Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 88/664/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 Για ένατη τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ περί εναρμόνισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 88/664/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988
Για ένατη τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ περί εναρμόνισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών


Οδηγία 88/664/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 Για ένατη τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ περί εν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 88/664/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για ένατη τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ περί εναρμόνισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών

  

( 88/664/ΕΟΚ )

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εχοντας υπόψη του :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99,

την πρόταση της Επιτροπής (1 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3 ),

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 2 παράγραφος 6 και το άρθρο 7β παράγραφος 4 της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/198/ΕΟΚ (5 ), προβλέπουν ότι κάθε δύο χρόνια, και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 1987, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά στη συνθήκη, προσαρμόζει τα ποσά των απαλλαγών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 των εν λόγω άρθρων προκειμένου η πραγματική αξία να παραμένει η ίδια

ότι, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Επιτροπή, ο σταθμισμένος μέσος όρος της αύξησης του δείκτη τιμών στα κράτη μέλη είναι 11,3 % για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 1985 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1988

 

ότι θα πρέπει να στρογγυλέψουν οι αριθμοί που προκύπτουν

 

ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η αναπροσαρμογή της κοινοτικής απαλλαγής συνεπάγεται μεταβολή της εκφραζόμενης σε εθνικό νόμισμα φορολογικής απαλλαγής κάτω του 5 % ή μείωση της απαλλαγής αυτής, θα πρέπει να επιτραπεί στο εν λόγω κράτος να διατηρήσει σε εθνικό νόμισμα το ποσό που ίσχυε πριν από την αναπροσαρμογή αυτή,

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

 

 

Άρθρο 1

 

Η οδηγία 69/169/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

 

1 . Στο άρθρο 2 :

 

α ) στην παράγραφο 1, το ποσό "350 Ecu" αντικαθίσταται από το ποσό "390 Ecu"

 

 

 

β ) στην παράγραφο 2, το ποσό "90 Ecu" αντικαθίσταται από το ποσό "100 Ecu ".

 

2 . Στο άρθρο 7 προστίθεται η εξής παράγραφος :

 

"5 . Το κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να διατηρήσουν τα ισχύοντα ποσά απαλλαγών σε εθνικό νόμισμα, αν η μετατροπή των εκφρασμένων σε Ecu ποσών τα οποία έχουν εγκριθεί κατά την αναπροσαρμογή την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 6 και στο άρθρο 7β παράγραφος 4, καταλήγει σε μεταβολή των απαλλαγών αυτών, εκφραζόμενων σε εθνικό νόμισμα, κάτω του 5 % ή σε μείωση του ποσού της απαλλαγής ."

 

3 . Στο άρθρο 7β :

 

α ) στην παράγραφο 1 στοιχείο α ), το ποσό "280 Ecu" αντικαθίσταται από το ποσό "310 Ecu"

 

β ) στην παράγραφο 1 στοιχείο β ), το ποσό "77 Ecu "αντικαθίσταται από το ποσό "85 Ecu"

 

γ ) στην παράγραφο 2, το ποσό "77 Ecu" αντικαθίσταται από το ποσό "85 Ecu ".

 

 

Άρθρο 2

 

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1989 .

 

2 . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας .

 

 

Άρθρο 3

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

 

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1988 .

 

Για το Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος

 

Β . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

( 1 ) ΕΕ αριθ . C 102 της 16. 4.1988, σ . 4, και C 272 της 21.10.1988, σ. 6 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . C 235 της 12. 9.1988, σ . 138 .

( 3 ) ΕΕ αριθ . C 95 της 11. 4.1988, σ . 11 .

( 4 ) ΕΕ αριθ . L 133 της 4. 6.1969, σ . 6 .

( 5 ) ΕΕ αριθ . L 78 της 20 . 3.1987, σ . 53 .

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης