Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 85/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 Που τροποποιεί την οδηγία 78/1035/ΕΟΚ περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα προέλευσης τρίτων χωρών

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 85/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985
Που τροποποιεί την οδηγία 78/1035/ΕΟΚ περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα προέλευσης τρίτων χωρών


Οδηγία 85/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 Που τροποποιεί την οδηγία 78/1035/ΕΟΚ περί των φορολ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Οδηγία 85/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 που τροποποιεί την οδηγία 78/1035/ΕΟΚ περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα προέλευσης τρίτων χωρών
 

(85/576/ΕΟΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

(1) ΕΕ αριθ. C 167 της 6.7.1985, σ. 5.

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(2) ΕΕ αριθ. C 345 της 31.12.1985.

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

(3) ΕΕ αριθ. C 303 της 25.11.1985, σ. 5.

Εκτιμώντας:

ότι, λόγω του ότι η φορολογική ατέλεια που προβλέπεται στην οδηγία 78/1035/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 81/933/ΕΟΚ (5), για την εισαγωγή εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα προέλευσης τρίτων χωρών, δεν έχει υποστεί καμία τροποποίηση μετά την έκδοση της οδηγίας 81/933/ΕΟΚ, η πραγματική αξία της εν λόγω ατέλειας έχει μειωθεί εξαιτίας της εξέλιξης των τιμών κατανάλωσης· ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να διορθωθεί·

(4) ΕΕ αριθ. L 366 της 28.12.1978, σ. 34.

(5) ΕΕ αριθ. L 338 της 25.11.1981, σ. 24.

ότι η τάφια, το σακέ και άλλα παρόμοια ποτά, μπορούν να εξομοιωθούν με τα ποτά που έχουν αλκοολικό τίτλο 22% vol. ή λιγότερο, των οποίων η απαλλασσόμενη ποσότητα είναι τώρα περιορισμένη, και ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να συμπληρωθεί ο πίνακας των ποτών για τα οποία ισχύει τέτοιος περιορισμός·

ότι, εφόσον η απαλλασσόμενη ποσότητα αλκοολούχων ποτών είναι περιορισμένη, η ποσότητα καθαρής αλκοόλης είναι κατά μείζονα λόγο, και ότι φαίνεται χρήσιμο να γίνει ρητή σχετική αναφορά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση της οδηγίας 78/1035/ΕΟΚ, οι «35 ECU» αντικαθίστανται από «45 ECU».

Άρθρο 2

Στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 78/1035/ΕΟΚ, η πρώτη και δεύτερη περίπτωση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) αλκοόλες και αλκοολούχα ποτά:

- απεσταγμένα ποτά και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που έχουν αλκοολικό τίτλο πάνω από 22% vol.· αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη 80%vol. και περισσότερο: μία φιάλη συνήθους μεγέθους (μέχρι 1 λίτρο), ή

- απεσταγμένα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά, απεριτίφ με βάση το κρασί ή την αλκοόλη, τάφια, σακέ ή ομοειδή ποτά που έχουν αλκοολικό τίτλο 22% vol.ή λιγότερο· κρασιά αφρώδη, vins de liqueur· μία φιάλη συνήθους μεγέθους (μέχρι 1 λίτρο)·».

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία από την 1η Ιουλίου 1986.

2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. KRIEPS

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης