Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγία 85/348/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 1985 Που τροποποιεί την οδηγία 69/169/ΕΟΚ περί εναρμόνισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2009 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Οδηγία 85/348/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 1985
Που τροποποιεί την οδηγία 69/169/ΕΟΚ περί εναρμόνισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών


Οδηγία 85/348/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 1985 που τροποποιεί την οδηγία 69/169/ΕΟΚ περί εναρμόνισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με τις απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς κυκλοφορίας των ταξιδιωτών

 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουλίου 1985

(85/348/ΕΟΚ)


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 99 και 100,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των ταξιδιωτών και ο τουρισμός στο εσωτερικό της Κοινότητας και, για το σκοπό αυτό, να ελαφρυνθούν οι έλεγχοι των προσώπων στα σύνορα για να αισθάνονται πιο συγκεκριμένα οι πολίτες τα θετικά αποτελέσματα της ύπαρξης της Κοινότητας·

ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να αυξηθεί η απαλλαγή από φόρους κύκλου εργασιών και ειδικούς φόρους καταναλώσεως, που καθορίζεται από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 84/231/ΕΟΚ (5)· ότι πρέπει, επίσης, να αυξηθεί η απαλλαγή που μπορεί να εφαρμοστεί στα πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε ετών·

ότι τα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) της οδηγίας 69/169/ΕΟΚ για τον καφέ και το τσάι είναι τέτοιας φύσης που δημιουργούν πρόσθετες διατυπώσεις στα σύνορα· ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις που πραγματοποιούνται ενδεχομένως δεν αποδίδουν παρά ασήμαντα φορολογικά έσοδα· ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να προβλεφθεί μια αύξηση αυτών των ποσοτικών ορίων στην κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών·

ότι θα πρέπει να ευνοηθεί η διάθεση στην κατανάλωση των κρασιών που παράγονται στην Κοινότητα· ότι η αύξηση των ποσοτήτων κρασιών που εισάγονται ατελώς είναι πρόσφορο μέτρο για την επίτευξη αυτού του στόχου·

ότι η τάφια, το σακέ και άλλα παρόμοια ποτά μπορούν αν εξομοιωθούν με τα ποτά αλκοολισμού ίσου ή μικρότερου από 22 % vol, των οποίων η απαλλασσόμενη ποσότητα είναι τώρα περιορισμένη και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να συμπληρωθεί ο πίνακας των ποτών για τα οποία ισχύει τέτοιος περιορισμός·

ότι, εφόσον η απαλλασσόμενη ποσότητα οινοπνευματοτωδών ποτών είναι περιορισμένη, η ποσότητα καθαρής αλκοόλης είναι κατά μείζονα λόγο, και φαίνεται χρήσιμο να γίνει ρητή σχετική αναφορά ·

ότι, προκειμένου να παραμένουν ίδιες οι πραγματικές αξίες, τα απαλλασσόμενα ποσά και οι επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται κάθε δύο χρόνια·

ότι, στην περίπτωση που η προσαρμογή της κοινοτικής απαλλαγής συνεπάγεται μείωση της απαλλαγής σε εθνικό νόμισμα για ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να του επιτραπεί να διατηρεί σε εθνικό νόμισμα το πριν από την προαρμογή ποσό·

ότι το ισχύον φορολογικό σύστημα στη Δανία, στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία δεν επιτρέπει ακόμα την πλήρη εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται στους ταξιδιώτες που έρχονται από άλλα κράτη μέλη λόγω των οικονομικών συνεπειών που θα μπορούσαν να προκύψουν·

ότι πρέπει, ως εκ τούτου, αυτά τα κράτη μέλη να μπορούν να παρεκκλίνουν από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ όσον αφορά την κατά μονάδα αξία των αγαθών που εισάγονται ατελώς· ότι πρέπει, εξάλλου, να επιτραπεί στο Βασίλειο της Δανίας να εφαρμόζει ελαττωμένο ποσοτικό όριο για τα κοινά κρασιά (μη αφρώδη)·

ότι, με την οδηγία 84/231/ΕΟΚ, επετράπη στο Βασίλειο της Δανίας να παρεκκλίνει από την οδηγία 69/169/ΕΟΚ, όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από ταξιδιώτες που έχουν την κατοικία τους στη Δανία, εφόσον έχουν διαμείνει σε άλλη χώρα λιγότερο από 48 ώρες·

ότι το ισχύον φορολογικό σύστημα στη Δανία δεν καθιστά δυνατό τον περιορισμό της εφαρμογής του κανόνα αυτού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1985 χωρίς τον κίνδυνο οικονομικών επιπτώσεων· ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να παραταθεί η εφαρμογή του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1987,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 69/169/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2:

α) παράγραφος 1, οι όροι «από την 1η Ιουλίου 1984, 280 ECU» αντικαθίστανται από τους όρους «350 ECU»·

β) παράγραφος 2, οι όροι «μέχρι 60 ECU» αντικαθίστανται από τους όρους «μέχρι 90 ECU»·

γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6. Κάθε δύο χρόνια και την πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 1987, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη συνθήκη σχετικά, προσαρμόζει τα ποσά των απαλλαγών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 προκειμένου η πραγματική αξία να παραμένει η ίδια.»

2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

1.2.3 // // // // // Ι // ΙΙ // // Κυκλοφορία μεταξύ τρίτων χωρών

και Κοινότητας // Κυκλοφορία μεταξύ

κρατών μελών // // // // α) Προϊόντα καπνού: // // // τσιγάρα ή // 200 τεμάχια // 300 τεμάχια // πουράκια (πούρα μεγίστου βάρους 3 γραμμάρια ανά τεμάχιο) ή // 100 τεμάχια // 150 τεμάχια // πούρα ή // 50 τεμάχια // 75 τεμάχια // καπνός για κάπνισμα // 250 γραμμάρια // 400 γραμμάρια // β) Αλκοόλες και αλκοολούχα ποτά: // // // - απεσταγμένα ποτά και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, βαθμού οινοπνεύματος άνω των 22 % vol· αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη 80 % vol και περισσότερο, ή // συνολικά 1 λίτρο // συνολικά 1,5 λίτρο // απεσταγμένα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά απεριτίφ με βάση το κρασί ή την αλκοόλη, τάφια, σακέ ή ομοειδή ποτά, βαθμού οινοπνεύματος ίσου ή κατώτερου των 22 % vol , κρασιά αφρώδη, vins de liqueur // συνολικά 2 λίτρα // συνολικά 3 λίτρα // - κοινά κρασιά (μη αφρώδη) // συνολικά 2 λίτρα // συνολικά 5 λίτρα // γ) Αρώματα και // 50 γραμμάρια // 75 γραμμάρια // κολώνιες // 1/4 λίτρα // 3/8 λίτρα // δ) Καφές ή // 500 γραμμάρια // 1 000 γραμμάρια // εκχυλίσματα και αποστάγματα καφέ // 200 γραμμάρια // 400 γραμμάρια // ε) Τέιον ή // 100 γραμμάρια // 200 γραμμάρια // εκχυλίσματα και αποστάγματα τεΐου // 40 γραμμάρια // 80 γραμμάρια // // //

3. Στο άρθρο 6 παράγραφος 4, το στοιχείο β) συμπληρώνεται με τις λέξεις «που να αποδεικνύει ότι ο φόρος κύκλου εργασιών έχει ήδη ή θα εφαρμοστεί».

4. Στο τέλος του άρθρου 7 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «ή μια μείωση αυτής της απαλλαγής».

5. Στο άρθρο 7α, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην εισπράξουν τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την εισαγωγή αγαθών από ταξιδιώτη, όταν το ποσό του φόρου που θα έπρεπε να εισπαραχθεί είναι ίσο ή μικρότερο από 5 ECU.»

6. Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 7β

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1:

α) το Βασίλειο της Δανίας και η Ελληνική Δημοκρατία μπορούν να αποκλείουν από τη φορολογική απαλλαγή τα εμπορεύματα των οποίων η κατά μονάδα αξία είναι μεγαλύτερη από 280 ECU·

β) η Ιρλανδία μπορεί να αποκλείει από τη φορολογική απαλλαγή τα εμπορεύματα των οποίων η κατά μονάδα αξία είναι μεγαλύτερη από 77 ECU. 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 2, η Ιρλανδία μπορεί να αποκλείει από τη φορολογική απαλλαγή τα εμπορεύματα των οποίων η κατά μονάδα αξία είναι μεγαλύτερη από 77 ECU.

3. Κατά την περίοδο εφαρμογής των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα άλλα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η επιστροφή του φόρου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6, των εμπορευμάτων που εισάγονται στη Δανία, Ελλάδα και Ιρλανδία, τα οποία αποκλείονται από τη φορολογική απαλλαγή στις χώρες αυτές.

4. Κάθε δύο χρόνια και την πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 1987, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη συνθήκη σχετικά, προσαρμόζει τα ποσά των απαλλαγών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 προκειμένου η πραγματική αξία να παραμένει η ίδια.

Άρθρο 7γ

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1, το Βασίλειο της Δανίας μπορεί:

α) να εφαρμόζει στα κοινά κρασία, για την κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών, ένα όριο 4 λίτρων·

β) όσον αφορά την ατέλεια των εισαγωγών των προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω, να εφαρμόζει τα ακόλουθα ποσοτικά όρια, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα εισάγονται από ταξιδιώτες που κατοικούν στη Δανία ύστερα από παραμονή σε άλλη χώρα:

- μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1987, εφόσον η παραμονή διάρκεσε λιγότερο από 48 ώρες,

- από την 1η Ιανουαρίου 1988 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1989, εφόσον η παραμονή διάρκεσε λιγότερο από 24 ώρες.

1.2.3.4.5 // // // // // // // Από 1 Ιανουαρίου

1985 έως

31 Δεκεμβρίου 1986 // Από 1 Ιανουαρίου

1987 έως

31 Δεκεμβρίου 1987 // Από 1 Ιανουαρίου

1988 έως

31 Δεκεμβρίου 1988 // Από 1 Ιανουαρίου

1989 έως

31 Δεκεμβρίου 1989 // // // // // // Τσιγάρα // 60 // 140 // 200 // 240 // ή // // // // // καπνός για κάπνισμα τα μόρια του οποίου έχουν μέγιστο πλάτος 1,5 mm (λεπτή κοπή) // 100 g // 200 g // 250 g // 300 g // Αποσταγμένα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά με βαθμό οινοπνεύματος πάνω από 27 % vol // Μηδέν // 0,35 // 0,35 // 0,7 // // // // //

2. Η οδηγία 84/231/ΕΟΚ καταργείται στις 30 Σεπτεμβρίου 1985.»

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία την 1η Οκτωβρίου 1985.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διατάξεις που θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 1985.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SANTER

(1) ΕΕ αριθ. C 114 της 28. 4. 1983, σ. 4. και ΕΕ αριθ. C 81 της 22. 3. 1984, σ. 6.

(2) ΕΕ αριθ. C 10 της 16. 1. 1984, σ. 44.

(3) ΕΕ αριθ. C 57 της 29. 2. 1984, σ. 12.

(4) ΕΕ αριθ. L 133 της 4. 6. 1969, σ. 6.

(5) ΕΕ αριθ. L 117 της 3. 5. 1984, σ. 42.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης