Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1096/30.7.2009 Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά στην υπαιτιότητα του φορολογουμένου.

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1096/30.7.2009
Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά στην υπαιτιότητα του φορολογουμένου.


ΠΟΛ.1096/30.7.2009 Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά στην υπαιτιότη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2009
Αρ. Πρωτ: 1075567/ 732 /Τ. & Ε.Φ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ -ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4                     
Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Τέγα
Τηλέφωνο: 210-3642570
Fax:210-3642251


ΠΟΛ. 1096                                                                 ΘΕΜΑ: Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από λόγους μη οφειλόμενους αποκλειστικά στην υπαιτιότητα του φορολογουμένου.

Με αφορμή την υποβολή εγγράφων παραπόνων των πολιτών όπως και προφορικών αιτημάτων, αναφορικά με το θέμα , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2093/1992 (ΦΕΚ 181 ΑΆ) και μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2120/1993 (ΦΕΚ 24 ΑΆ), όπως αυτές ισχύουν από 1/1/1993 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα που ορίζονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου είναι ετήσια και αδιαίρετα, υπολογίζονται ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος και καταβάλλονται με την προμήθεια του ειδικού σήματος με μέριμνα των ιδιοκτητών των οχημάτων.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166 ΑΆ), όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται ότι οι απαλλαγές που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1  του ν.490/1976 (ΦΕΚ 331 ΑΆ) παρέχονται και σε ορισμένες κατηγορίες ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ανάπηροι έλληνες πολίτες, τυφλοί), οι οποίοι κατά τις διακρίσεις του νόμου, απαλλάσσονται και των τελών κυκλοφορίας των επιβατικών Ι.Χ αυτοκινήτων.

Στις απαλλαγές που ορίζονται από τις διατάξεις αυτές του νόμου, δεν καταλαμβάνονται οι ναυτικοί, πολύτεκνοι , επαναπατριζόμενοι και λοιπά πρόσωπα για τα οποία δύνανται να παρέχονται δασμοφορολογικές απαλλαγές κατά την εισαγωγή στην Ελλάδα επιβατικών αυτοκινήτων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 ΑΆ), το ειδικό σήμα χορηγείται υποχρεωτικά και για τα οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έναντι ποσού τριών (3) ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσής του.

3. Στα στοιχεία που ελάμβανε μέχρι το 2008 η Γ.Γ.Π.Σ. από το Υ.Μ.Ε. περιέχεται ο χαρακτηρισμός περιπτώσεων που οι κάτοχοί τους απαλλάσσονται από τα Τ.Κ. (στα 3 Ευρώ).

Όμως ο τρόπος αναφοράς δεν διέκρινε τις περιπτώσεις αυτές από άλλες περιπτώσεις (πχ. ναυτικός, πολύτεκνος) για τις οποίες δεν προβλέπεται απαλλαγή. Η Γ.Γ.Π.Σ. διέγνωσε το πρόβλημα και έγινε σε συνεργασία με το Υ.Μ.Ε. η αποκατάσταση του στην έκδοση σημάτων το 2008 (σήμα 2009).

Σε συνέχεια τούτο προέβη στη διάγνωση και όλων των περιπτώσεων για τα προηγούμενα έτη που υπήρχε το πρόβλημα και συνέταξε τις ανάλογες πληροφοριακές καταστάσεις (σε ψηφιοποιημένη μορφή- Excel) για τον έλεγχο και διαχείριση τους από τις Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα στη συνέχεια περιγραφόμενα.

4. Με βάση τα ανωτέρω, για την ομαλοποίηση του όλου θέματος και με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ Πολίτη και Κράτους, γίνεται δεκτό ότι, στις περιπτώσεις αυτές ο φορολογούμενος καλόπιστα αρχικά κατέβαλε το ποσό των τελών κυκλοφορίας το οποίο ανεγράφετο στο ειδοποιητήριο και η λανθασμένη καταβολή δεν οφείλεται αποκλειστικά στην υπαιτιότητά του. Εξάλλου, δεν αποδεικνύεται το γεγονός ότι, οι κάτοχοι των οχημάτων καταβάλλοντας τα ποσά που αναγράφονται στο οικείο ειδοποιητήριο δεν έχουν ήδη εξαντλήσει καλόπιστα τη φορολογική τους αυτή υποχρέωση.

Από τους λόγους αυτούς, στις περιπτώσεις αυτές της καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας και ενόψει της ορθής βεβαίωσης των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας, δεν επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.2873/2000, για την καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας, λόγω υπαιτιότητας και της Υπηρεσίας.

Για την ταυτότητα του ίδιου νομικού λόγου το πρόστιμο αυτό δεν επιβάλλεται και στις λοιπές περιπτώσεις, στις οποίες με βάση τα στοιχεία γενικώς του ειδοποιητηρίου έχουν καταβληθεί μειωμένα τέλη κυκλοφορίας ή η καταβολή των μειωμένων αυτών τελών οφείλεται εκ παραδρομής στην έκδοση απόφασης απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ, χωρίς να συντρέχει νόμιμος λόγος.

5. Εξάλλου, για τη βεβαίωση και καταβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄), συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.2873/2000 και περαιτέρω τροποποιήθηκαν ανάλογα οι διατάξεις της αριθμ. 1104481/746/ Τ. & Ε.Φ / ΠΟΛ.1136/24.11.2006 (ΦΕΚ 1808 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την έκδοση της αριθμ. 1114972/1280/Τ.& Ε.Φ /ΠΟΛ.1153/14.11.2008 (ΦΕΚ 2572 ΒΆ/ 18-12-2008) νεότερης όμοιας απόφασης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αρμόδιος για τη βεβαίωση καθίσταται ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών. Για τη βεβαίωση των οφειλομένων ποσών, ο αρμόδιος προϊστάμενος συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο χρηματικός αυτός κατάλογος περιλαμβάνει τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως αυτά αναλογούν, κατά περίπτωση, στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος, χωρίς τον προηγούμενο συμψηφισμό του ποσού των τριών (3) ευρώ που έχουν καταβληθεί, καθόσον αυτό αποτελεί κόστος παραγωγής και διάθεσης του ειδικού σήματος.

6. Με βάση τα πιο πάνω, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, θα σας αποσταλούν καταστάσεις με τη μορφή μαγνητικού αρχείου, στις οποίες εμπεριέχονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της χρηματικής απαίτησης του Δημοσίου.

Ειδικότερα, αναφέρεται ο αρμόδιος για τη βεβαίωση προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, το έτος που αφορά η οφειλή των τελών κυκλοφορίας, το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ του κατόχου του οχήματος που πραγματοποίησε τη μειωμένη καταβολή, την αιτιολογία που έχει καταγραφεί στο σύστημα για την παρασχεθείσα απαλλαγή, ο κωδικός και η αξία του σήματος που αναλογεί στο όχημα και δεικνύεται προς βεβαίωση, καθώς και το κατά περίπτωση ποσοστό συνιδιοκτησίας.

Για τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου, απαιτείται προηγουμένως να διαπιστωθεί το πραγματικό γεγονός, εάν από τα στοιχεία της Υπηρεσίας προκύπτει η νόμιμη ή μη απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

Στη συνέχεια, εφόσον δεν προκύπτει νόμιμος λόγος περί της απαλλαγής του συγκεκριμένου οχήματος από τα τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να κλητευθούν υποχρεωτικά οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών, με την αποστολή σχετικών προσκλήσεων (επισυνάπτεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ), προκειμένου να προσκομιστεί ή  άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή και οποιοδήποτε δικαιολογητικό που δύναται να αιτιολογεί τη νόμιμη απαλλαγή του οχήματος από τα τέλη κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι, για τη διαδικασία βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων των περιπτώσεων αυτών, μέσω της εφαρμογής των εσόδων του TAXIS , θα σας παρασχεθούν οδηγίες από τις Υπηρεσίες της  Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. Ως χρόνος περάτωσης του όλου έργου της βεβαίωσης των οφειλών αυτών ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2009. 

Οι κ.κ  Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου αυτού.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

     

                                         
                                                                                               
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης