Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 87/198/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 Για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παρέκκλιση που χορηγήθηκε στη Δανία σχετικά με το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας ταξιδιωτών

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 87/198/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987
Για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παρέκκλιση που χορηγήθηκε στη Δανία σχετικά με το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας ταξιδιωτών


Οδηγία 87/198/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 Για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 87/198/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 για την τροποποίηση της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την παρέκκλιση που χορηγήθηκε στη Δανία σχετικά με το καθεστώς των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας ταξιδιωτών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 078 της 20/03/1987 σ. 0053 - 0053
 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαρτίου 1987

(87/198/ΕΟΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 99 και 100,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι έχει χορηγηθεί στο Βασίλειο της Δανίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 1987 παρέκκλιση από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 85/348/ΕΟΚ (2), όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από ταξιδιώτες που έχουν την κατοικία τους στη Δανία, εφόσον έχουν διαμείνει σε άλλη χώρα λιγότερο από 48 ώρες· ότι, επιπρόσθετα, το Βασίλειο της Δανίας εφαρμόζει ελαττωμένο ποσοτικό όριο για ορισμένα προϊόντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1986·

ότι οποιαδήποτε αλλαγή των διατάξεων θα προκαλούσε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες για τη Δανία· ότι, πρέπει, ως εκ τούτου, να παραταθεί η εφαρμογή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1988,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 7γ της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7γ

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1, η Δανία εξουσιοδοτείται:

α) να επιβάλλει στους κοινούς οίνους που διακινούνται μεταξύ των κρατών μελών όριο τεσσάρων λίτρων·

β) να επιβάλλει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1988, τα ακόλουθα ποσοτικά όρια όσον αφορά την ατελή εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα εισάγονται από ταξιδιώτες που κατοικούν στη Δανία μετά από παραμονή σε άλλη χώρα λιγότερο από 48 ώρες:

1.2 // - τσιγάρα // 60 // ή // // - καπνός για κάπνισμα τα μόρια του οποίου έχουν μέγιστο πλάτος 1,5 mm (λεπτή κοπή) // 100 g // - αποσταγμένα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά με βαθμό οινοπνεύματος πάνω από 22 % vol // μηδέν.»

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία την 1η Ιανουαρίου 1987.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διατάξεις που θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1987.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. TINDEMANS

(1) ΕΕ αριθ. L 133 της 4. 6. 1969, σ. 6.

(2) ΕΕ αριθ. L 183 της 16. 7. 1985, σ. 24.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης