Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 Για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ περί των ετησίων και περί των ενοποιημένων λογαριασμών αντιστοίχως

Κατηγορία: Λοιπά

Οδηγία 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990
Για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ περί των ετησίων και περί των ενοποιημένων λογαριασμών αντιστοίχως


Οδηγία 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 Για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών 7

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ περί των ετησίων και περί των ενοποιημένων λογαριασμών αντιστοίχως

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 317 της 16/11/1990 σ. 0060 - 0062
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 17 τόμος 1 σ. 0107
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 17 τόμος 1 σ. 0107
 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 8ης Νοεμβρίου 1990

(90/605/ΕΟΚ)ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 54,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2)

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 78/660/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/604/ΕΟΚ (5), εφαρμόζεται στους ετήσιους λογαριασμούς των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, κυρίως επειδή αυτοί οι τύποι ετερειών δεν παρέχουν στους τρίτους άλλη εγγύηση από την εταιρική περιουσία τους·

ότι, σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/604/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών μόνο στις εταιρείες που εμπίπτουν στην οδηγία 78/660/ΕΟΚ·

ότι υπάρχει εντός της Κοινότητας ένας σημαντικός και ολοένα αυξανόμενος αριθμός ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, στις οποίες όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης·

ότι αυτοί οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι μπορεί επίσης να είναι εταιρείες μη διεπόμενες από το δίκαιο κράτους μέλους, οι οποίες όμως έχουν νομικό τύπο παρόμοιο με τον τύπο τον αναφερόμενο στην οδηγία 68/151/ΕΟΚ (7)·

ότι αντιβαίνει στο πνεύμα και στους στόχους των εν λόγω οδηγιών η μη υπαγωγή των ομόρρυθμων αυτών εταιρειών στους οικείους κοινοτικούς κανόνες·

ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να συμπληρωθούν ρητά οι διατάξεις των εν λόγω δύο οδηγιών που αφορούν το πεδίο εφαρμογής τους·

ότι, η επωνυμία, η έδρα και ο νομικός τύπος κάθε επιχείρησης, της οποίας ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος είναι ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, είναι σημαντικό να αναγράφονται στο παράρτημα των λογαριασμών του εν λόγω εταίρου·

ότι η υποχρέωση κατάρτισης, ελέγχου και δημοσίευσης των λογαριασμών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, τις οποίες καλύπτει η παρούσα οδηγία, είναι δυνατόν να επιβληθεί και στον απεριόριστα ευθυνόμενο εταίρο·

ότι πρέπει επίσης να είναι δυνατόν να περιληφθούν οι εταιρείες αυτές στους ενοποιημένους λογαριασμούς τους καταρτιζόμενους είτε από τον εν λόγω εταίρο είτε σε υψηλότερο επίπεδο·

ότι ορισμένες από τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, τις οποίες καλύπτει η παρούσα οδηγία, δεν είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο στο κράτος της έδρας, πράγμα που δυσχεραίνει την εφαρμογή των λογιστικών υποχρεώσεων στις εταιρείες αυτές·

ότι ειδικά στις περιπτώσεις αυτες απαιτούνται ειδικοί κανόνες ανάλογα με το αν οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι εταιρείες διεπόμενες από το δίκαιο του αυτού κράτους μέλους, άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:


Άρθρο 1

Η οδηγία 78/660/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επίσης στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών, οι οποίες αφορούν τους ακόλουθους νομικούς τύπους εταιρειών:

α) για τη Γερμανία:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft,

β) για το Βέλγιο:

la societe en nom collectif/de vennootschap onder firma,

la societe en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap,

γ) για τη Δανία:

interessentskaber, kommanditselskaber,

δ) για τη Γαλλία:

la societe en nom collectif, la societe en commandite simple,

ε) για την Ελλάδα:

η ομόρρυθμος εταιρεία, η ετερόρρυθμος εταιρεία,

στ) για την Ισπανία:

sociedad colectiva, sociedad en comandita simple,

ζ) για την Ιρλανδία:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies,

η) για την Ιταλία:

la societa in nome collettivo, la societa in accomandita semplice,

θ) για το Λουξεμβούργο:

la societe en nom collectif, la societe en commandite simple,

ι) για τις Κάτω Χώρες:

de venootschap onder firma, de commanditaire vennootschap,

κ) για την Πορτογαλία:

sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples,

λ) για το Ηνωμένο Βασίλειο:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies,

όταν όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι εταιρείες νομικού τύπου που αναφέρεται στο εδάφιο 1 ή εταιρείες που δεν διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους αλλά έχουν νομικό τύπο ανάλογο προς τις μορφές, τις οποίες αφορά η οδηγία 68/151/ΕΟΚ.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στους νομικούς τύπους εταιρειών περί των οποίων το εδάφιο 2, όταν όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι εταιρείες με νομικό τύπο που ορίζεται στο παρόν εδάφιο ή στο εδάφιο 1.»

2. Προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο στο άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 2:

«την επωνυμία, την έδρα και το νομικό τύπο κάθε επιχείρησης, στην οποία η εταιρεία είναι ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. Αυτή η πληροφορία μπορεί να παραλείπεται μόνο όταν είναι αμελητέου ενδιαφέροντος από την άποψη του στόχου του άρθρου 2 παράγραφος 3.»

3. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 47:

«1α. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία του άρθρου 1 παράγραφος 1 εδάφια 2 και 3 (η οικεία εταιρεία) μπορεί να απαλλάξει από την υποχρέωση δημοσίευσης των λογαριασμών της σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, υπό τον όρο ότι οι λογαριασμοί αυτοί θα είναι στη διάθεση του κοινού στην έδρα της εταιρείας, εφόσον:

α) όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι της οικείας εταιρείας είναι εταιρείες αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο που διέπονται από το δίκαιο άλλων κρατών μελών, εκτός από το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία αυτή, και εφόσον καμία από τις εταιρείες αυτές δεν δημοσιεύει τους λογαριασμούς της οικείας εταιρείας μαζί με τους δικούς της, ή εφόσον:

β) όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι εταιρείες που δεν διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους, αλλά ο νομικός τύπος τους είναι ανάλογος με τους προβλεπόμενους στην οδηγία 68/151/ΕΟΚ.

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα λήψης αντιγράφου των λογαρισμών αυτών μετά από απλή αίτηση. Η τιμή αυτού του αντιγράφου δεν υπερβαίνει το διοικητικό του κόστος. Για την περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης δημοσιότητας που επιβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, πρέπει να προβλέπονται οι ενδεδειγμένες κυρώσεις.»

4. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Άρθρο 57α

1. Τα κράτη μέλη δικαιούνται να απαιτούν από τις εταιρείες τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο που διέπονται από τη νομοθεσία τους και είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι μιας εταιρείας από τις κατονομαζόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφια 2 και 3 (οικεία εταιρεία) να καταρτίζουν, να υποβάλλουν σε έλεγχο και να δημοσιεύουν μαζί με τους δικούς τους λογαριασμούς και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και τους λογαριασμούς της οικείας εταιρείας.

Στην περίπτωση αυτή, οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η παρούσα οδηγία δεν ισχύουν για την οικεία εταιρεία.

2. Τα κράτη μέλη δικαιούνται να μην επιβάλλουν στην οικεία εταιρεία την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπει η πορούσα οδηγία, εφόσον:

α) οι λογαριασμοί αυτής της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας από εταιρεία αναφερόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, η οποία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος της οικείας εταιρείας και η οποία διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους·

β) η οικεία εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στους ενοποιημένους λογαριασμούς που καταρτίζονται, ελέγχονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ από απεριόριστα ευθυνόμεναο εταίρο ή η οικεία εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ενός μεγαλύτερου ομίλου επιχειρήσεων που συντάσσονται, ελέγχονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ από μητρική εταιρεία, η οποία διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους. Η απαλλαγή αυτή πρέπει να αναγράφεται στο προσάρτημα των ενοποιημένων λογαριασμών.

3. Στις περιπτώσεις αυτές η οικεία εταιρεία υποχρεούται να ανακοινώνει, σε όποιον υποβάλλει σχετική αίτηση, την επωνυμία της εταιρείας που δημοσιεύει τους λογαριασμούς.»


Άρθρο 2

Η οδηγία 83/349/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το εδάφιο 1 εφαρμόζεται επίσης οσάκις είτε η μητρική εταιρεία είτε μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές εταιρείες έχουν συσταθεί με έναν από τους εταιρικούς τύπους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφια 2 και 3 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ

2. Στο άρθρο 4, το της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να θεσπίζουν εξαίρεση από την υποχρέωση που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 1, όταν η μητρική επιχείρηση δεν έχει συσταθεί με έναν από τους εταιρικούς τύπους που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφια 2 και 3 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ


Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία και ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στους ετήσιους λογαριασμούς και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των χρήσεων που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 1995 ή κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 1995.

3. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.


Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 1990.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. ROMITA

(1) ΕΕ αριθ. C 144 της 11. 6. 1986, σ. 10.

(2) ΕΕ αριθ. C 125 της 11. 5. 1987, σ. 140.

(3) ΕΕ αριθ. C 328 της 22. 12. 1986, σ. 43.

(4) ΕΕ αριθ. L 222 της 14. 8. 1978, σ. 11.

(5) Βλέπε σελίδα 57 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6) ΕΕ αριθ. L 193 της 18. 7. 1983, σ. 1.

(7) ΕΕ αριθ. L 65 της 14. 3. 1968, σ. 8.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης