τη γενική συνέλευση που προβλέπεται στην παράγραφο 7, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που διορίζονται ή εγκρίνονται, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ από δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους στο οποίο υπάγεται η εταιρία που μετατρέπεται σε SE, πιστοποιούν σύμφωνα με την οδηγία 77/91/ΕΟΚ(8) mutatis mutandis την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων αξίας τουλάχιστον ίσης προς το κεφάλαιο, επί πλέον των αποθεματικών που δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό.

7. H γενική συνέλευση της εταιρίας εγκρίνει το σχέδιο μετατροπής καθώς και το καταστατικό της SE. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβάνεται υπό τους όρους που προβλέπουν οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατά το άρθρο 7 της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ.

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν ως προϋπόθεση για τη μετατροπή την ευνοϊκή ψήφο της ειδικής πλειοψηφίας ή την ομοφωνία των μελών του οργάνου της εταιρίας υπό μετατροπή, στο πλαίσιο του οποίου οργανώνεται η συμμετοχή των εργαζομένων.

9. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρίας υπό μετατροπή όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης που πηγάζουν από την εθνική νομοθεσία και πρακτική και τις ατομικές συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας οι οποίες υφίστανται κατά την ημερομηνία της καταχώρησης μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη SE τη στιγμή της καταχώρησή της.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ SE

Άρθρο 38

Υπό τους όρους που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η SE διαθέτει:

α) μια γενική συνέλευση των μετόχων και

β) είτε ένα εποπτικό και ένα διευθυντικό όργανο (δυαδικό σύστημα) είτε ένα διοικητικό όργανο (μονιστικό σύστημα), ανάλογα με την επιλογή στο καταστατικό.

 

Τμήμα 1

Δυαδικό σύστημα

Άρθρο 39

1. Το διευθυντικό όργανο ασκεί τη διοίκηση της SE. Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι ο διευθυντής ή οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την τρέχουσα διαχείριση υπό τους αυτούς όρους με τις ανώνυμες εταιρίες που εδρεύουν στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους.

2. Το μέλος ή τα μέλη του διευθυντικού οργάνου διορίζονται και ανακαλούνται από το εποπτικό όργανο.

Ωστόσο, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ή να δίνει τη δυνατότητα να προβλέπει το καταστατικό ότι το μέλος ή τα μέλη του διευθυντικού οργάνου διορίζονται ή ανακαλούνται από τη γενική συνέλευση, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τις ανώνυμες εταιρίες που εδρεύουν στο έδαφός του.

3. Η ταυτόχρονη συμμετοχή στο διευθυντικό όργανο και στο εποπτικό όργανο της SE δεν επιτρέπεται. Εντούτοις, το εποπτικό όργανο μπορεί, σε περίπτωση κενής θέσης, να ορίσει ένα από τα μέλη του για να ασκήσει καθήκοντα μέλους στο διευθυντικό όργανο. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω προσώπου ως μέλους του εποπτικού οργάνου. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν χρονικό περιορισμό αυτού του διαστήματος.

4. Ο αριθμός των μελών του διευθυντικού οργάνου ή οι κανόνες ανάδειξής του ορίζονται από το καταστατικό της SE. Ωστόσο, το κράτος μέλος μπορεί να ορίζει τον ελάχιστο ή/και το μέγιστο αριθμό μελών.

5. Όταν δεν υπάρχει διάταξη για το δυαδικό σύστημα σε σχέση με τις ανώνυμες εταιρίες που εδρεύουν στο έδαφός του, ένα κράτος μέλος δύναται να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τις SE.

 

Άρθρο 40

1. Το εποπτικό όργανο ελέγχει τη διοίκηση που ασκεί το διευθυντικό όργανο. Δεν μπορεί να ασκήσει το ίδιο την εξουσία διοίκησης της SE.

2. Τα μέλη του εποπτικού οργάνου διορίζονται από τη γενική συνέλευση. Εντούτοις, τα μέλη του πρώτου εποπτικού οργάνου μπορούν να οριστούν από το καταστατικό. Η παρούσα διάταξη ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 47 παράγραφος 4 ή οιασδήποτε άλλης ρυθμίσεως περί της συμμετοχής των εργαζομένων που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ.

3. Ο αριθμός των μελών του εποπτικού οργάνου ή οι κανόνες καθορισμού του ορίζονται από το καταστατικό. Ένα κράτος μέλος μπορεί εντούτοις να ορίσει τον αριθμό των μελών του εποπτικού οργάνου για τις SE που έχουν καταχωρηθεί στα μητρώα του ή τον ελάχιστο ή/και τον μέγιστο αριθμό μελών.

 

Άρθρο 41

1. Tο διευθυντικό όργανο ενημερώνει το εποπτικό όργανο τουλάχιστον ανά τρίμηνο για την πορεία των δραστηριοτήτων της SE και για τις προοπτικές εξέλιξής τους.

2. Εκτός από την περιοδική ενημέρωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, το διευθυντικό όργανο κοινοποιεί σε εύθετο χρόνο στο εποπτικό όργανο κάθε πληροφορία για συμβάντα τα οποία ενδέχεται να έχουν αισθητές επιπτώσεις στην κατάσταση της SE.

3. Το εποπτικό όργανο μπορεί να ζητήσει από το διευθυντικό όργανο οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτούνται για τον έλεγχο τον οποίο ασκεί δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι την ευχέρεια αυτή την έχει και κάθε μέλος του εποπτικού οργάνου.

4. Το εποπτικό όργανο μπορεί να προβαίνει σε όλες τις επαληθεύσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής του ή να τις αναθέτει σε άλλους.

5. Κάθε μέλος του εποπτικού οργάνου μπορεί να λαμβάνει γνώση όλων των πληροφοριών που διαβιβάζονται στο όργανο αυτό.

 

Άρθρο 42

Το εποπτικό όργανο εκλέγει μεταξύ των μελών τον πρόεδρό του. Όταν το ήμισυ των μελών έχει ορισθεί από τους εργαζομένους, πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί μόνον ένα μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

 

Τμήμα 2

Μονιστικό σύστημα

Άρθρο 43

1. Το διοικητικό όργανο ασκεί τη διοίκηση της SE. Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι ο διευθυντής ή οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την τρέχουσα διαχείριση υπό τους αυτούς όρους με τις ανώνυμες εταιρίες που εδρεύουν στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους.

2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού οργάνου ή οι κανόνες καθορισμού του ορίζονται από το καταστατικό της SE. Ωστόσο, ένα κράτος μέλος μπορεί να ορίσει τον ελάχιστο και, ενδεχομένως, το μέγιστο αριθμό των μελών.

Ωστόσο, το διοικητικό όργανο πρέπει να απαρτίζεται από τρία μέλη τουλάχιστον, εφόσον η συμμετοχή των εργαζομένων στην SE έχει οργανωθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ.

3. Το μέλος ή τα μέλη του διοικητικού οργάνου διορίζονται από τη γενική συνέλευση. Ωστόσο, τα μέλη του πρώτου διοικητικού οργάνου μπορούν να ορίζονται από το καταστατικό. Η παρούσα διάταξη ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 47 παράγραφος 4 ή οιασδήποτε άλλης ρύθμισης περί της συμμετοχής των εργαζομένων που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ.

4. Όταν δεν υπάρχει διάταξη για το μονιστικό σύστημα σε σχέση με τις ανώνυμες εταιρίες που εδρεύουν στο έδαφός του, ένα κράτος μέλος δύναται να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τις SE.

 

Άρθρο 44

1. Το διοικητικό όργανο συνέρχεται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες με τη συχνότητα που ορίζει το καταστατικό προκειμένου να αποφανθεί για την πορεία των δραστηριοτήτων της SE και τις προοπτικές εξέλιξής τους.

2. Κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου δύναται να λάβει γνώση όλων των πληροφοριών που διαβιβάζονται στο όργανο αυτό.

 

Άρθρο 45

Το διοικητικό όργανο εκλέγει τον πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Όταν το ήμισυ των μελών έχει ορισθεί από τους εργαζομένους, πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί μόνον ένα μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

 

Τμήμα 3

Κοινοί κανόνες του μονιστικού και του δυαδικού συστήματος

Άρθρο 46

1. Τα μέλη των οργάνων της εταιρίας διορίζονται για μια περίοδο την οποία καθορίζει το καταστατικό και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία.

2. Πλην των περιπτώσεων όπου το καταστατικό προβλέπει περιορισμούς, τα μέλη μπορούν να επαναδιοριστούν μία ή περισσότερες φορές για το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 1.

 

Άρθρο 47

1. Το καταστατικό της SΕ μπορεί να προβλέπει ότι μέλος ενός οργάνου μπορεί να είναι εταιρία ή άλλο νομικό πρόσωπο, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στην νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρών του κράτους μέλους της έδρας της SE.

Η εταιρία ή άλλο νομικό πρόσωπο υποδεικνύει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών στο εν λόγω όργανο.

2. Δεν μπορούν να είναι μέλη οργάνου της SE, ούτε αντιπρόσωποι μέλους με την έννοια της παραγράφου 1, τα πρόσωπα τα οποία:

α) δεν μπορούν να συμμετέχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους της έδρας της SE, στο αντίστοιχο όργανο ανώνυμης εταιρίας που διέπεται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, ή

β) δεν μπορούν να συμμετέχουν στο αντίστοιχο όργανο ανώνυμης εταιρίας που διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, λόγω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος.

3. Το καταστατικό της SE μπορεί να καθορίζει, όπως ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους της έδρας της SE για τις ανώνυμες εταιρίες, ειδικές προϋποθέσεις εκλογιμότητας για τα μέλη που αντιπροσωπεύουν τους μετόχους.

4. Με τον παρόντα κανονισμό δεν θίγονται οι εθνικές νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες επιτρέπεται σε μειοψηφία των μετόχων ή σε άλλα πρόσωπα ή αρχές να διορίζουν ένα μέρος των μελών των οργάνων.

 

Άρθρο 48

1. Το καταστατικό της SE απαριθμεί τις κατηγορίες πράξεων για τις οποίες προκειμένου να ενεργήσει το διευθυντικό όργανο απαιτείται η έγκριση του εποπτικού οργάνου, στο δυαδικό σύστημα, ή ρητή απόφαση του διοικητικού οργάνου στο μονιστικό σύστημα.

Ωστόσο, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι, στο δυαδικό σύστημα, το εποπτικό όργανο μπορεί να υποβάλει το ίδιο προς έγκριση ορισμένες κατηγορίες πράξεων.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει τις κατηγορίες πράξεων που θα πρέπει τουλάχιστον να μνημονεύονται στο καταστατικό των SE οι οποίες είναι καταχωρημένες στο έδαφός τους.

 

Άρθρο 49

Τα μέλη των οργάνων της SE οφείλουν να μην αποκαλύπτουν, ακόμη και μετά την παύση της θητείας τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με την SE οι οποίες, αποκαλυπτόμενες, ενδέχεται να θίξουν τα συμφέροντα της εταιρίας, εκτός αν τούτο απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου για τις ανώνυμες εταιρίες ή χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

 

Άρθρο 50

1. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο παρών κανονισμός ή το καταστατικό ορίζουν διαφορετικά, οι εσωτερικοί κανόνες απαρτίας των οργάνων της SE και οι κανόνες της εκ μέρους τους λήψης αποφάσεων έχουν ως εξής:

α) απαρτία: τα μισά τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι παρόντα ή να εκπροσωπούνται·

β) λήψη αποφάσεων: δια πλειοψηφίας των παρόντων ή εκπροσωπουμένων μελών.

2. Ελλείψει σχετικών διατάξεων του καταστατικού, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου κάθε οργάνου σε περίπτωση ισοψηφίας. Οπωσδήποτε πάντως, δεν είναι δυνατή οιαδήποτε αντίθετη διάταξη του καταστατικού, εφόσον το εποπτικό όργανο αποτελείται κατά το ήμισυ από αντιπροσώπους των εργαζομένων.

3. Στην περίπτωση που προβλέπεται συμμετοχή των εργαζομένων σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι η απαρτία και η λήψη αποφάσεων του εποπτικού οργάνου υπάγονται, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, στους κανόνες που ισχύουν, υπό τους αυτούς όρους, για τις ανώνυμες εταιρίες οι οποίες διέπονται από το δίκαιό του.

 

Άρθρο 51

Τα μέλη του διευθυντικού, εποπτικού ή διοικητικού οργάνου ευθύνονται σύμφωνα με τις περί ανωνύμων εταιριών διατάξεις του κράτους μέλους της έδρας της SE για τις ζημίες που υφίσταται η SE συνεπεία παράβασης των νομίμων, καταστατικών ή άλλων υποχρεώσεών τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Τμήμα 4

Η γενική συνέλευση

Άρθρο 52

Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία έχει ειδική αρμοδιότητα σύμφωνα με:

α) τον παρόντα κανονισμό·

β) τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου η SE έχει την καταστατική έδρα της, οι οποίες θεσπίστηκαν κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2001/86/ΕΚ.

Επίσης, η γενική συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία απονέμεται αρμοδιότητα στη γενική συνέλευση ανώνυμης εταιρίας διεπόμενης από το δίκαιο του κράτους μέλους της έδρας της SE, είτε βάσει του δικαίου του κράτους μέλους αυτού, είτε βάσει του καταστατικού της SE, σύμφωνα με το αυτό δίκαιο.

 

Άρθρο 53

Υπό την επιφύλαξη των κανόνων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, η διοργάνωση και η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης καθώς και οι διαδικασίες ψηφοφορίας διέπονται από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών του κράτους μέλους της έδρας της SE.

 

Άρθρο 54

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατά ημερολογιακό έτος εντός έξι μηνών από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης, εκτός αν η νομοθεσία του κράτους της έδρας η οποία ισχύει για τις ανώνυμες εταιρίες που ασκούν δραστηριότητες του ιδίου τύπου με την SE προβλέπει μεγαλύτερη συχνότητα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η πρώτη γενική συνέλευση μπορεί να συνέλθει εντός των 18 πρώτων μηνών μετά τη σύσταση της SE.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί ανά πάσα στιγμή από το διευθυντικό, το διοικητικό ή το εποπτικό όργανο ή από κάθε άλλο όργανο ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με την νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών του κράτους μέλους της έδρας της SE.

 

Άρθρο 55

1. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που διαθέτουν μαζί μετοχές που αντιστοιχούν στο 10 % τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης. Το καταστατικό της SE ή η εθνική νομοθεσία μπορούν να προβλέπουν μικρότερο ποσοστό υπό τις αυτές προϋποθέσεις με εκείνες που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες.

2. Στην αίτηση προσδιορίζονται τα θέματα που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

3. Εάν μετά την αίτηση που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εγκαίρως ή οπωσδήποτε εντός μεγίστης προθεσμίας δύο μηνών, το δικαστήριο ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή της έδρας της SE μπορεί να διατάξει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης εντός ορισμένης προθεσμίας ή να δώσει την άδεια για σύγκλησή της είτε στους μετόχους οι οποίοι διατύπωσαν την αίτηση, είτε σε πληρεξούσιό τους. Αυτό δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις που προβλέπουν ενδεχομένως τη δυνατότητα των μετόχων να συγκαλούν οι ίδιοι τη γενική συνέλευση.

 

Άρθρο 56

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που διαθέτουν συνολικώς μετοχές που αντιστοιχούν στο 10 % τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή ενός ή περισσοτέρων νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη μιας γενικής συνέλευσης. Οι διαδικασίες και οι προθεσμίες υποβολής αυτού του αιτήματος καθορίζονται από την νομοθεσία του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SE ή, ελλείψει σχετικών διατάξεων, από το καταστατικό της SE. Το ποσοστό μπορεί να μειωθεί από το καταστατικό ή από τη νομοθεσία του κράτους μέλους της έδρας υπό τις αυτές προϋποθέσεις με εκείνες που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες.

 

Άρθρο 57

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των εκπεφρασμένων εγκύρων ψήφων, εκτός αν ο παρών κανονισμός, ή, ελλείψει σχετικής διάταξης, η νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SE απαιτούν μεγαλύτερη πλειοψηφία.

 

Άρθρο 58

Οι εκπεφρασμένες ψήφοι δεν περιλαμβάνουν τις ψήφους που συνδέονται με μετοχές των οποίων ο μέτοχος δεν συμμετέσχε στην ψηφοφορία, ή απέσχε της ψηφοφορίας ή έδωσε λευκή ή άκυρη ψήφο.

 

Άρθρο 59

1. Η τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα δύο τρίτα των εκπεφρασμένων ψήφων, εκτός αν η νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών του δικαίου του κράτους μέλους της έδρας της SE προβλέπει ή επιτρέπει μεγαλύτερη πλειοψηφία.

2. Τα κράτη μέλη, ωστόσο, μπορούν να προβλέπουν ότι, όταν αντιπροσωπεύεται το ήμισυ τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου, αρκεί απλή πλειοψηφία των κατά την παράγραφο 1 ψήφων.

3. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού της SE δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13.

 

Άρθρο 60

1. Όταν υφίστανται περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβάνεται με χωριστή ψηφοφορία για κάθε κατηγορία μετόχων των οποίων τα ειδικά δικαιώματα θίγονται από την απόφαση.

2. Όταν η απόφαση της γενικής συνέλευσης απαιτεί την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφοι 1 και 2, η πλειοψηφία αυτή πρέπει επίσης να απαιτείται και για τη χωριστή ψηφοφορία κάθε κατηγορίας μετόχων των οποίων τα ειδικά δικαιώματα θίγονται από την απόφαση.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 61

Με την επιφύλαξη του άρθρου 62, η SE υπόκειται, όσον αφορά την κατάρτιση των ετήσιων και, ενδεχομένως, των ενοποιημένων λογαριασμών της, περιλαμβανομένης της συνοδευτικής έκθεσης διαχείρισης, του ελέγχου και της δημοσίευσής τους, στους κανόνες που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρίες οι οποίες διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας.

 

Άρθρο 62

1. Οι SE που είναι πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται, όσον αφορά την κατάρτιση των ετήσιων, και ενδεχομένως, των ενοποιημένων λογαριασμών τους, περιλαμβανομένης της συνοδευτικής έκθεσης διαχείρισης, του ελέγχου και της δημοσίευσής τους, στους κανόνες του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους της έδρας, κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων(9).

2. Οι SE που είναι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται, όσον αφορά την κατάρτιση των ετήσιων και, ενδεχομένως, των ενοποιημένων λογαριασμών τους, περιλαμβανομένης της συνοδευτικής έκθεσης διαχείρισης, του ελέγχου και της δημοσίευσής τους, στους κανόνες του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους της έδρας, κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων(10).

 

ΤΙΤΛΟΣ V

ΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Άρθρο 63

Όσον αφορά τη λύση, την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα, την παύση των πληρωμών και τις ανάλογες διαδικασίες η SE διέπεται από τις διατάξεις οι οποίες θα εφαρμόζονταν σε μια ανώνυμη εταιρία συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει η SE συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση.

 

Άρθρο 64

1. Όταν μία SE δεν τηρεί πλέον την κατ' άρθρο 7 υποχρέωση, το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει μεριμνά ώστε να την υποχρεώσει εντός ορισμένης προθεσμίας να επανορθώσει την κατάσταση:

α) είτε εγκαθιστώντας εκ νέου την κεντρική της διοίκηση στο κράτος μέλος της έδρας·

β) είτε μεταφέροντας την καταστατική έδρα της σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8.

2. Το κράτος μέλος της έδρας θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν ότι η SE τίθεται υπό εκκαθάριση όταν αυτή αποτυγχάνει να επανορθώσει την κατάσταση σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3. Το κράτος μέλος της καταστατικής έδρας θεσπίζει δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά πάσης αποφάσεως που διαπιστώνει την παράβαση του άρθρου 7. Η προσφυγή αυτή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα επί των διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

4. Oσάκις διαπιστώνεται, με πρωτοβουλία είτε των αρχών είτε οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, ότι μια SE έχει την κεντρική της διοίκηση στην επικράτεια κράτους μέλους κατά παράβαση του άρθρου 7, οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους ενημερώνουν αμελλητί το κράτος μέλος της καταστατικής έδρας της SE.

 

Άρθρο 65

Η κίνηση διαδικασίας λύσης, εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας ή παύσης πληρωμών, καθώς και η περάτωσή της και η απόφαση για τη συνέχιση της δραστηριότητας, δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 13, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του εθνικού δικαίου που επιβάλλουν πρόσθετα μέτρα δημοσιότητας.

 

Άρθρο 66

1. Η SE μπορεί να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρία υπαγόμενη στο δίκαιο του κράτους μέλους της καταστατικής της έδρας. Απόφαση περί μετατροπής δεν λαμβάνεται πριν παρέλθουν δύο χρόνια από την καταχώρησή της και προτού εγκριθούν οι ετήσιοι λογαριασμοί των δύο πρώτων ετών.

2. Με την μετατροπή της SE σε ανώνυμη εταιρία δεν επέρχεται λύση της, ούτε δημιουργία νέου νομικού προσώπου.

3. Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης της SE καταρτίζει σχέδιο μετατροπής και έκθεση που επεξηγεί και αιτιολογεί τα νομικά και οικονομικά στοιχεία της μετατροπής και αναφέρει τις συνέπειες που θα έχει η μετατροπή σε ανώνυμη εταιρία για τους μετόχους καθώς και για τους εργαζομένους.

4. Το σχέδιο μετατροπής δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, τουλάχιστον ένα μήνα πριν συνέλθει η γενική συνέλευση η οποία καλείται να αποφανθεί για τη μετατροπή.

5. Πριν από τη γενική συνέλευση την αναφερόμενη στην παράγραφο 6, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες οριζόμενοι ή νομιμοποιούμενοι σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ, από δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους στο δίκαιο του οποίου υπάγεται η SE η μετατρεπόμενη σε ανώνυμη εταιρία, βεβαιώνουν ότι η εταιρία διαθέτει ενεργητικό τουλάχιστον αντίστοιχο προς το κεφάλαιο.

6. Η γενική συνέλευση της SE εγκρίνει το σχέδιο μετατροπής και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ.

 

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 67

1. Κάθε κράτος μέλος δικαιούται, επί όσο χρόνο δεν ισχύει για αυτό η τρίτη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), να εφαρμόζει στις SE που εδρεύουν στην επικράτειά του τις διατάξεις που εφαρμόζει στις ανώνυμες εταιρίες τις διεπόμενες από το δίκαιό του όσον αφορά τον τρόπο έκφρασης του κεφαλαίου τους. Η SE δικαιούται πάντοτε να εκφράζει το κεφάλαιό της και σε ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής μετατροπής μεταξύ εθνικού νομίσματος/ευρώ είναι ο ισχύων κατά την τελευταία ημέρα του μηνός που προηγείται της σύστασης της SE.

2. Το κράτος μέλος της καταστατικής έδρας της SE μπορεί επίσης να απαιτεί, επί όσο χρόνο δεν ισχύει για αυτό η τρίτη φάση της ΟΝΕ, να συντάσσονται και να δημοσιεύονται σε ευρώ οι ετήσιοι και, όταν ενδείκνυται, οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της SE, υπό τις αυτές συνθήκες με τις προβλεπόμενες και για τις ανώνυμες εταιρίες που διέπονται από το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους. Αυτό δεν επηρεάζει την επιπλέον δυνατότητα της SE να δημοσιεύει σε ευρώ, σύμφωνα με την οδηγία 90/604/ΕΟΚ(11) τους ετήσιους και, ενδεχομένως, τους ενοποιημένους λογαριασμούς της.

 

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 68

1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες αρχές κατά την έννοια των άρθρων 8, 25, 26, 54, 55 και 64 και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

 

Άρθρο 69

Πέντε έτη το αργότερο μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού και, ενδεχομένως, προτάσεις τροποποιήσεων. Στην έκθεση θα εξετάζεται ιδίως κατά πόσον είναι σκόπιμο:

α) να επιτραπεί η εγκατάσταση της κεντρικής διοίκησης και της καταστατικής έδρας της SE σε διαφορετικά κράτη μέλη·

β) να διευρυνθεί η έννοια της συγχώνευσης κατ' άρθρο 17 παράγραφος 2, ώστε να επιτρέπονται και άλλοι τύποι συγχώνευσης εκτός των οριζομένων στα άρθρα 3 παράγραφος 1 και 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ·

γ) να αναθεωρηθεί η ρήτρα δικαιοδοσίας του άρθρου 8 παράγραφος 16, υπό το φως οιασδήποτε διατάξεως που ενδέχεται να έχει προστεθεί στη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968 ή σε οιοδήποτε κείμενο εκδώσουν τα κράτη μέλη ή το Συμβούλιο προς αντικατάσταση της Σύμβασης αυτής·

δ) να καταστεί δυνατό σε ένα κράτος μέλος, στη νομοθεσία που θεσπίζει κατ' εφαρμογήν των εξουσιών που παρέχονται από τον παρόντα κανονισμό ή για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής του εφαρμογής, να επιτρέπει διατάξεις στο καταστατικό μιας SE οι οποίες αποκλίνουν από τη νομοθεσία αυτή ή την συμπληρώνουν, ακόμη και αν τέτοιες διατάξεις δεν θα επιτρέπονταν στο καταστατικό μιας SE με έδρα το εν λόγω κράτος μέλος.

 

Άρθρο 70

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 8 Οκτωβρίου 2004.

 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 8 Οκτωβρίου 2001.

 

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L.Onkelinx

 

(1) ΕΕ C 263 της 16.10.1989, σ. 41 και ΕΕ C 176 της 8.7.1991, σ. 1.

(2) Γνώμη της 4ης Σεπτεμβρίου 2001(δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 124 της 21.5.1990, σ. 34.

(4) Βλέπε σελίδα 22 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(5) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(6) ΕΕ L 65 της 14.3.1968, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(7) Τρίτη οδηγία 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιριών (ΕΕ L 259 της 20.10.1978, σ. 36). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(8) Δεύτερη οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρίας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της (ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(9) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1.

(10) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7.

(11) Οδηγία 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 1990, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ για τους ετήσιους λογαριασμούς και της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς όσον αφορά τις εξαιρέσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων εταιριών καθώς και τη δημοσίευση των λογαριασμών σε Εcu, (EE L 317 της 16.11.1990, σ. 57).

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

BΕΛΓΙΟ:

la société anonyme//de naamloze vennootschap

ΔΑΝΙΑ:

aktieselskaber

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

die Aktiengesellschaft

ΕΛΛΑΔΑ:

ανώνυμη εταιρία

ΙΣΠΑΝΙΑ:

la sociedad anónima

ΓΑΛΛΙΑ:

la société anonyme

ΙΡΛΑΝΔΙΑ:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

ΙΤΑΛΙΑ:

società per azioni

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:

la société anonyme

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ:

de naamloze vennootschap

ΑΥΣΤΡΙΑ:

die Aktiengesellschaft

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ:

julkinen osakeyhtiö//publikt aktiebolag

ΣΟΥΗΔΙΑ:

publikt aktiebolag

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΒΕΛΓΙΟ:

la société anonyme//de naamloze vennootschap,

la société privée à responsabilité limitée//besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ΔΑΝΙΑ:

aktieselskaber,

anpartselskaber

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

ΕΛΛΑΔΑ:

ανώνυμη εταιρία,

εταιρία περιορισμένης ευθύνης

ΙΣΠΑΝΙΑ:

la sociedad anónima,

la sociedad de responsabilidad limitada

ΓΑΛΛΙΑ:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

ΙΡΛΑΝΔΙΑ:

public companies limited by shares,

public companies limited by guarantee having a share capital,

private companies limited by shares,

private companies limited by guarantee having a share capital

ΙΤΑΛΙΑ:

società per azioni,

società a responsabilità limitata

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ:

de naamloze vennootschap,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ΑΥΣΤΡΙΑ:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada,

a sociedade por quotas de responsabilidade limitada

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ:

osakeyhtiö

aktiebolag

ΣΟΥΗΔΙΑ:

aktiebolag

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

private companies limited by shares

private companies limited by guarantee having a share capital

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης