Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 Για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986
Για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 1986 για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

(86/635/ΕΟΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφος 3 στοι- χείο^ζ),

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιριών ορισμένων μορφών(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 84/569/ΕΟΚ(5), δεν εφαρμόζεται υποχρεωτικά, μέχρις ότου επέλθει μεταγενέστερος συντονισμός, στις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ονομαζόμενα κατωτέρω πιστωτικά ιδρύματα; ότι, με δεδομένη την κεφαλαιώδη σημασία των επιχειρήσεων αυτών στην Κοινότητα, επιβάλλεται ο συντονισμός αυτός πλέον μετά την έναρξη της οδηγίας,

ότι η οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς(6), προβλέπει εξαιρέσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα οι οποίες ισχύουν μόνο μέχρι τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας,

ότι από τα παραπάνω προκύπτει ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ειδικές διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά τους ενοποιημένους λογαριασμούς,

ότι ο επείγων χαρακτήρας του συντονισμού αυτού εγκειται επίσης στο γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων ασκεί τις δραστηριότητες του πέρα από τα εθνικά σύνορα,

ότι οι βελτιωμένες δυνατότητες συγκρίσεως των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών των ιδρυμάτων αυτών έχουν βασική σημασία για τους πιστωτές, τους οφειλέτες και τους εταίρους, καθώς και για το κοινό εν γένει,

ότι, σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της Κοινότητας, οι νομικές μορφές των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος(7), τα οποία ανταγωνίζονται μεταξύ τους στον τομέα της πίστης είναι πολλαπλές,

ότι φαίνεται επομένως εύλογο να μην περιορισθεί ο συντονισμός στις νομικές μορφές που προβλέπονται από την οδηγία 78/660/ΕΟΚ, αλλά να υιοθετηθεί, αντίθετα, ένα πεδίο εφαρμογής που να εκτείνεται σε όλες τις εταιρίες όπως ορίζονται στο άρθρο 58 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης,

ότι, ωστόσο, όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να περιορισθεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σ'εκείνα που έχουν μία από τις νομικές μορφές που προβλέπει η οδηγία 78/660/ΕΟΚ,

ότι όσα πιστωτικά ιδρύματα δεν διέπονται από την οδηγία αυτή πρέπει να εμπίπτουν αυτόματα στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας,

ότι ένας σύνδεσμος με το συντονισμό σε θέματα πιστωτικών ιδρυμάτων επιβάλλεται επίσης από το γεγονός ότι ορισμένοι από τους κανόνες περί ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών θα έχουν επιπτώσεις σε άλλους τομείς τους οποίους αφορά ο συντονισμός αυτός, όπως οι όροι χορηγήσεως άδειας λειτουργίας ή οι δείκτες που θεσπίζονται για σκοπούς εποπτείας,

ότι αν φάνηκε ενδεδειγμένο, ενόψει των ιδιορρυθμιών των πιστωτικών ιδρυμάτων, να εκδοθεί χορηστή οδηγία για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ιδρυμάτων αυτών, αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι η νέα ρύθμιση διαχωρίζεται από εκείνη των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ,

ότι ένας τέτοιος διαχωρισμός δεν θα ήταν πράγματι ούτε χρήσιμος ούτε συμβιβάσιμος με τις θεμελιώδεις αρχές του συντονισμού του δικαίου των εταιρειών, δεδομένου ότι, εξαιτίας της σημαντικής θέσεως που κατέχουν στην κοινοτική οικονομία, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να παραμείνουν εκτός μιας ρυθμίσεως που έχει επινοηθεί για το σύνολο των επιχειρήσεων,

ότι αυτός είναι επομένως ο λόγος για τον οποίο μόνον οι κλαδικές ιδιορρυθμίες των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν ληφθεί υπόψη, υπό την έννοια ότι η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει μόνον τις παρεκκλίσεις από τις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ,

ότι η διάρθρωση και το περιεχόμενο των ισολογισμών των πιστωτικών ιδρυμάτων διαφέρουν ανάλογα με τα κράτη μέλη,

ότι η παρούσα οδηγία πρέπει κατά συνέπεια να προβλέψει την ίδια δομή και ίδια ονοματολογία στην ίδια ορολογία για τους λογαριασμούς όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κοινότητας, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που επιβάλλονται λόγω της νομικής μορφής του ιδρύματος ή της ιδιαίτερης φύσεως των δραστηριοτήτων του,

ότι η δυνατότητα συγκρίσεως των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών απαιτεί να ρυθμιστούν ορισμένα καίρια ζητήματα αναφερόμενα στην εγγραφή διαφόρων πράξεων στον ισολογισμό, ή στα παραρτήματα του,

ότι, για να εξασφαλισθεί καλύτερη δυνατότητα συγκρίσεως, πρέπει επιπλέον να καθορισθεί με ακρίβεια το περιεχόμενο των διαφόρων λογαριασμών του ισολογισμού και των παραρτημάτων του,

ότι το ίδιο ισχύει για τη δομή και την οριοθέτηση των λογαριασμών των αποτελεσμάτων χρήσεως,

ότι, επιπλέον, η δυνατότητα συγκρίσεως των αριθμών που αναγράφονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως εξαρτάται ουσιωδώς από την αξία που αποδίδεται στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που εγγράφονται στον ισολογισμό,

ότι, ενόψει των εγγενών κινδύνων των τραπεζικών εργασιών και της ανάγκης προστασίας της εμπιστοσύνης, πρέπει να προβλεφθεί στο παθητικό η δυνατότητα δημιουργίας ενός λογαριασμού ονομαζόμενου «Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους»,

ότι, για τους ίδιους λόγους, φάνηκε επίσης σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να δώσουν στα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι νεωτέρου συντονισμού, ένα περιθώριο εκτιμήσεως, ιδίως όσον αφορά την αποτίμηση των πιστώσεων και ορισμένων μεταβιβάσιμων τίτλων,

ότι είναι πάντως σημαντικό, στην τελευταία αυτή περίπτωση, να επιτρέψουν τα κράτη μέλη στα ιδρύματα αυτά να δημιουργήσουν το λογαριασμό «Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους»,

ότι ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθούν τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στα πιστωτικά ιδρύματα να προβούν σε ορισμένους συμψηφισμούς στα αποτελέσματα χρήσεως,

ότι πρέπει να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις στο παράρτημα, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση των πιστωτικών ιδρυμάτων,

ότι στην προσπάθεια να τεθεί σε ίση μοίρα ένας όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ήταν η περίπτωση στην οδηγία 77/780/ΕΟΚ, οι ελαφρύνσεις που προβλέπονται στην οδηγία 78/660/ΕΟΚ δεν προβλέφθηκαν υπέρ των μικρομεσαίων πιστωτικών ιδρυμάτων,

ότι, ωστόσο, εάν αποδειχθεί αναγκαίο από την εμπειρία, τέτοιες ελαφρύνσεις είναι δυνατόν να προβλεφθούν σε έναν μεταγενέστερο συντονισμό,

ότι, για τους ίδιους λόγους, η δυνατότητα που προβλέπεται για τα κράτη μέλη στην οδηγία 83/349/ΕΟΚ να απαλάσσουν από την υποχρέωση ενοποίησης τις μητρικές επιχειρήσεις που αποτελούν τμήμα συνόλων επιχειρήσεων που υπόκεινται σε ενοποίηση και δεν υπερβαίνουν ορισμένα όρια μεγέθους δεν έχει ληφθεί υπόψη για τα πιστωτικά ιδρύματα,

ότι για την εφαρμογή διατάξεων για τους ενοποιημένους λογαριασμούς στα πιστωτικά ιδρύματα επιβάλλονται κάποιες προσαρμογές ορισμένων κανόνων που εφαρμόζονται στο σύνολο των εταιρειών που ασκούν βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα; ότι έχουν προβλεφθεί για τους μεικτούς ομίλους ρητοί κανόνες και ότι η απαλλαγή από την ενοποίηση μπορεί να εξαρτηθεί από πρόσθετους όρους,

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των τραπεζικών δικτύων που επεκτείνονται πέρα από τα εθνικά σύνορα και τη σταθερή τους ανάπτυξη, έχει σημασία οι ετήσιοι καθώς και οι ενοποιημένοι λογαριασμοί ενός πιστωτικού ιδρύματος που έχει την έδρα του σε ένα κράτος μέλος να δημο- σιεύονται σε όλα τα κράτη μέλη όπου είναι εγκατεστημένο,

ότι η εξέταση των προβλημάτων που τίθενται στους τομείς που πραγματεύεται η παρούσα οδηγία, ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της, απαιτεί τη συνεργασία των εκπροσώπων των κρατών μελών και των εκπροσώπων της Επιτροπής στα πλαίσια επιτροπής συνεργασίας,

ότι, για να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός τέτοιων επιτροπών, είναι επιθυμητό η συνεργασία αυτή να πραγματοποιείται στα πλαίσια της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 52 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ,

ότι, πάντως, όταν πρόκειται να εξετάζονται τα προβλήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, θα απαιτείται η κατάλληλη σύνθεση της επιτροπής αυτής,

ότι ο πολύπλοκος χαρακτήρας του θέματος απαιτεί να δοθεί μια μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως προθεσμία στα πιστωτικά ιδρύματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, για την εφαρμογή των διατάξεών της,

ότι χρειάζεται να προβλεφθεί η αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας μέσα σε προθεσμία πέντε τών, βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας και ειδικότερα των στόχων μιας μεγαλύτερης διαφάνειας και εναρμόνισης,

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αρθρο 1

1. Τα άρθρα 2 και 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, τα άρθρα 6, 7, 13 και 14, το άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4, τα άρθρα 16 έως 21, 29 έως 35, 37 έως 41, το άρθρο 42 πρώτη φράση, το άρθρο 45 παράγραφος 1, τα άρθρα 46, 48, 49 και 50, το άρθρο 51 παράγραφος 1 και τα άρθρα 54, 56 έως 59 και 61 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ ισχύουν για τα ιδρύματα που αναφέρει το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

2. Οταν οι οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ παραπέμπουν στα άρθρα 9 και 10 (ισολογισμός) ή 23 έως 26 (αποτελέσματα χρήσεως) της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, θεωρείται ότι οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα άρθρα 4 (ισολογισμός) ή 27 και 28 (αποτελέσματα χρήσεως) της παρούσας οδηγίας.

3. Οι παραπομπές των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 873/349/ΕΟΚ στα άρθρα 31 έως 42 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ θεωρείται ότι γίνονται στα εν λόγω άρθρα, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 35 έως 39 της παρούσας οδηγίας.

4. Οταν οι διατάξεις της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αφορούν λογαριασμούς του ισολογισμού, το αντίστοιχο των οποίων δεν προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, οι διατάξεις αυτές πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρονται στους λογαριασμούς εκείνους του άρθρου 4 της παρούσας οδηγίας στους οποίους περιέχονται τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία.

 

Αρθρο 2

1. Τα μέτρα συντονισμού που θεσπίζει η παρούσα οδηγία αφορούν τα:

α)πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 πρώτη περίπτωση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, που είναι εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης;

β)χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν μία από τις νομικές μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και τα οποία, βάσει της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, δεν υπάγονται στην οδηγία αυτή.

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ο όρος «πιστωτικό ίδρυμα» καλύπτει και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκτός αν τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετική ερμηνεία.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία:

α)στα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ,

β)στα πιστωτικά ιδρύματα ενός κράτους μέλους τα οποία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, υπάγονται σε κάποιο κεντρικό οργανισμό στο αυτό κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, και με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε αυτόν τον κεντρικό οργανισμό, το σύνολο του κεντρικού οργανισμού και των υπαγόμενων σε αυτόν ιδρυμάτων πρέπει να εμφανίζεται σε ενοποιημένους λογαριασμούς που θα συνοδεύονται από έκθεση δραστηριοτήτων. Οι λογαριασμοί αυτοί θα καταρτίζονται, θα ελέγχονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,

γ)στα εξής πιστωτικά ιδρύματα:

-στην Ελλάδα: στην ΕΤΕΒΑ (Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων και Βιομηχανικής Ανάπτυξης) και στην Τράπεζα Επενδύσεων,

-στην Ιρλανδία: στις «Industrial and Provident Societies»,

-στο Ηνωμένο Βασίλειο: στις «Friendly Societies» και στις «Industrial and Provident Societies».

4. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι νεώτερο συντονισμό:

α)για τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας που δεν έχουν τη νομική μορφή μιας από τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, να θεσπίσουν εξαιρέσεις από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο λόγω της νομικής μορφής του πιστωτικού ιδρύματος,

β)για τα ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα, να θεσπίσουν εξαιρέσεις από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω της ιδιαίτερης φύσης της δραστηριότητας του.

Οι εξαιρέσεις αυτές μπορούν να αφορούν τη μορφή, την ονοματολογία, την ορολογία και το περιεχόμενο των λογαριασμών του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, χωρίς όμως να συνεπάγονται την παροχή, από τους οργανισμούς αυτούς, λιγότερων πληροφοριών στους ετήσιους λογαριασμούς τους σε σύγκριση με τα λοιπά ιδρύματα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα, ενδεχομένως κατά κατηγορία, εντός προθεσμίας 6 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 47 παράγραφος 2. Ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου αυτού.

Αυτό το καθεστώς εξαιρέσεων θα επανεξετασθεί το αργότερο 10 χρόνια μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή θα υποβάλει ενδεχομένως τις κατάλληλες προτάσεις. Εξάλλου, το αργότερο 5 έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, θα υποβάλει και σχετική προσωρινή έκθεση.

ΤΜΗΜΑ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο 3

Η συγχώνευση των λογαριασμών κατά τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή β) της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ είναι δυνατή για τα πιστωτικά ιδρύματα μόνον όσον αφορά τις υποδιαιρέσεις των λογαριασμών του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, οι οποίες είναι αριθμημένες με μικρά γράμματα, επιτρέπεται δε μόνο στα πλαίσια ρυθμίσεων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη προς το σκοπό αυτό.

ΤΜΗΜΑ 3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρθρο 4

Για την κατάρτιση του ισολογισμού τα κράτη μέλη προβλέπουν τον εξής τύπο:

Ενεργητικό 1.Ταμείο, διαθέσιμο σε κεντρικές τράπεζες και σε γραφεία ταχυδρομικών επιταγών.

2.Κρατικά αξιόγραφα και άλλα αξιόγραφα που γίνονται δεκτά από την κεντρική τράπεζα για επαναχρηματοδότηση:

α)κρατικά αξιόγραφα και εξομοιούμενες αξίες,

β)αξιόγραφα που γίνονται δεκτά από την κεντρική τράπεζα για επαναχρηματοδότηση (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνιση των εν λόγω αξιογράφων στους λογαριασμούς 3 και 4 του ενεργητικού).

3.Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων:

α)όψεως.

β)άλλες απαιτήσεις.

4.Απαιτήσεις κατά πελατών.

5.Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως:

α)του δημοσίου.

β)άλλων εκδοτών,

στα οποία:

συγκαταλέγονται και οι ίδιες ομολογίες (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την αφαίρεσή τους από το παθητικό).

6.Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως.

7.Συμμετοχές:

εμφανίζονται ξεχωριστά:

οι συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να εμφανίζονται στο παράρτημα).

8.Μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

εμφανίζονται ξεχωριστά:

τα μερίδια σε πιστωτικά ιδρύματα (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να εμφανίζονται στο παράρτημα).

9.Αυλα πάγια στοιχεία αναφερόμενα στο άρθρο 9 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, υπό στοιχεία Β και Γ Ι:

εμφανίζονται ξεχωριστά:

-τα έξοδα ίδρυσης, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία και εφόσον η νομοθεσία αυτή επιτρέπει την εμφάνισή τους στο ενεργητικό (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στο παράρτημα),

-η φήμη και πελατεία, εφόσον αποκτήθηκαν εξ επαχθούς αιτίας (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στο παράρτημα).

10.Ενσώματα πάγια στοιχεία αναφερόμενα στο άρθρο 9 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ υπό στοιχείο Γ ΙΙ:

εμφανίζονται ξεχωριστά:

τα γήπεδα και κτίρια που χρησιμοποιούνται από το πιστωτικό ίδρυμα για τις δραστηριότητές του (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στο παράρτημα).

11.Καλυφθέν και μη καταβεβλημένο κεφάλαιο:

εμφανίζονται ξεχωριστά:

το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνιση του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου στο παθητικό. Στην περίπτωση αυτή το μη καταβεβλημένο τμήμα του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται στο λογαριασμό 14 του ενεργητικού).

12.Ιδιες μετοχές ή ίδια μερίδια (με ένδειξη της ονομαστικής τους αξίας ή, αν δεν υπάρχει, της λογιστικής τους αξίας, εφόσον η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την εμφάνισή τους στον ισολογισμό).

13.Αλλα στοιχεία του ενεργητικού.

14.Κεφάλαιο καλυφθέν, ληξιπρόθεσμο αλλά μη καταβεβλημένο (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνιση του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου στο λογαριασμό 11 του ενεργητικού).

15.Προπληρωθέντα έξοδα και έσοδα μη εισπραχθέντα.

16.Ζημίες χρήσεως (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στο λογαριασμό 14 του παθητικού).

Σύνολο ενεργητικού.

Παθητικό 1.Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα:

α)όψεως.

β)προθεσμίας ή με προειδοποίηση.

2.Υποχρεώσεις προς πελάτες:

α)Καταθέσεις:

εμφανίζονται ξεχωριστά:

οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ή με προειδοποίηση εφόσον η εθνική νομοθεσία προβλέπει τη διάκριση αυτή (εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να εμφανίζονται στο παράρτημα),

β)άλλες υποχρεώσεις:

βα)όψεως.

ββ)προθεσμίας ή με προειδοποίηση.

3.Υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχουν παραστατικοί τίτλοι:

α)ομολογίες.

β)λοιπά.

4.Λοιπά στοιχεία του παθητικού.

5.Προεισπραχθέντα έσοδα και έξοδα οφειλόμενα.

6.Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη:

α)προβλέψεις για συντάξεις και παρόμοιες υποχρεώσεις.

β)προβλέψεις για φόρους;

γ)άλλες προβλέψεις.

7.Κέρδη χρήσεως (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνισή τους στο λογαριασμό 14 του παθητικού).

8.Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία του παθητικού.

9.Καλυφθέν κεφάλαιο (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνιση του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου στο λογαριασμό αυτό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφονται χωριστά το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου και το ποσό του καταβεβλημένου κεφαλαίου).

10.Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

11.Αποθεματικά.

12.Αποθεματικό αναπροσαρμογής.

13.Αποτελέσματα εκ μεταφοράς.

14.Αποτελέσματα της χρήσεως (εκτός αν η εθνική νομοθεσία προβλέπει την εμφάνιση του στοιχείου αυτού στο λογαριασμό 16 του ενεργητικού ή στο λογαριασμό 7 του παθητικού).

Σύνολο παθητικού Λογαριασμοί εκτός ισολογισμού 1.Ενδεχόμενα στοιχεία του παθητικού:

-οι τίτλοι αποδοχής και υποχρεώσεις από οπισθογράφηση,

-οι εγγυήσεις και στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση.

2.Υποχρεώσεις:

-οι υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχώρησης.

 

Αρθρο 5

Πρέπει να αναφέρονται χωριστά ως υποδιαιρέσεις των οικείων λογαριασμών:

-οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, είτε υπάρχει γι' αυτές παραστατικός τίτλος είτε όχι, οι οποίες υπάγονται στους λογαριασμούς 2 έως 5 του ενεργητικού,

-οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει δεσμό συμμετοχής, είτε υπάρχει γι' αυτές παραστατικός τίτλος είτε όχι, οι οποίες υπάγονται στους λογαριασμούς 2 έως 5 του ενεργητικού,

-οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, είτε υπάρχει γι' αυτές παραστατικός τίτλος είτε όχι, οι οποίες υπάγονται στους λογαριασμούς 1, 2, 3 και 8 του παθητικού,

-οι υποχρεώσεις έναντι επιχειρήσεων με τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει δεσμό συμμετοχής, είτε υπάρχει γι' αυτές παραστατικός τίτλος είτε όχι, οι οποίες υπάγονται στους λογαριασμούς 1, 2, 3 και 8 του παθητικού.

 

Αρθρο 6

1.Οι μειωμένης εξασφαλίσεως απαιτήσεις του ενεργητικού αναγράφονται χωριστά σαν υποδιαιρέσεις των λογαριασμών του σχήματος και των υποδιαιρέσεων που δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 5.

2.Θεωρούνται ως μειωμένης εξασφαλίσεως απαιτήσεις τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει γι' αυτά παραστατικός τίτλος ή όχι, απορρέουν από δικαιώματα που, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης, μπορούν να ασκηθούν μόνο μετά την ικανοποίηση των άλλων πιστωτών.

 

Αρθρο 7

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να εμφανίζονται στο παράρτημα οι ενδείξεις που περιέχονται στα άρθρα 5 και 6, καταχωρούμενες κατά το δέον στους οικείους λογαριασμούς.

 

Αρθρο 8

1.Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα έχει δεσμεύσει για εγγύηση ίδιων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων τρίτων ή έχει δώσει ως εγγύηση σε τρίτους θα εξακολουθούν να εμφανίζονται στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού.

2.Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί υπέρ του πιστωτικού ιδρύματος ή του έχουν δοθεί σαν εγγύηση δεν πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό του, εκτός αν πρόκειται για χρήματα κατατεθειμένα σ' αυτό το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

 

Αρθρο 9

1.Σε περίπτωση χορήγησης δανείου από όμιλο πιστωτικών ιδρυμάτων, καθένα από τα ιδρύματα αυτά υποχρεούται να εμφανίζει στον ισολογισμό του μόνο το ποσό της συνεισφοράς του στο συνολικό ποσό της χρηματοδότησης.

2.Σε περίπτωση δανειοδότησης από όμιλο αναφερόμενο στην παράγραφο 1, αν το ποσό της συμμετοχής για το οποίο εγγυάται ένα πιστωτικό ίδρυμα είναι ανώτερο από το ποσό κατά το οποίο συμμετέσχε στη χρηματοδότηση, το ίδρυμα αυτό υποχρεούται να εμφανίζει το τυχόν συμπληρωματικό ποσό για το οποίο έχει εγγυηθεί εκτός ισολογισμού (λογαριασμός 1 δεύτερη περίπτωση) ως ενδεχόμενη υποχρέωση.

 

Αρθρο 10

1.Τα κεφάλαια τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα διαχειρίζεται επ' ονόματί του, αλλά για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα είναι δικαιούχος των αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού. Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του είδους αυτού εμφανίζεται χωριστά ή στο παράρτημα, κατανεμημένο στους διάφορους λογαριασμούς του ενεργητικού ή του παθητικού. Τα κράτη μέλη μπορούν ωστόσο να επιτρέπουν την εμφάνιση των κεφαλαίων αυτών εκτός ισολογισμού, με την προϋπόθεση ότι ισχύει ειδικό καθεστώς που επιτρέπει να εξαιρούνται τα κεφάλαια αυτά από την πτωχευτική περιουσία σε περίπτωση πτώχευσης του πιστωτικού ιδρύματος ή ανάλογης διαδικασίας.

2.Δεν πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό τα στοιχεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν επ' ονόματι και για λογαριασμό τρίτου.

 

Αρθρο 11

Θεωρούνται πληρωτέα εν όψει μόνο τα ποσά που μπορούν να αναληφθούν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή για τα οποία έχει συμφωνηθεί προθεσμία προειδοποίησης διάρκειας 24 ωρών ή μιας εργάσιμης ημέρας.

 

Αρθρο 12

1.Με τον όρο «πράξεις προσωρινής εκχώρησης» νοούνται οι πράξεις με τις οποίες ένα πιστωτικό ίδρυμα ή ένας πελάτης (ο εκχωρών) εκχωρεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή πελάτη (τον εκδοχέα) στοιχεία του ενεργητικού που του ανήκουν, όπως αξιόγραφα, απαιτήσεις ή κινητές αξίες, με πρόβλεψη επανεκχώρησης των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού στον εκχωρούντα σε συμφωνημένη τιμή.

2.Εάν ο εκδοχέας αναλαμβάνει την ευθύνη να επανεκχωρήσει τα στοιχεία του ενεργητικού σε ορισμένη ημερομηνία ή σε ημερομηνία που θα ορίσει ο εκχωρών, τότε πρόκειται για πράξη προσωρινής εκχώρησης βάσει σύμβασης πώλησης με σύμφωνο εξωνήσεως.

3.Εάν, αντίθετα, ο εκδοχέας έχει μόνο δικαίωμα να επανεκχωρήσει τα στοιχεία του ενεργητικού στην τιμή εκχώρησης ή σε άλλη τιμή που συμφωνείται εκ των προτέρων και σε ημερομηνία που έχει ήδη ορισθεί η θα καθορισθεί αργότερα, πρόκειται για πράξη προσωρινής εκχώρησης βάσει οριστικής σύμβασης πώλησης με σύμφωνο εξωνήσεως.

4.Στην περίπτωση των πράξεων προσωρινής εκχώρησης που προβλέπει η παράγραφος 2, τα εκχωρούμενα στοιχεία του ενεργητικού συνεχίζουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό του εκχωρούντος. Το τίμημα της εκχώρησης που εισπράττει ο εκχωρών εμφανίζεται σαν υποχρέωση προς τον εκδοχέα. Εξάλλου, η αξία των εκχωρουμένων στοιχείων του ενεργητικού εμφανίζεται στο παράρτημα των λογαριασμών του εκχωρούντος. Ο εκδοχέας δεν έχει δικαίωμα να εμφανίσει στον ισολογισμό του τα αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού. Το τίμημα της εκχώρησης που καταβάλει ο εκδοχέας εμφανίζεται ως απαίτηση κατά του εκχωρούντος.

5.Αντίθεντα, στην περίπτωση των πράξεων προσωρινής εκχώρησης που προβλέπει η παράγραφος 3, ο εκχωρών δεν έχει πλέον δικαίωμα να εμφανίσει στον ισολογισμό του τα εκχωρούμενα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εμφανίζονται στο ενεργητικό του εκδοχέα. Ο εκχωρών εμφανίζει εκτός ισολογισμού στο λογαριασμό 2 ένα ποσό ίσο με το τίμημα που έχει συμφωνηθεί για την περίπτωση εξωνήσεως.

6.Οι πράξεις συναλλάγματος υπό προθεσμία, οι χρηματιστηριακές πράξεις υπό προθεσμία, οι πράξεις έκδοσης τίτλων με τις οποίες ο εκδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξαγοράσει το σύνολο ή μέρος των ομολογιών πριν από τη λήξη τους, καθώς και άλλες ανάλογες πράξεις, δεν αποτελούν πράξεις προσωρινής εκχώρησης κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

ΤΜΗΜΑ 4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρθρο 13

Ενεργητικό: λογαριασμός 1 - Ταμείο, διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες και γραφεία ταχυδρομικών επιταγών 1. Το ταμείο περιλαμβάνει τα νομίσματα που κυκλοφορούν νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των ξένων χαρτονομισμάτων και κερμάτων.

2.Στο λογαριασμό αυτό επιτρέπεται να εμφανίζονται μόνο τα διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα και το γραφείο ταχυδρομικών επιταγών της ή των χωρών όπου το πιστωτικό ίδρυμα είναι εγκατεστημένο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις έναντι των ιδρυμάτων αυτών πρέπει να εμφανίζονται ως απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων (λογαριασμός 3 του ενεργητικού) ή απαιτήσεις κατά πελατών (λογαριασμός 4 του ενεργητικού).

 

Αρθρο 14

Ενεργητικό: λογαριασμός 2 - Κρατικά αξιόγραφα και άλλα αξιόγραφα που γίνονται δεκτά από την κεντρική τράπεζα για επαναχρηματοδότηση 1. Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει στο σημείο α), ως κρατικά αξιόγραφα και εξομοιούμενες αξίες, τα άτοκα και έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και άλλους παρόμοιους πιστωτικούς τίτλους δημοσίων οργανισμών εφόσον γίνονται δεκτοί για επαναχρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα της ή των χωρών όπου ο πιστωτικός οργανισμός είναι εγκατεστημένος. Οι πιστωτικοί τίτλοι δημοσίων οργανισμών οι οποίοι δεν πληρούν τον προαναφερόμενο όρο εγγράφονται στην υποδιαίρεση α) του λογαριασμού 5 του ενεργητικού.

2. Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει στο σημείο β), ως αξιόγραφα που γίνονται δεκτά από την κεντρική τράπεζα για επαναχρηματοδότηση, όλα τα αξιόγραφα χαρτοφυλακίου που έχουν αγοραστεί από πιστωτικά ιδρύματα ή πελάτες, εφόσον τα αξιόγραφα αυτά, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, γίνονται δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα της ή των χωρών όπου είναι εγκατεστημένο το πιστωτικό ίδρυμα.

 

Αρθρο 15

Ενεργητικό: λογαριασμός 3 - Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 1. Ως «απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων», νοούνται όλες οι απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες που έχει το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, κατά εθνικών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από την ονομασία τους στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Από τον πιο πάνω ορισμό, εξαιρούνται μόνον οι απαιτήσεις που συνίστανται σε ομολογίες ή οποιονδήποτε άλλο τίτλο που πρέπει υποχρεωτικά να εμφανισθεί στο λογαριασμό 5 του ενεργητικού.

2. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ως «πιστωτικά ιδρύματα» νοούνται όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, καθώς και οι κεντρικές τράπεζες και εθνικοί ή διεθνείς επίσημοι οργανισμοί τραπεζικού χαρακτήρα καθώς και οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση μη εγκατεστημένη στην Κοινότητα η οποία εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 1 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ.

Οι απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα αναγράφονται στο λογαριασμό 4 του ενεργητικού.

 

Αρθρο 16

Ενεργητικό: Λογαριασμός 4 - Απαιτήσεις κατά πελατών Με τον όρο «απαιτήσεις κατά πελατών» νοούνται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις κατά εγχωρίων ή ξένων πελατών εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξάρτητα από την ονομασία τους στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Από τον ορισμό αυτό αποκλείονται μόνον οι απαιτήσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ομολογίες ή οποιοσδήποτε άλλος τίτλος και οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στο λογαριασμό 5 του ενεργητικού.

 

Αρθρο 17

Ενεργητικό: λογαριασμός 5 - Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως 1. Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τις ομολογίες και άλλους τίτλους σταθερής αποδόσεως που είναι μεταβιβάσιμοι και έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα, άλλες επιχειρήσεις ή δημόσιους οργανισμούς. Οι ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως που έχουν εκδοθεί από δημόσιους οργανισμούς θα εγγράφονται στο λογαριασμό αυτό μόνον όταν δεν υπάγονται στο λογαριασμό 2 του ενεργητικού.

2. Εξομοιώνονται με ομολογίες και άλλους τίτλους σταθερής αποδόσεως οι αξίες με επιτόκιο μεταβαλλόμενο σύμφωνα με ορισμένη παράμετρο, π.χ. το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς ή της ευρωαγοράς.

3. Στην υποδιαίρεση β) του λογαριασμού 5 επιτρέπεται να καταχωρούνται μόνον οι ίδιες ομολογίες που έχουν εξαγοραστεί και είναι μεταβιβάσιμες.

 

Αρθρο 18

Παθητικό: λογαριασμός 1 - Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 1. Ως «υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα» νοούνται όλες οι υποχρεώσεις που συνάπτονται, μέσω τραπεζικών εργασιών, από το πιστωτικό ίδρυμα που καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, έναντι εθνικών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από την ονομασία τους στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Από τον παραπάνω ορισμό εξαιρούνται μόνον οι υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ομολογίες ή οποιοσδήποτε άλλος τίτλος που πρέπει υποχρεωτικά να εμφανισθεί στο λογαριασμό 3 του παθητικού.

2. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου ως «πιστωτικά ιδρύματα» νοούνται όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, καθώς και οι κεντρικές τράπεζες και οι επίσημοι εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί τραπεζικού χαρακτήρα, καθώς και οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση μη εγκατεστημένη στην Κοινότητα, η οποία εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 1 της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ.

 

Αρθρο 19

Παθητικό: λογαριασμός 2 - Υποχρεώσεις προς πελάτες 1. Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι οφειλές προς πιστωτές που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 18, ανεξάρτητα από την ονομασία τους στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Από τον ορισμό αυτό αποκλείονται μόνον οι υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ομολογίες ή οποιοσδήποτε άλλος τίτλος που πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται στο λογαριασμό 3 του παθητικού.

2. Με τον όρο «καταθέσεις» νοούνται αποκλειστικά όσα κεφάλαια πληρούν τις απαιτούμενες από την εθνική νομοθεσία προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως καταθέσεις.

3. Τα αποταμιευτικά ομόλογα καταχωρούνται στην αντίστοιχη υποδιαίρεση του λογαριασμού αυτού μόνον αν δεν υπάρχουν γι' αυτά μεταβιβάσιμοι παραστατικοί τίτλοι.

 

Αρθρο 20

Παθητικό: λογαριασμός 3 - Υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχουν παραστατικοί τίτλοι 1. Στο λογαριασμό αυτό υπάγονται τόσο οι ομολογίες όσο και οι υποχρεώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί μεταβιβάσιμος παραστατικός τίτλος, όπως οι βεβαιώσεις κατάθεσης και οι ταμιακές αποδείξεις, καθώς και οι τίτλοι ιδίας αποδοχής και τα κυκλοφορούντα γραμμάτια.

2. Με τον όρο «τίτλοι ιδίας αποδοχής» νοούνται αποκλειστικά οι τίτλοι τους οποίους εξέδωσε το πιστωτικό ίδρυμα για την αναχρηματοδότησή του και στους οποίους φέρεται ως πρωτοφειλέτης («πληρωτής»).

 

Αρθρο 21

Παθητικό: λογαριασμός 8 - Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία του παθητικού Όταν έχει ορισθεί με σύμβαση ότι τα δικαιώματα που απορρέουν από υποχρεώσεις για τις οποίες είτε υπάρχει είτε όχι παραστατικός τίτλος, μπορούν, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης, να ασκηθούν μόνον αφού ικανοποιηθούν οι υπόλοιποι πιστωτές, οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να εμφανίζονται στο λογαριασμό 8 του παθητικού.

 

Αρθρο 22

Παθητικό: λογαριασμός 9 - Καλυφθέν κεφάλαιο Στο λογαριασμό αυτό εμφανίζονται, ανεξάρτητα από την εκάστοτε ονομασία τους, όλα τα ποσά τα οποία, ανάλογα με τη νομική μορφή του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, πρέπει να θεωρούνται ως μερίδια για τα οποία έχει αναληφθεί υποχρέωση πληρωμής από εταίρους ή άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο του ιδρύματος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

 

Αρθρο 23

Παθητικό: λογαριασμός 11 - Αποθεματικά Στο λογαριασμό αυτό υπάγονται όλοι οι τύποι αποθεματικών που προβλέπονται στο λογαριασμό Α IV του παθητικού βάσει του άρθρου 9 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, όπως ορίζονται στην οδηγία αυτή. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν και άλλους τύπους αποθεματικών που κρίνονται απαραίτητοι για όσα πιστωτικά ιδρύματα έχουν συσταθεί υπό νομική μορφή μη προβλεπόμενη από την οδηγία 78/660/ΕΟΚ.

Τα αποθεματικά του πρώτου εδαφίου καταχωρούνται χωριστά σαν υποδιαιρέσεις του λογαριασμού 11 του παθητικού, στον ισολογισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, εκτός από το αποθεματικό αναπροσαρμογής που καταχωρείται στο λογαριασμό 12.

 

Αρθρο 24

Εκτός ισολογισμού: λογαριασμός 1 - Ενδεχόμενα στοιχεία του παθητικού Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει κάθε πράξη με την οποία ένα πιστωτικό ίδρυμα εγγυάται για τις υποχρεώσεις τρίτου.

Στο παράρτημα πρέπει να αναφέρεται η φύση και το ύψος του κάθε κινδύνου δημιουργίας υποχρέωσης εφόσον είναι σημαντική σε σχέση με τη συνολική δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος.

Οι υποχρεώσεις από οπισθογράφηση αναπροεξοφλημένων αξιογράφων θα συμπεριλαμβάνονται στη θέση αυτή μόνον εφόσον η εθνική νομοθεσία δεν ορίζει διαφορετικά. Το αυτό ισχύει και για τους τίτλους αποδοχής, εκτός από τους τίτλους ιδίας αποδοχής.

Οι εγγυήσεις και τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση περιλαμβάνουν όλες τις εγγυήσεις και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί σαν εγγύηση για λογαριασμό τρίτων, όπως ανέκκλητες εγγυήσεις και ανέκκλητες πιστωτικές εντολές.

 

Αρθρο 25

Εκτός ισολογισμού: λογαριασμός 2 - Υποχρεώσεις Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει κάθε ανέκκλητη ανάληψη υποχρέωσης που θα μπορούσε να εκθέσει τον οργανισμό σε πιστωτικούς κινδύνους.

Στο παράρτημα του ισολογισμού αναφέρονται η φύση και το ύψος κάθε τύπου υποχρέωσης εφόσον αυτή είναι σημαντική σε σχέση με τη συνολική δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος.

Οι υποχρέωσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχώρησης περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το πιστωτικό ίδρυμα στα πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχώρησης (βάσει σύμβασης πώλησης με δικαίωμα εξωνήσεως) κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 3.

ΤΜΗΜΑ 5 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο 26

Τα κράτη μέλη προβλέπουν για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων χρήσεως έναν από τους δύο τύπους ή και τους δύο τύπους, που περιέχονται στα άρθρα 27 και 28. Εάν κράτος μέλος προβλέψει και τους δύο τύπους μπορεί να αφήσει στις επιχειρήσεις τη σχετική επιλογή.

 

Αρθρο 27

Κάθετη εμφάνιση 1.Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα:

ειδικότερα:

από τίτλους σταθερής αποδόσεως.

2.Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα.

3.Εσοδα από τίτλους:

α)έσοδα από μετοχές, μερίδια και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως;

β)έσοδα από συμμετοχές;

γ)έσοδα από μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

4.Εσοδα προμηθειών.

5.Εξοδα προμηθειών.

6.Αποτέλεσμα που προκύπτει από χρηματοδοτικές πράξεις.

7.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως.

8.Γενικά έξοδα διοικήσεως:

α)δαπάνες προσωπικού,

ειδικότερα:

-μισθοί και ημερομίσθια,

-επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως με χωριστή μνεία εκείνων που καλύπτουν τις συντάξεις;

β)άλλα έξοδα διοικήσεως.

9.Διορθώσεις της αξίας των στοιχείων των λογαριασμών 9 και 10 του ενεργητικού.

10.Αλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως.

11.Διορθώσεις της αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

12.Εσοδα από διορθώσεις της αξίας απαιτήσεων από προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

13.Διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών που έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων, συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

14.Εσοδα από διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών που έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

15.Φόροι επί του αποτελέσματος που προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες.

16.Αποτέλεσμα που προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες, μετά την αφαίρεση των φόρων.

17.Εκτακτα έσοδα.

18.Εκτακτα έξοδα.

19.Εκτακτα αποτελέσματα.

20.Φόροι επί των εκτάκτων αποτελεσμάτων.

21.Εκτακτα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων.

22.Λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω λογαριασμούς.

23.Αποτελέσματα χρήσεως.

 

Αρθρο 28

Οριζόντια εμφάνιση Α.Εξοδα 1.Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα.

2.Καταβληθείσες προμήθειες.

3.Ζημία από χρηματοδοτικές πράξεις.

4.Γενικά έξοδα διοικήσεως:

α)δαπάνες προσωπικού,

εμφανίζονται ξεχωριστά:

-μισθοί και ημερομίσθια,

-επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως, με χωριστή μνεία εκείνων που αφορούν τις συντάξεις;

β)άλλα έξοδα διοικήσεως.

5.Διορθώσεις αξίας των στοιχείων των θέσεων 9 και 10 του ενεργητικού.

6.Αλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως.

7.Διορθώσεις της αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

8.Διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών, που έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων, συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

9.Φόροι επί του αποτελέσματος που προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες.

10.Αποτέλεσμα που προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες μετά την αφαίρεση των φόρων.

11.Εκτακτες επιβαρύνσεις.

12.Φόροι επί των εκτάκτων αποτελεσμάτων.

13.Εκτακτο αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση των φόρων.

14.Αλλοι φόροι που δεν αναγράφονται στους προηγούμενους λογαριασμούς.

15.Κέρδος της χρήσεως.

Β.Εσοδα 1.Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα:

εμφανίζονται ξεχωριστά:

τα προερχόμενα από τίτλους σταθερής αποδόσεως.

2.Εσοδα από τίτλους:

α)έσοδα από μετοχές, μερίδια και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως;

β)έσοδα από συμμετοχές;

γ)έσοδα από μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

3.Προμήθειες.

4.Κέρδη από χρηματοδοτικές πράξεις.

5.Εσοδα απόδιορθώσεις της αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

6.Εσοδα απόδιορθώσεις της αξίσς κινητών αξιών που έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων, συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

7.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως.

8.Αποτέλεσμα που προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες, μετά από την αφαίρεση των φόρων.

9.Εκτακτα έσοδα.

10.ίΕκτακτο αποτέλεσμα μετά από την αφαίρεση των φόρων.

11.Ζημία χρήσεως.

ΤΜΗΜΑ 6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο 29

Άρθρο 27 λογαριασμοί 1 και 2 (κάθετη εμφάνιση) και άρθρο 28 λογαριασμοί Α 1 και Β 1 (οριζόντια εμφάνιση) Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν όλα τα αποτελέσματα που απορρέουν από την τραπεζική δραστηριότητα, όπως:

1.Ολα τα έσοδα που προέρχονται από στοιχεία εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς 1 έως 5 του ενεργητικού του ισολογισμού, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται. Περιλαμβάνουν επίσης τα έσοδα που προκύπτουν όταν υπαχθούν κλιμακωτά στο οικονομικό αποτέλεσμα τα ωφελήματα που απορρέουν από την κτήση στοιχείων του ενεργητικού με καταβολή ποσού κατώτερη από το πληρωτέο κατά τη λήξη, καθώς και από τη συνομολόγηση υποχρεώσεων για ποσό ανώτερο του πληρωτέου κατά τη λήξη.

2.Ολα τα έξοδα που αφορούν τους λογαριασμούς 1, 2, 3 και 8 του παθητικού, όποια και αν είναι η μορφή με την οποία υπολογίζονται. Περιλαμβάνουν επίσης τα έξοδα που αντιστοιχούν στην κλιμακωτή απόσβεση των ποσών που προκύπτουν από την κτήση στοιχείων του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του πληρωτέου κατά τη λήξη, καθώς και από τη σύναψη υποχρεώσεων με τίμημα κατώτερο του πληρωτέου καα τη λήξη.

3.Τα έσοδα και τα έξοδα που απορρέουν από καλυπτόμενες προθεσμιακές πράξεις με αντικείμενο συνάλλαγμα τα οποία υπολογίζονται κλιμακωτά επί της πραγματικής διάρκειας της πράξης και έχουν χαρακτήρα τόκου.

4.Οι προμήθειες που έχουν χαρακτήρα τόκου και που υπολογίζονται σε συνάρτηση με τη διάρκεια ή το ποσό της απαιτήσεως ή της υποχρεώσεως.

 

Αρθρο 30

Άρθρο 27 λογαριασμός 3 (κάθετη εμφάνιση) και άρθρο 28 λογαριασμός Β 2 (οριζόνια εμφάνιση) Έσοδα από μετοχές, από μερίδια και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως; έσοδα από συμμετοχές; έσοδα από μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει όλα τα μερίσματα και άλλα έσοδα από τίτλους μεταβλητής αποδόσεως και συμμετοχές, από μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα έσοδα από μερίδια εταιρειών επενδύσεων αναγράφονται επίσης στη θέση αυτή.

 

Αρθρο 31

Άρθρο 27 λογαριασμοί 4 και 5 (κάθετη εμφάνιση) και άρθρο 28 λογαρισμοί Α 2 και Β 3 (οριζόντια εμφάνιση) Έσοδα από προμήθειες και έξοδα πρμηθειών Ως έσοδα από προμήθειες ή έξοδα προμηθειών νοούνται -με την επιφύλαξη του άρθρου 29- τα έσοδα με τα οποία αμείβονται υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε τρίτους ή τα έξοδα που προκύπτουν από την προσφυγή σε υπηρεσίες τρίτων, ιδίως:

-οι προμήθειες για παροχή εγγυήσεων διαχείρισης δανείων για λογαριασμό άλλων δανειστών καθώς και για συναλλαγές επί τίτλων για λογαριασμό τρίτων,

-οι προμήθειες για διακανονισμό εμπορικών πράξεων και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις ή έσοδα, τα έξοδα τηρήσεως λογαριασμού, τα δικαιώματα φυλάξεως και διαχειρίσεως των τίτλων,

-οι προμήθειες για συνάλλαγμα, για αγορά και πώληση νομισμάτων και πολύτιμων μετάλλων για λογαριασμό τρίτων,

-οι προμήθειες που εισπράττονται λόγω μεσιτείας σε πιστωτικές εργασίες, συμβάσεις αποταμιεύσεως ή ασφαλίσεως.

 

Αρθρο 32

Άρθρο 27 λογαριασμός 6 (κάθετη εμφάνιση) και άρθρο 28 και λογαριασμός Α 3 ή λογαριασμός Β 4 (οριζόντια εμφάνιση) Αποτελέσματα από χρηματοδοτικές πράξεις Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει:

1.Το καθαρό κέρδος ή ζημία από τις αγοραπωλησίες τίτλων που δεν θεωρούνται πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία καθώς και διά διορθώσεις αξίας αυτών των τίτλων και τα έσοδα που προέρχονται από τις διορθώσεις αυτές, αφού ληφθεί υπόψη, εφόσον έχει εφαρμοσθεί το άρθρο 36 παράγραφος 2, η διαφορά που προκύπτει λόγω της εφαρμογής αυτού του άρθρου; πάντως, στα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της διακριτικής ευχέ- ρειας που προβλέπεται στο άρθρο 37, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται μόνον εφόσον αναφέρονται σε τίτλους που περιέχονται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο.

2.Το καθαρό υπόλοιπο κερδών/ζημιών από τις δραστηριότητες στον τομέα του συναλλάγματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 29 σημείο 3.

3.Τα καθαρά υπόλοιπα κερδών/ζημιών από τις άλλες αγοραπωλήσιες χρηματοδοτικών μέσων, μεταξύ των οποίων και τα πολύτιμα μέταλλα.

 

Αρθρο 33

Άρθρο 27 λογαριασμοί 11 και 12 (κάθετη εμφάνιση) και άρθρο 30 λογαριασμοί Α 7 και Β 5 (οριζόντια εμφάνιση) Διορθώσεις της αξίας των απαιτήσεων και προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και Έσοδα από διορθώσεις της αξίας των απαιτήσεων και προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 1. Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν, αφενός, τα έξοδα για διορθώσεις αξίας που γίνονται σε απαιτήσεις που αναγράφονται στους λογαριασμούς 3 και 4 του ενεργητικού και τις προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναγράφονται στους λογαριασμούς 1 και 2 εκτός ισολογισμού και, αφετέρου, τα έσοδα που προέρχονται από την είσπραξη απαιτήσεων που έχουν αποσβεσθεί και τα έσοδα από διορθώσεις αξιών και προβλέψεων που έγιναν προηγουμένως.

2. Στα κράτη μέλη τα οποία κάνουν χρήση της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 37, ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει επίσης το καθαρό υπόλοιπο κερδών/ζημιών των πράξεων επί τίτλων που υπάγονται στους λογαριασμούς 5 και 6 του ενεργητικού και δεν έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 και τα οποία δεν περιέχονται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και τις διορθώσεις αξίας και τα έσοδα από διορθώσεις αξίας των τίτλων αυτών, αφού ληφθεί υπόψη, εφόσον έχει εφαρμοσθεί το άρθρο 36 παράγραφος 2, η διαφορά που προκύπτει λόγω της εφαρμογής αυτού του άρθρου. Η ονομασία του λογαριασμού αυτού τροποποιείται αντιστοίχως.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν να γίνονται συμψηφισμοί μεταξύ των εξόδων και των εσόδων που υπάγονται στους λογαριασμούς αυτούς, ώστε να εμφανίζονται μόνο τα υπόλοιπα (έσοδα ή έξοδα).

4. Οι διορθώσεις της αξίας τω απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά της πελατείας, κατά των επιχειρήσεων με τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει δεσμούς συμμετοχής και κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα όταν η διάκριση αυτή είναι αρκετά σημαντική. Η εφαρμογή του κανόνα αυτού δεν είναι υποχρεωτική εάν το κράτος μέλος επιτρέπει το συμψηφισμό σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

Αρθρο 34

Άρθρο 27 λογαριασμοί 13 και 14 (κάθετη εμφάνιση) και άρθρο 28 λογαριασμοί Α 8 και Β 5 (οριζόντια εμφάνιση) Διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών που έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεσμένες επιχειρήσεις και Έσοδα από διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών που έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων, συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1. Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν, αφενός, τα έξοδα από διορθώσεις αξίας που γίνονται σε στοιχεία που αναγράφονται στους λογαριασμούς 5 έως 8 του ενεργητικού και, αφετέρου, τα έσοδα που προέρχονται από διορθώσεις αξιών που έγιναν προηγουμένως, στο μέτρο που τα εν λόγω έσοδα και έξοδα αφορούν κινητές αξίες που έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2, συμμετοχές και μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν να γίνονται συμψηφισμοί μεταξύ των εξόδων και των εσόδων που υπάγονται στους λογαριασμούς αυτούς ώστε να εμφανίζονται μόνο τα υπόλοιπα (έσοδα ή έξοδα).

3.Οι διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών, συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα όταν είναι σημαντικές. Η εφαρμογή του κανόνα αυτού δεν είναι υποχρεωτική αν το κράτος μέλος επιτρέπει τους συμψηφισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 2.

ΤΜΗΜΑ 7 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

Αρθρο 35

1. Οι λογαριασμοί 9 και 10 του ενεργητικού πρέπει να αποτιμώνται πάντοτε ως πάγια στοιχεία. Τα άλλα στοιχεία που αναγράφονται στον ισολογισμό πρέπει να αποτιμώνται ως πάγια στοιχεία όταν πρόκειται να χρησιμεύσουν κατά διαρκή τρόπο στη δραστηριότητα της επιχείρησης.

2. Με την έκφραση «πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία» που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του τμήματος 7 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, νοούνται, στην περίπτωση των πιστωτικών οργανισμών οι συμμετοχές και τα μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και οι τίτλοι που προορίζονται να χρησιμεύσουν κατά διαρκή τρόπο στη δραστηριότητα της επιχειρήσεως.

3.α)Οι ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως που έχουν το χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων αναγράφονται στον ισολογισμό με την τιμή κτήσεως. Πάντως, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να ορίζουν την αναγραφή αυτών των τίτλων στον ισολογισμό στην τιμή της εξόφλησης.

β) Οταν η τιμή κτήσεως αυτών των τίτλων υπερβαίνει την τιμή εξόφλησης, η διαφορά πρέπει να καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσεως. Πάντως, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν το ποσό της διαφοράς να αποσβέννυται κλιμακωτά, το αργότερο κατά τη στιγμή της εξόφλησης αυτών των τίτλων. Το ποσό της διαφοράς πρέπει να αναφέρεται χωριστά στον ισολογισμό ή στο παράρτημα.

γ) Οταν η τιμή κτήσεως αυτών των τίτλων είναι κατώτερη από την τιμή εξόφλησης, τα κράτη μέλη δικαιούνται να επιτρέπουν ή να επιτάσσουν την καταχώρηση της διαφοράς στα αποτελέσματα χρήσεως, κλιμακωτά κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου που εναπομένει ως τη λήξη. Η διαφορά πρέπει να αναφέρεται χωριστά στον ισολογισμό ή στο παράρτημα.

 

Αρθρο 36

1. ίΟταν οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν έχουν το χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων καταχωρούνται στον ισολογισμό στην τιμή κτήσεως, τα πιστωτικά ιδρύματα αναγράφουν στο παράρτημα τη διαφορά μεταξύ της τιμής αυτής και της ανώτερης αγοραίας τιμής τους κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού.

2. Πάντως, τα κράτη μέλη δικαιούνται να επιτρέπουν ή να ορίζουν την καταχώρηση των κινητών αυτών αξιών στον ισολιγισμό, στην ανώτερη αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Η διαφορά μεταξύ τιμής κτήσεως και της ανώτερης αγοραίας τιμής αναγράφεται στο παράρτημα.

 

Αρθρο 37

1. Το άρθρο 39 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ εφαρμόζεται για την αποτίμηση των απαιτήσεων, των ομολογιών, των μετοχών και άλλων τίτλων μεταβλητής απόδοσης που δεν αποτελούν πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία και βρίσκονται στην κατοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Ωστόσο, και μέχρι νεωτέρου συντονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν:

α)να αναγράφονται με τιμή κατώτερη από εκείνη που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 39 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών (λογαριασμοί 3 και 4 του ενεργητικού) καθώς και οι ομολογίες, οι μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως που υπάγονται στους λογαριασμούς 5 και 6 του ενεργητικού, που δεν αποτελούν πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 και δεν περιλαμβάνονται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο, όταν λόγοι συνέσεως το επιβάλλουν, ενόψει των ιδιαίτερων κινδύνων που είναι εγγενείς στις τραπεζικές εργασίες. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τιμών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% του συνολικού ποσού των απαιτήσεων που αναφέρονται πιο πάνω μετά από εφαρμογή του εν λόγω άρθρου 39,

β)να διατηρείται η αποτίμηση βάσει της κατώτερης τιμής, που λαμβάνεται με την εφαρμογή του στοιχείου α) μέχρι τη στιγμή που το πιστωτικό ίδρυμα αποφασίζει να προβεί σε αναπροσαρμογές;

γ)να μην εφαρμόζνται το άρθρο 36 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει την εφαρμογή της δυνατότητας του στοιχείου α).

 

Αρθρο 38

1.Μέχρι νεωτέρου συντονισμού, τα κράτη μέλη που έκαναν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 37, οφείλουν να επιτρέπουν, και τα κράτη που δεν έκαναν χρήση της δυνατότητας αυτής, δικαιούνται να επιτρέπουν τη δημιουργία, στο παθητικό του ισολογισμού, ενός λογαριασμού 6 Α, καλούμενου «Κεφάλαια για γενικους τραπεζικούς κινδύνους». Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τα ποσά που το πιστωτικό ίδρυμα αποφασίζει να διαθέσει για την κάλυψη τέτοιων κινδύνων, όταν λόγοι συνέσεως το επιβάλλουν, λόγω των ιδιαιτέρων που είναι εγγενείς στις τραπεζικές εργασίες.

2.Το υπόλοιπο των ποσών για τις αυξήσεις και τις μειώσεις των «Κεφαλαίων για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους» πρέπει να εμφανίζεται ξεχωριστά στα αποτελέσματα χρήσεως.

 

Αρθρο 39

1. Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στην τιμή τοις μετρητοίς της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να απαιτούν ή να επιτρέπουν τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και τα ενσώματα και άυλα στοιχεία που δεν καλύπτονται, ειδικώς ή μη ειδικώς, στην αγορά τοις μετρητοίς ή στην προθεσμιακή αγορά, να μετατρέπονται βάσει της τιμής που ίσχυε κατά την ημέρα απόκτησής τους.

2. Οι εκκρεμούσες πράξεις σε ξένα νομίσματα προθεσμιακές ή τοις μετρητοίς, μετατρέπονται στην τιμή τοις μετρητοίς της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού.

Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να προβλέπουν ότι οι προθεσμιακές πράξεις θα μετατρέπονται στην προθεσμιακή τιμή της ημέρας κλεισίματος του ισολογισμού.

3.^ Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 σημείο 3, οι διαφορές μεταξύ αφενός, της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού και των προθεσμιακών πράξεων και, αφετέρου, των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των νομισμάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, εμφανίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να απαιτούν ή να επιτρέπουν οι διαφορές εκ μετατροπής του προκύπτουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 να εμφανίζονται πλήρως ή εν μέρει στα μη διανεμόμενα αποθεματικά, στις περιπτώσεις που οι διαφορές αυτές προκύπτουν, αφενός, από στοιχεία του ενεργητικού του έχουν χαρακτήρα πάγιων χρηματοπιστωτικών στοιχείων και από ενσώματα και ασώματα στοιχεία, και, αφετέρου, από πράξεις που έγιναν προς κάλυψη των στοιχείων αυτών.

4.Τα κράτη μέλη δικαιούνται να προβλέψουν ότι οι θετικές εκ μετατροπής διαφορές που προκύπτουν από προθεσμιακές πράξεις ή από στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού, που δεν καλύπτονται, ειδικώς ή μη ειδικώς, από άλλες προθεσμιακές πράξεις, ούτε από στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού, δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως.

5.Οταν χρησιμοποιείται μία των μεθόδων του άρθρου 59 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη δικαιούνται να προβλέψουν ότι οι εκ μετατροπής διαφορές καταλογίζονται εν όλω ή εν μέρει απευθείας στα αποθεματικά. Οι θετικές και αρνητικές εκ μετατροπής διαφορές που καταλογίζονται στα αποθεματικά εμφανίζονται χωριστά στον ισολογισμό ή στο παράρτημα.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν ή να επιτρέπουν οι διαφορές εκ μετατροπής που προκύπτουν κατά την ενο- ποίηση των λογαριασμών από την εκ νέου μετατροπή των ιδίων κεφαλαίων που υφίστανται κατά την έναρξη της λογιστικής περιόδου σε μια συνδεδεμένη επιχείρηση ή του μεριδίου των ιδίων κεφαλαίων που υφίστανται κατά την έναρξη της λογιστικής περιόδου σε μια επιχείρηση στην οποία υπάρχει μερίδιο συμμετοχής, να εμφανίζονται πλήρως ή εν μέρει στα ενοποιημένα αποθεματικά, όπως και οι διαφορές εκ μετατροπής που προκύπτουν από τη μετατροπή οποιωνδήποτε πράξεων που έγιναν για την κάλυψη των ίδιων αυτών κεφαλαίων.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν ή να επιτρέπουν τα έσοδα και τα έξοδα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των συμμετοχών να μετατρέπονται βάσει της μέσης τιμής που ίσχυε κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου.

ΤΜΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Αρθρο 40

1. Το άρθρο 43 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 37 της παρούσας οδηγίας και των ακόλουθων διατάξεων.

2. Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 5 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό 8 του παθητικού (μειωμένης εξασφάλισης στοιχεία του παθητικού):

α)οσον αφορά κάθε δάνειο που υπερβαίνει το 10% του συνολικού ποσού των στοιχείων μειωμένης εξασφάλισης του παθητικού:

iii)το ύψος του δανείου, το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται, το επιτόκιο και η ημερομηνία εξόφλησης, με τη διευκρίνιση εάν πρόκειται για δάνειο αόριστης διάρκειας,

iii)εάν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται πρόωρη αποπληρωμή, και iii)τους όρους που προσδίδουν το χαρακτήρα μειωμένης εξασφάλισης στα εν λόγω στοιχεία, την ύπαρξη οποιωνδήποτε διατάξεων για τη μετατροπή τους σε κεφάλαιο ή κάποιο άλλο στοιχείο του παθητικού καθώς και το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών;

β)για τα λοιπά δάνεια, αναφέρονται γενικά οι κανόνες που τα διέπουν.

3.α)Αντί των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 6 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, τα πιστωτικά ιδρύματα μνημονεύουν στο παράρτημα, χωριστά για καθέναν από τους λογαριασμούς 3 β) και 4 του ενεργητικού και 1 β), 2 α),

2 β), ββ) και 3 β) του παθητικού, το ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και χρεών κατανεμομένων ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκειά τους, ως εξής:

-μέχρι τρεις μήνες,

-περισσότερο από τρεις μήνες έως ένα έτος,

-περισσότερο από ένα έτος έως πέντε έτη,

-περισσότερο από πέντε έτη.

Για το λογαριασμό 4 του ενεργητικού πρέπει να αναφέρεται εξάλλου το ποσό των πιστώσεων αόριστης διάρκειας.

Στην περίπτωση απαιτήσεων ή χρεών που εξοφλούνται σταδιακά, ως εναπομένουσα διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού έως την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την πληρωμή της κάθε δόσεως.

Εντούτοις, μέχρι τη λήξη μιας προθεσμίας πέντε ετών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν την αναγραφή των στοι- χείων του ενεργητικού ή παθητικού που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, βάσει της αρχικής συμβατικής διάρκειας ή της αρχικής διάρκειας της προθεσμίας προειδοποιήσεως. Επομένως, για τα δάνεια που δεν έχουν ενσωματωθεί σε παραστατικό τίτλο, στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα αναλάβει κάποιο τρέχον δάνειο απαιτούν να το ταξινομήσει βάσει της εναπομένουσας διάρκειας κατά την ημέρα που έγινε η ανάληψη. Για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου νοείται ως συμβατική διάρκεια ενός δανείου η χρονική περίοδος από την ημερομηνία της πρώτης χρησιμοποιήσεως των κεφαλαίων έως την ημερομηνία της εξοφλήσεως. Ως διάρκεια της προθεσμίας προειδοποιήσεως νοείται η χρονική περίοδος από την ημερομηνία που δόθηκε η προειδοποίηση έως την ημερομηνία κατά την οποιά πρέπει να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη εξόφληση. Στην περίπτωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που εξοφλούνται σταδιακά, ως συμβατική διάρκεια νοείται η χρονική περίοδος από την ημερομηνία κατά την οποία γεννάται η απαίτηση ή η υποχρέωση έως την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή της τελευταίας δόσεως. Τα πιστωτικά ιδρύματα δηλώνουν επίσης για τους λογαριασμούς του ισολογισμού που αναφέρονται στο παρόν σημείο το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμα κατά τη διάρκεια του έτους που αρχίζει από το κλείσιμο του ισολογισμού.

β)Τα πιστωτικά ιδρύματα δηλώνουν για το λογαριασμό 5 του ενεργητικού (ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως) και το λογαριασμό 3 α) του παθητικού (χρεώγραφα και ομολογίες σε κυκλοφορία), το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμα κατά τη διάρκεια του έτους που αρχίζει από το κλείσιμο του ισολογισμού.

γ)Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στα στοχεία α) και β) θα πρέπει να αναγράφονται στον ισολογισμό.

δ)Τέλος, τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν πληροφορίες για τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση ιδίων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υπο-χρεώσεων), κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανές, για κάθε λογαριασμό του παθητικού ή για κάθε λογαριασμό εκτός ισολογισμού, το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση.

4. Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία υποχρεούνται να εμφανίζουν στους λογαριασμούς εκτός ισολογισμού τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 7 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ δεν είναι υποχρεωμένα να τις επαναλάβουν στο παράρτημα.

5. Αντί των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 σημείο 8 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, τα πιστωτικά ιδρύματα εμφανίζουν, στο παράρτημα, την αναλογία των εσόδων που συνδέονται με τους λογαριασμούς 1, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 27 ή με τους λογαριασμούς Β 1, Β 2, Β 3, Β 4 και Β 7 του άρθρου 28 ανά γεωγραφική αγορά, εφόσον, από την άποψη της οργάνωσης του πιστωτικού ιδρύματος, οι αγορές αυτές διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά. Το άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ εφαρμόζεται.

6. Η παραπομπή στο άρθρο 23 λογαριασμός 6 που γίνεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 9 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ πρέπει να θεωρηθεί ότι αναφέρεται στο άρθρο 27 λογαριασμός 8 ή στο άρθρο 28 λογαριασμός Α 4 της παρούσας οδηγίας.

7. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 13 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναγράφουν μόνο τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη των οργάνων τους που ασκούν διοίκηση, διεύθυνση ή εποπτεία, καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό των προσώπων αυτών ως εγγυήσεις πάσης φύσεως. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται κατά συγκεντρωτικό τρόπο για κάθε κατηγορία.

 

Αρθρο 41

1. Οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, πρέπει να παρέχονται για τα στοιχεία του ενεργητικού που θεωρούνται πάγια βάσει του άρθρου 35 της παρούσας οδηγίας. Εντούτοις, η υποχρέωση της χωριστής αναγραφής των διορθώ- σεων αξιών δεν ισχύει όταν ένα κράτος μέλος έχει επιτρέψει να γίνεται συμψηφισμός των διορθώσεων αξιών δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή, οι διορθώσεις αξιών μπορούν να συνενωθούν με άλλους λογαριασμούς.

2. Τα κράτη μέλη ζητούν από τα πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν επιπλέον τις ακόλουθες ενδείξεις στο παράρτημα:

α)την ανάλυση των μεταβιβάσιμων τίτλων που αναγράφονται στους λογαριασμούς 5 έως 8 του ενεργητικού, ανάλογα με το αν είναι ή όχι εισηγμένες στο χρηματιστήριο,

β)την ανάλυση των μεταβιβάσιμων τίτλων που αναγράφονται στους λογαριασμούς 5 και 6 του ενεργητικού, ανάλογα με το αν θεωρούνται η όχι πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία δυνάμει του άρθρου 35, καθώς επίσης και το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών κινητών αξιών,

γ)το ύψος των εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κατανεμημένο μεταξύ των σχετικών λογαριασμών του ισολογισμού,

δ)την ανάλυση των λογαριασμών 13 του ενεργητικού και 4 του παθητικού καθώς και των λογαριασμών 10 και 18 (κάθετη εμφάνιση) ή Α 6 και Α 11 (οριζόντια εμφάνιση) και των λογαριασμών 7 και 17 (κάθετη εμφάνιση) ή Β 7 και Β 9 (οριζόντια εμφάνιση) των αποτελεσμάτων χρήσεως στα κύρια στοιχεία τους, αν αυτά έχουν σημασία για την αξιολόγηση των ετήσιων λογαριασμών. Πρέπει επιπλέον να δίδονται εξηγήσεις για το ύψος τους και για τη φύση τους,

ε)τα έξοδα που καταβάλλονται για τα μειωμένης εξα- σφάλισης στοιχεία του παθητικού από το πιστωτικό ίδρυμα κατά τη διάρκεια της χρήσεως,

στ)το γεγονός ότι το ίδρυμα παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές κατέχουν σημαντική έκταση σε σχέση με το σύνολο των δραστηριοτήτων του ιδρύματος,

ζ)το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού και το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού και το συνολικό ποσό των στοιχείων του παθητικού που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Αφού μετατραπούν στο νόμισμα της χώρας στην οποία καταρτίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί,

η)κατάσταση των ειδών προθεσμιακών εργασιών που εξακολουθούν να είναι εκκρεμείς κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, ειδικότερα με την ένδειξη, για κάθε τύπο πράξης, εάν πρόκειται για εργασίες των οποίων σημαντικό μέρος έχει δεσμευθεί για την κάλυψη των συνεπειών της διακύμανσης των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή των τιμών αγοράς, και εάν πρόκειται για εργασίες των οποίων σημαντικό μέρος αφορά εμπορικές πράξεις. Σε αυτούς τους τύπους πράξεων συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες των οποίων τα απορρέοντα έσοδα η έξοδα εμπίπτουν στο άρθρο 27 λογαριασμός 6, στο άρθρο 28 λογαριασμοί Α 3 ή Β 4 ή στο άρθρο 29 σημείο 3, π.χ. ξένο συνάλλαγμα, πολύτιμα μέταλλα, μεταβιβάσιμοι τίτλοι, πιστοποιητικά καταθέσεων, λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

ΤΜΗΜΑ 9 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Αρθρο 42

1.Τα πιστωτικά ιδρύματα καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, εκτός αν ορίζεται άλλως στο παρόν τμήμα.

2. Εφόσον ένα κράτος μέλος δεν έκανε χρήση του άρθρου 5 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τις μητρικές επιχειρήσεις που μοναδικό σκοπό έχουν τη συμμετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις, καθώς και τη διαχείριση και αξιοποίηση των συμμετοχών αυτών όταν οι θυγατρικές επιχειρήσεις είναι αποκλειστικώς ή κυρίως πιστωτικά ιδρύματα.

 

Αρθρο 43

1.Η οδηγία 83/349/ΕΟΚ εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 1 της παρούσας οδηγίας και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.α)Τα άρθρα 4, 6, 15 και 40 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται.

β)Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ από τους εξής συμπληρωματικούς όρους:

-η μητρική επιχείρηση έχει δηλώσει ότι εγγυάται για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η απαλλασσόμενη επιχείρηση; η δήλωση αυτή δημοσιεύεται στους λογαριασμούς της απαλλασσόμενης επιχείρησης,

-η μητρική επιχείρηση είναι πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας.

γ)Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 δύο πρώτες περιπτώσεις της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ σχετικά με:

-την αξία των πάγιων στοιχείων,

-το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών,

αντικαθίστανται από τις πληροφορίες σχετικά με τα συνολικά αποτελέσματα των λογαριασμών 1, 3, 4, 6 και 7 που αναφέρονται στο άρθρο 27 ή των λογαριασμών Β 1, Β 2, Β 3, Β 4 και Β 7 που αναφέρονται στο άρθρο 28 της παρούσας οδηγίας.

δ)Στην περίπτωση που, λόγω εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, μια θυγατρική επιχείρηση η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα δεν εμφανίζεται στους ενοποιημένους λογαριασμούς αλλά οι μετοχές της είναι προσωρινώς δεσμευμένες λόγω παροχής χρηματικής ενίσχυσης προς το σκοπό της αναδιοργάνωσης ή της διάσωσης της θυγατρικής αυτής επιχείρησης, οι ετήσιοι λογαριασμοί της επιχείρησης αυτής επισυνάπτονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς και στο παράρτημα του ισολογισμού παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τους όρους της χρηματικής αυτής ενίσχυσης.

ε)Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν το άρθρο 12 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ στην περίπτωση δύο ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία δεν συνδέονται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 ή 2 της ιδίας οδηγίας, αλλά των οποίων η διαχείριση γίνεται επί ενοποιημένης βάσεως που απορρέει εξ άλλης αιτίας εκτός από την ύπαρξη σύμβασης ή διατάξεων στο εταιρικό καταστατικό.

στ)Το άρθρο 14 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, με εξαίρεση την παράγραφο 2, εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ακόλουθης διάταξης:

Οταν η μητρική επιχείρηση αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα και μια ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ενοποίηση δεν έχουν αυτό το καθεστώς, οι εν λόγω θυγατρικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση εφόσον η δραστηριότητά τους αποτελεί άμεση προέκταση της τραπεζικής δραστηριότητας ή αφορά δευτερεύουσες υπηρεσίες της, όπως π.χ. leasing, factoring, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα.

ζ)Για τη διάρθρωση των ενοποιημένων λογαριασμών:

-τα άρθρα 3, 5 έως 26 και 29 έως 34 της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται,

-η παραπομπή στο άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ που γίνεται στο άρθρο 17 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ εφαρμόζεται για τα στοιχεία του ενεργητικού που θεωρούνται πάγια δυνάμει του άρθρου 35 της παρούσας οδηγίας.

η)Ως προς το περιεχόμενο του παραρτήματος των ενοποιημένων λογαριασμών, το άρθρο 34 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 της παρούσας οδηγίας.

ΤΜΗΜΑ 10 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αρθρο 44

1. Οι νομοτύπως εγκεκριμένοι ετήσιοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων, η έκθεση διαχείρισης καθώς και η έκθεση που καταρτίζει ο υπεύθυνος για τον έλεγχο των λογαριασμών δημοσιεύονται κατά τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ(1).

Εντούτοις, η εθνική νομοθεσία μπορεί να επιτρέψει τη μη δημοσίευση της έκθεσης διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή, η έκθεση τίθεται στη διάθεση του κοινού στην έδρα της εταιρείας ή, ελλείψει έδρας, στον κύριο τόπο εργασιών της στο εν λόγω κράτος μέλος. Αντίγραφο ή απόσπασμα της έκθεσης αυτής χορηγείται με απλή αίτηση. Το αντίτιμο για το αντίγραφο αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το διοικητικό κόστος του.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης στους νομότυπα εγκεκριμένους ενοποιημένους λογαριασμούς στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στην έκθεση που καταρτίζει ο υπεύθυνος για τον έλεγχο των λογαριασμών.

3.Οταν ωστόσο το πιστωτικό ίδρυμα που έχει καταρτίσει τους ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς δεν έχει μία από τις εταιρικές μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και δεν υπέχει κατά την εθνική νομοθεσία υποχρέωση δημοσίευσης των εγγράφων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχη με την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, το πιστωτικό αυτό ίδρυμα οφείλει τουλάχιστον να θέτει αυτά τα έγγραφα στη διάθεση του κοινού στην έδρα του. Αντίγραφο των εγγράφων αυτών χορηγείται με απλή αίτηση. Το αντίτιμο για το αντίγραφο δεν πρέπει να υπερβαίνει το διοικητικό κόστος του.

4.Οι ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει να δημοσιεύονται σε κάθε κράτος μέλος όπου τα ιδρύματα αυτά έχουν υποκαταστήματα υπό την έννοια του άρθρου 1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να επιβάλλει τη δημοσίευση αυτών των εγγράφων στην επίσημη γλώσσα του.

5. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΤΜΗΜΑ 11 ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 45

Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) iii) της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ(2) στα δημόσια ταμιευτήρια, εφόσον ο νόμιμος έλεγχος των εγγράφων των ιδρυμάτων αυτών, τα οποία αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από ελεγκτική αρχή υπάρχουσα για τα ταμιευτήρια κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, και ο υπεύθυνος της οποίας πληροί τουλάχιστον τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως 9 της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ.

ΤΜΗΜΑ 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 46

Η επιτροπή συνεργασίας που συνεστήθη από το άρθρο 52 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ υπό κατάλληλη σύνθεση, έχει επίσης ως αποστολή:

α)να διευκολύνει, με την επιφύλαξη των άρθρων 169 και 170 της συνθήκης, την εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, με τακτική συνεννόηση γύρω από τα συγκεκριμένα προβλήματα της εφαρμογής της,

β)να συμβουλεύει, εάν είναι αναγκαίο, την Επιτροπή για τις προσθήκες ή τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στην παρούσα οδηγία.

 

Αρθρο 47

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990. Πληροφορούν σχετικά αμέσως την Επιτροπή.

2. Κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για πρώτη φορά μόνο στους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς του οικονομικού έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1993 ή κατά τη διάρκεια του έτους 1993.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των Βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

 

Αρθρο 48

Πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 2, το Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, θα εξετάσει και, αν χρειαστεί, θα αναθεωρήσει οποιοδήποτε από τα άρθρα της παρούσας οδηγίας που προβλέπουν διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, καθώς και το άρθρο 2 παράγραφος 1 και τα άρθρα 27, 28 και 41, με γνώμονα την εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί κατά την εφαρμογή της οδηγίας και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την επιδίωξη μεγαλύτερης διαφάνειας και εναρμόνισης των διατάξεων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

 

Αρθρο 49

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 1986.

Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςN. LAWSON

(1)ΕΕ αριθ. C 130 της 1. 6. 1981, σ. 1,

ΕΕ αριθ. C 83 της 24. 3. 1984, σ. 6,

ΕΕ αριθ. C 351 της 31. 12. 1985 σ. 24.

(2)ΕΕ αριθ. C 242 της 12. 9. 1983, σ. 33,

ΕΕ αριθ. C 163 της 10. 7. 1978, σ. 60.

(3)ΕΕ αριθ. C 112 της 3. 5. 1982, σ. 60.

(4)ΕΕ αριθ. L 222 της 14. 8. 1978, σ. 11.

(5)ΕΕ αριθ. L 314 της 4. 12. 1984, σ. 28.

(6)ΕΕ αριθ. L 193 της 18. 7. 1983, σ. 1.

(7)ΕΕ αριθ. L 322 της 17. 12. 1977, σ. 30.

(1)ΕΕ αριθ. L 65 της 14.^3.^1968, σ. 8.

(2)ΕΕ αριθ. L 126 της 12.^5.^1984, σ. 20.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης