Οδηγία 94/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 1994

Για τροποποίηση των οδηγιών 69/169/ΕΟΚ και 77/388/ΕΟΚ για την αύξηση του επιπέδου των ατελειών για τους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες και των ορίων για τις αφορολόγητες αγορές κατά τα ενδοκοινοτικά ταξίδια

14 Φεβ 1994

Taxheaven.gr

Οδηγία 94/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 1994 για τροποποίηση των οδηγιών 69/169/ΕΟΚ και 77/388/ΕΟΚ για την αύξηση του επιπέδου των ατελειών για τους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες και των ορίων για τις αφορολόγητες αγορές κατά τα ενδοκοινοτικά ταξίδια

 


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1969 (4), προβλέπει ατέλεια για τα εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών από τρίτες χώρες, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς εμπορικό χαρακτήρα,

ότι η συνολική αξία εμπορευμάτων δυναμένων να απολαύουν αυτής της ατέλειας δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά άτομο τα 45 Ecu,

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια, προκειμένου για ταξιδιώτες ηλικίας μικρότερης των 15 ετών, να μειώσουν αυτήν την ατέλεια μέχρι 23 Ecu,

ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα μέτρα υπέρ των ταξιδιωτών που συνιστώνται εκ μέρους ειδικευμένων διεθνών οργανισμών, και συγκεκριμένα εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα F.3 της διεθνούς σύμβασης για την απλούστευση και εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων,

ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με αύξηση των ατελειών,

ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα παρέκκλιση υπέρ της Γερμανίας, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δυσκολιών που ενδέχεται να προκληθούν από τα ποσά των ατελειών, ιδιαίτερα όσον αφορά την κυκλοφορία ταξιδιωτών που εισέρχονται στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους από χερσαία ή θαλάσσια σύνορα διαφορετικά από εκείνα με τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ,

τους ιδιαίτερους δεσμούς που υφίστανται μεταξύ της ηπειρωτικής Ισπανίας και των Καναρίων Νήσων και της Θέουτα και Μελίλια,

ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί, ενόσω οι πωλήσεις αυτές επιτρέπονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 28ια της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (5), η διατήρηση της πραγματικής αξίας των εμπορευμάτων που μπορούν να πωληθούν σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών σε ταξιδιώτες ενδοκοινοτικής πτήσης ή θαλασσίου διάπλου,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Άρθρο 1

Η οδηγία 69/169/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. στο άρθρο 1 παράγραφος 1, οι όροι "45 Ecu" αντικαθίστανται από τους όρους "175 Ecu",

2. στο άρθρο 1 παράγραφος 2, οι όροι "23 Ecu" αντικαθίστανται από τους όρους "90 Ecu",

3. το άρθρο 7β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 7β

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 1, η Ισπανία έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000, ατέλεια 600 Ecu κατά την εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων από ταξιδιώτες προερχόμενους από τις Καναρίους Νήσους, τη Θέουτα και Μελίλια, οι οποίοι εισέρχονται στο εσωτερικό της, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 2, η Ισπανία έχει το δικαίωμα, όσον αφορά τους κάτω των 15 ετών ταξιδιώτες, να μειώσει την ατέλεια αυτή μέχρι 150 Ecu."

 

Άρθρο 2

Στο άρθρο 28ια της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, το σημείο 2 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"α) η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει, ανά άτομο και ανά ταξίδι, τα 90 Ecu.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28ιγ, τα κράτη μέλη καθορίζουν το ισοδύναμο του ως άνω ποσού σε εθνικό νόμισμα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ."

 

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Απριλίου 1994, ενημερώνουν δε αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει το δικαίωμα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1998, όσον αφορά τα εμπορεύματα που εισάγονται από τους ταξιδιώτες οι οποίοι εισέρχονται στο γερμανικό έδαφος από χερσαία ή θαλάσσια σύνορα πλην των συνόρων της με τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τομέα που ρυθμίζει η παρούσα οδηγία.

 

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στο κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 1994.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

(1) ΕΕ αριθ. C 102 της 14. 4. 1984, σ. 10, και ΕΕ αριθ. C 78 της 26. 3. 1985, σ. 9.

(2) ΕΕ αριθ. C 46 της 18. 2. 1985, σ. 75, και γνώμη που δόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1994 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ αριθ. C 248 της 17. 9. 1984, σ. 26.

(4) ΕΕ αριθ. L 133 της 4. 6. 1969, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/111/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 384 της 30. 12. 1992, σ. 47).

(5) ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/111/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 384 της 30. 12. 1992, σ. 47).


Taxheaven.gr