Οδηγία 85/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 1985

Που τροποποιεί την οδηγία 74/651/ΕΟΚ περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα εντός της Κοινότητας

8 Ιούλ 1985

Taxheaven.gr

Οδηγία 85/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 1985 που τροποποιεί την οδηγία 74/651/ΕΟΚ περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα εντός της Κοινότητας

 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουλίου 1985

(85/349/ΕΟΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 99 και 100,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι είναι σκόπιμο να συνεχισθεί η ανάπτυξη του καθεστώτος των ατελειών στον τομέα των μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ώστε να συμβάλει στη δημιουργία μιας οικονομικής αγοράς που να έχει χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάλογα μ' εκείνα της εσωτερικής αγοράς, διευκολύνοντας συγχρόνως τις προσωπικές και οικογενειακές επαφές μεταξύ των ιδιωτών των διαφόρων κρατών μελών·

ότι πρέπει να αυξηθεί το ποσό των ατελειών των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων καταναλώσεως που καθορίστηκε από την οδηγία αριθ. 74/651/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία αριθ. 81/934/ΕΟΚ (5), για να συνυπολογισθεί η αύξηση του κόστους ζωής στο σύνολο της Κοινότητας·

ότι το ισχύον φορολογικό σύστημα στην Ιρλανδία δεν επιτρέπει ακόμα την πλήρη εφαρμογή της φορολογικής ατέλειας που εφαρμόζεται στην αποστολή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα εντός της Κοινότητας και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να επιτραπεί σ' αυτό το κράτος να παρεκκλίνει από την οδηγία 74/651/ΕΟΚ·

ότι πρέπει, κάθε δύο χρόνια, να προσαρμόζει τα ποσά των ατελειών και τις επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις, προκειμένου η πραγματική αξία να παραμένει η ίδια,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 74/651/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1:

α) παράγραφος 2 σημείο δ), το ποσό «70 ECU» αντικαθίστανται από το ποσό «100 ECU»·

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α. Κατά παρέκκλιση από την παραγράφο 2 στοιχείο δ), η Ιρλανδία επιτρέπεται να αποκλείει από την ατέλεια τα εμπορεύματα των οποίων η κατά μονάδα αξία είναι μεγαλύτερη από 77 ECU»·

γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4. Κάθε δύο χρόνια και την πρώτη φορά στις 31 Οκτωβρίου 1987 το αργότερο, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη συνθήκη σχετικά, προσαρμόζει τα ποσά των ατελειών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 2α, προκειμένου η πραγματική αξία να παραμένει η ίδια.»

2. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο, μετά το άρθρο 1α:

«Άρθρο 1β

Όταν η αξία των εμπορευμάτων που περιέχονται σε ένα μικροδέμα κατά την έννοια του άρθρου 1 υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται σ' αυτό το άρθρο, οι φόροι κύκλου εργασιών ή/και οι ειδικοί φόροι καταναλώσεως μπορούν να μην εφαρμοσθούν όταν το συνολικό ποσό που πρέπει να εισπραχθεί είναι ίσο ή μικρότερο από 3 ECU.»

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 1985.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διατάξεις που θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SANTER

(1) ΕΕ αριθ. C 3 της 6. 1. 1984, σ. 5, και ΕΕ αριθ. C 189 της 17. 7. 1984, σ. 7.

(2) ΕΕ αριθ. C 127 της 14. 5. 1984, σ. 26.

(3) ΕΕ αριθ. C 103 της 16. 4. 1984, σ. 2.

(4) ΕΕ αριθ. L 354 της 30. 12. 1974, σ. 57.

(5) ΕΕ αριθ. L 338 της 25. 11. 1981, σ. 25.


Taxheaven.gr